दुकान मालकाने ठोकली माझी सेक्सी गांड – Marathi dukanatil chudai katha

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. आज मी चाळीस वर्षाचा आहे. आज मी तुम्हला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे माझा मालकच मला रोज ठोकून काढू लागला होता आणि त्याच्यामुळेच तर मला माझ्या गांडीची खाज भागवता येत होती.

तर हि तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा मी कॉलेज ला होतो. बाकी मुलांच्या सारखा मी पण दंगा मस्ती करत असे. पण मी एकाच बाबतीत त्यांच्या पासून वेगळा होतो आणि तो म्हणजे त्या सगळ्यांना मुली आवडत होत्या आणि मला मात्र मुले. तसे हे काही ते नेमके नक्की झाले नव्हते. पण असणारच ना. कारण मी कधीच कुठल्या मुलीला बघत नसे, त्यांच्याशी बोलत नसे,ना मला कोणी गर्लफ्रेंड होती, ना मला गर्लफ्रेंड करावी असे वाटत होते आणि ना कधी मी त्यांना त्या नजरेने बघितले होते.

इतके सारे  गुण एखाद्यात जर असतील तर तो गे असेलच ना. त्यात मी दिसायला खूपच चिकना होतो. मला अजिबात अंगावर किंवा चेहऱ्यावर लव नव्हती. गोरा तर मी पहिल्यापासूनच होतो आणि त्यामुळे माझ्याकडे बघून मी एखादा चॉकलेट हिरोच वाटत असे. माझी बॉडी फार काही चांगली नव्हती. जेमतेम मांस होते अंगावर माझ्या आणि मी बोलत असताना पण थोडे  बायली पद्धतीने बोलत असे. त्यामुळे माझ्याकडे बघताना सगळे त्याच नजरेने बघत.

मी शिक्षणात काही फार हुशार नव्हतो आणि त्यामुळे मला काही अपेक्षेप्रमाणे चांगला जॉब मिळणार पण नव्हता. मी खूपच कमी मार्क्स घेऊन पास झालो. खूप शोधून पण मला काही एक जॉब मिळाला नाही.म्हणून मग मी तोवर म्हणून एका किराणा मालाच्या दुकानात कामाला लागायचे ठरवले.

गावातीलच सदा चे किरणा मालाचे दुकान होते. फार काही मोठे जरी ते नसले तरी फार छोटे पण ते नव्हते. वर गोडावून आणि खाली दुकान असे ते होते. तसे बरे चालत असे दुकान आणि त्यामुळे त्याला एका मुलाची गरज आहे हे समजल्यावर मी त्याला लगेच भेटायला गेलो. त्याने मला सगळे काम नीट सांगितले. थोडक्यात पडेल ते काम करायचे होते.

माझ्याकडे दुसरा काहीच पर्याय नव्हता आणि त्यामुळे मी लागेचच त्याला होकार दिला व त्याच्याकडे मी जॉईन पण झालो. माझे काम चांगले असल्याने तो माझ्यावर खुश होता. सदा दिसायला फार काही देखणा नव्हता. पण त्याची बॉडी खूपच सुदंर होती. त्याला बघून माझा सोटा वळवळ करू लागला होता ते मी अनुभवले होते. त्याचे पिळदार स्नायू आणि जबरदस्त भारदस्त असलेली छाती बघून मी मनोमन खूप खुश झालो होतो.

तो पण माझ्याकडे कधी कधी असे काही बघत असे कि मला पण कन्फ्युज होत ते कि त्याच्या मनात नेमके आहे तरी काय. त्याने मला एकदा विचारले “काय रे तुझी कोणी गर्लफ्रेंड नाही का?”

“नाही ना. आणि हवी तरी कशाला. कोणी सांगितले आहे ते नको ती ब्याद” मी म्हणालो त्यावर तो लगेच म्हणाला ” माझ्या सारखेच तूझे पण विचार विचार आहेत. मग सोट्याची काय सोय आहे कि नाही मग?” त्याने विचारले.

“नाही. मी काही मुलींना फार बघत नाही. माझे लक्ष जास्त मुलांच्याकडे असते” मी सरळ त्याला म्हणताच तो माझ्याकडे बघून हसला आणि मला म्हणाला “मस्त बोलतो तू. मी पण एक सांगू का? तुझ्या सारखा मुलगा असेल तर कोणी पण त्याला अगदी आरामात ठोकून काढेल बघ”

तो असे म्हणताच मी लगेच उतरलो “तू काढशील का ते सांग? आणि तयारी असेल तर ठोकून दाखव पण” मी असे बेधडक बोलताच तो माझ्याकडे डोळे मोठे करून बघू लागला. त्याला पण तेच पाहिजे होते जे मला पाहिजे होते आणि त्यामुळे तो माझ्याकडे मादक नजरेने बघू लागला.

“चल वर जायचे का?”  त्याने विचारले आणि मी लगेच दुकानाचे शटर बंद करून घेतले. आम्ही दोघे पण वर गेलो आणि  त्याने मला लगेचच त्याच्या जवळ ओढले.माझा चेहरा त्याने त्याच्या हातात पकडला आणि तो माझे किसिंग करू लागला. माझे नाजूक आणि गुलाबी ओठ एखाद्या मुली पेक्षा अजिबात कमी नव्हते. तो माझ्या ओठांच्या प्रेमातच पडला होता आणि त्यावर तो तुटून पडला होता.

माझे ओठ तो  एकसारखे चोकत होता आणि त्याच वेळी मी माझा हात त्याच्या बॉडी वरून फिरवत होतो. त्याचे ते मदसम्त शरीर मी माझ्या हाताने दाबू लागलो होतो. मला जे पाहिजे होते त्याचा आनंद शब्दात मांडणे खूप कठीण आहे. मी त्याच्या मिठीत होतो आणि त्याच्या पाठीवरून ते त्याच्या गांडी पर्यंत आणि पुन्हा वर असे माझा हात मी एकसारखा फिरवत होतो.

