वाढदिवसाच्या पार्टीत ठोकली मादक ललना – Marathi Vavadhdivas Sambhog Katha

मला तेव्हा काहीच काम नव्हते आणि म्हणून मी निवांत टीव्ही बघत बसलो होतो तेव्हा मला निशा चा फोन आला.

“राहुल काय करत आहेस?” तिने विचारले.

“काही नाही. का ग?” मी विचारताच ती मला म्हणाली “अरे काही नाही. ती तुला माझी ती सोनल म्हणून मैत्रीण आहे माहित आहे ना? तिचा आज वाढ दिवस आहे. तिने मोठी पार्टी ठेवली आहे आणि मला तिथे जायचे आहे”

“हा मग मी काय करू पण?” मी तिला विचारताच ती मला म्हणाली “अरे तू चल ना माझ्या बरोबर. कारण ती उशिरा आहे पार्टी. तू जर असलास माझ्या बरोबर तर माझ्या घरचे सोडतील तुला माहित आहे आणि त्यामुळे मी त्या निम्मिताने  कधी नव्हे ते निलेश ला पण रात्री भेटू शकेन”

ती असे म्हणाच माझ्या लक्षात  आली. हे सगळे जे चालू होते ते फक्त निलेश ला भेटण्यासाठी. निलेश म्हणजे तिचा बॉयफ्रेंड. मी आणि निशा एकाच कॉलेज मध्ये शिकत होतो. ती दिसायला खूप देखणी होती. गोरी होती. मादक होती. भरदार छाती होती तिच्याकडे. पण इतके असूनही मला काही तिच्या बद्दल कधी आकर्षण वाटले नाही आणि त्यामुळे मी  पाठवायच्या भानगडीत पडलो नाही.

ती माझ्या इथेच राहत असे आणि तिच्या घरी त्यामुळे माझे येणे जाणे चालू असे. तिच्या घरी मला जरा जास्तच किंमत होती आणि त्यामुळेच तर अश्या वेळी ती माझ्या नावाचा वापर करून बाहेर पडत असे. तिला आमच्याच कॉलेज मधील निलेश पटवले होते. तो तिला ठोकत होता कि नाही मला माहित नाही.पण जर का तो तिला ठोकत नसेल तर त्याचा काही उपयोग नाही असे मला नेहमीच वाटत असे.

मी तिच्या घरून परमिशन घेतली आणि तिला घेऊन मी सोनल च्या पार्टी ला गेलो. खूपच मोठी पार्टी होती ती. सगळीकडे म्युजिक, डान्स आणि दारू हेच दिसत होते. तिने ती पार्टी एका मोठ्या हॉटेल ला ठेवली होती. त्यामुळे तिथे येणारे सगळे लोक पण तसेच उंची होते. तिच्या मैत्रिणी पण सगळ्याच तश्या होत्या. एक से एक आयटम लोक. कोणाला बघू आणि कोणाला नको.

मी तिथे गेल्याचे मला अजिबात वाइट वाटले नाही. सगळीकडे कशी हरियालीच हरियाली होती आणि त्यामुळे माझे मन तिथे चांगलेच रमले होते. आम्ही दोघे सोनल ला भेटून इकडे तिकडे वेळ घालवत होतो आणि तोच निलेश तिथे आला. तो लगेचच निशा ला घेऊन बाहेर निघून गेला. ऐक तर रात्रीची वेळ आणि त्यात निशा अशी काही नटून आली होती कि ते बघून मी मनोमन ओळखले होतेच कि निलेश काही तिला आज ठोकल्याशिवाय सोडत नाही.

निशा गेली आणि  मग मात्र मी बोअर होऊ लागलो. कोणी ओळखीचे नसल्याने तिथे काय करायचे हा मोठा प्रश्न मला पडला होता आणि म्हणून मी दारू चा ग्लास घेऊन एकटाच एक कोपऱ्यात जाऊन बसलो होतो. थोडा वेळ होतो न होतो तोच माझी नजर माझ्या पासून थोड्याच अंतरावर बसलेल्या एका मुलीकडे गेली. ती पण माझ्या सारखीच एकटी बसली होती.

काळ्या रंगाचा वन पीस तिने घातला होता. ती दिसायला खूपच सुंदर होती. ३६-२४-३६ फिगर होती तिची. त्या ड्रेस मध्ये तिच्या देहाचे ती पुरेपूर परदर्शन करत होती. पायावर पाय ठेवून बसली असल्याने तिच्या गोऱ्या मांड्या मला जश्या दिसत होत्या तशीच तिच्या मोठा गळ्याच्या ड्रेस मधून तिची छाती दिसत होती. तीला बघून माझा वेळ चांगला जाणार हे मी ओळखले आणि मनोमन सुखावलो.

तिचा नक्कीच कोणी ना कोणी तरी बॉयफ्रेंड असेल आणि ती त्याची वाट बघत बसली असेल असे मला वाटले. पण खूप वेळ झाला तरी ती एकटीच बसली होती. त्यात एकच  गोष्ट चांगली झाली होती ती म्हणजे तेवढ्या वेळात ती माझ्याकडे किमान चार ते पाच वेळा बघून हसली होती. ती अजूनही एकटीच आहे हे बघून मी तिच्याकडे गेलो आणि तिला म्हणालो “मी इथे बसू शकतो का?”

