Shevti ghetlach Mummy la

Mitrani srry khup divasni story lihit aahe, kamch evdha vadhla aahe, pahile gharun karat asychi tyamule lihayla kaivataych nai, pan ata office la jan yen karnyatch divas jato, manun stories yet naiye….
Story ashi aahe, mazi mummy asha 43 vrsh. Sudol bandha, halkis hi mature hot challeli, 1-2kes pandhre hot challe le, me 25vrsh cha job karat hoto, papa laretire vayla ajun 5-6 vrsh hote manun te pan kamavr jayche. Mummy badal sangaych jhal tr ti melahan astana office ela jaychi, me tevha pasun tichaa diwana hoto, tine mla lavkar mature kela hota.
Karan mla aathavtay me 7-8vit astana me mummy la bagun bagun motha hou laglo, tila kapde change kartana bagun kas tri vaych aatun mla. Ti mazya samorch gharat bra panty var phiraychi, tichi chaddi magun gnadit ghusli asychi, gharat aamchya shivay kon nasaych, kiti vela tine mazya samorch bra pan kadhla hota, tiche manuke ani ball bagun me yeda vaycho, bagun tondala pani sutaych, kadhi kadhi ti anghol karun towel naych visarli tr tasich bhijlelya sthithit ti baher yeun kholit jaychi, mla tine 4-5 vela tichi jhattyani bharleli pucchi ani ekdum ban paav sarkhi fugleli gnd dakhvli hoti.
Me 10 vi madhye aalyapsun tila lapun chapun bag, anghol kartana vakun bag as karat tichya navane halvyala chalu kela hota, tichya mulech maza mulin varcha interest udun aunty var gela hota. Pan kadhi himmat jhali nai, ani jas jas me motha hot gelo tas ti pan sambhalun vagu lagli hoti, nanter faar kami hpu lagla, ani me 12 vi jhalyver tr tine kama la janch band kela, papa permant jhale hote, pagar vadhla hota.
Ani me pan college life madhye busy jhalo, ek item kadhli sagla hawas tichyavar kadhycho, ti mazya peksha hawsi hoti rand kashi mlach bhetli kalal nai, kiti pan kutun kela tri dusrya shot la tyach utsahane fakaychi. College jhalyaver me job la laglo, tich lagan jhala, job chya tension madhye 2 vrsh kase gele kalalch nai.
2 vrsh jhavayla bhetla navta manun aatun kas trich vtat hota, chid chod, raag, sarkh ekta ekta vatych, pan sangnar konala, tashyatch mummy ne parat ekda mla tichi jhalak dili, pan ya veles mla rahaval nai ani me tutun padlo. Kas te sangto.
Sutti cha divas hota maza, ti ani mich hoto gharat, tila nashtyala mla idli karun daychi hoti manun mala var thevlela bhand kadhyla tine mla stool gheun bolavla, me kitchen madhye gelo, ti stool var chadhli mla dharun, tichi maxi already ghudghyavar hoti, ti stool vr ubhi aslyamule jhal as ki mla magun tichi jhang disu lagli, ajun hi tasich hoti, tichi jhang bagun junya aathvani tajaya jhalya, mla rahaval nai, me tichya maxit vakun bagitla.
Me schokch ti aatun nagdi hoti, tichi kesal pucchi ani gand mla clear disli, maza lavda tadfadu lagla, mla kai karu kalatch navta, me ticha bochyala maxi vrun tond lavun tichya gamacha vaas gheu laglo. Tine mla bhand dila ani te me thevla ani tine mla pakdlaya sangitla utarnya sathi, mla kai jhal kai mahit me tichya bochya la pakdla, anghta bochyat ghusvun.
Ti hadbadun kinchali “aauch” manun me shuddhu var yet kambar pakdli, ti khali utrayla ghabrat hoti. Me tichya kambrela donhi side hun pakdun ekdum item la jas pakdtat tas tila uchuln ghetla mazya angavar,
Tila aaj dhakkyavar dhakke basat hote, ti mla ekdum schok ne bagat hoti. Ti mazya kushit hoti, maze hath magun tichya bochyavar hote, tila utravtana me muddmun maxi var karat tichya jhange la sarsh kela. tichya tondavar disat hota ti evdhi confuse hoti tilakalat navta kai reaction dyavi, mla bagagt hoti, pan me kahi kela nai asch dakhvat askyamule tila pan tas dakhvav lagat hota. Me tevdha karun baher aalo, maza lund tathla hota, me tyala cholat basaval kas tri, nanter nashta dayla aali tevha pan vakun chatni vadhtana tine mla tiche latakte mamme dakhave, ekdum gai che than kase ataktat tase vatat hote. Ticha manuke pan disat hota, tila pan alal hota pan nailaaj hota, tine vadhun jhalyaverch maxi magun khechli.
