Sister’s Surprise Marathi 6

संगीताताईने माझा लंड आपल्या पुच्चीवर दोन तीनदा वर खाली घासला ज्याने तो तिच्या पुच्चीदाण्यावर रगडला गेला. माझ्या बहिणीच्या पुच्चीचा तो स्पर्श इतका संवेदनाशील होता की मी पटकन माझा लंड मागे घेतला.

“काय झाले, सागर? मागे का झालास?” संगीताताईने मला आश्चर्याने विचारले.

“ताई तुझ्या पुच्चीचा स्पर्श इतका उत्तेजीत करतोय मला की असे वाटते मी लगेच गळणार” मी थोडे लाजत तिला म्हणालो त्यावर ती हसली आणि म्हणाली,

“अरे पहिल्यावेळी झवताना तसे होणे नॅचरल आहे तेव्हा जरा दमाने घे.”

तेव्हा काही क्षण थांबून मी माझी उत्तेजना कंट्रोल केली आणि मग पुन्हा माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत माझा लंड घालण्याची कामगिरी चालू केली. मी लंड हातात घेवून थोडा पुढे झालो आणि माझ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या पुच्चीवर ठेवला. मग मी थोडा दाब दिला आणि माझा सुपाडा तिच्या पुच्चीची पटल भेदून थोडा आत घुसला. आता माझ्या लंडाचा फक्त सुपाडा तिच्या पुच्चीत होता. पुन्हा मी थांबलो आणि वर तिच्याकडे पाहिले.

“आता का थांबलास, सागर?” संगीताताईने पुन्हा मला विचारले.

“ताई! माझा विश्वासच बसत नाही की आता मी तुला झवणार आहे. कल्पना तर खुपदा केली पण प्रत्यक्षात माझ्या बहिणीला मला झवायला मिळेल असे कधी वाटले नव्हते. मी स्वप्नात तर नाही ना, ताई?”

“नाही, बाबा… नाही! तू स्वप्नात नाहीस तर प्रत्यक्षात आपल्या बहिणीला झवत आहेस. आणि तुझ्या या बहिणीला आपल्या भावाचा लंड लवकरात लवकर पुच्चीत घालून घ्यायचा आहे. तेव्हा बडबड बंद कर आणि घुसव तुझा पुर्ण लंड बहिणीच्या पुच्चीत!”

संगीताताईच्या बिनधास्त बोलण्याने मला चेव आला. हळु हळू मी माझा लंड अजून आत घालत गेलो. कामसलीलने तिची पुच्ची ओली झालेली होती त्यामुळे माझा लंड सहज आत घुसत होता तरीही एक प्रकारचे तिच्या पुच्चीत एक वेगळ्यात प्रकारचा घट्टपणा होता. असे वाटत होते की तिच्या पुच्चीने माझा लंड जखडला आहे. शेवटी एकदाचा माझा पुर्ण लंड माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत मुळापर्यंत गेला. तिच्या पुच्चीवरील केस मला माझ्या लंडाच्या वरच्या भागावर जाणवत होते. माझ्या गोट्या तिच्या पुच्चीखालील नितंबाच्या भागावर पडलेल्या मला जाणवत होत्या. थोडा वेळ आम्ही बहिण-भाऊ तसेच स्थिर पडून राहिलो, एकमेकांना घट्ट पकडून. आम्ही एकमेकांकडे पाहिले. आम्हा दोघांच्याही चेहऱ्यावर वेगळ्याच सुखाची भावना होती.

“सागर! तुझा पुर्ण लंड माझ्या पुच्चीत आहे.”

“हो, ताई! मला किती सुख वाटत आहे तुझ्यात पुर्णपणे सामावून, माझ्या लाडक्या बहिणीच्या पुच्चीत सामवून!”

“मला पण!…. वेगळेच सुख वाटत आहे माझ्या लाडक्या लहान भावाचा लंड घालून घेवून. असे वाटते खरे तर मी खूप आधीच तुझा लंड घालून घ्यायला पाहिजे होता.”

“ओह, ताई! तुझी पुच्ची किती घट्ट आणि गरम आहे! असे वाटते कोठल्यातरी भट्टीत माझा लंड टाकला आहे. तरीही एकदम लोण्यासारखा मऊ मऊ स्पर्श आहे तुझ्या पुच्चीचा!”

थोडा वेळ माझ्या बहिणीच्या पुच्चीचे सुख माझ्या लंडाभोवती घेतल्यानंतर मी माझा लंड तिच्या पुच्चीत आत बाहेर करत हळुवार धक्के मारू लागलो. साधारण अर्धा लंड बाहेर काढून मी पुन्हा आत ढकलत होतो पण ढकलल्यावर जेवढे जमेल तितके तिच्या पुच्चीत खोल जाण्याचा मी प्रयत्न करत असे. जेव्हा मी धक्का देत तिच्यात खोलवर पोहचे तेव्हा ती माझे नितंब धरून मला वर खेचत होती, ज्याने माझ्या लंडाच्या वरचा भाग तिच्या पुच्चीदाण्यावर घासला जात होता.

