प्लंबरने रोखली माझ्या योनीची गळती

मी आधी पासूनच खूप खाजूक स्वभावाची आहे. कॉलेज मध्ये असताना तर मी इतका धुमाकूळ घातला होता कि काही विचारू नका. असा एक मुलगा नसेल माझ्या ओळखीचा कि ज्याने मला उपभोगले नसेल आणि मला पण ते आवडत होते कि माझे मदमस्त शरीर कोणी ना कोणी तरी सतत उपभोगते. नाही तर या कष्ट करून मिळवलेल्या सेक्सी फिगर चा उपयोग तरी काय आहे ना.

मी आज चाळीस वर्षाची आहे. मी कॉलेज ला होते तेव्हा आधी पासूनच मला जिम ला जायची आवड होती. मी जिम मध्ये घाम गाळून गाळून माझी फिगर कमालीची सेक्सी केली होती. ३६-२४-३६ अशी फिगर होती माझी. मी जिम मध्ये पण खूप जणांना अडकून होते आणि खूप जणे माझ्या मागे नंबर लावून उभे असतात तसे असायचे.त्यांना एकच गोष्ट माझ्याकडून हवी असत. ती म्हणजे माझी बॉडी.

माझे लग्न तसे लगेच झाले माझे कॉलेज झाल्यावर. कारण माझ्या घरच्यांना पण माझ्या खाजूक स्वभावाची बहुतेक कुणकुण लागली असावी असे मला वाटते. म्हणूनच त्यांनी पुढे काही होऊ नये म्हणून त्यांनी माझे लग्न लगेचच लावून दिले. माझा लग्नाला विरोध अजिबात नव्हता. पण ते करत असताना थोडा तरी तो मुलगा माझ्या लागीचा आहे कि नाही हे त्यांनी बघायाला नको होते का मला सांगा.

माझा नवरा एका कंपनीत मोठ्या हुद्द्यावर कामाला होता. त्याला पगार खूपच जास्त होता. त्यामुळे घरी सगळ्या सुखसुविधा होत्या माझ्या. त्या मोठया फ्लॅट मध्ये मी आणि तो दोघेच राहत असे. तो सकाळी लवकर ऑफिस ला गेला कि रात्री उशिराच परत येत असे. त्यामुळे दिवसभर मी असाच काही तरी टाइम पास करत असे आणि माझे मन रमवत असे.

ही एक जमेची बाजू सोडली तर बाकी काहीच चांगले नव्हते. तो दिसायला ठीक ठाक होता. पण त्याच्याकडे बघून मला अजिबात कधी त्याच्याशी सेक्स करावा असे वाटत नव्हते. माझ्या स्वभावाच्या बरोबर उलट होता तो. त्यामुळे मी खूपच बोअर होत असे.

मला माझ्या स्वभावा नुसार मन रामावण्यासाठी म्हणून एकच जण होता आणि तो आमच्या बरोबर समोरच्या फ्लॅट मध्ये रहात असे. त्याचे नाव राजू होते. राजू नुकताच कॉलेज पास करून एका छोट्या दुकानात कामाला होता. तो एक प्लंबर होता. तो दिसयाला फार काही देखणा जरी नसला तरी गळ्याच्या खाली मात्र तो कमाल होता.

सहा फूट उंच, धिप्पाड शरीरयष्टी, पिळदार स्नायु, सरळ नाक आणि समोरच्याच्या नजरेत नजर घालून बघायची सवय यामुळे त्याला बघताच क्षणी मी त्याच्या प्रेमात पडले होते. तो माझ्याशी खूप छान बोलत असे. मला त्याला उपभोगायचे होते आणि म्हणून मी हळू हळू करत त्याच्याशी जवळीक करू लागले. तो एकदा घरी आला होता माझ्या तेव्हा मी त्याला म्हणाले “तुला चहा करू का रे?”

“हा चालेल” तो म्हणाला.

