कॉलेज मित्रांनी ठोकली माझी सेक्सी योनी – Marathi hot group sex sotry

मी एका कॉलेज मध्ये होते तेव्हाची ही गोष्ट आहे. मी कॉलेज मध्ये खूप फेमस होते  आणि असणार पण ना. कारण मी दिसायला सेक्स बॉम्ब होते. मला खूप आधी पासूनच माझ्या शरीराची काय जादू आहे ते जाणवू लागले होते. कारण माझ्याडॆ खूप जण वळून वळून  बघत असत. अर्थात ते काही मी खूप देखणी होते दिसायला म्हणून नव्हे तर माझी गळ्या खालची फिगर बघून.

ज्याला फक्त संभोग करायचा असतो ना त्याला कोण कसे दिसते याच्याशी काही घेणे देणे नसते. त्यामुळे त्याला एकच गोष्ट माहित असते  ती म्हणजे ते मादक शरीर उपभोगणे. मी जवळपास साडे पाच फूट  उंच होते. माझी फिगर ३६-२४-३६ अशी होती आणि माझ्या छातीपासून माझ्या बेंबी पर्यंत व माझ्या मांड्यांपासून माझ्या गांडी पर्यंत सगळेच कसे गच्च गच्च होते आणि त्यामुळे मी सर्वाना वेडे केले होते.

मी कॉलेज मध्ये खूप मुलांशी बोलत असे. म्हणजे खरे तर मी मुलांशीच जास्त बोलत असे. मला मैत्रिणी खूप कमी होत्या आणि त्यामुळे मी मुलांसोबत इकडे तिकडे  सगळीकडे अगदी आरामात फिरत असे. माझे त्यातपण काही मित्र खूप जवळचे होते आणि त्यातील दोघे होते महेश आणि राकेश. दोघे पण माझ्याच वर्गात होते आणि दोघे पण दिसायला  खूप जास्त देखणे होते.

त्यांना बघून मीच स्वतःहून त्यांच्याशी ओळख करून घेतली होती. कारण त्याना बघून माझी छाती मोठी होत असे आणि माझ्या योनीचा आकार पण खूपच मोठा होऊन ती ओलीचिंब होत असे. पण त्याचा अर्थ असा नव्ह्ता कि मी पण त्याना आवडलीच पाहिजे. पण मला एक गोष्ट माहित होती. ती म्हणजे  कोणताही मुलगा असो त्याला संभोग हा पाहिजे असतोच असतो.

बघता बघता आमचा तिघांचा ग्रुप छान झाला. आम्ही खूप  वेळ एकत्र घालवू  लागलो होतो आणि त्यामुळे आम्ही तिघे खूप जवळ पण येत होतो. हळू हळू मी त्यांना माझ्या पद्धतीने गरम करू लागले होते आणि ते पण मला तसा प्रतिसाद देत होते.

एकदा आम्ही पिक्चर ला गेलो होतो. कोपऱ्यातील सीट तर त्यांनी मुद्दामच घेतली होती हे मी ओळखले. त्यातच त्या दोघांनी मला त्यांच्या मध्ये बसवले. ते चित्रपटगृह साधे होते आणि त्यामुळे तिथल्या सीट्स पण खूप जवळजवळ होत्या. त्यामुळे त्या दोघांचे हात माझ्या दोन्ही हाताना अगदी व्यवस्थित लागत होते. मला पण त्यांचा स्पर्श आवडू लागला होता.

मी पण काही त्यांना आडवले नाही. ते बघून मग थोडा वेळाने त्या दोघांच्या हाताचे कोपर माझ्या छातीला लागू लागले. सुरवातीस अगदी हळूच लावलेले ते कोपर मग ते मुद्दाम माझ्या छातीला दाबत होते आणि माझ्यासाठी ते खरे तर बरेच होते. मी त्याना अजिबात विरोध केला नाही आणि त्या अंधाराचा फायदा घेत ते मुद्दाम जोजोरात माझी छाती त्यांच्या हाताने दाबू लागले.