माझ्यासाठी संगीताताईला झवणे म्हणजे एक अतिशय उत्तेजीत करणारा प्रकार होता. पहिली वेळ मी कोणालातरी झवत होतो आणि तेही माझ्या बहिणीला त्यामुळे क्षणोक्षणी मला सत्खलीत होईल असे वाटायचे. जेव्हा जेव्हा मला फिनीश होईल असे वाटायचे तेव्हा तेव्हा मी धक्के मारायचे थांबवायचो व भावना कंट्रोल झाल्यानंतर पुन्हा तिला धक्के देत झवायला सुरुवात करायचो.

कधी मी माझे पुर्ण शरीर वर उचलत असे आणि माझ्या शरीराचा भार फक्त माझ्या दोन्ही हातावर ठेवत असे. या पोजीशनमुळे आम्हा दोघांचा शरिरीक स्पर्श म्हणजे फक्त माझा लंड संगीताताईच्या पुच्चीत आत बाहेर होत होता, एवढाच असे. कधी मी ताईच्या अंगावर पडत असे व तिच्या ओठांचे चुंबन घेत असे तर कधी ती माझे तोंड तिच्या छातीवर ढकलत मला तिचा निप्पल चोखायला लावत असे. अशावेळी मी तिला झवायचे थांबवत असे ज्याने मला माझ्या भावना कंट्रोल करायला मिळत असे. मी थांबलो की संगीताताईही थांबायची आणि मला भावना कंट्रोल करायला साथ द्यायची. आम्हा दोघांनाही आमचे हे पहिले झवणे जमेल तितके लांबवायचे होते तेव्हा आम्ही झवत होतो, थांबत होतो व पुन्हा झवत होतो.

जरी मी माझ्या भावना कंट्रोल करत होतो तरी साधारण दहा मिनीटात माझ्या सत्खलनाच्या भावना तीव्र झाल्या आणि माझ्या लक्षात आले की आता मी सत्खलीत होणार. तेव्हा मी कसेबसे म्हणालो,

“ताई! ताई! मी फिनीश होतोय….. माझे विर्य तुझ्या पुच्चीत गळणार…..”

“सोड! सागर…. सोड! तुझे विर्य माझ्या पुच्चीत बिनधास्त सोड…..”

माझी झवण्याची गती वाढली. आम्ही दोघे बहिण-भाऊ त्वेशाने झवत होतो व एकाच वेळी सत्खलीत होवू लागलो. संगीताताईच्या तोंडातून अस्फूट किंचाळी बाहेर पाडली व माझ्या तोंडातून स्पष्ट चित्कार बाहेर पडला आणि आम्ही दोघांनी एकमेकांना घट्ट मिठीत पकडून धरले. माझे गरम विर्य संगीताताईच्या पुच्चीत सुटत असलेले मला स्पष्ट जाणवू लागले तसेच माझा पुर्ण लंड ओला करत ते तिच्या पुच्चीतून बाहेर पडू लागले.

त्याक्षणाला मी अतीसुख आणि संपुर्ण समाधान अनुभवत होतो की माझी सख्खी मोठी बहिण माझ्या खाली पुर्ण नागडी पडलेली होती आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीत पुर्ण आणि खोलवर होता व माझे गरम विर्य तिच्यात खोलवर सोडत होता. शारिरीक आणि मानसिक दृष्ट्या ते कामसुख आम्हा दोघांसाठी इतके तीव्र होते की आम्हा दोघांनाही त्याने ग्लानी आली व आमचे डोळे आपोआप मिटले. मी पुर्ण झडून गेलो होतो व संगीताताईच्या अंगावर पडलेलो होतो. आता ती अंगाने थोडी आडदांड होती म्हणून माझे वजन पेलू शकली नाहीतर तिने मला नक्कीच अंगावरून ढकलून दिले असते.

साधारण पंधरा मिनीटानंतर मी भानावर आलो. क्षणभर मला आठवेना की मी कोठे आहे आणि काय घडत आहे ते. पण नंतर माझ्या लक्षात आले की मी माझ्या नागड्या बहिणीच्या अंगावर पडलो आहे आणि थोड्या वेळापुर्वी मी तिला पहिली वेळ झवलो होतो. ते आठवून आपोआप माझा लंड कडक व्हायला लागला. आधीच्या झवण्याने माझा लंड लुळा पडलेला होता पण तरीही थोडासा संगीताताईच्या पुच्चीतच होता कारण नंतर तिने किंवा मी हालचाल केलेली नव्हती. आता जसा माझा लंड पुन्हा कडक होवू लागला तसा तो तिच्या पुच्चीत वाव शोधू लागला. मी डोके वर उचलले आणि संगीताताईकडे पाहिले. ती अजूनही डोळे मिटून पडलेली होती. तिच्या लालचुटूक ओठांकडे पाहिल्यावर मला रहावले नाही आणि मी तिच्या ओठांचे चुंबन घेवू लागलो.