Tya diavshi kas evdha sagla aamchyat jhal mlach kalal nai, ti kai vichar karat hoti he mla mahit navta. Pan parat dupai bhande ghasun jhalyaver pan tine mla bolaval, bhande ghastana tichi maxi oli jhali asyachi, kamre khalun, ti mla chadhayla bolli pan me karan dili, tila andaaj ala asava kaa manun tine mazya jhandyvaar hath thevla ani stool vr chadhu lagi tevha me parat bocha pakdun adahar deu laglo,
Bhand tila dila vr, te thevtna me ya veli pudhun tichya potala pakdla, potacha bhag ola hota manun me khali sarku laglo. Potavrun me khali hot tichya pucchi la hath lavla, maxi oli aslyamule tiche jhatte mla ghasle, jasa hath lagla tas tine jhatka dila, jyamule stool halla. Me ajun ghatta pucchi pakadat ekahatane gand pakdli. Ya veli ti swata udun mazya kushit aali,
Tichya chehryavar disat hota ki tila kaltay me kai kartoy, ekadhya bai chi pucchi dablyavar je reaction yeil tech hota tich. Ti jara saumya jhali hoti,
Me :- kiti oli jhaliyes..
Mummy :- mah asch asta kaam kai soppi vattat ka tula.
Me :- change karna jaun ajari padlis tr
Mummy :- kai nai hot, sukhta patpat.
Ti baki kaam karu lagli me titech ubha hoto. Tichya mage, tine baki ch bhande thevyala khali trolly odhli, mage houn ya veli tine swata mazya lavdyala gand lavli, bhanda ekch hota pan te thevun pan ti bakice bhande ek mekavar aadlat shoddhaych natak karat ti tichya bochya la mazya lavdyavar ghasu lagli hoti.
Tichya tas vagnya mule maza lund tathla hota, mw bagtoy ti uthat naiye muddamun manun me tichi kambar pakdali ani vakat tathlela bulla tichya maxi madhun bochyat ghusvaycha try karat dhakke deu laglo,
Me :- kai jhala bhetla ka je shodtey te ( dhakka det )
Mummy :- ( aahsss ) hhmmm nai thamb jara bagu de nit.
Ti evdhay sahaj ani evdhya lavkar manel mla vatal navta, fukat 25 vrsh vaat bagitli, me tichya gandit maza khutta ghalat hoto paar vakun vakun nem lavun ti haltey, pudhe mage hotey dhakka dilayaver tri kai bolat navti.
5min ti ubhi jhali, maza pan pant madhye uthla hota, tine bagitla kai nahi bolli, ani kapdyane gas shegdi pusu lagli. mla ata tine tapaval hota, chik galyaa shivay maz kai har navta. Me magun tila chitaklo, bulla gandivat ghasu laglo, muddmun potavar hath thevla.
Me :- bagu sukla ka?… nai ki g kiti ola aahee ajun..
As manat me hath potavarun khali net pucchi vr thevla, me botane tichi pucchi cholu laglo, aaaahh kai sangu kai feel hota toh, ti pan hadbadli hoti, ti mage sarkun chitakli mla. Ticha pucchi peksha jhattech mla jast lagat hote. Mage chitkun ti mazya galavar ticha gal ghasat hoti.
Mummy :- ssshhh sshs sulheelll halu haluuuu veeell laglelll…
Me :- kashala ajari padaychi risk ghetes badal naa..
Mummy :- ssshh badalu kaa kharch…?
Me :- ( galavar gal ghasat ) ho chal me pan yeto aat maz pan kaam ahe jara.
Me khalcha hath vr net pahlliyanda tiche ball pakdle, khar sangto item chya ani aai chya balat jamin aasman cha farak asto. Pikele ball cholnyat ji majja aahe na aaahh kai sangu… me tila aat jau bolun tiche ball cholat tithech ubha hoto, ti mothe mothe shaws ghet hoti.
