रोशनी च्या आईला झवलो 2

पहिल्यादा सर्व मित्र मैत्रिणी ची माफी मागतो हा भाग यायला उशीर झाला मला खूप मुला मुलीचे मेल आले next स्टोरी कधी पोस्ट कारण आहात स्टोरी खूप मस्त आहे खूप मेल आहे धन्यवाद सर्वांचे असच प्रेम राहूदयत चाला तर तुमचा जस्त वेळ न घेता राहिलेली गोष्ट सांगतो
तर मागच्या भागात वाचलं तुम्ही की मी रोशनी च्या आईला कशी चोळली आणि तिनी मला कस चोळल बाथरूम मध्ये आणि पाणी कस काढल.
तर रोशनी ला मी दुसऱ्या दिवशी बोललो झाली का तयारी गावाला जायची तर रोशनी बोलली हो झाली पण माझी इच्छा नाही मला अस वाटत आहे की मी गावाला नाही जाव. मग मी मम्हणाल का बर तर रोशनी बोलली आपल्या चांगली झवा झवी करता येईल घरात नागड फिरता येईल चार पच दिवस आपलच राज्य असाल कस पण झव कधी पण पुच्चीत बुल्ला घाल मी हसायला लागलो आणि तिला बोललो हे श्यक्य आहे का तर रोशनी बोलली ते पण खर आहे. आणि नतंर थोड फार बोललो आणि तिला बोललो चाल आवर आता बोलू रात्री आणि कॉल ठेवला.
रात्री जेवण झाल्या वर मी टेरेस वर फिरत होत आणि मला रोशनी चा कॉल आला मी कॉल उचलला आणि बोललो बोल ना डार्लिंग तुझ्याच फोन ची वाट बगत होतो तर तिकडून रोशनी ची आई बोलली डार्लिंग तिच्या बापा बरोबर चौकात गेली मी मोठी डार्लिंग बोलतीय मग मी पण बोललो हा बोल ना मोठी डार्लिंग आणि ति तिकडून हसायला लागली सनी मला बोलली तू मला नावानी बोलत जा तर मी म्हणाल माल लज वाटती तर ति म्हणाली पुच्ची चाटतनी नाही वाटली का लाज मी म्हणाल हो ते पण आहेच म्हणा मग मी म्हणाल कोणत्या नावानी बोलत जाऊ म्हणजे तुला आवडल तर ति म्हणाली तुला जे आवडल त्या नावानी हाक मार मग मी म्हणाल हो तर म्हणाली काय हो काय बोलणार मला तर मी म्हणल राणी तर ति बोलाली चालला
मी – मग आज कस काय कॉल केला
राणी – असाच केला
मी – होय कुठ पर्यंत आली गावाला जायची तयारी?
राणी – झाली सगळी तयारी.
मी – होय मग जाणार आहे होय?
राणी – एकटीच थांबून काय करू घरी?
मी – मज्या करू ना आपण
राणी – खरच का?
मी – हो खरच तर
राणी – बगु विचार करते
मी – त्यात काय विचार करण्या सारख?
राणी – माझा नवरा नाही मला थाबू देणार एकटीला
मी – का? काय झाल तेव्हा
राणी – जाऊदेत सगळ नतर निवणात
मी – हो सांग
राणी – मी एका आठी वर थांबल इथे
मी – बोल ना डार्लिंग कोणती आठ आहे
राणी – जो पर्यंत रोशनी आणि तिचा बाप गावा कडून येत नाही तो पर्यन्त आपण घरच्या बाहेर नाही पडायच आणि घरात पण तुज्या अंगावर आणि माज्या अंगावर वर एक कपडा पण नाही ठेवाच. बोल मंजूर आहे का?
मी – ते कधी येणार घरी?
