काकी सोबत, पहीला संभोग

 

मी तेव्हा इंजिनिअरिंग मध्ये होतो.. मी ज्या बिल्डिंग मध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकुंशी ओळख झाली होती… नंतर मला कळलं कि ते एकटेच घरी असतात.. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो.. त्यांनतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी त्यांना बघायच्या कारणाने मुद्दाम भेटायला जायचो…एके दिवशी मला फोन आला आणि सांगितलं कि घरी लवकर जा काकींची तब्येत अचानक बिघडलीये..

मी तसाच त्यांच्या घरी गेलो ती आत ये म्हणून म्हणाली.. ती हळू हळू काहीतरी दुखत असल्यासारखे चालत होती.. मी दरवाजा लावला आणि तिच्या मागे मागे आत बेड रूम मध्ये गेलो..

ती जाऊन तिच्या बेड वर झोपली.. मी तिला विचारल्यावर तिने सांगितलं कि थोडा ब्लड प्रेशर वाढला होता गोळी घेतली आहे. मी तिच्या बेडच्या बाजूलाच खुर्चीवर बसलो होतो.. तिने मला तिचे पाय दाबायला सांगितले. खुर्चीवरून शक्य नसल्याने मी बेडवर तिच्या बाजूला असणाऱ्या जागेवर जाऊन पाय दाबू लागलो.. पाय दाबताना माझी नजर तिच्या मांड्यावर गेली. तिच्या मांड्या हालत होत्या.. ते पाहून मला पहिल्यांदाच तिच्या बद्दल आकर्षण निर्माण झालं.. तिने पातळ लाईट कलरचा नायलॉनचा गाऊन घातल्या असल्यामुळे मला तिच्या शरीराचा पूर्ण अंदाज येत होता… मी पाय दाबत असताना तीच शरीर न्याहाळत होतो.. केस मोकळे सुटलेले, मोठे मोठे गोल स्तन.. आत ब्रा घातल्या नसल्याने ते त्यांच्या दोन्ही काखेत लोम्बल्यासारखे आणि त्याच्यावर असलेले मोठे मोठे टपोरे मनुके स्पष्ट कळत होते..

त्याच्या खाली तीच शेपमध्ये असलेलं शरीर पोटापासून पासून कमरेपर्यंत मादक दिसत होत.. तिच्या शरीराचा अंदाज लावला तर ४०-३४-३६ साईज असणार. हो तिचे स्तन खूप मोठे होते. एखाद्या कलमी आंब्यासारखे… ते पाहून माझ्या तोंडाला पाणीच सुटल.. ती डोळे बंद करून पडली होती.. मी तिच्या पायाजवळच होतो.. ते हलणाऱ्या मांड्या पाहून मला त्याला हाथ लावायचा मोह झाला, तिचा गाऊन गुढग्या पर्यंतच होता मी माझा हाथ तिच्या गुढग्यापर्यंत घेऊन गेलो…. मी खूप घाबरलो होतो.. माझा गरम गरम श्वास बाहेर पडत होता..

मी हिम्मत करून हळू हळू घुडग्या वरून गाऊन सरकवत हळूच मांडी दाबत वर जात होतो.. तिच्या मांड्या खूप नरम आणि गोऱ्या गोऱ्या होत्या.. मी अजून हिम्मत करणार तेवढ्यात तिने डोळे उघडले.. मी तेव्हा अजून घाबरलो आणि ती काय बोलणार आता म्हणून तिच्याकडे बघत राहिलो.. आता बरं वाटतंय मला थोडं.. पण थोडं घाबरल्यासारखं होतंय अजून म्हणून थोडावेळ तू थांबशील का? ती हसत म्हणाली.. मी सुटलो म्हणून हो बोललो आणि मोठा श्वास घेतला.. आता माझी थोडी भीती कमी झाली होती..