2min ne me tila sodla, ani ti jau lagli, jata jata mage valun mazya tathlelya bullya la bagun manali,
Mummy :- ye chal, dar khidkya band kar baherchya ani ye aat…
Ti gand halvat aat geli, me hall cha sagla band karun andahar karun aat gelo, bedroom che parde lavle hote, andhar hota, ti kapata javal ubghi hoti, tichya hatat maxi hoti dusri ani hi ajun kadhli navti. Tine mla bagital ani dolyani dar lavaycha ishara kela. me dar lavla, ani tichya javal gelo,
Me :- ( maxi pakdat ) kadh na, ashi ka ubhi aahes.
Tichi maxi vr karun dili, tine jhatkan kadli mazya samor, andhar hota pan divascha, tyamule ticha nagda ang saaf disat hota, tine hatatli maxi pan khalli takli hoti, nagdi ubhi hoti mazya samor. Me ticha hath pakdun vr kela ani tichi keasal bagalchatu laglo,
Mummy :- sssshhh aauauchchh aaahh issshhhh…
Me tichya javal jaun dusrya hatane ticha ball chlou laglo, tichya baglet gham basla hota maga pasuncha me sagla chtun chatun khalla, tiche baglet le kes evdhe vadhle hote tri mr chatat hoto, nanter dusrya baju ne jat toh hath var kela, ti 2ni hath var karun tasich ubhi hoti.
Me chatat khali sarku laglo, tiche mamme chatu laglo, tyachya aju baju jamlela sagla gham chatla me ani ball tondat bharla ani lahan pora sarkh chokhu laglo, ti vivlahat hoti.
Mummy :- ssshhh aahhhhh ssssshh uufffhhhh sshhh aahhhh..
Me donhi hatni ticha bocha pakdla ani mithit ghetla tila. Tile mlaz dik vr kela ani tondavar mukke ghet mla aavlu lalgli, galavar, dokyavar, kanavar, manevar as karat mich tichya tondat tond dila. Tichi jib evdhi bharli hoti lalena, oli jhaar majja aali chokayla, me tila uchalla ani tyanchyach bed var tila jhopval ani var chadhlo.
Papa roj ith jhoptat, kiti tri vrsh papa ne hila jhavla hota kacha kach, me swapnat pan vichar navta kela mladeil, kiva karyla bhetel, pan manat iccha hotich.. me tutun padlo hoto, khali jaat tichya donhi mandya kacha kacha chavlya me, tichya pucchi cha ghamacha, mutacha vegalch vaas yet hota mix, me tichya jhangetla gham chatu laglo jiben, tine kes pakdun dok pucchi var thevla ani me pucchi kholun aat jib ghalun ticha chik chatu laglo.
Kutrra jasa pani pitana chulchul awwaj karto, tasa maza awaaj yet hota, ti kesat hath phirvat hoti, adhun madhun gand udvat jhatke der hoti, tine mla var khechla ani mazya jibela adhasya sarkh chatyla chalu kela, mazya tondalti sagli thunki gilun ghetli, tond korda padla maz.
Ti mazi chaddi kadhu lagli, me side la houn chaddi kadhatch hoto ajun ti payat hpti pan tia dam dharat navta ti javal aali uthun ani bullya a hatat pakdun cholu lagli. me bed var ubha rahilo, ani ti khali basil ghudgyvar mazya samor. Tila varun bagun as vatat hota oknti randi bulla chokhayla basliye.
Tine bulla tondat ghetla, jibench supda mage kela ani chatu lagli, aah evdhi sadhi bholi disnari ashi aselvatal pan navta, mla swatacha evdha raag yet hota, evdha chutya aslya sarkh vatat hota, pahile ka nai hichyavar try kela, jawan astana ajun majja ali asti hila ghayla. Evdhya sahaj deil as vatalch navta.
Me tichekes pakdun tichya tondat bullla ghalun tond jhavu laglo, tine dole band kele ani moth tond ughdun mla sath deu lagle, 2-4 vela thaske basle tri ti sodat navti. Mich tila sodla ani jhopaval, tichi pucchi bagun bagun tondala pani sutat hota, me parat tichya payat ghunun pucchit jb takun tichi rabdi chatu laglo.
Mummy :- ssshhh aahahhh bas kar ye na varrrr…
Me var chadhlo chavat chavat, tine hath khali nela ani maza bulla pakdla ani supdadabat tine bullya lapucchi vr ghasayla chalu kela. swatch gand udvat tyala aat ghusavla.
Mummy :- aaig ssshh aahh ghal na aat, kar chalu….
