सेक्सी रीनाचे उपभोगले सेक्सी गिफ्ट – Marathi Hot Gift Sex Katha

Marathi Hot Gift Sex Katha “डोली काय करत आहेस?” रीना च्या फोन ने माझी झोपमोड झाली. रीना चा फोन असल्यानेच मी तो खरे तर घेतला होता. कारण ती माझी गर्लफ्रेंड होती. होय मी आणि ती खूप वर्षे रिलेशन मध्ये होतो आणि आमचे अगदी नीट सगळे काही चालू होते.

आमची सुरवात झाली ते कॉलेज च्या गॅदरिंग पासून. मला आजपण तो दिवस आठवतो जेव्हा मी पहिल्यांदा तिचा किस घेतला होता आणि तिला त्याच रात्री तिच्या रूम वर जाऊन उपभोगले देखील होते.

मी दिसायला चांगली होते. उंच होते. माझी तब्येत मजबूत होती आणि माझा स्वभाव थोडा आक्रमक होता. रीना चे बरोबर उलट होते. ती दिसायला कमालीची देखणी होती. तिच्या ३६-२४-३६ फिगर वर फिदा होऊनच तर मी तिला माझी गर्लफ्रेंड केले होते. तिची छाती मी बघून माझ्या योनीत रोज रात्री माझी बोटे घालून माझी खाज भागवत असे. तिच्या छातीला मी चुकून म्हणून कित्येकदा मुद्दाम दाबले होते आणि एक वेगळाच आनंद मी घेतला होता.

तिच्या सिंहकटी कमरेत हात घालून कित्येकदा मी फोटो काढले होते. फोटो काढायच्या निम्मिताने मी माझा हात तिच्या कमरेवर एकदा का ठेवला कि काही केल्या लवकर काढत नसे. तीच अवस्था होती तिच्या  सोबत सेल्फी काढायची. तिला मी मुद्दाम माझ्या जवळ घेत असे आणि सेल्फी काढत असे. सेल्फी काढत असताना तिची छाती आपसूकच माझ्या छातीला लागत असे आणि तो तितका छोटासा आनंद पण मला सुखावत असे.

तिची गांड म्हणजे माझ्या रात्री खराब करणारे एक यंत्रच होते. तिच्या गांडीच्या गोलाकार भागाला पाहून कधी एकदा तिच्या गांडीत मी माझे तोंड घालते आणि तिचे ते भोक चाटून काढते असे मला वाटत असे. त्यामुळे एकंदरीतच मी तिच्यावर खूप फिदा होते. पण मला माहित नव्हते कि तिच्या मनात काय आहे ते. पण हे मला नक्कीच माहित होते कि तिला पण मी खूप आवडते.

तिला मी गॅदरिंग च्या तयारीत एकदा तिच्या घरी सोडणार होते आणि म्हणून आम्ही खूप वेळ काम करत बसलो होतो.ती आणि मी दोघीच असताना आमच्यात एकदमच संभोगाचा विषय कुठून निघाला काय माहित आणि त्याच वेळी मी तिला माझ्या जवळ एकदम ओढले आणि तिच्या तोंडात माझे तोंड दिले आणि तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव मी सुरु केला.

तिने मला अजिबात रोखले नाही आणि ती सरळ मला घेऊन तिच्या रूम वर गेली. तिथे गेल्यावर मग काय मी ऐकणार होते का? अजिबात नाही. तिला पूर्ण नग्न करून मी तिच्या मादक शरीराचा पुरेपूर उपभोग घेतला. तिची छाती असेल, तिची कंबर असेल, तिची गांड असेल कि तिची  योनी असेल. मी कशालाच आजीबात सोडले नाही. तीचा मी पुरेपूर उपभोग घेतला.

तेव्हा पासून मी तिला रोजच तिच्या रूम वर जाऊन उपभोगु लागले होते. ती माझी गर्लफेंड असल्याने ती माझ्या सगळ्या शारीरिक गरजा भागवत असे आणि मी तिच्या बाकीच्या गरजा भागवत असे. तिच्या रूम वर रोज जाणे, तिला माझ्या कुशीत घेणे, तिचे मनसोक्तपणे चुंबन घेणे आणि तिला मन भरे पर्यंत ठोक ठोक ठोकून काढणे हे माझे रोजचेच होते.

ती मला खुश करण्यासाठी आणि खुश ठेवण्यासाठी काही पण करायला तयार असे आणि तिने मला त्या दिवशी त्याच साठी तर फोन केला होता. “लवकर  आवर आणि माझ्या रूम वर ये” ती मला म्हणाली.

“का ग? असे अचानक का?” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “तुझ्यासाठी एक गिफ्ट आणले आहे. ते बघ ये”

ती अशी म्हणताच मी झटकन उठले आणि आवरून तिच्याकडे गेले. “कुठे आहे माझे गिफ्ट?” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “अग थोडे थांब. बस आधी आणि तुझे डोळे बंद कर”

मी डोळे बंद केले आणि थोड्याच वेळात ती मला म्हणाली “आता हळू हळू करत तुझे डोळे उघड बघू”

मी डोळे उघडताच माझ्या समोर एक साडी मध्ये एक मुलगी पाठमोरी उभी होती. तिने साडी अशी काही घातली होती कि त्यातून तिच्या कमनीय फिगर चे दर्शन होत होते. ती गांड वाकडी करून एखाद्या मॉडेल सारखी उभी होती आणि तिने ब्लाउज घातले नव्हते. ती वर उघडीच होती. त्यामुळे तिच्या त्या गोऱ्यापान पाठीचे मी मनसोक्तपणे दर्शन घेतले.

