Mami la dila porga – 2

Mag ti mla thambvu lagli, are as nko jaus mama mla ordel, kai jhal tula achanak, as tas bolu lagli. Mi mantal tu mla as vagavtes jas mi gunha kelay mota tr mi ith thambun kai karu. Tu tevha advu shakat hotis mla, tr mami radayla lagli. Mich ghabrlo jast kela kaa. Mi tila basval ani dol pusle mantal radu nkos mi nai jaat, maaf kar. Ti manali mla tya divshi bhan nai rahila. Tula tr mahitey lagnala 12 varsh houn geli ajun porga nai tuzya vr jiv lavla pora vani ani tya divshi mi raande vani tuzya khali ashi kashi aale ani swta la chapat marayla lagli.

Mi tiche hath pakdle ani ghatta mithi marli mantal mla tu aavdtes mami. Tu mla kiti laad kartes. Tuz rup aahe tas mi nai advu shaklo mazyatlya mansla. Mami ne pan mla ghatta pkdla hota. Kai hot nai as kai jhal tr ek porga manun mi mazya aai la kush nai thevu shakat kaa. Mama kadun nasel hot evdh sagla, ata thaklay toh, mi dil tr kai jhal thod prem tula. Tine mla ata ghatta pakdla hota.

Mi tichya dolyat dole ghatle ani thos sa oth pudhe kele mami ne pan oth pudhe kele. Aamhi dogh ek mekanche oth choku laglo. Mi mami chi jib chokaycho mag mazi daycho As lay vel chalu hota. Mami ne mla dhakka dila ani manali he kai kartoys, chukich aahe he. Mi mami la pakdla ani manalo he bag mi ith ase paryant mla tula prem daych. Tuza hakka aahe yaver. Jar nko asel tr bol mo jato aatach mag. Ti manali are pan he chikich aahe na pora as kas karu shakto aapan.

Mi tichya kamre la pakdla ani manalo jr chukich asta tr tu tya divshi ch thambli asti, adval asta. Pani gale parynat mazi sobt nasti dili, konla kalnar nai tr kai chukich. Ata mi eka hatane choli ughadli mamme latkat hote dar ughda hota ti manali dar tr laav. Mi kadi lavli ani tichya kade aalo athruna var tila jhopaval, blouse kadhla, sadi kadhli dogh godhdit nagde ek mekana kavtaltoy. Garam jhalta vatavaran.

Mi kes sodli ani mami la mazya var ghetla mami mazi chati chavu lagli, mazya manevar chavat hoti ti rangdi hoti. Janavra sarkh karat hoti. Mag maza bulla hatat gheun cholat hoti. Mi mandi var hath phirvata phirvata pucchit bot takun jhavu laglo. Manuka chavycho mi ti lagech aaaaa, aaahhhh, ohhhh karat hoti. Mat tine pay fakavle godhdi side la jhali mi doni payanchya madhye jaun bulla pucchi la ghasu laglo. Ti manali ata sahan nai hota pora chal ghal aat. Uthun mla mithit ghetla bulla aapoaap pucchit ghusala mag kai suru aamch kach kach, pucchi oli jhali hoti pach pach awaaj yet hota kholit. Mami dole band karun nusta jhavun ghet hoti aaj pan pani aat sodla. Jas pani galal lagech mla side la karun sadi ghalun mokli.

This content appeared first on new sex story .com

Jai paryant mi mami la mansokat jhavloy kacha kacha. Par vihrit nagda karun. tila jata jata ek porga deun gelo potat. Don aathvdya nanter phone ala aai la. Aai kush hoti. Sangaych nasta konla 3 mahinya paryant manun kai bolli nai pan papa la sangta na mi ekla. Nanter barsyal la mi gelo. Mami jai ujalat hoti. Porga bagun sagle kush hote. Jatana mami ne thambvun ghetla. Mla manali tula kai pahine bol. Tu mla he sunder ghosth dilis mi kadhich nai visru shkaat tuze upkar. Mi tila mithi marli ghatta ani aame dable ek mothi kiss getli bus.

This story Mami la dila porga – 2 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page