मी किचन मधून पाणी आणतो म्हणून तिथून उठलो आणि सरळ बाथरूम मध्ये गेलो.. आणि चैन खोलली तर माझा लंड चिकट होऊन ओला झाला होता.. मी लगेच माझी अंडरवेअर काढून बाथरूम मधेच लपवून ठेवली आणि वरची हाफ पॅन्ट घालून परत जाऊन बेडवर बसलो आता माझी हिम्मत खूपच वाढली होती.. परत पाय दाबू लागलो तर काकूने थांबवलं.. आता बरं वाटतंय तुझा अभ्यास असेल तू जा ठीक आहे मी.. मी हे ऐकताच नाराज झालो..

मला जायचं नव्हतं मी लगेच म्हणालो नाही काका नि तुझी काळजी घ्यायला सांगितली आहे ती जबाबदारी माझी आहे मग मी नाही जाऊ शकत.. हो का माझा राजा बरं मग आता माझी सेवा करू नको एक काम कर इथेच माझ्या बाजूला पडून राहा म्हणजे तुला पण आराम आणि मी पण थोडा वेळ झोपेन.आता मला ती वेळ वाया घालवायची नव्हती.. मी लगेच हो बोलून तिच्या बाजूला पडलो.. आमच्यात एका हाताचं अंतर होत काकू अगोदर झोपली होती तशीच झोपून होती….. ती झोपेत खूप मादक दिसत होती… थोड्या वेळानंतर काकू झोपली ह्याची खात्री करून घेतली आणि मी पण झोपेचं नाटक करून हालचाल करत तिला जाऊन चिटकलो.. मी तिच्याकडे तोंड करून कुशीवर झोपलो आणि माझं पण नशीब चांगलं लगेच काकू पण कूस बदलून झोपली… आता आम्ही एकमेकांकडे तोंडकरून झोपलो होतो..

 

किंचित डोळे उघडून मी काकूकडे पाहिलं.. त्यांचा उजवा हाथ डोक्याखाली होता. मला ती अजून खूपच जास्त मादक वाटत होती… तिचे मोठे मोठे स्तन माझ्या अगदी तोंडाच्या समोरच होते… मी झोपेतच नाटक करत तिच्या कमरेवर हाथ टाकला.. नंतर हळूच हाथ सरकवत तिच्या स्तनांवर आणून ठेवला तो एक स्तन इतका मोठा होता कि माझ्या हातात मावत सुद्धा नव्हता मी आता हाताने तिच्या स्तनांची उब घेत होतो..

माझा श्वास खूप वाढला होता मधेच घशात जमलेली थुकी गिळत मी तो हलक्या हाताने दाबू लागलो पूर्ण स्तनांवर हात फिरवत मी आकार मोजायचं प्रयत्न करत होतो तिचा मोठा मनुका माझ्या तळहाताला घासत होता तेव्हा मला राहवलं नाही आणि चिमटीत धरून दाबू लागलो तेवढ्यात काकू अह्ह्हह्ह करून हळूच कण्हली. मी एक डोळा उघडून तिच्या चेहऱ्याकडे पाहिलं तिचे डोळे बंद होते पण चेहऱ्यावरचे हावभाव बघून ती पण आनंद घेत आहे असं जाणवले..माझी भीती आता पूर्ण उडाली होती.. मी तसाच हलक्या हाताने तिच्या छातीवर असलेले गाउनचे बटन खोलून लागलो तिचे स्तन मोकळे करायचा प्रयत्न करू लागलो.. तेवढ्यात काकूंनी त्यांचा दुसरा हाथ स्वतःच्या चेहऱ्यावर ठेऊन श्वास घेत छाती पुढे केली…

मला काकूने दिलेला सिग्नल काळाला होता.. परत मी एका हाताने उघडलेला गाऊन बाजूला करून.. हळूच एक तिचा स्तन बाहेर काढला आणि पूर्ण हातात घेऊन दाबू लागलो.. मी आता अक्षरश बेभान होऊन तिचे दोन्ही स्तन कुस्करत होतो.. आता काकूचा पण श्वास वाढला होता भरपूर वेळ दाबल्यानंतर मला आता तोंडात घेऊन चोकायची इच्छा झाली म्हणून मी तसंच डोळे बंद करून माझं डोकं तिच्या छातीजवळ नेलं आणि तो मनुका गपकन तोंडात घेऊन जोरजोरात चोखु लागलो तेवढ्यात काकूंनी अजून मोठ्याने आह्हह्हह्ह करत हळू रे नालायका हळू.. बोलत झोपेतच सुस्कारा सोडत होती.. ते ऐकून मला अजून चेव चढला आणि दुसरा पण स्तन हातात घेऊन जोरजोरात चोखु लागलो… तसं काकू अजून अह्ह्ह अह्ह्ह आह्ह्ह करत कण्हू लागली… एक पाय माझ्या अंगावर टाकून तिने माझे केस धरले आणि तिच्या स्तनावर मला दाबू लागली… थोडावेळ आमचं असच चालू राहिलं… मग अचानक तिने मला ढकललं आणि उठून बसली.. ती माझ्याकडे एका वेगळ्याच नजरेने पाहत होती आणि दोन्ही हाताने केस बांधत म्हणाली..

