क्लिप्स दाखवून मारली मित्राची कडक गांड – Marathi najuk gay sex story

वयात आले कि भावना रोखून धरणे म्हणजे खूपच अवघड काम असते. मी पण काही त्याला अपवाद नव्हतो. मी कॉलेज ला असताना तर माझा धुमाकूळच झाला होता. कारण माझ्या डोक्यात सतत एकच विचार असे आणि तो म्हणजे सेक्स चा. कॉलेज मध्ये असताना मी कधी असा विचार केला नव्हता कि मी कधी कोणा मुला सोबत संभोग करेन असे. पण ते झाले होते आणि तेव्हा मी कॉलेज मध्ये होतो. तिच तर गोष्ट आज मी तुम्हाला सांगणार आहे.

माझे नाव राकेश आहे. कॉलेज मध्ये असताना मी खूप हँडसम होतो. म्हणजे आता पण आहेच. पण आता माझे वय चाळीस आहे आणि त्यामुळे वया नुसार होणारे बदल माझ्यात पण झालेले स्पष्ट दिसतात. पण म्हणून काही मी खुप म्हातारा वगैरे नाही झालेलो बरे का. मी जसा दिसायला देखणा होतो तसेच मस्त असे माझे शरीर होते.

जिम करत असल्याने माझी बॉडी खूपच सुदंर अशी झाली होती. माझे पिळदार स्नायू, सहा फूट उंची, भरलेल्या मांड्या आणि भारदस्त छाती यामुळे माझ्या बघताच क्षणी मुली प्रेमात पडतील अशी तब्येत होती माझी. त्यामुळे सगळ्याना असे वाटत असे कि माझ्याकडे खूप मुली आहेत आणि मी खूप मुलींना उपभोगतो. पण खरे तर तसे काहीच नव्हते.

मला कोणी गर्लफ्रेंड नव्हती ना मी आजवर कोणाला उपभोगले होते. मी त्यामुळे माझे काम हे माझ्या हातानेच करत असे. माझा एक चांगला मित्र होता आणि त्याचे नाव राजू होते. तो पण माझ्या सारखाच होता. त्याला पण कोणी मुलगी पटत नव्हती. आमचा एक प्रोब्लेम असा होता कि आम्ही दोघे पण खूप कमी बोलत असे आणि त्यामुळे आम्हाला मुली पटवतना खूप अडचण येत असे.

त्याचा एक फायदा पण नक्कीच होता म्हणजे राजू चा. एक तर बाहेर गावचा होता आणि तो फ्लॅट वर एकटाच राहत असे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे त्याच्याकडे अश्लील क्लिप्स चा खजिनाच असे. तो रोज मला खूप साऱ्या क्लिप्स पाठवत असे आणि माझी मूठ मारायची सोय करत असे. त्यामुळे माझे आणि त्याचे जरा जास्तच जुळत असे.

त्या दिवशी त्याने मला फोन केला आणि मला म्हणाला “मित्रा अरे खूप चांगला स्टॉक आला आहे.”

“पाठव ना मग. सांगतो काय आहे त्यात?” मी त्याला म्हणताच तो मला म्हणाला “अरे असे एक से एक आयटम आहेत त्यात ते काय मोबाईल वर बघायला मजा येणार नाही. एक काम कर रूम वर ये. आपण इकडे कॉम्पुटर वर बघूया.”

मला पण ते लगेच पटले आणि मी लगेचच त्याच्या रूम वर गेलो. आम्ही दोघे त्या क्लिप्स बघू लागलो. त्या खरेच खूप मस्त क्लिप्स होत्या. एकटे असताना मुले नेहेमीच आपले सोटे बाहेर काढून ते हलवत हलवत अश्या क्लिप्स बघत असतात. आम्ही पण त्याला काही अपवाद नव्हतो. पण असे एकत्र क्लिप्स बघण्याची आमची हि पाहीलीच वेळ होती आणि त्यामुळे सोटा बाहेर काढणे काही शक्य नव्हते.

पण तरीही आम्ही आम्ही आमच्या पॅन्ट मध्ये हात घातलाच आणि आमचे सोटे आम्ही त्या क्लिप बघत हलवू लागलो. तो माझ्या शेजारीच बसला होता आणि त्याचे पूर्ण लक्ष माझ्याकडे होते. मी डोळे बंद करून काही तरी आठवून माझा सोटा हलवत होतो.मला माहीतच नव्हते कि तो माझ्याकडे बघत आहे ते. मी पूर्ण बेभान झालो होतो आणि माझा सोटा मी हलवायला चालू केला होता.

ते करत असतानाच मी माझा सोटा कधी बाहेर काढला ते माझे मला समजले नाही आणि त्याला बाहेर काढून मी त्याला असे काही जोरात हलवू लागलो कि जणू काही मी तिथे एकटाच आहे आणि बाकी कोणी नाहीये तिथे. ते बघून त्याने त्याचा सोटा हलवायचा केव्हाच बंद केला होता. मी खूप वेळ एकसारखे माझ्या सोट्याला हलवले आणि त्यातून बघता बघता वीर्य बाहेर आले.

खूप वेळ थांबून थांबून त्यातून वीर्य बाहेर पडतच होते आणि मी आपला आह आह आह आह आह करत त्याचा आनंद घेत होतो. सोटा गाळून गेल्यावर जी एक मनाला शांतता मिळते ती मी अनुभवत होतो. तो माझ्याकडे अजुनपण एकसारखा बघतच होता. मी जेव्हा माझे डोळे उघडले तेव्हा मला समजले कि मी काय करत होतो ते. मी लगेच माझी पॅन्ट झटकन वर घेतली आणि त्याच्याकडे बघून हसू लागलो.