Me tila halu halu jhavu laglo, ti sshsh aahh aa sshh karatval valu lagli, mast olya pucchit kacha kacha shot basat hote, ti evdhi kalvalat hoti kai sangu..
Me :- papa jhavat nai ka aajkal…
Mummy :- nai….
Me speed vadvhla tas tine pathi vr pay takla, mla mithit bahrla ani ghatta aavallaaa…
Mummy :- nko naa ssshhh halu haluch kar… bhari vatta…
Me hallu halu karu laglo tevha tine pakad loose keli. Donhi hath vr kele ani doleband karun dhakke ghet kanat hoti, me tichya bagal lachatyla chalu kela.
Mummy :- ufffhhh uuffhh aaiaig aaahhh sshhh oohhhh ssshhh baasssss…
Mla rahavat navta me speed vadhvla tas ti parat mla advu lagli, me tichya hatat hath ghalun lamb kela ani kacha kach jahvu laglo.
Mummy :- ssshh aaiiig aah aauauachh ssshh nako naaaa..
Me kasla ektoy, ticha as bolna ajun josh jagvat hota, aamchya mandya ghamane ek mekanachitkun thapa thap awaajkaru lagle. Purn kholit awwaj uthla hota, me visarun gelto sagla datat je yeil te chavat hoto kacha kach…
5min ne mazi chikachi chirandi tichya pucchit sutli… mazya angatli aahe nai tevdhi sagli takat geli hoti, me tichya angavar padun rahilo, ti mazzya kesat hath phirvu lagli, maza gham pusu lagli. 5-10 min asch ek mekan vr padun rahilyavar mla kalal aamhi fanch navta lavla, manun me uthlo fan lavyla.
Light, fan donhi chalu jhala, tila pahilyanda nagda bagat hoto, ti lajli nai, tevha menit laksh dila, tiche jhatte pandhre jhale hote mazya chikane, ti uthun baher geli bathroom la, tevha tichi nagdi gand bagun jaambhari vatla. Veglich feeling yet hoti, khup motha parakram kelaya sarkh.
Me light band karun nagda padlo bed var, bed aamchya ghamane makhla hota, ti pucchi dhuvun aali, tond pusayla towel ghetla tine ani light lavun aarsya samor ubhi jhali. Me tichya potavar, mandi var, khandyavar, ball vr love bites kele hote ti bharli hoti mazya chavyane.
Mummy :- ( dakhvat ) he kai aahe, bag sagla ang bharvalas maz.
Me :- ( tila odhlaangavar ) 25 varsha pasun tumble hoto.
Ti mazya angavar padun bolu lagli, me tila sagla sangitla kas tila lahan pani bagaycho, ti ekdum schok houn ekat hoti, tila vatat hotaaaj je jhala te achanak jhal hota, ti kush hoti pan, tine mla papa samor nit vagayla sangital. Meticha ball chokhun tila garam karayla chalu kela. tine light band keli uthun ani mazya angavar ali.
mummy :- ghe aaj manbharun, hav tevdha, mla navta mahit tu evdha veda aahes mazya mage..
aamhi tondat tond takun kiss karu laglo, ek mekanchya anagavr padun ghasa ghasi karun magchya vel peksha jast majja ghet aamhi ajun ek shot kela.
mummy :- ssshh aahah last kadhi kela aathavat pan nai ata.
Me :- me aahe na, ata me sodat nasto tula.
Mummy :- ( hasat ) ssshh aahhh hmmm bar bar…
Tya divsa nanter me dar sutti la tila gharat nagdach thevaycho, aamhi 12-5 dar khidkya, light band thavycho gharchya, ekdum lapun chapun karto tasa feel yaycha. Tila me gharatlya pratek bhagat hallmanu nka, kitchen, bathroom sagli kade jhavla. 2-3 vrsh aamha chalu hota, mla sthal yet hote, pan ti karan det todaychi, aamhi dogh ek mekana sodayla tyaar navto ya level la gela hota, shevti 29 vya varshi me lagan kela, tevha pasun aamcha karna band jhala. Pan ti aaj pan ashi bagat aste, aamhla mokla vel bhtela tr ti jhavayla kamikarnar nai, pan tya nanter aamhi kadhich kela nai.
Srry mitrano, baki storiesc che parts pan karel lavkar lavkar upload jasa time bhetel.

This story Shevti ghetlach Mummy la appeared first on new sex story dot com

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page