झोपेतच चोदली मदमस्त चुलत बहिण

मी कॉलेज ला होतो तेव्हाची गोष्ट आहे हि. आम्ही सगळे एकत्र कुटुंबात रहात होतो. म्हणजे माझी फॅमिली आणि माझ्या काकाची फॅमिली असे सगळे एकत्र रहात असल्याने आमचे संबंध खूपच जास्त चांगले होते. नंतर मात्र मग काका ने समोरच एक फ्लॅट घेतला आणि तो तिथे राहू लागला. कारण आहे तो फ्लॅट काही सगळ्यांना पुरेनासा झालेला होता. पण म्हणून तो नवीन घेतलेला फ्लॅट पण काही फार मोठा वगैरे होता असे नाही.

काका ला एक मुलगी होती. म्हणजे माझी चुलत बहीण. तिचे नाव सोनाली होते.ती माझ्या पेक्षा दोन वर्षांनी लहान होती. तिला बघून माझा सोटा असा काही मोठा होत असे कि काही विचारू नका. कारण तिची फिगर अशी काही कमालीची होती ना कि त्याला बघूनच तर मी सतत त्यांच्याकडेच पडून असत असे. तिचे आणि संबंध तसे खूपच चांगले होते म्हणा.

पण म्हणून काहि आपण मुले असे मुलींना बघायचे सोडतो का हे तुम्हाला पण माहित आहे. तीची उंची चांगली होती. तिची फिगर चांगली होती. तिंचे छातीचे ते गोळे खूपच जास्त गोलाकार होते. तिच्या फिगर चा कट खूप कातील होता आणि तिची गांड पण जशी खूपच जास्त भरललेली होती तशीच ती खूप गोलाकार देखील होती. ते बघूनच तर मी तिच्यावर फिदा होत असे. मला ती खूपच जास्त आवडत असे.

लहानाचे मोठे एकत्र झालो आणि तसे संबंध पण मग हळू हळू बदलत गेले होते आमच्यातील. मी जसे तिच्या शरीराकडे बघत असे तसे ती पण काही कमी नव्हती. ती पण सतत माझ्या सोट्याकडे बघत असे. तिची नजर पण माझ्या सारखीच बदललेली होती. तिच्या नजरेतील तो मादक झालेला बदल मी कधीच टिपला होता. तिला तसे बघून तर माझ्या सोट्याची वळवळ जास्तच होत असे आणि मला ते जाणवत असे.

ती माझ्याशी सगळ्याच विषयांवर बोलत असे. त्या दिवशी काका माझ्याकडे आला आणि मला म्हणाला “अरे राकेश. मी काही दिवसांसाठी बाहेर गावी जाणार आहे. घरी काकी आणि सोनाली दोघीच आहेत. तू रात्री झोपायला जा त्यांच्याकडे.” मी होकार दिला आणि त्या नुसार मी रात्री तिच्याकडे झोपायला गेलो. काकी खूप चांगली बाई होती. गावाकडची असल्याने तिला लवकर झोपायची सवय होती आणि त्यामुळे मी जेव्हा त्यांच्याकडे गेलो तेव्हा आम्ही सगळे लवकरच झोपायला लागलो होतो.

पण मला मात्र इतक्या लवकर झोपायची सवय नाही. झोपताना त्यांनी एक गोष्ट केली होती चांगली.आम्ही सगळेच बाहेर हॉल मध्ये झोपलो होतो. तो हॉल काही फार मोठा असा नव्हता. जेमतेमच आम्ही झोपू शकत होतो. मी सोफ्यावर झोपलो होतो. खाली त्या दोघी झोपल्या होत्या. माझ्या शेजारी खाली सोनाली झोपली होती आणि काकी तिच्या पलीकडे. मला काही केल्या झोप येत नव्हती.

काकी साडी वर झोपली होती आणि सोनाली ने गाऊन घातला होता. मी माझ्या मोबाईल मध्ये काही तरी टाईमपास करत बसलो होतो आणि अचानक मधेच माझी नजर खाली गेली. मी बघतील तर सोनाली काकी कडे तोंड करून एका अंगावर झोपली होती आणि तिचा गाऊन एका बाजूने खालून वर आला होता. त्यामुळे तिचा एका बाजूचा पाय पूर्ण उघडा पडला होता.

तिचा तो गोरा पाय बघून मी खूप गरम झालो. मी पण लगेच एका कुशीवर झालो आणि तिच्याकडे रोखून बघून लागलो.माझा सोटा वळवळ तर करू लागला होताच पण त्याचा आकार पण खूपच मोठा झाला होता. खूप वेळ तिच्याकडे मी बघत होतो आणि मला आता माझ्या भावना अनावर होत असल्याचे मला जाणवत होते.

मी हळूच ती पूर्ण झोपेत आहे ते बघून माझा हात हळूच तिच्या मांडीवर ठेवला. तिला जाग आली नाही. ते बघून मग मी हळू हळू करत माझा हात तिच्या पायावरून खाली वर करून फिरवू लागलो. तिच्या त्या लुसलुशीत पायावरून माझा हात जसा मी फिरवू लागलॊ तसा माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. तिच्या गांडिच्या गोलाकार भागावरून पण मग मी माझा हात फिरवू लागलो.

