संभोगाच्या नाना तऱ्हा परि ही असे एक !

 

हा रांगड्या भाषेतला हा लेख !आपली तयारी असल्यास वाचा दोन गोष्टी शिकवणारा सुद्धा आहे! स्त्रीला जवळ घेतल्या घेतल्या चवथ्या –पाचव्या मिनिटांला ज्यांना संभोग करुन मोकळे व्हायचे असते, त्यांची गणना ताटावर बसल्या बसल्या ढेकर देणारांत करावी लागेल. चवीने चावत चावत जेवणे आणि चवीने खेळत खेळत खुलवत खुलवत रोमांचित करत संभोग करणे, हे ज्याला कळते, तोच खरा जगण्याच्या लायकीचा. ज्याला हे कळत नाही त्या पुरुषाला ना पुरुष कळला, ना स्त्री कळली, ना कळला शरीरधर्म. आवडीच्या पदार्थांनी भरलेल्या ताटाकडे जसे आपण पाहतो तसे स्त्री-पुरषांना एकमेकांकडे पाहता आले पाहिजे. काय तोंडी लावायचे, काय चोखायचे आणि काय चोळायचे हे माहिती नसेल तर त्याला शुद्ध मराठीत अडाणचोटपणा म्हणतात. एकमेकांविषयीच्या अनिवार ओढीतून एकांतभेट होणार असेल तर भेटणे निश्चित झाल्याच्या क्षणापासूनच संभोगाची खरी क्रिया सुरु होते. तिचे स्तन, तिचा खालचा वरचा ओठ, एरवी दृष्टीस न पडणारा तिचा एखादा तीळ, तिचा डौलदार पार्श्वभाग, तिच्या योनीभोवती पहारा देणारे मुलायम केस, तिच्या काखांचा सुगंध,

तिच्या योनीपटलाचा स्पर्श आणि तिच्या अस्तित्वाचा, प्रणयाचा गंध याच्या पूर्वस्मृती जाग्या होऊन त्या पुरुषाचा ताबा घेतात. तर स्त्रीला त्याच्या मिठीची घट्ट पकड आठवते. तिच्या घशापर्यंत जाणारी त्याची जीभ आठवते. तिच्या पार्श्वभागाला घट्ट धरुन आवळणारे त्याचे हात आठवतात. तिच्या मदनमन्यावर अलगद खेळणारी त्याची जीभ आठवते. तिच्या योनीच्या ओलेपणाचा अंदाज घेणारी त्याची उत्सुक बोटे आठवतात आणि तिला सुखाच्या सागरातून पोहत पोहत पैलतीरी घेऊन जाणारे त्याचे लिंग आठवते. या सर्व गोष्टी जर आपल्या जोडीदाराला आपण जवळ येणार आहे़ या अनुभुतीने जेव्हा घायाळ करतात तोच सखा सखी भूतलावर सहजीवनाचे स्वर्ग सुख अनुभवत असतात बाकीविषयी न बोललेले बरे. या शिवाय प्रत्येक जोडीदाराला त्याचे-तिचे नाक, कान, गळा, बेंबी, दाढी, मिशी, हनुवटी, बोटे, पोट असे काहीही *‘स्पेशल’* आठवू शकते. या स्पेशलचा शोध लागण्याची ज्याची त्याची प्रक्रिया आणि कारणे वेगळी वेगळी असतात.

