Work from home madhye aai ch kadhla kaam – 1

Mitrano hi mazi khari jhavadi story aahe, kas me work from home karta karta mazya aai vr work karyla chalu kela. Tila kas me mazya jalayat odhla ani aamhi kase jhava jhavi karu laglo.

Aai badal sanagych jhala tr aai ch naav geeta aahe. Geeta ek typical marathi 40shit li houswfie aahe. Thodi si sutleli, divas bhar gharat maxi var asnari, maxi chya aat tr soda tya gharguti bayka astat na sadit pan aat kai ghalay nai. Tashich same, mazya gharat me ek bra panty bagitli naiye tichi.

Ti sadi chya aat pan nagdi aste, tyavar tiche blouse tasle je kamwalya ghaltat na black, white tight astat ani jar nit ek tak bagital tr full transpernt, ho mitrrano jevha ti black blouse ghatle na tr aatun gora gora ball jhalak dakhvat asto aapli. Kadhi kadhi manuka pan disto.

Ticha anga badal kai sangu jabardaast ang aahe, as baherun sangta nai yenar pan jevha tila nagda bagital aah hai kai sangu tumhla, gym la janarya porin chya madya tichya samor fikya aahet, mansal mandya, ball pan mast gach gachit bahrlele santrya type size.
Fakth potavar strch marks, te bal jhalelya baykanch asta na tasch.

Covid nanter company ne work from home dila hota, tevha company ne purn set up dila hota. Me mazya kholitch divasbhar basun hoto. Jaam vaitag yaycha, ti kam karta karta kadhi kholit yaychi, kadhi bore jhali tr yaychi bolayla. Gharat basun dogh aamhi ek mekan chua javal aalo hoto. Tila pan kontri sobati jhala hota. Yachi survaat tinech keli,

Duapri jevan jhalyavar me login karun baslo hoto, ti mazya javal aali kaam bagayla kas aasta, kai karto. Me tila samjavayla pudh kela. Ti mazya pudhe yeun ubhi rahili, pudhe ubhi rahilya mule me pan vakun vakun tila dakhavt hoto. Ya madhye pahilyanda aamchya angacha sprsh jahal. Magun me tila 2-3 vela dhakka dila. Mala thodasa gudgudi jhali manat pan tevha suddha mazya manat navta hila jhavaych. Mast vatal hota toh sparsh mla. Tyavar tinech pudhakar ghetla.

Ti direct lahan pora sarkh mazya mandi var basli fadkan. Ti bastana achanak basli ka tharvun basli mahiti nai. Tine direct bullyavar shot dila hota. As vatal ti ne bulla bochyat ghatla. Khar sangto asi feel dili tine aaha kai sangu. Tya divshi tine mazyatlya jahvadya porla janma dila. Khar sangto tya divshi tichya angacha toh sparsh gheun me veda jahlo. Mla tila jhavu vatu lagla.

Maxi navala ghatli hoti tine, tich najuk garam garam ang bhari feel det hota. Me tichya potavar hath thevla ani khrucho pudh gheun kaam karu laglo. 10-15 min basli ti mazya angavar….

Aai :- uthu ka… dukhat nai naa…

Me :- nai.. kai vatat pan nai ye….

Aai :- laych takat var aahes ki tu, mla vatal tula jhepnar nai me…..

me :- kiti aahe vajan tujh..

Aai :- 50-60 asel…

Me :- he tevdha pan vatat naiye.. 40 chi vattey..

Aai :- ( hasat ) kahi hi… mazya kamre khalch vajanch 30 asel. Mandya. Pot… evdha asta ka 40 kilowali la….

Me tichya potala hatat pakdun divchu laglo.

Me :- he kai po aahe ka… normle aahe he…

Maza hath tichya potavar phirat hota, tine mage ang tekla hota mla. Kadachit tila pan mazyq hatacha saprsh ola karat hota.

Ti lech uthli karan tila pan kahi feel hot hota, ti uthli ani tine pay cross karat ubhi rahilo, janu mutayla lagli asel ani adavtey… ka pucchitun ola pani baher ala hota mahit nai… ti kamacha bahana karun baher aali, nanter mla bathroom madye jaycha awaaj ala.

Maza bulla tathla hota, me je jhala te sarkh aathvun aathvun majja ghet hoto. Me thodya velane baher aalo bagayla tr ti padli hoti. Tichya pucchi chya thikani dag padla hota. Aapna nai ka kahi sandlyavar te sukhlyaver kasa dag hoto tasa maxi var ala hota. Mal tyala hath lavu vatla pan ti uthli ani pakdla tr ugach kahi vichrtra nko vayla manun me swatavar kabu thevla.

Me aat alo, dar lavla, ani bp bagat halvun pani kadhun shant jhalo. Dusrya divshi sutti aslyamule kai jhal nai aamchyat pan me tila jhavadya najren bagu laglo. Ticha chaltana gand matakana, gandit maxi adkana, aaha sshh kai sangu. Tichya ball cha side angle bagun hath khaju lagle maze. Kacha kacha dabu as vatu lagla.

Kasa basa divas ghalavala me toh, dusrya divshi me kamala survaat keli, dupari me jevan karun baslo hotp kaam karat. Me visrunch gelo hoto kamchya nadat pan aai samorun chalat aali. Me kaam karat baslo hoto, ti aali ani mazya side la ubhi jhali.

Aai :- kaam aahe ka khup???

Me :- hmmm evdha nai he fakth monitor karaych…

Aai :- monitor vr kas moniter karnar tu, kai bolat astos..