राणी – 3 दिवस
मी – घरी काय सांगू
राणी – सांग की रोशनी सोबत गावाला चालोय म्हणून
मी – हो चालेल
राणी – हो बोल सकाळी जाणार आहे म्हणून आणि जर नाही सोडल तरी मला माहित नाही तू मला तीन दिवस माझ्या सोबत इथे घरात असणार आहे हे लक्ष्यात ठेव
मी – आई ला सांगतो मी आई सोडल मला
राणी – हो बग मग काय होतय. मी तुला रात्री 11 वाजता माझ्या मोबाईल वरून msg करते मला साग फाईनल म्हणजे मी उदया काही तरी कारण कडून घरी थाबते
मी – ओके डार्लिंग चालतय
आणि तिनी कॉल कट केला आणि मी लगेच घरात जाऊन आई ला विचारल आई मी उद्या रोशनी सोबत तिच्या गावाला जाऊ का तर आई बोलली कोण कोण जाणार कधी येणार तर मी बोललो तिच्या घरचे सगळे आहेत 3 दिवसात लगीच येणार तर आई बोलली जा. मग मी 11 विजयची वाट बगत होतो 11 वाजून गेले तरी राणी चा msg नाही आला मग मी झोपणारच होतो तेवढ्यात तोच msg आला विचारल का आई ला तर मी बोललो हो विचारल, आई बोलली जा मग राणी बोलली मी तुला सकाळी msg करते मग तू घरून निघ आणि डायरेकट घरी ये.
मी – पण तू काय कारण सांगून थांबणार घरी
राणी – तुला काय करायच? मी इथे थांबल्याशी मतलब
मी – हो चालतय की.
आणि मी थोड्या वेळ मोबाईल मध्ये गेम्स खेळत बसलो तेवढ्यात मला रोशनी चा msg आला.
रोशनी – काय करतोय
मी – झोपलोय
रोशनी – माझ्या आई ला काय झाल अचानक काय माहित
मी – कारे काय झाल?
रोशनी – अरे ति गावाला जायला नको म्हणती
मी – का बर?
रोशनी – काय माहित
मी – मग आता काय नाही जाणार ना तुम्ही
रोशनी – नाही रे पप्पा म्हणतात तुज्या आईला नाही यायचं तर आपल आपण जाऊ
मी – मग आई एकटीच थाबणार का इथे?
रोशनी – हो.
मी – किती वाजता जाणार आहात तुम्ही
रोशनी – 7 वाजता निघणार आहे सकाळी
मी – ओके ये जाऊन
रोशनी – ब बर ते जाऊदेत पप्पा तुला कॉल करतील आत्ता माझ्या कडून तुजा मोबाईल नं घेतल्या त्यानी बग काय म्हणतात
मी – का बर काय झालय का
रोशनी – नाही रे बाळा. चाल मी झोपते आई ओरडती मला
आणि 5 मिनिटानी काका चा कॉल आला मला म्हणाले झाल का जेवण तर मी म्हणल हो
काका – मी आणि रोशनी गावाला जाणार आहे तर 3 दिवसा साठी काम आहे जरा आणि काकू एकटीच घरी थंबणार आहेत
मी – का ओ?
काका – अरे तोचि तबेत थोडी खराब आहे.
मी – ओकोक
काका – बर तुला दिवस भरात वेळ भेटला तर एकादी चाकर मारत जा घरी आणि काकू ला काय लागल तर तेवढी मदत कर आणि जर तुज्या घरच्या ना काही प्रॉब्लेम नसल तर 2 दिवस ये इकडे झोपायला
मी – शक्यतो आई रात्री नाही पाठवत कुठे. पण दिवस भरात मारल चक्कर आणि काही मदत लागली तर ति पण कराल
काका – थँक्स चाल ठेवतो कॉल
मला त्या रात्री काय झोपच लागत न्हवती डोक्यत विचार येत होते कशी झवू राणीला कसा 3 दिवस जातील असच विचार करत बसलो आणि कधी झोप लागली कळलच नाही सकाळी 6.30 वाजता जग आली ति पण रोशनी नि कॉल केला मला म्हणाली झाला माझा आवरून आता 10 मिनिटात निघणार आहे मी म्हणाल ओके काळजी घे पोहोचल्या वर msg कर ति पण म्हणाली हो आई ची काळजी घे आणि कॉल कट केला मी लगेच उठलो फ्रेश झालो आणि चहा पित होतो घड्याळात बघितल तर. 7.30 वाजले होते आणि मी राणीच्या कॉल ची वाट बगत होतो तेवढ्यात तिचा कॉल आला ये घरी ते दोघे गेलेत 7 वाजताच मी म्हणाल मग तू आता संगतीस होय तर राणी म्हणाली अरे बाळा ये आता आल्या वर बोलू मी पटकन आवरल आणि आईला सांगितल आई चाललो मी आई नि मला 500 रु दिले आणि म्हणाली लवकर ये हळू जा. मी घरातून बाहेर आलो आणि राणीला कॉल केला
