निकर दाखवत झवली सेक्सी कस्टमरची योनी – Marathi hot customer sex katha

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राकेश आहे. आज मी तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या एका कस्टमर ला ठोकू शकलो. आज मी चाळीस वर्षाचा आहे आणि हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेज ला होतो.

मी एक खेळाडू होतो आणि एका खेळाडू ला जशी बॉडी लागते तशीच बॉडी माझी पण होती. मी काही रोज जीम ला वगैरे जात नव्हतो. पण मैदानावर खूप वेळ मी रोजच घाम गाळत होतो आणि त्यामुळे माझी बॉडी खूपच चांगली झाली होती. माझे स्नायू पिळदार होते. माझी छाती भरदार होती. माझ्या मांड्या भरलेल्या आणि कडक होत्या. माझ्या गांडीच्या आकारावर तर सगळे फिदा होते.

माझी उंची पण सहा फूट होती आणि त्यामुळे मी कॉलेज मध्ये खूप फेमस होतो. मी खूप मुलींना आवडत असे आणि त्यामुळे माझ्या अवतीभोवती सतत कोणी ना कोणी मुलगी असतच होती. मला उपभोगायचे स्वप्न कित्येक मुलींचे होते आणि मी मात्र त्यांना अजिबात भाव देत नसे. का कोणास ठाऊक पण मला मुली असे फार काही आवडत नसत. मी गे आहे कि काय असे मला कधी कधी वाटत असे.

पण खरेच मी कधी कुठल्या  मुलीला होकार दिला नाही कि कोणाला विचारले नाही. त्यामुळे मला ना गर्लफ्रेंड होती ना मी कधी कोणा मुलीला उपभोगले होते. त्यामुळे माझ्या  मनात सतत हाच विचार येत असे कि हे असे का होते ते. पण मग मी असे विचार आला कि वेळ मारून नेत असे आणि माझे मन इकडे तिकडे कशात तरी रमवून घेत असे.

माझे घरचे फार काही चांगले नव्हते. म्हणजे माझी घरची परिस्थिती फार काही चांगली नव्हती. त्यामुळे मी कॉलेज संपताच मी एका दुकानात जॉब ला लागलो. ते एक जेन्टस कपड्यांचे दुकान होते. तिथे सगळे जेन्टस चे आतील कपडे मिळत होते आणि तिथे मी लागताच लगेच सेट झालो. कारण तो जॉब असा होता कि त्यात मला सतत मुलांच्या सहवासात राहायला मिळणार होते.

त्यातच आतील कपडे असल्याने मला कोण कोणती निकर वापरतो हे समजत होते. दुकानात एक से एक देखणी मुले येत असत आणि मी त्यांना निकर अशी काही देत असे कि ते बघून माझ्यावर ते फिदाच होत असत. समोरच्याची बॉडी बघून मी त्याला निकर देत असे त्यामुळे बघता बघता मी कस्टमर मध्ये खुप फेमस झालो. मी असलो कि जास्त कस्टमर होत असत.

नियमित येणाऱ्या कस्टमर मध्ये एक जण होता.त्याचे नाव राजू होते. राजू कॉलेज ला होता.दिसायला तो खूपच देखणा होता. गोरा पण बारीक चण आणि अंगावर केसाचा एक लवलेश हि नाही. त्याचे चालणे आणि त्याचे बोलणे जरा बायकीच होते आणि त्यामुळे तो आला कि मी त्याला विशेष सर्व्हिस देत असे आणि त्याला खुश करत असे.

नियमित येत असल्याने तो मला चांगला ओळखू लागला होता व त्यामुळे तो माझ्याशी खूपच मैत्रीपूर्ण वागू लागला होता. त्या दिवशी तो दुकानात आला आणि त्याला निकर हवी होती. मी नवीन कलेक्शन त्याला दाखवले आणि त्याला म्हणालो “तू हे वापर. खूप छान आहे आणि तुला ते खूप सूट होईल. नाही आवडल तर मला सांग” असे म्हणून त्याला मी दोन जोड्या दिल्या.

दुसऱ्या दिवशी तो दुकानात पुन्हा आला. खरे तर त्या दिवशी दुकानाला सुट्टी होती. मला त्यामुळे मालकाने सगळे दुकान नीट लावून घेण्यास सांगितले होते. पण तो अचानक आला आणि तो नियमित कस्टमर असल्याने मी शटर वर करून त्याला आत घेतले आणि शटर बंद करून घेतले.

“अरे या तू दिलेल्या निकर काही चांगल्या नाहीत.मला त्या आणीत बसत नाहीत. त्यात काही कम्फर्ट देखील नाही” तो मला असे म्हणातच मी त्याला म्हणालो “अरे असे कसे होईल.मी स्वतः वापरून बघितल्या आहेत त्या आणि आज पण तीच घातली आहे. मला तर खुप छान फील येते त्याचे”. मी असे म्हणताच तो लगेच मला म्हणाला “बघू तू नेमका कोणता पॅटर्न वापरत आहेस ते”

असे म्हणताच मी माझी पॅन्ट काढली आणि त्याच्या समोर निकर वर  उभा राहिलो. त्या निकर मधून दिसणारा माझा तो भलामोठा सोटा बघून तो वेडा झाला. तो माझ्या  सोट्याकडे बघतच राहिला आणि मला म्हणाला “मी हात लावून बघू का हि निकर कशी वाटते ते?”