पण ज्याला जिला एकमेकांची ही सुखासीन स्थळ माहीत असतात ते पारंगत व परमसुखी जोडपी समजावी. ‘बॉल दाबणे’ असा एक शब्दप्रयोग आपण अनेकदा ऐकतो. खरं तर एवढा अरसिक शब्दप्रयोग दुसरा कुठला नसेल. ते केवळ दाबण्यातून ना तिला आनंद मिळतो, ना त्याला सुख. स्तन दाबायचे नसतात, तर कुरवाळायचे असतात. आकर्षक स्तन हे पुरुषाला स्त्रीकडे खेचून घेणारे एक जालीम अस्त्र आहे. परंतु प्रत्यक्ष सभोग क्रियेत स्तन पुरुषापेक्षा स्त्रीला अधिक सुख देतात. स्तन प्रेमानं कुरवाळले गेले की त्या आनंदाची लहर थेट योनीपर्यंत पोहोचते. स्तनांभोवती जीभेच्या टोकानं ओलावा पेरला की स्तनाग्रे ताठरतात. ती ताठरलेली स्तनाग्रे दातांच्या चिमटीत हळुवार पकडून त्यांना न दुखावता चावा घेणे ही एक कला आहे. ज्याला ती जमली त्याची स्त्री, त्याची सखी, त्याची शैया सोबतीण खरी भाग्यवान म्हटली पाहिजे. संभोगाचा खरा मार्ग मुखमैथुनातून जातो परंतु या मार्गावर अडचणी खूप असतात. लज्जा, भय, किळसवाणेपणाची भावना या तीन खंद्या शत्रुंना पराभूत करण्याची इच्छा, कुवत आणि बळ स्त्रीकडे असले तरच या मार्गाने जाता येते. पुढे मग ती हळूहळू मुखमैथून हे केवळ सुख देणे नसून अपार सुख घेणेही आहे, हे स्त्रीला आपोआप कळते.

व ती त्या सुखाची कायल होते. या प्रक्रियेत स्वच्छ व टणक ताठरलेले लिंग मुक्तपणे हाताळण्याचे व चोखन्याचे अपार सुख सुख स्त्रीला मिळते. व या सुखाने पुरुष बेभान होवुन आपल्या सखीच्या प्रेमाच्या ऋणात कायम राहतो. ताठरलेले, संभोगोत्सुक लिंग, त्याचे मुलायम लालसर टोक आणि कातडी पिशवीत बंद असणाऱ्या गोट्या यांच्याशी स्त्री जेवढा वेळ खेळेल तेवढा लिंगाचा ताठरपणा अधिक वाढत जातो. लिंग चोखण्याच्या विविध तऱ्हा आहेत. परंतु स्वैपाकाची जशी प्रत्येक स्त्रीची स्वतःची एक पद्धत असते तशी चोखण्याचीही शैली स्वतंत्र असू शकते नव्हे असतेच. परंतु लिंगाचे टोक, त्याचा मध्य, गोट्यांना चिटकून येणारा त्याचा भाग असा प्रत्येक एरिया स्वतंत्रपणे चोखाळावा लागतो. टोक आणि त्या सोबत लिंगाचा जमेल तेवढा भाग तोंडात घेऊन मागे पुढे करताना तोंडात जमा होणारी लाळ जिभेने सतत पुढे ढकलीत लिंगाला लाळेचे सचैल स्नान घडवले पाहिजे. या प्रक्रियेत स्त्रीच्या लाळेचे ओघळ लिंगाच्या टोकाकडून गोट्यांच्या दिशेने मस्त वाहतात तेंव्हा परमानंद होते. ओष्ठचोदन सुरु असताना स्त्रीने तिच्या हातांनी हळुवार गोट्यांवरुन हात फिरवणे हे पुरषांना स्पर्शसुख देते.

त्याच्या कमरेला एका हाताने मिठी मारुन जवळ ओढणे अशा अनेक लहान लहान परंतु मोठा आनंद देणाऱ्या गोष्टी करता येतात. यावेळी पुरुष सुखाने डोळे मिटत असला तरी त्याने अधून मधून स्त्रीचे स्तन कुरवाळून, तिच्या केसांमधून हात फिरवून अथवा ढुंगणावर दाब देऊन तिला प्रोत्साहित करत राहिले पाहिजे. आता मुखमैथुन हे स्रीला कसं रोमांचित करते ते पाहू पुरुषाला मुखमैथुनाने रोमांचित करणारे अवयव तसे कमी असतात पण स्री कडे अशा अवयवांची भरमार आहे़ कपाळ, कानाची पाळी, गाल नाकाचा शेंडा ओठ हनुवटी मानेच्या दोन्ही बाजु काख स्तन स्तनाग्रे ओटीपोट बेंबी अनं सर्वात सेन्सेटीव्ह असते ती योनी ….. स्त्रीच्या योनीभोवती,योनीच्या दोन्ही ओठांवर, योनीच्या मधल्या पटलावर आणि योनीच्या आत इंचाइंचावर सुखाची केंद्रे असतात.