राणी – ये डायरेक्ट आत मध्ये दर उघड आहे
मी – मी आताशी घरातून निघालो आहे आलोच 5 मिनिटात
राणी – ओके ये आणि येताना दर लावून ये
मी तिच्या घरी पोहोचलो आणि बघितल तर दर थोडस उघड होत मी दराचा आवाज न करता दर लॉक केल मला राणी कुठे दिसत न्हवती म्हणून मी तिच्या बेडरूम कडे गेलो तर बेडरूम च दर तोड उघड होत मी हळूच आत डोकून बघितल तर माझ्या बुल्ल्या उठला काय सांगू आत मधला सीन राणी काळ्या रंगची ब्रा आणि निकर घातली होती तीच वय 42 आहे तरी वाटत न्हवती की ति 42 वायची आहे म्हणून अस वाटत होत ति 30-32 वर्ष्याची आहे. तिचे फिगर काय सांगू रोव अअअअच ब्रा मधून तिचे आरधे बोललं बाहेर येत होते आणि गांड तर अशी दिसत होती की जशी काय एकधी हिरोईन आहे. मी आत बघितल तर राणी मोबाईल मध्ये काय तरी करत होती मला वाटलच होत ति BF बगत असाल आणि तेच झाल 5 मिनिटांनी तिनी तिची पुच्ची चोळ्या सुरुवात केली आणी म्हणत होती अण्णा आज तुला अशी झवते ना बागच फक्त माजी पोरगी पण तुला जी मज्जा नाही देत ति मी आज तुला देते आणि पुच्ची जोरात चोळ्या लागली आणि अअअअअअस्स्स्स आउऊऊऊऊऊऊऊउ करत होती मला आता कंट्रोल होत न्हवत म्हणून मी डायरेक्ट आत गेलो तिनी मला बघितल आणि तीच कार्यक्रम चालू ठेवला आणि मला म्हणत होती ये ना राज्या चाट माजी पुच्ची अअअअसससा उउउउउउउउउ आणि जोरात चुळू लागली मी तिचा हात धरला आणि म्हणाल थाब की कश्याला येवढी घाई करतेस आहे आपल्या कडे 3 दिवस 2 रात्री मग झवायला
राणी – हो आहे ना राज्या
मी – मग काय सांगून राहिलीस घरी?
राणी – मी म्हणाल माज्या पोटात धुखतय मी नाही येणार
मी – होय मग आता खरच धुखल तुज्या पोटात
राणी – कस काय ते
मी – माझ्या बुल्ला खाऊन
राणी – तुज्या बुल्ल्या पेक्ष्या जस्त जाडीच गाजर काकडी गेली या पुच्चीत थेवा नाही दुखलं आणि आता बर दुखलं
आणि आम्ही हसायला लागलो
मग तिनेच सुरवात केली मस्त किससिंग घेत होती हळू हळू माजी जीप चोकत होती मग मी पण काय कमी होतो होय मी पण फ्रेंच किस्स करायला सुरवात केली आणि तिचे निप्पल मस्त चलायला लागलो तर राणी आजून गरम होत होती आणि तिनी माझे सगळे कपडे काढले आणि मला नागडं केल आणि म्हणाली आज पासून 3 दिवस कपडे घालायचे नाहीत आणि परत किस्स करायला सुरवात केली आणि राणी हाकूच माझा बुल्ल्या हातात घेतला आणि म्हणाली मस्त उठल्या तुझा लवडा मी म्हणाल हो तुज्या पुच्ची जाईलच उठला आहे आणि किस्स करता करता ति मला पण खूप गरम करत होती मग मी पण हळूच तिचा निकर मध्ये हात घातला आणि पुच्ची चोळ्या सुरवात केली आधीच रिची पुचीतून पाणी पाणी झाल होत त्यात तिचे झाट माज्या हाताला लगत होते मी हात बाहेर काढला तर
राणी – का रे काय झाल नाही आवडली का माजी पुच्ची
मी – तू कधी झाट काढले होतेस तुझे
राणी – एक महिना झला कारे?