मी होकार देताच तो खाली बसला आणि त्याने माझ्या गाडीवरून त्याचा हात हळूच फिरवायला चालू केला. त्याचा हात माझ्या गांडीला लागताच मी गरम झालो. त्याचा हात खूपच जास्त नाजूक होता आणि तो असे काही त्याचा हात फिरवत होता कि काही विचारू नका. हळू हळू करत त्याने त्याचा हात पुढे आणला आणि सरळ तो माझ्या सोट्यावरून फिरवू लागला.

त्याच्या हाताने माझा आधीच मोठा असलेला सोटा खूपच मोठा आणि कडक झाला. त्याला स्वतःला थांबवणे अवघड झाले होते. तो माझ्या निकर वरून त्याचा हात एक सारखा वर खाली करत फिरवत होता. माझा सोटा खूप मोठा झालेला बघून तो मला म्हणाला “या निकर मध्ये तर खूप मोठा सोटा पण अगदी आरामात बसू शकतो कि रे. पण अजून किती मोठा हा होतो ते आता मला बघायचे आहे”

असे म्हणून त्याने माझी निकर खाली केली आणि माझ्या सोट्याला बाहेर काढले.माझा तो भलामोठा सोटा बाहेर येताच तो त्याच्यावर तुटून पडला. त्याने तो सोटा त्याच्या तोंडावरून फिरवून घेण्यास सुरवात केली. तो भलामोठा रॉड तो एकसारखा त्याच्या चेहऱ्यावरून फिरवू लागला होता आणि त्याचा आनंद घेऊ लागला होता. खूप वेळ त्याने त्याचा सोटा माझ्या तोंडावरून रगडून घेतला आणि मग त्याला तोडत घेतला.

माझ्या सोट्याच्या शेंड्याला त्याने त्याच्या जिभेने हळू हळू करत चाटायला चालू केले आणि त्याचा आकार खूप जास्त वाढू लागला. तो वाढलेला पूर्ण सोटा त्याने एकसारखे मग त्याच्या तोंडाने चोखायला चालू केला. त्याचे तोंड एकसारखे मागे पुढे आणि वर खाली होत होते आणि तो त्याचा  मनसोक्तपणे आस्वाद घेत होता. चोकून चोकून त्याने त्याला त्याच्या शिरा दिसू पर्यंत कडक केला.

त्याला मग मी बाजूला केले. तो उभा राहिला आणि मी खाली बसलो. त्याच्या गांडीला मी माझ्या हाताने जोरजोरात मारून त्याला जमेल तितके कडक केले. त्याच्या गांडीचे काप बाजूला करून मग माझे तोंड त्यात कोंबले आणि माझे तोंड मी घुसळू लागलो. त्याचं गांडीचे भोक खूपच तसे गोरे आणि भुरे होते. त्या भोकावरून मी माझी जीभ सर सर करत फिरवू लागलो आणि त्याला ओले करू लागलो.

खूप वेळ त्याला ओले करून झाले आणि मग मी माझी दोन बोटे त्यात घालू लागलो. हळू हळू करत त्याचे ते भोक मी खूपच मोठे केले. त्या मोठ्या झालेल्या भोकात मी माझी जीभ घातली आणि माझे तोंड मी पुन्हा एकदा मागे पुढे करून त्याचे भोक खाऊ लागलो.

खूप वेळ त्याच्या गांडीशी खेळून झाले आणि मग मी बाजूला झालो. त्याला मी पुढे झुकवले झुकवले. त्याच्या गांडीवर मी माझा सोटा हळूच ठेवला आणि वर खाली करून त्याला रगडु लागलो. माझ्या सोट्याचा त्याच्या गांडीला स्पर्श होताच तो कमालीचा बेभान झाला. त्याने माझा सोटा वळून त्याच्या हातात घेतला आणि त्याच्या गांडीच्या भोकावर ठेवला.

मी मग हळू हळू करत माझा सोटा आत घालू लागलो. बघता बघता माझा पूर्ण सोटा त्याच्या गांडीत गेला आणि मग मी माझे दोन्ही हात त्याच्या गांडीवर ठेवले. माझी कंबर मग मी जोरजोरात मागे पुढे करून हलवू लागलो आणि त्याची गांड मारू लागलो. बघता बघता त्याचे ते भोक खूपच मोठे झाले होते आणि तरीही मी त्याला एकसारखे ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो.

खूप वेळ त्याला मी ठोकून काढले आणि मग मी माझा सोटा बाहेर काढला. माझा सोटा मी बाहेर काढताच तो उठला आणि माझ्या समोर येऊन खाली गुडघ्यावर बसला. त्याने त्याच्या हाताने माझ्या गोट्या पकडल्या आणि तो माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेऊन चोकू लागला. त्याने माझा सोटा चोखायला चालू करताच त्यातून सर सर करत वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि त्याचे सगळे तोंड माझ्या वीर्याने भरून गेले.

त्याने ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही शांत झालो. तो अजूनही माझा सोटा त्याच्या तोंडात ठेवून होता. त्याला काही केल्या माझा सोटा सोडवत नव्हता. खूप वेळ तो त्याच्याशी खेळत होता. त्याला चोकून चोकून त्याने आहे तसे साफ करून दिले. त्या दिवशी तिथे कोणीच नव्हते आणि म्हणून मी त्याच्या बरोबर अजून एकदा संभोग केला आणि त्याची व माझी खाज भागवली.  तेव्हापासून मी नियमितपणे त्याला ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page