त्याने संगीताताई भानावर आली आणि तीही मला चुंबनात साथ देवू लागली. आमच्या जीभा एकमेकांच्या तोंडात नाच करू लागल्या आणि आपोआप माझी कंबर खाली हलू लागली. माझा लंड कडक झालाच होता आणि संगीताताईच्या पुच्चीत थोडा घुसलेला होताच तेव्हा तिने थोडीशी हालचाल करून माझ्या पुर्ण लंडाला आपल्या पुच्चीत पुन्हा सामावून घेतले. आता मी जोरजोराने धक्के देत पुन्हा माझ्या बहिणीला झवू लागलो. माझे धक्के आपल्या पुच्चीत खोलवर घेण्यासाठी ती पण आपले नितंब उचलून वर धक्के देत मला साथ देवू लागली. काही मिनीटानंतर तिने आपले पाय माझ्या कंबरेभोवती लपेटले आणि मला अजून जवळ ओढले.

पण तिच्या लक्षात आले की तिच्या पायाच्या घट्ट विळख्याने मला लंड आत बाहेर करायला जमत नव्हते तेव्हा तिने पायाचा विळखा थोडा ढिल्ला केला ज्याने पुन्हा मी लंड आत बाहेर करत तिला त्वेशाने झवू लागलो. आता ती माझा लंड तिच्या पुच्चीत किती आत बाहेर व्हावा हे आपल्या पायाच्या विळख्याने कंट्रोल करू लागली. गेल्या तासाभरात मी दोनदा सत्खलीत झालेलो होतो तेव्हा मला आता लवकर झडण्याची भिती नव्हती तेव्हा मी जोरजोराने संगीताताईला झवत होतो. त्याने तिलाही मजा वाटत होती आणि कामोत्तेजनेने ती बडबडू लागली,

“जोरात, सागर!… जोरात! अजून जोरात झव…. बरेच दिवस झालेत…. तुझे जिजू…. असे मला जोरात…. झवलेच नाही आहेत…. मला आवडते…. असे जोरजोरात झवणे….. तुझे जिजू नसले की…. मी तडफडत असते अश्या झवण्यासाठी…. आता मला तू मिळाला आहेस…. झवायला…. माझा लाडका भाऊ….. झव… झव आपल्या बहिणीला चांगली….. फाडून टाक माझी पुच्ची….. मला माहित आहे…. तुला आवडले आहे मला झवणे… तुझे ते स्वप्न होते….. मला झवण्याचे…. बहिणीला झवण्याचे….. हो की नाही?….. बोल ना….. सांग ना मला….”

“हो, ताई….. माझे स्वप्न होते…. तुला झवण्याचे…. जेव्हा मी तुला…. पहिली वेळ…. कपडे बदलताना….. ब्रा, पँटीजवर पाहिले…. तेव्हा पासून मी तुला झवायची…. स्वप्न बघत होतो….. तुला झवतोय…. अशी कल्पना करत….. दिवसातून तीन चार वेळा…. मूठ मारून…. पाणी गाळायचो…. तुझी ब्रा, पँटीज घेवून…. त्यांना चोखायचो….. त्यात मूठ मारून…. पाणी गाळायचो…. तुला झवतोय अशी कल्पना करत…. आता ते स्वप्न पुर्ण झाले आहे…. आता मी तुला…. प्रत्यक्षात… झवत आहे….. माझ्या बहिणीला…. मी झवत आहे…. तुझ्या पुच्चीत….. माझा लंड….. आहे, ताई…. आणि तुला पण आवडले माझे झवणे…. हो ना, ताई?….. भावाकडून झवून घ्यायला तुलाही मजा वाटते ना, ताई?…..”

“हो रे, माझ्या भावा….. फार मजा वाटते…. तुझ्याकडून झवून घेण्यात…. चांगले झवून घे मला….. पाहिजे तशी वापर…. या बहिणीला…. पुढचे… दोन तीन दिवस…. आहेत आपल्याकडे…. तुझ्या असतील नसतील…. त्या सगळ्या कामेच्छा…. पुर्ण करून घे…. माझ्या कडून….”