मी – काही नाही ग असच विचार
आणि तिची ब्रा कडून फेकून दिली आणि तिचे मनुके चोखु लागलो तशी राणी अअअअअसास येईईईस्सस्स्स्सस्स्स्सस बेबी मज्या येती अअअअअससाआस्स्स्सस्स्स्सस्स्स्सस आजून जोरात चोक आणि मी मनुका तोंडातून बाहेर काढला आणि त्याच्या वर जीप पिरवत होतो आणि पुच्चीत एक बोट घालून तिला मस्त गरम करत होतो आणि
राणी – डार्लिंग काय मस्त मज्जा देतोस रे त्या मुळेच माजी पोरगी तुज्या कडून चांगली झवून घेती अअअअअस्स्स्सअअअ fauk you बेबी झव ना मला आता घाल ना एकदाच तुजा गरम गरम लवडा मज्या पुच्चीत आणि आतच गाल तुजा गरम गरम चीक
मी – होग रांडे गळतो ना तज्या पुच्चीत माझा चीक
राणी – होणा झवाड्या घाल आधी
मी – पाय फकाव की आधी
पाय हवेत घेतले आणि म्हणाली घाल आता तर मी राणी च्या पुच्ची वर लांड मस्त चोळत होतो तर राणी अअअअअअ उऊऊउ करत होती आणि म्हणाली सापडत काय नाही माझ भोक तर मी म्हणाल नाही ना सापडत तर तिनी माझा बुल्ला हातात दरला आणि भोकात वर सेट केला तसा मी लगेच एक हळूच दक्खा दिला माझा लांड पूर्ण तिच्या पुच्चीत गेला आणि मी 2 मिनिट तसचह ठवेला तर राणी श्वता हुन खालून तिची गांड वर करत बुल्ला आता बाहेर करत होती मग मी जरा जोश मधी आलो आणि दणके दयायला चालू केले तशी ति आजू गरम होत गेली आणि म्हणाली खरच रे पिल्ल्या तुजा बुल्ला चांगलंच जाड जुड आहे काय खायला घतोयस तर मी म्हणाल तुज्या पोरीची पुच्ची तस ति आजून जोरात गांड वर करून मला साथ देत म्हणत होती आह्ह्हह्हह्हह्हह्हझ उउउउउउउउउउउउउउउउउ आजून जोरात घाल आई झवून टाक त्या रोशनी ची आऊऊऊउफफ्फफफ्फफफफफ्फ एस बेबी माझ होत आलय तस म्हणून तिनी मला जोरात मिट्टी मारली आणि माझा तोंड तोंड देऊन जोरात किस्स करत होती माझ पाणी तर गळाल न्हवत म्हणून मी तिचे निपल वर जीप पिरावत होती आणि ति परत गरम होत होती आणि म्हणाली तू खाली ये मी तुला झवते तसा मी खाली झालो आणि मला म्हणाली पाय हवेत ठेव फाकवुन मी पण म्हणाल चला नवीन काही तरी करायला भेटतय तस तिनी तिच्या पुच्ची माझा बुल्ला घातला आणि आपण झवतो तशी झवायला लागली मला मज्जा येत होती मी पण तिला म्हणाल आह्हह्हह्ह माज्या येती कुटून शिकलीस असले शॉट तर मला म्हणाली सगळ सगळ निवांत आणि माझा पाणी गळायला लागलं होत तस मी तिला म्हणाल डार्लिंग माझ्या होईल आता कुठे गळू तर राणी म्हणाली तसाच पुच्ची मध्ये गाल मी पण तशाच पुच्ची मध्ये गाळून पडून राहिलो आणि बगितल तर 9.30 गेले होते
तर मित्रानो मैत्रीण नो ही स्टोरी आजून खूप आहे त्या मूळे तोडा उशीरल झाला आणि आजून याचे 1 भाग राहिला आहे तो लवकर घेऊन येतो.
तुम्ही मुलींनी पण मला खूप मेल केले मुलांनी पण केले की next स्टोरी कधी येणार आहे तर खरच मी आभारी आहे असच मला तुम प्रेम राहूदयत आणि बिनधास्त मला तुमचा अभिप्राय दया माज्या

You cannot copy content of this page