चावट माझे दूध चाटून चाटून ओले करून टाकलेस.. केस बांधताना मी तिचे लोम्बणारे मोठे मोठे गोल मऊ स्तन आणि त्यावरचा तो काळा मनुका वेड्यासारखा पाहत होतो.. केस बांधताना ते हालत होते ते पाहून तर मला त्यावर परत तुटून पडायची इच्छा होत होती.. काय पाहतोयस?? एवढे आवडले काय? घे जवळून बघ बोलत तिने दोन्ही हातानी तिचे स्तन उचलले आणि माझ्या जवळ येऊन ओठावर ठेवले आणि तोंडात कॅम्बेल लागली…. नंतर माझ्या ओठावर ओठ ठेऊन किस करून लागली.. तिची जीभ ती माझ्या तोंडात घालत होती आणि मधेच चावा घेत होती..

नन्तर तिने मला बेडवरच उभं राहायला सांगितलं.. आणि माझा पॅण्ट मधला उभा राहिलेला तंबू पाहिला आणि डोळे मोठे करत म्हणाली.. बाई गं.. हे काय रे… काय चाललंय तुझ्या डोक्यात हा?? तुझी पॅण्ट ओली का झालीये थांब बघू दे मला…. आणि तिने माझी पॅण्ट खाली ओढली तसा माझा ताठलेला कडक लंड अँटेना सारखा काकूंकडे पाहत उभा होता.. ते पाहून काकू माझ्याकडे नजर फिरवून हसली आणि म्हणाली काय रे अधाश्या सारखं माझं दूध चोखत होतास दाबून दाबून कुस्करत होतास ना.. मी शिकवते तुला कस चोखतात ते?? आणि माझा लंड हातात घेऊन ती पुढे मागे करू लागली…

आता बघ कशी मज्जा येईल बोलून तिने माझ्या गरम झालेल्या लन्डावर तिची थंड थंड जीभ ठेवली.. आणि पूर्ण लंड तोंडात घेऊन हळू हळू चोखु लागली.. मी तिच्या तोंडाचा माझ्या लंडाने आनंद घेत होतो… आनंद नाही परमानंदच तस मी पण आह्ह्ह करून सुस्कारा सोडू लागलो.. ती डोळे बंद करून माझा लंडाची चव चाखत होती.. चोखत असताना ती माझ्या गोट्यापण हळूच दाबत कुरवाळत होती.. आणि मी हालत असलेले तिचे स्तन पाहून अजून चावताळत होतो..

 

थोड्याच वेळात मी माझं सर्व गरम पाणी तिच्या तोंडात सोडलं.. तस तिने पटकन माझा लंड तोंडातून काढला आणि वॉश बेसिन मध्ये जाऊन थुकू लागली मी मोकळा झालो होतो अंगातून वाफा निघत होत्या मी तसाच बेडवर पडून काकूंकडे प्रेमाच्या नजरेने बघत होतो.. काकू परत आल्या. हळूच आवाजात मूर्ख सांगता येत नाही का सुटणार आहेस ते.. ते तिला आवडला होत तिच्या चेहऱ्यावरून कळलं होत.. आणि ती गाऊन काढून माझ्या बाजूला येऊन बसली आणि एका हाताने माझा लंड परत कुरवाळू लागली…. काकू माझ्या समोर पूर्ण नागडी झाली होती..