माझा हात जसा जसा फिरत होता तसे मी खूपच जास्त गरम होऊ लागलो होतो. ती इतक्या गाढ झोपेत होती कि तिला मी काय करत आहे याचे अजिबात भान नव्हते. ती मग थोड्या वेळाने तिच्या पाठीवर झाली आणि तिची योनी पूर्णपणे मला दिसून लागली म्हणजे तिच्या निकर मधून. तिच्या त्या निळ्या रंगाच्या निकर मधून तिच्या योनीचा तो कमालीचा फुगीर असलेला भाग बघून मी अधिकच उत्तेजित झालो.

मी माझा हात तिच्या जांघेतुन हळू हळू करत फिरवू लागलो आणि तो हात मी तिच्या योनीवर नेला. तिच्या निकर वरून माझा हात मी गोल गोलो करत फिरवू लागलो आणि त्याचा आनन्द घेऊ लागलो. खूप वेळ मी हि मजा घेत होतो आणि इकडे माझा एक हात मी माझ्या निकर मध्ये घालून माझा सोटा मी जोरजोरात हलवू लागलो होतो. खूप वेळ मी त्याला एकसारखे हलवले आणि तो माझ्या निकर मधेच गाळला.

मी त्या रात्री गाढ झोपलो. अशी झोप मला कधीच मिळाली नव्हती. मी दुसऱ्या दिवशी कधी एकदा रात्र होते त्याची वाट बघू लागलो होतो. काकी काही केल्या रात्री उठत नाही हे मला समजले होते. कारण ती अशी काही घोरत झोपलेली असे कि हत्ती जरी गेला शेजारून तरी ती उठत नसे आणि तीच गोष्ट माझ्यासाठी खरे तर उपयोगाची ठरत होती.

तिला मी रोजच तसे करू लागलो होतो. रोजच तिच्या योनीवर आणि गांडीवर हात ठेवायचा आणि तिला चोळत चोळत स्वतःचा सोटा चोळून घेत तो गाळायचा आणि निवांत झोपायचे हे ते माझे रुटीनच चालू झाले होते.

त्या दिवशी पण मी तसेच तिला करू लागलो. ती झोपली होती आणि मी माझा हात तिच्या गांडीवरून फिरवत फिरवत तिच्या योनीकडे नेला. तिच्या निकर वरून मी तिंची योनी चोळू लागत असतानाच अचानक तिने माझा हात पकडला.माझी चोरी पकडली गेली या विचाराने मी स्तब्ध झालो. ती मला आता काय म्हणेल असा विचार करत असतानाच ती मला म्हणाली “आता काय वरच्या वरच करणार का तू कि पुढे पण काही करणार आहेस? इतके दिवस फक्त मला गरम करत आहेस तू.”

ती असे म्हणताच मला समजले कि मी जे आजवर तिला चोळत होतो ते तिला माहित होते तर आणि तरीही तिने मला रोखले नव्हते. कारण तिला पण तेच पाहिजे होते जे मला पाहिजे होते. त्यामुळे मी खूप खुश झालो. तीला मी लगेच वर येण्यास सांगितले.

ती वर येताच तीला मी खाली झोपवले. तिच्या तोंडात माझे तोंड देऊन मी तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला. तिचे नाजूक ओठ मी असे काही चोकून काढले कि ते लाल झाले. ते करता असतानाच माझा हात  सर सर करत तिच्या पूर्ण शरीरावरुन खाली वर करत फिरत होता आणि तिचे अंग न अंग मी माझ्या हाताने दाबून काढत होतो. ती पण तिचा हात माझ्या बॉडी वरून त्याच आवेगात फिरवत होती.

आम्हाला फार काही करता येणे शक्य नव्हते कारण कोणत्याही क्षणी काकी जागी होईल असे आम्हाला वाटत होतेच. त्यामुळे आम्हाला जे काही करायचे ते लवकर करणे आवश्यक होते. मी तिचा गाऊन वरून  मी तिच्या छातीला माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागलो. तिचे निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेऊन आवाज येणार नाही अश्या बेताने जोरजोरात चोकू लागलो.

तिने मग मला बाजूला केले आणि माझी शॉर्ट थोडी खाली केली.माझ्या सोट्याला बाहेर काढून तिने त्याला लगेच तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याच्यावर तुटून पडली. एकसारखे तिचे तोंड ती खाली वर करत होती आणि ती त्याला चोकून काढू लागली होती. चोकून चोकून तिने त्याला खूपच कडक तर केले होतेच पण तो इतका कडक झाला होता कि त्याच्या शिरा दिसू लागल्या होत्या.

खूप वेळ चोकून झाले आणि मी तिला मग बाजूला केले. तिला खाली झोपवून तिचा गाऊन मी खालून वर केला आणि तिची निकर काढली. पूर्ण नग्न करता येणे शक्य नव्हते. मी तिचे दोन्ही पाय फाकवले आणि तिच्या योनीत मी माझा सोटा कचकन घातला. माझा सोटा मला वाटत होते त्यापेक्षा खूप फास्ट आत पूर्णपणे गेला आणि मग मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करून हलवू लागलो.

प्रचंड वेगाने मी माझी कंबर एकसारखी खूप वेळ हलवली आणि शेवटी माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हा पासून मी रोजच तिला ठोकून काढू लागलो होतो. अनपेक्षितपणे मला ती मिळाली असल्याने जशी माझी घराच्या घरी संभोगाची सोय झाली होती तशीच ती तिची पण झाली होती आणि त्यामुळे आम्ही दोघे पण खूप खुश होतो.

You cannot copy content of this page