त्याच्या शर्ट मध्ये मी माझा हात घातला आणि त्याच्या छातीवरून मी तो फिरवू लागलो. त्याची ती भरदार छाती माझ्या हाताला लागताच मी कमालीचा  वेडा झालो आणि मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते. मी त्याच्या शर्ट ची एक एक करत सगळी बटणे काढली आणि त्याच्या छातीवर माझे ओठ ठेवले. तो एव्हना बाजूला झाला होताच.

मी त्याला भिंतीला टेकवून उभे केले. त्याच्या छातीवरून मी माझे ओठ आणि माझी जीभ एकसारखी वर खाली करत फिरवू लागलो. त्याच्या छातीच्या निप्पल्स ना मी माझ्या तोंडात घेतले आणि त्यांना चोकू लागलो. तो त्यामुळे कमालीचा शहारला. ते निप्पल्स मी चोकून चोकून खूपच बाहेर आणले. तो माझे डोके त्याच्या ताकदीने त्याच्या छातीवर आणि मला अधिकाधिक त्याचे निप्पल्स चोखायला लावत होता.

खूप वेळ त्याची छाती मी चोकली आणि मग मी त्याला बाजूला केले. त्याच्या पॅन्ट ला मी हळू हळू करत काढून टाकले आणि त्याला पूर्ण नग्न केले. त्याचा सोटा तर खूपच मोठा होता. माझ्या गांडीचे काही खरे नाहि हे मी ओळखले होते. त्याच्या सोट्याला मी माझ्या हातात  घेऊन हलवू लागलो.  त्याला जसे जसे मी हलवू लागलो तसा तसा त्याचा आकार खूपच मोठा होऊ लागला होता.

खूप वेळ मी त्याला हलवले आणि मग माझ्या तोंडात घेतले. हळू हळू करत मी त्याचा आधी शेंडा चोखायला चालू केला. त्याच्या  शेंडयाला मी माझ्या जिभेने चुकारताच तो कमालीचा मोठा व कडक झाला.मग मी त्याला माझ्या तोंडात घेतले आणि हळू हळू करत चोखायला चालू केले. त्याचा आकार इतका मोठा होता कि माझ्या तोंडात त्याला घेताना मला अवघड जात होते.

थोडा वेळ झाला आणि मी मग तो पूर्ण सोटा माझ्या तोंडात घेऊ शकलो आणि मग मात्र मी एकसारखे त्याला मी माझे तोंड मागे पुढे करून चोकू लागलो. ते  प्रचंड मोठे हत्यार माझ्या तोंडात कसे काय गेले ते माझे मला माहित. पण मी ते अगदी मन लावून चोकू लागलो होतो आणि त्यामुळे जसा मला आनंद मिळत होता त्या पेक्षा किती तरी पटीने जास्त आनंद त्याला मिळत होता.

खूप वेळ त्याचा सोटा चोकून झाला आणि त्याने मला उठवले. आता तो खाली बसला आणि त्याने मला पाठमोरे केले. माझ्या गोलाकार गांडीला बघून तो लाळ टपकवू लागला. त्याने माझ्या गांडीच्या कापाना त्याच्या हाताने हळूच बाजूला केले. माझ्या गांडीचे भोक त्याला दिसताच तो त्याच्यावर तुटून पडला. त्याने त्याचे तोंड त्यात घातले आणि तो त्याला चाटू लागला.

चाटून चाटून त्याने माझे गांडीचे भोक चांगलेच ओले केले होते. त्याने त्याची जीभ पण त्यात घातली आणि तो आत बाहेर तोंड करून त्याचा आकार मोठा करू लागला. खूप वेळ माझी गांड चाटून झाली आणि मग तो उठला.

त्याने मग मला थोडे पुढे झुकवले आणि माझ्या गांडीवर त्याचा सोटा हळूच ठेवला. अगदी सावकाशपणे तो त्याला त्या भोकात घालू लागला. हळू हळू करत त्याने त्याचे अर्धे हत्यार माझ्या गांडीत घातले आणि मग त्याने मला जोराचा एक हिसडा दिला. त्याच बरोबर त्याचा पूर्ण सोटा माझ्या गांडीत गेला. त्याने माझ्या कमरेवर त्याचे हात ठेवले आणि तो जोरजोरात त्याची कम्बर मागे पुढे करू लागला.

काच काच काच काच करत तो त्याची गांड एकसारखी मागे पुढे करत होता आणि माझी गांड मारत होता. त्याचा प्रत्येक दणका मला सुखाची अनुभूती देत होता आणि त्यामुळे मला ते दणके आवडत होते. जवळपास वीसेक मिनिटे तो मला एक सारखे ठोक ठोक ठोकून काढत होता आणि मग अखेरीस त्याने त्याचे सगळे वीर्य माझ्या गांडीत सोडले.

माझी गांड त्याच्या वीर्याने भरून वाहू लागली आणि मग कुठे आम्ही शांत झालो. तेव्हा पासून तो रोजच दुपारी जेवणाच्या सुट्टीत वर नेऊन ठोकून काढू लागला होता आणि मला पण मला जे पाहिजे ते जागेवर मिळत असल्याने मी पण खुप खुश होतो. त्याने लगेच माझी पगारवाढ पण केली.त्यामुळे मला दुहेरी झाला होता. एक तर जास्त पैसे आणि पाहिजे तेव्हा व पाहिजे तसे ठोकणे.

You cannot copy content of this page