पुरुषाने स्त्रीच्या संमतीने आपल्या जीभेच्या टोकाने त्यांना स्पर्श करावा, स्वच्छेतेचे निकष पाळले गेले असतील नव्हे ते ओरल सेक्स मध्ये कंपलसरी आहे अनं जी जोडपी ओरलचे स्वर्ग सुख घेतात ती जोडपी पर्सनल हायजिनची खूप काळजी घेतात हा स्वानुभव. जीभेच्या टोकाने योनीच्या अंतर्भागाला स्पर्श करुन स्त्रीला पाझरण्याची संधी द्यावी. स्त्री जेंव्हा अशी पाझरते, तेव्हां तरारून ताठरतेणे फणानलेले लिंग त्या बुळबुळीत झालेल्या व स्वर्गसवारी करायला तयार असलेल्या योनीत प्रवेशाला आतुर असते. हा योनीप्रवेश प्रथम जोडीदाराला कवेत घेवुन मिशनरी पद्धतीने म्हणजे नेहमीच्या परिचयाच्या पद्धतीने करावा व हलकेच सावकाशिने झटके देत देत तिला भरभरून झडू देण्यापर्यंत चालु ठेवावा. नंतर तुम्ही टिकणार असाल तर पोज बदलून आनंद विहारावर तरंगत तरंगत हा स्वर्ग सुखाचा प्रवास दोघांच्याही संमतीने व एकमेकांच्या सहकार्याने व मदतीने पैलतीरावर घेवुन जावा व तदनंतर एकमेकांना कवेत घेवुन थोडावेळ तसंच पडून राहावं.

संभोगाची विविध आसन जमेल तशी अंगीकारावीत स्त्रीला मांडीवर घेवुन, पुरुषाने झोपून लिंगाच्या टोकावर स्त्रीला बसवून, तिला ओणवी करुन मागच्या बाजूने योनीशोध घेऊन प्रवेश करणे. हे सगळे किंवा आणखी बरेचसे प्रकार आहेत. त्याच्या तांत्रिक बाजू सांगण्यात अर्थ नाही त्या दोघांनी तब्बेतीची साइज फिटनेस व दोघांची मसल पॉवर पाहून करावीत. परंतु धक्क्यांची गती कमी अधिक करुन, योनीच्या तळाशी जाऊन पुन्हा वर येत, कधी केवळ काठांवरुन लिंग फिरवीत तर कधी ते योनीच्या आजबाजूच्या परिसराला स्पर्श करीत, तिथल केशसंभार कुरवाळीत, एकमेकांच्या ओठांची चुंबने घेत, कानशीलांजवळच्या प्रदेशात जीभेचा ओलावा पसरवत विविध प्रकारे हा आनंद लुटता येतो. लिंगातून सुखाची बरसात होणार असल्याची जाणीव होताच,त्याचा प्रवाह रोखून, धक्के मारणे बंद करुन ती बरसात जेवढी लाबंवणे शक्य होईल तेवढा संभोगातला आनंद वाढेल. परंतु या सर्व प्रक्रियेत किमान अर्धा ते पाऊण तास जात असेल तरच तो खरा संभोग! अनं त्यानेच त्या शेवटच्या एका अनमोल क्षणाचे मोल अनंत पटींनी वाढते!

अनं आता लेखाचा शेवट …… ज्यांना ……पाचव्या मिनिटाला बार उडवून अंतर्वस्त्रे चढविण्याची घाई असते अशांनी ती न काढलेलीच बरी! कारण याने पुरुष एकवेळ मोकळा होईलही पण स्रीची शारीरिक व मानसिक भूक कधीच भागणार नाही. अनं सहजीवनाची गंमत तेव्हाच असते जेव्हां सखी या सुखाने परम समाधानी व संतुष्ट असेल. म्हणून मित्रहो अभ्यास करा संयम शिका स्रीला स्वतःपेक्षाही जास्त इज्जत द्या म्हणजे सर्व काही मनाजोग होईल. धन्यवाद !

 

You cannot copy content of this page