मी चहा करून घेऊन आले आणि त्यावेळी तो त्याच्या समोर टेबल वर ठेवताना मुद्दाम अशी वाकले कि माझ्या साडीचा पदर खाली आला. त्याच बरोबर माझी छाती उघडी पडली. मी मुद्दामच तो पदर काही वर केला नाही आणि त्यामुळे तो माझ्या छाती कडे एकसारखा बघू लागला. त्याला माझ्या छातीची जादू समजली होती आणि तेव्हा पासून तो पण मग माझा गूळ काढू लागला होता.

मी त्याच्याशी तेव्हा पासून मुद्दाम जास्त जवळीक करू लागले होते आणि जास्तीत जास्त कसे त्याला माझ्या जवळ आणता येईल हे बघत होते. त्या दिवशी माझा नवरा कामा साठी म्हणून एक आठवडा बाहेर गावी जाणार होता. तो चान्स मी सोडणार नव्हते. मी तो गेल्यावर लगेच राजुला फोन केला आणि त्याला म्हणाले “राजू अरे माझ्या सिंक च्या इथे काही तरी प्रॉब्लेम झाला आहे. त्यातून पाणी बाहेर येत नाही. तू जरा बघशील का?”

त्याने लगेच होकार दिला आणि थोड्याच वेळात तो माझ्या घरी आला पण. मी मुद्दामच छोटा वन पीस असतो तसा गाऊन घातला होता. काळ्या रंगाच्या त्या गौण मधून माझ्या गोऱ्या गरगरीत मांड्या अशा काही उठून दिसत होत्या कि त्या बघून राजू माझ्याकडे बघतच राहिला. स्लिव्हलेस असल्याने त्यातून माझे दंड आणि मोठ्या गळ्यातून माझे भरदार उरोज नीट पणे त्याला दिसतील याची सोय मी व्यवस्थित केली होती.

त्याला मी किचन मध्ये घेऊन गेले आणि तो खाली सिंक च्या इथे जाऊन झोपला आणि आत काय प्रॉब्लेम आहे ते बघू लागला. तो मला काही तरी सांगत असताना मी मुद्दामच मग त्याच्या अंगावर दोन्ही कडे पाय टाकले आणि उभी राहिले. त्याने सहज म्हणून बाहेर नजर केली असता त्याला माझ्या दोन्ही पायांच्या मधून माझ्या निकर चे दर्शन झाले. तो कमालीचा वेडा झाला आणि त्याचा सोटा प्रचंड मोठा झाला.

त्याच्या शॉर्ट मधून त्याचा तो भलामोठा सोटा मला दिसू लागला होता आणि तो बघून माझी योनी पण फुगीर होऊ लागली होती. तो मला म्हणाला “हे इथे थोडे लिकेज आहे बघा”

असे म्हणताच मी खाली बसले आणि तशीच आत गेले. मी खाली बसताच माझी गांड त्याच्या सोट्यावर जाऊन बसली. मी तशीच पुढे झुकले आणि तो काय दाखवत आहे ते बघू लागले. हे करत असताना माझी छाती आपसूकसच त्याच्या छातीवर जाऊन बसली होती. छातीवर छाती आणि गांडीवर सोटा यामुळे तो कमालीचा गरम झाला होता.

आता ना तो थांबू शकणार होता ना मी. मी ते बघत असतानाच माझी गांड हळू हळू करत गोलाकार हलवू लागले. त्याच्या तोंडाजवळ मी माझे तोंड नेले आणि त्याचे चुंबन घेण्यास सुरवात केले. मी चुंब घेण्यास सुरवात करताच त्याने मला त्याच्याकडे ओढूनच घेतले आणि तो मला कुसकरू लागला.