“तुझ्यासाठी खास गिफ्ट माझ्याकडून.  आजपासून तुझ्या सेवेत अजून एक जण आली आहे बघ” रीना मला म्हणाली. मला काय समजेना कि काय चालू आहे ते. पण तिची ती पाठमोरी फिगर बघून मला तिचा चेहरा बघायची खूप इच्छा झाली होती. तिला मी सरळ माझ्याकडे केले आणि तिचा पदर मी बाजूला करताच मी अवाकच झाले. कारण ती तर आमच्याच ग्रुप मधील टिना होती.

ती पण आमच्या सारखीच होती आणि रीना ने त्याचा शोध लावून तिला आमच्या ग्रुप मध्ये आणले होते. तिला बघून मी खूप खुश झाले आणि आम्ही दोघी पण तिच्यावर मग तुटून पडलो. तिची साडी आम्ही काढली व तिला पूर्ण नग्न केले. आम्ही पण लगेचच नग्न झालो. तिला खाली झोपवताच मी तिच्या तोंडात माझे तोंड दिले आणि तिचे मी चुंबन घेऊ लागले.

तिचे चुंबन घेऊन मी मग तिच्या छातीला जोरजोरात दाबू लागले. तिची छाती तर रीना पेक्षा पण गोल होती आणि कमालीची भरलेली होती. तिला दाबून दाबून मी तिला माझ्या तोंडात घेतले आणि तिच्या निप्पल्स ना माझ्या दाताने चावून चावून त्यांना बाहेर ओढले. मी मग तिच्या पोटाकडून खाली गेले ते तिच्या योनीकडे.

तिच्या पायांना मी  फाकवले आणि तिची योनी मी मोकळी केली. तोवर तिकडे रीना तिच्या तोंडाजवळ गेली आणि ती तिचे पाय फाकवुन तिच्या तोंडावर तिची योनी देऊन बसली. टिना ने रीना च्या योनीवर तिची जीभ ठेवली आणि तिला ते एकसारखे चाटू लागली. तिची जीभ जशी जशी तिच्या योनिवरून फिरत होती तशी तशी ती अधिक बेभान होत होती.

इकडे खाली मी टिना च्या योनिचा ताबा घेतला होता. तिच्या योनीचे पदर मी माझ्या हाताने बाजूला केले आणि तिच्या आतील मांसल भागाला मी माझ्या जिभेने चाटू लागले. मी तिच्या योनीला चाटू लागताच तिच्या योनीचे पदर हळू  हळू करत मोकळे झाले आणि तिच्या योनीचा आकार पण मोठा होऊ लागला होता. ते बघून मग मी माझ्या जिभेचा शेंडा तिच्या योनीत घातला.

सुरवातीस थोडी आत गेलेली माझी जीभ नंतर तर पूर्णपणे आत गेली. तिचे पाय मी वर केले आणि मला पाहिजे तशी पोजिशन घेतली. तिच्या दाण्याला पण माझ्या जिभेने स्पर्श होत होता आणि त्यामुळे तिची योनी कमालीची ओली झाली होती. माझे तोंड मी एकसारखे आत बाहेर करून तिची योनी माझ्या जिभेने मारत होते आणि तिला जमेल तितके गरम करत होते.

मग तिला आम्ही बाजूला केले. रीना पाय फाकवुन खाली झोपली आणि टिना तिची योनी पुन्हा एकदा चाटू लागली. तिची गांड माझ्यासाठी तयार होतीच. मी लगेच तिच्या गांडीकडे गेले आणी तिच्या गांडीचे दोन्ही गरगरीत काप माझ्या हाताने मी बाजूला केले. तिचे ते काप बाजूला होताच मी तिच्या गांडीच्या भोकावर माझी जीभ ठेवली आणि ती चाटू लागले.

तिच्या भोकात मी माझी जीभ जशी तिच्या योनीत घातली होती तशीच घातली होती आणि माझे तोंड मी एकसारखे आत बाहेर करून तिची गांड माझ्या तोंडाने मारत होते.

खूप वेळ आमचा हा  प्रकार चालू होता. मी आम्ही बाजूला झालो. मी खाली झोपले आणि त्या दोघी पण एकदम माझ्या खाली गेल्या. टिना माझी योनी तिच्या जिभेने चाटू लागली आणि त्याच वेळी रीना पण त्यात गेली. तिने माझ्या योनीचे पदर हाताने बाजूला केले आणि तिने टिना साठी माझे योनीचे भोक ओपन केले.

त्यामुळे टिना ला तिची जीभ माझ्या योनीत घालायला काहीच अडचण आली नाही आणि ती एकसारखी माझी योनी चाटू लागली. चाटून चाटून तिने माझी योनी ओलीचिंब केली आणि मग मी त्यांना बाजूला केले.

आम्ही तिघी पण उठून बसलो. आम्ही तिघी पण खूपच बेभान झालो होतो. घामाने डबडबलो होतो.मी टीना च्या योनीत माझी दोन बोटे घातली. तिने रिनाच्या योनीत आणि रीना ने माझ्या योनीत तिची दोन बोटे घातली. आम्ही एकमेकींकडे बघून आमची बोटे आत बाहेर लागू लागलो. आह आह आह आह करत आम्ही खूप जोरात आमची बोटे आत बाहेर करत होतो आणि एकमेकींची योनी मारत होतो.

खूप वेळ असे केले आणि अखेरीस आमच्या तिघींच्या योनीतुन पण वीर्य बाहेर आले. आम्ही ते एकमेकींचे विर्य पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही तिघी शांत झालो. तेव्हापासून माझ्या व रीना च्या ग्रुप मध्ये टिना पण आली होती आणि तिला पण मी रोजच ठोक ठोक ठोकून काढू लागले होते.

You cannot copy content of this page