आम्ही सगळे असे दाखवत होतो कि जे काही चालू आहे ते आम्हाला माहीतच नाही. पण खरे तर ते सगळे आम्हाला माहित होते आणि ते आम्ही मुद्दामच करत होतो. त्या पिक्चर मध्ये त्यांनी माझी छाती कोपरानी पूर्णपणे दाबून काढली आणि मग आम्ही बाहेर पडलो. तेव्हापासून मात्र त्यांचा माझ्याकडे बघायचा दृष्टिकोनच बदलला.

ते माझ्या सतत अवतीभोवती राहू लागले. मला काय पाहिजे नको ते बघू लागले आणि मला सतत खुश ठेवणायचा प्रयत्न करू लागले. मी त्या बदल्यात कधी कधी हळूच माझी छाती येताजाता मुद्दाम त्याच्या शरीराला स्पर्श करून त्यांना त्याचे बक्षीस देते असे. पण त्यामुळे त्यांची हालत बेकार होत होती आणि ते अधिकाधिक माझ्या जवळ येऊ पहात होते.

त्या दिवशी त्यांनी मला त्यांच्या गाडीत घेतले आणि ते पार्टी साठी म्हणून मला कुठे तरी घेऊन जाऊ लागले. महेश गाडी चालवत होता आणि मी व राकेश मागे बसलो होतो. थोडे पुढे जाताच त्यांनी दारू च्या बाटल्या काढल्या आणि  मला पण दारू दिली. मी दारू पिट होतेच. त्यामुळे मला काही त्याचे वाटले नाही. राकेश ने खूप हार्ड पेग बनवले होते आणि दोन पेग पिल्यावरच मी घुमू लागले.

ते साधून तो माझ्याशी जवळीक करू लागला. गाडी मध्ये जोरात म्युजिक लावले होतेच आणि त्यामुळे ती झिंग डोक्यात चढत होती. तो माझ्या जवळ येत तो माझ्या छातीला दाबू लागला. मी आता काही बोलण्याच्या मूड मध्ये नव्हते. मी त्याला माझी छाती दाबू दिली. त्याने माझ्या टीशर्ट मध्ये हात घातला आणि तो माझी छाती जोरजोरात दाबू लागला.

मी त्याला माझ्या जवळ ओढेले आणि त्याचे किसिंग करू लागले. आम्ही दोघे मागे गरम डाव करत होतो आणि पुढे महेश ते बघत होता. थोड्याच वेळात ते एका फ्लॅट मध्ये मला घेऊन गेले. आत जाताच त्या दोघांनी मला त्यांच्या जवळ ओढले. आता महेश ने  स्मूचिंग चालू केले आणि राकेश माझ्या मागे गेला. त्याने मागून मला मिठी मारली आणि तो माझी छाती दाबू लागला.

बघता बघता त्यानी माझे कपडे काढले आणि मला पूर्ण नग्न केले. मला खाली बेड  वर झोपवून ते माझ्यावर तुटून पडले. महेश ने माझ्या छातीला जोरजोरात दाबत तिचे ते टपोरे निप्पल्स त्याच्या तोंडात घेतले आणि तो त्यांना चोकू लागला.

खाली राकेश ने माझे दोन्ही पाय बाजूला केले आणि तो माझ्या जांघेत जाऊन त्याचे तोंड घुसळू लागला. त्याच्या जिभेला तो माझ्या जांघेवरून फिरवत फिरवत माझ्या योनीकडे आणू लागला. त्याने माझ्या योनीचे पदर हळू हळू करत चाटायला चालू केले. त्याच्या जिभेच्या स्पर्शाने मी बेभान झाले होते. त्याने ती जीभ माझ्या योनीच्या आतील गुलाबी व मांसल भागावर फिरवण्यास सुरवात केली देखील. तो माझा दाना पण चोकू लागला.