” हो हो. का नाही. तू पण मघा पासून एकटाच बसला आहेस ते मी बघितले” ती असे म्हणताच तिचा माझ्याकडे लक्ष होते हे मी ओळखले. तिच्याशी मी गप्पा मारु लागलो. तिचे नाव प्रिया होते आणि ती पण अशीच कोणा बरोबर तरी आली होती. म्हणजे ती पण सोनल ला ओळखत नव्हती. तीला मी माझी स्टोरी सांगताच ती हसूच लागली आणि मला म्हणाली “अरे गर्लफ्रेंड ला घेऊन यायचे ना मग”

“माझी कोणी गर्लफ्रेंड नाही” असे मी म्हणताच ती मला म्हणाली “अरे तुझ्या सारख्या हॅन्डसम मुलाची कोणी गर्लफ्रेंड नाही हे कसे काय रे?”

“जसा तुझा कोणी बॉयफ्रेंड नाही तसेच” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “तुला काय माहित कि मला बॉयफ्रेंड नाही ते”

त्यावर मी लगेच उतरलो “जर बॉयफ्रेंड असता तर तो असे मुळात असे एकटे सोडत नसतात. तो तुझ्या बरोबर आला असताच आणि जर तुझ्या सारखी देखणी गर्लफ्रेंड असेल तर तो अजिबातच नाही.” मी असे म्हणताच ती लाजली आणि मला म्हणाली “तुझ्या सारखाच बॉयफ्रेंड पाहिजे मग त्यासाठी”

“हो ना मला पण तुझ्या सारखी गर्लफ्रेंड असती तर मी तर तुला एक मिनिट पण सोडले नसते” मी असे म्हणताच ती माझ्याकडे बघून हसू लागली आणि मला म्हणाली “तू खूप नॉटी आहेस. पण तू काय केले असते असे रे माझ्या बरोबर?”

“काय केले नसते ते विचार” तिच्या बॉडी कडे मी मादक नजरेने बघून तिला म्हणालो.

असे म्हणताच “चल तर दाखवच मला” असे म्हणून तिने माझ्या हातावर तिचा हात ठेवला. मी लगेच तिला घेतले आणि तिथून तिला घेऊन उठलो. बाहेर जाणे शक्य नव्हते आणि निशा पण  कोणत्याही क्षणी येणार होती. फार वेळ नव्हता आमच्याकडे आणि म्हणून मी त्याच हॉटेल मध्ये लगेचच एक रूम बुक केली आणि तिला घेऊन तिथे गेलो पण.

दोघे पण लोड होतो. पण तरीही मला तरीही मला तिचे ते मादक सौंदर्य  ओळखून येत होते. तिला मी माझ्या जवळ घेतले आणि तिच्या कमालीच्या नाजूक ओठांना मी किस करू लागलो. तिच्या ओठांना मी माझ्या तोंडात घेऊन जसे स्मूच करू लागलो तसे तिने मला तिथे असलेल्या खुर्चीत बसवले. ती माझ्या मांडीवर येऊन बसली  आणि तिने माझे पुन्हा एकदा स्मूचिंग चालू केले.

तिचा ड्रेस खालून वर आला. तिच्या त्या गोऱ्या मांड्यांवरून मी माझा हात वर खाली करत फिरवत होतो. तिच्या मांड्या कमालीच्या गच्च होत्या.ते करतच मी तिच्या छातीला माझ्या हाताने दाबू लागलो. तिचे ते भरदार उरोज दाबताना मला अतीव आनंद मिळत होता. तिचा ड्रेस मी काढून  टाकला आणि मी तिला पूर्ण नग्न केले.

ती लगेच बाजूला झाली आणि ती खाली गेली. तिने माझे कपडे काढून मला पण पूर्ण नग्न केले. तिच्या हातात तिने माझा  सोटा  घेतला आणि ती माझा सोटा हलवू लागली. तिने  त्याला लगेच तिच्या तोंडात  घेत त्याला चोखायला चालू केले. तिचे तोंड पूर्ण आत बाहेर करत माझा सोटा चोकत होती.  चोकून चोकून तिने माझा सोटा कडक आणि ओलाचिंब केला.

तिला मग मी बाजूला केले. तिचा एक पाय मी खुर्चीवर ठेवला. मी खाली बसलो आणि तिच्या एका बाजूने ओपन झालेल्या योनीवर मी जीभ ठेवली माझी आणि माझे तोंड वर खाली करत सर सर  करून ती  चाटू लागलो. तिची योनी चाटून चाटून मी ओलीचिंब केली आणि मी बाजूला झालो.

तिला मी तसेच पुढे झुकवले. मागून तिच्या गांडीच्या इथून दिसत असलेल्या योनीत मी माझा सोटा घातला. तिच्या कमरेवर मी माझे दोन्ही  ठेवले आणि मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे  करू लागलो. एकसारखी मी माझी कंबर जोरजोरात हलवत होतो आणि तिची योनी मारत होतो. खूप वेळ मी तिला ठोकून काढले आणि मग तिला बाजूला केले.

ती पुढे आली आणि खाली बसली. तिने लगेच माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती  त्याला चोकू लागली. त्यातून लगेचच वीर्याचा फवारा बाहेर आला. तिने ते सगळे वीर्य तिने पिऊन टाकले आणि आम्ही दोघे शांत झालो.तिला आजवर असे कोणीच ठोकले नव्हते. मी तिला असे काही ठोकले हो ते कि तिला संभोग असा पण करतात हे तिला तेव्हाच समजले.

त्यामुळे ती तर माझ्यावर खूपच खुश झाली होती खूप वेळ तिने माझा सोटा तसाच तिच्या तोंडात धरून ती निवांत  झोपली होती. निशाचा फोन आला आणि आम्ही कपडे घातले. तिने माझा नंबर घेतला आणि  ती मला भेटू लागली. मी आजपण नियमित ठोकून काढतो. झालेली सगळी गोष्ट मी निशाला सांगितली आणि ती पण ते ऐकून खूप खुश झाली कारण मला पण शेवटी कोणी तरी मिळाले होती उपभोगण्यासाठी.

You cannot copy content of this page