“खरच, ताई?….. तश्या तर बऱ्यात कामेच्छा आहेत….. ज्या तुझ्याबरोबर कराण्याची स्वप्ने…. मी पाहिली आहेत…. त्यातील एक़… सांगू का आत्ता?….. करशील का…. माझी ती इच्छा….. पुरी आत्ता?…. बोल ना, ताई….”

“अरे आनंदाने करेल… तुझी इच्छा पुर्ण….. माझ्या लाडक्या भावाची….. प्रत्येक इच्छा…. मी पुर्ण करेन…. सांग लवकर…. सांग, सागर….”

“ताई…. ताई…. मला ना…. तुझ्या चेहऱ्यावर…… माझे….. माझे विर्य…… उडवायचे आहे…… मला तुझा चेहरा…. माझ्या विर्याने…. भरलेला पहायचा आहे….. माझ्या बहिणीच्या चेहऱ्यावर…. मला माझे विर्य…. ओघळताना पहायचे आहे…. करशील का…. माझी ही इच्छा पुर्ण? बोल ना, ताई… करशील का?….”

“ओह…. सागर…. हसत हसत…. करते रे…. तुझी इच्छा पुर्ण…. मला पण मजा वाटेल…. माझ्या लाडक्या…. भावाचे विर्य…. चेहऱ्यावर उडवून घ्यायला…. तूला झडल्यासारखे…. वाटायला लागले की…. काढ तुझा लंड…. माझ्या पुच्चीतून बाहेर…. आणि धर माझ्या…. चेहऱ्यावर…. उडव तुझे विर्य…. माझ्या चेहऱ्यावर… आणि भरून टाक…. बहिणीचा चेहरा….. तुझ्या पाण्याने….”

“खरच, ताई?…. खरच करू… मी तसे?…. ओह, ताई…. आता नाही… धीर धरवत…. तुझी परवानगी ऐकून मी वेडा झालो ग ताई….. आले बाहेर…. आता माझे विर्य….. घे…. हे घे…. आह…. आह… आह… आह… ताई… ताई….”

“उडव…. उडव…. उडव रे माझ्या लाडक्या…. उडव माझ्या चेहऱ्यावर…. तुझे विर्य….”

संगीताताई आणि माझ्या त्या कामोत्तेजनापुर्ण संवादाने मला टोकावर नेले. माझ्या सत्खलनाच्या भावना चालू झाल्यावर मी माझा लंड तिच्या पुच्चीतून बाहेर काढला आणि मी उठलो. तिच्या बघलेत गुढगे टेकवून मी बसलो आणि माझा लंड तिच्या चेहऱ्यावर धरला. उत्तेजनेने बडबडत मी माझा लंड हातात धरून तिच्या चेहऱ्यावर हलवू लागलो. पुढच्याच क्षणी माझ्या लंडातून विर्याची पहिली पिचकारी बाहेर पडली व ती सरळ माझ्या बहिणीच्या नाक आणि ओठावर पडली. पुढची पिचकारी तिच्या डाव्या डोळ्यावर उडाली. त्याच्या पुढची तिच्या गालावर…. पुढची कपाळावर….

आता माझ्या विर्याच्या थेंबांनी माझ्या बहिणीचा चेहरा बऱ्यापैकी भरला होता. ती किलकिल्या डोळ्यानी माझ्या लंडाकडे पहात होती व पुढची पिचकारी कोठे उडेल याचा अंदाज करत होती. हळु हळू माझ्या लंडातून विर्याच्या पिचकाऱ्या उडणे बंद झाले. शेवटचे दोन तीन थेंब मी लंड दाबून दाबून तिच्या तोंडावर पाडले आणि तिनेही तोंड उघडून ते डायरेक्ट तोंडात घ्यायचा प्रयत्न केला. जेव्हा मी माझा लंड तिच्या ओठावर टेकवला तेव्हा तिने तोंड उघडून माझा लंड तोंडात घेतला आणि व्यवस्थित चाटून पुसून घेतला. तिच्या अंगावरून उठत मी बाजूला झालो व तिच्या डोक्याजवळ बसलो व तिच्या चेहऱ्याकडे पाहू लागलो.

माझी बहिण, संगीताताई, चमकत्या डोळ्याने माझ्याकडे पहात हसत होती आणि तिच्या चेहऱ्यावर माझ्या सफेद, गाढ्या, विर्याचे थेंब सांडले होते व एक दोन ठिकाणी हळुवारपणे वाहू लागले होते. तिचा तसा चेहरा पाहून मला एक विकृत समाधान वाटत होते आणि पुढच्या दोन तीन दिवसात माझ्या अशा कितीतरी विकृत इच्छा पुर्ण होणार या कल्पनेने मला आनंदाच्या उकळ्या फुटू लागल्या.

समाप्त.

This story Sister’s Surprise Marathi 6 appeared first on new sex story dot com

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page