वर त्याने माझी छाती सोडली आणि तो  त्याची पॅन्ट काढून नग्न झाला. त्याने त्याचा सोटा माझ्या तोंडात दिला आणि तो भलामोठा सोटा मी चोखायला चालू केला. चोकून चोकून मी तो खूपच कडक आणि मोठा केला. आम्ही तिघे पण कमालीचे वेडेपिसे झालेलो होतो आणि आम्हाला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते.

ते दोघे खूप वेळाने बाजूला झाले. मी गुडघ्यावर बसले आणि मग महेश माझ्या मागे गेला. राकेश ने पुढे येऊन त्याचा सोटा माझ्या तोंडात दिला आणि तो त्याचे ओरल करून घेऊ लागला. तिकडे राकेश ने माझ्या गांडीला जोरजोरात त्याच्या हाताने चपाट्या मारल्या आणि माझी गांड कडक केली. माझ्या गांडीच्या इथून दिसणारी माझी सुपारी सारखी योनी तो त्याच्या जिभेने चाटू लागला.

थोडा वेळ चाटून झाली आणि मग त्याने त्याचा सोटा माझ्या योनीवर ठेवला. हळू हळू करत तो त्याने आत सरकवला. पूर्ण सोटा आत जाताच त्याने माझ्या योनीला जोरजोरात दणके देण्यास सुरवात केली. काच काच काच काच करत तो माझ्या योनीला ठोक ठोक ठोकून काढू लागला. त्याचे दणके जसे वाढत होते तसे माझे पुढे ओरल करणे पण वाढत होते.

खूप वेळ ठोकून झाले आणि मग तो बाजूला झाला. आता राकेश ने मला खाली पाठीवर झोपवले आणि त्याने माझे दोन्ही पाय त्याच्या खांद्यावर घेतले आणि त्याचा सोटा माझ्या योनीत घालून तो माझ्यावर उडू लागला. त्याच्या खांद्यावर पाय ठेवल्याने आणि आधीच महेश ने माझी योनी मारली असल्याने ती आधीच खूप मोठी झाली होती आणि तिचे भोक पण खूपच मोठे झाले होते.

तो एकसारखा त्याची कंबर मागे पुढे करून मला ठोकत होता आणि महेश ने तिकडे त्याचा सोटा माझ्या तोंडात देऊन त्याचे ओरल करायला लावले होते. खूप वेळ मी त्याचे ओरल करत होते आणि राकेश मला ठोकून काढत होता. आह आहे आह आह करत मी ते आनंदाने उपभोगत होते आणि खूप वेळ झाल्यावर ते दोघे पण बाजूला झाले.

ते बाजूला होताच मी जागेवरून उठले. मी खाली गुडघ्यावर बसताच ते दोघे माझ्याकडे बघून त्यांचे सोटे हलवू लागले. मी ते त्यांचे सोटे एक एक करून माझ्या तोंडात घेऊ लागले आणि ते चोकू लागले. महेश चा सोटा मी आधी तोंडात घेतला आणि त्याला चोक चोक चोकून काढला. तो होतो न होतो तोच मी राकेश चा सोटा माझ्या तोंडात घेऊन त्याला पण चोकून काढला.

त्या नंतर मग मी ते दोन्ही सोटे एकदम माझ्या तोंडात घेतले आणि त्यांना चोकू लागले. खूप वेळ मी चोकून झाले आणि त्या दोघांच्या सोट्यातून एकाच वेळी वीर्याचा फवारा बाहेर आला. माझे सगळे तोंड वीर्याने माखून गेले. मी ते सगळे वीर्य पोट भरून पिले आणि मग कुठे आम्ही सगळे शांत झालो. अश्या प्रकारे त्या दोघांनी मला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि तेव्हा पासून नियमितपणे ते मला घेऊन त्या फ्लॅट वर जात होते आणि माझा मनसोक्तपणे उपभोग घेत होते. मी पण माझी खाज त्या दोघांकडून भागवून घेत होते.

You cannot copy content of this page