तो माझ्या पाठीवरून त्याचा हात सर सर करत फिरवू लागला आणि माझ्या गाऊन ला त्याने झटकन वर केले आणि त्याने त्याचा हात सरळ माझ्या निकर मध्ये घातला. माझ्या गांडीला दाबून दाबून त्याने मला पण इतके बेभान झाले होते कि मी त्याला तसेच बाहेर खेचले आणि स्वतःला त्याच्या स्वाधीन केले. आम्ही बेभान होऊन एकमेकांचे चुंबन घेत होतोच आणि आम्ही आता थांबणार नव्हतो.

त्याने माझ्या छातीला माझ्या गाऊन च्या मोठया गळ्यातून बाहेर काढले आणि तो त्यांना जोरजोरात त्याच्या हाताने दाबू लागला. माझे निप्पल्स तोंडात घेऊन तो त्यांना असे काही चोकू लागला होता कि अशी माझी छाती आजवर कोणीच चोकली नसेल. खूप वेळ त्याने माझी छाती चोकून झाली आणि मग मी तशीच उलट दिशेने फिरले.

माझी गांड मी त्याच्या तोंडाकडे केली आणि त्याच्या सोट्याकडे मी माझे तोंड केले. मी त्याचा सोटा हाताने हलवून हलवून खूपच मोठा केला आणि मग तो मोठा सोटा माझ्या तोंडात घेऊन त्याला चोकू लागले. खूप वर्षाने मला असा मोठा सोटा चोखायला मिळाला होता आणि त्यामुळे मी कमालीची खुश झाले होते. “किती मोठा आहे रे तुझा सोटा. मला आवडला. इतके दिवस माझ्या जवळ का आला नाही तू?”

असे म्हणून मी माझे तोंड जोरजोरात मागे पुढे करून त्याचा सोटा माझ्या पूर्णपणे तोंडात घेऊन त्याला वेड्या सारखा चोकू लागले.माझी थुंकी त्याच्यावर टाकून मी त्याला ओला करून चोकत होते.

त्याने पण त्याची जीभ माझ्या गाडीवरून फिरवण्यास सुरवात केली होतो. त्याची जीभ सर सर करत तो माझ्या गांडीच्या भोकावरून फिरवत होता आणि तसेच फिरवत फिरवत त्याने माझी  योनी चाटण्यास सुरवात केली. त्याची जीभ पूर्ण आत घालून तो माझ्या योनीचा मांसल भाग पण चाटत होता आणि माझी योनी ओलीचिंब करत होता.

त्याने मग मला बाजूला केले आणि मला तसेच गुडघ्यावर बसवून तो माझ्या गांडीकडे गेला. त्याने माझ्या सुपारीच्या आकाराच्या योनीत त्याचा सोटा एकाच दणक्यात कचकन कोंबला. त्याचे दोन्ही हात मग त्याने माझ्या गांडीवर ठेवले आणि तो प्रचंड वेगाने त्याची कंबर मागे पुढे करत हलवू लागला आणि मला ठोकू लागला. खूप वर्षाने मला असे अस्सल पुरुषी दणके मिळत होते.

त्याने मग मला खाली पाठीवर झोपवले आणि त्याने माझे पाय दोन्ही बाजूला फाकवले. त्या फाकवलेल्या पायातून दिसणाऱ्या माझ्या उभ्या योनीत त्याने त्याचा सोटा पुन्हा एकदा जोरात कोंबला आणि पुन्हा एकदा तो त्याची कंबर मागे पुढे करत हलवू लागला. एकसारखे तो त्याची कंबर हलवत होता आणि माझी योनी मारत होता.

त्याच्या दणक्याने माझी छाती दन दन करत वर खाली होत होती आणि तो मध्ये मध्ये त्या गोळ्याना त्याच्या हाताने दाबत होता, तोंडात घेऊन चोकत होता. त्याचे खूप वेळ मला ठोकून झाले आणि अखेरीस त्याने त्याचे सगळे वीर्य माझ्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हा पासून मी रोजच राजू काढून ठोकून घेऊ लागले होते.

You cannot copy content of this page