माझा लंड कुरवाळत मला म्हणाली.. हे जे काही होतंय ना ते फक्त तुझ्यात आणि माझ्यात समजला का कोणाला कळत काम नये.. मी काही बोलायचंय परिस्तिथीतच नव्हतो मी फक्त हम्म बोलून.. तिला जवळ खेचलं आणि तिच्या दुधावर तुटून पडलो..जोरजोरात दाबू लागलो तोंडात घेऊन च्क च्क आवाज करून चोकू लागलो.. तसा माझा लंड परत उठून उभा राहिला.. काकू पण मला साथ देत होती.. माझा लंड कडक उभा राहिल्यावर माझ्याकडे पाहत बोलली..

आता काय करायचा विचार आहे?? तुह्या काकूला शांत करणार कि नाही कि स्वतःच मज्जा करून घेणारेस?? तू जे बोलशील ते करेन मी.. मला फक्त तू हवी आहेस.. तस हो का चावट..परत माझ्या तोंडात गरम पाणी सोडलं तसा परतकरणार नाहीस ना? मी पण प्रेमाने काकू बोलून तिला जवळ खेचू लागलो.. तस तिने मला लांब केलं.. आणि बेडवर गुढगे टेकवून माझ्या लंडावर सायकलवर बसतात तशी बसली…

आणि एका हाताने माझा लंड तिच्या छोट्या छोट्या केसात लपलेल्या छकुलीत घातला.. माझा लंड तिच्या छकुलीत सर्रर्रर्रकन घुसला.. आणि ती वर खाली करू लागली.. मी दोन्ही हाताने तिचे दूध दाबत होतो.. ती आह्ह्ह आह्ह्ह करत माझं नाव घेऊन कण्हत होती… नालायक काकूला झवतोस… झव झवून कधी मला पूर्ण आज… किती मागे लागले होते रे पण तुझाच लंड नशीबवान ठरला..22:38काकू माझा पूर्णउपभोग घेत होती… थोड्यावेळात तिने माझ्या तोंडावर वाकून तिचे दूध माझ्या तोंडात दिले न चोक चोक बोलत.. आणि स्वतःची कम्बर माझ्या लंडावर आपटत होती.. काकू खूप चवताळली होती. आह्ह आह्ह करत ती उलट माझाच उपयोग करून घेत होती.. बहुतेक काकाने भरपूर दिवस काकूला झवलं नसावं म्हणून ती एखाद्या वाघिणी सारखी माझ्यावर तुटून पडली होती

दहा पंधरा वीस मिनिटे झाली ती माझ्या लंडावर थप थप थप तिची गांड आपटत होती.. काकू खालून पूर्ण ओली झाली होती थोड्यावेळाने दमून ती बेडवर पाय फाकवुन झोपली आणि मला जवळ ओढून तिच्यावर चढ म्हणून इशारा करू लागली.. तिने माझा लंड धरून परत तिच्या छकुलीत टाकला आणि दोन्ही पायाने माझी कम्बर धरून आह्ह्ह आह्ह हुह्ह्ह.. कण्हत होती.. तसा मी अजून रंगात येऊन तिला जोरजोरात झटके देऊ लागलो.. काकू अजून मोठ्याने आह अह्ह्ह अह्ह्हह्ह करत ओरडू लागली दोन्ही हाताने तिने तिच्या डोक्याखालची उशी धरून.

माझ्या लंडाची मनसोक्त मजा घेत होती.. मी पण वेड्या सारखा तिला झवत होतो… खोल आत पर्यंत मी धक्के देताना माझा लंड आता पाणी सोडणार हे मला कळलं तस मी अजून डोळे बंद करून धक्के द्यायला लागलो आणि काही कळायच्या आतच माझा लंड तिच्यात अजून खोल दाबून..

आह्ह्ह करत मी माझं सर्व गरम पाणी तिच्या छकुलीत सोडून दिल.. आणि मी तिच्या बाजूला डोळे झाकून पडलो… तेव्हा मला ती साधी सरळ दिसणारी काकू बेडवर किती रंगेल आहे हे कळलं..आणि मग तिथून आमचा झवण्याचा कार्यक्रम नियमित चालू झाला

You cannot copy content of this page