“तुझे झाले कि नाही रे?” मी त्याला विचारले. त्यावर तो मला म्हणाला “अरे नाही ना. तुझा तो भलामोठा सोटा बघून मी माझी मूठ मारायची विसरून गेलो बघ.”

“अरे इतके काय आहे त्यात? तू काय कधी सोटा बघितला नाहीस का?” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “अरे बघतीला आहे रे पण इतका मोठा सोटा कधीच नाही बघितला आणि तुझा सोटा गळून पण खूप मोठा कसा काय राहू शकतो?”

“अरे असे काय करतो तू? गळून झाल्यावर काही माझा सोटा मोठा नसतो. उगीच काही पण.” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “तू आतच गाळला आहेस ना.एक काम कर. तुझी पॅन्ट काढ आणि काढ तुझा सोटा बाहेर बघूया.”

मी लगेच माझा सोटा बाहेर काढला. ते बघून तो मला म्हणाला “बघ अरे किती मोठा आहे हा अजून पण.माझा बघ किती छोटा आहे आणि अजून तर मी माझी मूठ पण मारली नाहीये.” असे म्हणून त्याने त्याचा सोटा बाहेर काढला तो मला दाखवू लागला.

“तुझा सोटा बघून मी एक पैज लावू शकतो तुझ्याशी. तुझा सोटा मघाशी जितका मोठा झाला होता त्या पेक्षा खूप मोठा तो अजुनपण होऊ शकतो इतकी ताकद त्यात आहे.”तो मला म्हणाला.

“हे कसे शक्य आहे? मी किती वर्षे मूठ मारतो. मला माहित आहे ना कि माझा सोटा जास्तीत जास्त किती मोठा होऊ शकतो ते.” असे मी म्हणताच तो मला म्हणाला “थांब मी तुला दाखवतोच.” असे म्हणून त्याने माझा सोटा चक्कपैकी त्याच्या हातात घेतला देखील आणि तो त्याला हळू हळू करत हलवू लागला. मी माझा सोटा असे पहिल्यांदाच कोणाच्या तरी हातात दिला होता. पण त्याचा हात इतका मऊ असेल असे मला देखील वाटले नव्हते आणि त्यामुळे त्याचा हात मला लागताच माझ्या भावना तीव्र होत असल्याचे माझ्या लक्षत आले.

त्याने तो सोट हळू हळू जसा हलवायला चालू केला तसा त्याचा आकार मोठा मोठा होऊ लागला. त्याचे ते हलवणे खूपच सेक्सी होते. त्यामुळे नुकताच माझा सोटा गळाला असला तरी त्याने तो हलवून हलवून मोठा केला. ते बघून मी त्याला म्हणालो “बघ मघाशी पण इतकाच तर मोठा झाला होता.”

“थोडे थांब रे मित्रा.” असे म्हणून त्याने तो माझा सोटा चटकन त्याच्या तोंडात घेतला. मला कळायचे बंद झाले. तो असे काही करेल असे मला वाटलेच नव्हते. त्याने माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला आणि तो त्याला जोरजोरात चोकू लागला. त्याच्या आधी त्याने त्याच्या तोंडाची थुंकी त्याच्यावर लावली आणि त्याला ओले केले जेणेकरून त्याचे तोंड एकसारखे वर खाली होईल.

खूप वेळ तो एकसारखे माझा सोटा चोक चोक चोकत होता. त्यामुळे त्याचा आकार इतका मोठा झाला होता कि त्याच्या शिरा दिसू लागल्या होत्या. ते बघून तो मला म्हणाला “हे बघ आता कसा हा मदमस्त झाला आहे ते.” असे म्हणून त्याने तो सोटा त्याच्या तोंडातून बाहेर काढला.

एव्हाना मी पण पूर्ण गरम झालो होतो.त्याने मग त्याची पॅन्ट काढली आणि तो माझ्या समोर येऊन उभा राहिला. त्याला मी पुढे झुकवले आणि त्याच्या गांडीचे काप मी माझ्या हाताने बाजूला केले. त्याच्या गांडीच्या भोकात मी माझ्या हाताची दोन बोटे ओली करून आत घातली आणि त्यानं आत बाहेर करून ते भोक मी मोठे केले.

खूप वेळ ते भोक मी असे मोठे केले आणि मग माझा सोटा मी हळू हळू करत त्याच्या गांडीत घालू लागलो. बघता बघता माझा सोटा पूर्णपणे त्याच्या गांडीत जाताच मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करून त्याला ठोकून काढू लागलो. काच काच काच काच करत मी त्याच्यावर एकसारखा उडत होतो आणी तो पण मागे वळून माझा सोटा अधिकाधिक माझा सोटा त्याच्या गांडीत कसा जाऊ शकेल ते बघत होता.

खूप वेळ मी त्याला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग मी माझे सगळे वीर्य त्याच्या गांडीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. त्या नंतर पण त्याने माझा सोटा काही सोडला नव्हता. तो तर त्याच्या प्रेमातच पडला होता आणि त्यामुळे पुढे पण खूप वेळ त्याच्याशी तो खेळत होता. त्याने मला पुन्हा एकदा तयार केले आणि पुन्हा एकदा मी त्याला ठोकून काढला.

तेव्हापासून मी रोजच त्याला त्याच्या रूम वर जाऊन ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page