Ti mazya ekdum javal chitakali, bolta bolta tine ticha ball mazya galavar ghasla. Tas mazya anagat current dodla, jhatka basla mla.

Me :- ag parwa tr dakhaval na tula. Samajal nai ka…

Aai :- kai nai…

Me :- ye aaj samjavato….

As manat me tichya kambret hath ghalun javal khechla, tas ti swatahun fadkan yeun basli mandi var.. varun bocha halavat ti set jhali. Tila angavar gheun mazya angat shahare uthle hota. Tichya angacha toh vaas aah tondala pani sodat hota.

Ti janu yachich vaat bagat hoti. Tila me angavar ghetla ani mouse scrren var phirvat sangu laglo kai kai asta. Dusra hath me tichya jhangevar thevla hota. Toh me halu halu pudhe mage karat hoto. Tyavar suddha ti kai bolat navti.

Me jhange var cha hath potavar nela ani tichya potala pakdat tila mage khechla. Maza bulla tathla hota. Tyala me tichya gandit set karat hoto. Tila pan samjal tine gand fakavli ani bullya la aat ghet basli. Mazya hatavar hath thevla tine ani swatach ang tine mage takla.

Me tichya kesacha vaas gheu laglo, mla rahaval nai ani me tichya mane var kiss kela.

Aai :- uffhh sshhhhh….

Tine ekdum saumya reaction dili, ani mazya hatala dabla tine. Purn shantata jhali hoti. Me himmat karat parat tichya mane var kiss karu laglo.. tas tine mazya hatat hath ghatla ani ghatta pakdla. 2-3 kiss nanter me bolu laglo. Me tila uthaval navta.

Aai :- ( sexy awwjat ) jast vajan vatal tr sangshil uthel me, ugach traass nko karun gheus…

Me :- nai kasla trass, bhari vattay mal..

Aai :- hmm te janavtay mlaa ( gandi ne bullyavar dab det )

Me :- tula adchan vatat naiye na kasli…

Aai :- nai kaslich nai, baobar basliye me.

Ticha bolnyacha arth hota ki barobar lavdyavar basli aahe kahi problem nai.

Tine maza tichya potavarcha hath khali nayla chalu kela mitrano kai sangu tumhla. Tine maza hath tichya pucchi vr nela ani thevla. Mazya battych gul jhalya… ti as karu shakel ani te hi evdhya sahaj lavkar yachi mla apeksha navti….

Aai :- ( kami sexy awaajt ) samjavnar hotas naa samjav naaa…

Me kurchi thodi pudhe keli tabla kade, ani bolu laglo. Ti hmmm yach kai karta, hmmm yane kai hot as bolat bolat ti mazya hatala tichya pucchit dabat hoti…

Maza bulla tana tan udya marat hota pan ticyta gandi chya vajna khali dabla hota… Me tichi pucchi botane cholu laglo.

Aai :- aaha sshhh aahh hmm hmmm samajaty aata aaa ssshh aah halu halu samjav ghai nko karus….

Me :- ho chalel…

Me tichi pucchi cholu laglo. Ti mast majja ghet hoti, adhun madhyn gand halavt hoti. Tichya maxi cha tevdha bhag ola vayla chalu jhala hota. Tri ti uthli navti… 15-20 min me tila cholun cholun mutyala lavli.

Aai :- sshs aahhh ek min thamb mla laghvi la aaliye me jate.

Ti mazya angavrun uthli tas me chadditun bulla baher kadhun halvu laglo. Aaahh kai aaram bhetat hota halavtana… 2-3 min ti baher aali… kadachit ti aat bot ghalun aali hoti. Me kurchi var baslo hoto. Tila kahi jhal ka mahit nai pan ti parta nai aali.

Tithun ch jhopayla jate as manali mla. Maza tathla hota manun me mage bagitalach nai, ti geli tas me ekdum halu halu dar kade gelo ani dar lavla haluch. Chaddi kadhun nagda baslo kurchi var, mon son incest porn lavla ani kacha kacha halvu laglo.

Pani galala tevha kuth shant jhalo me, pani pusla, vaas baher java manun khidki dar ughdhle ani baher aalo tr ti khrch jhopli hoti shant, maxi jhange chya var geli hoti. Ti javal javal pucchi dakhavt hoti. Me vaklo tr tichi jhattyani bharleli pucchi mla disli.

Me javal gelo, haluch maxi var uchalli tas tine halchal keli. Me ghabrlo, tine ek side kushi ghetli, tichya bochya chi fat disu lagli. Me 2-3 min ubha rahun man bharun bagital ani parat room madhye yeun baslo.

Me swata la kosu laglo, mla vatal hota aaj kahi tri hoil, pan aaj jevdha jhal te pan khup hota mazya sathi, me swapanat pan thataval navta kadhi mazi aai mla tichya pucchi la cholu deil. Tichya pucchi pa saprsh khup vegla hota mitrano, mazya aayushatla pahila saprsh hota toh me kadhich visaru shaknar nai.

Yat ajun sarvat motha twist tr sandhyakali ala mitrano, jyacha me vichar pan navta kela. Sandhayakli tine mla chaha payla bolavala, chaha pit astana ti mla bolli.

Aai :- dupari aala nais… vaat bagat bagat jhopun gele me???

Me :- kashala, kuth yaych hota????

Aai :- are mla vatal tu yeun padshil thodya vel mazya sobat, rest karshil, kaam ala hota ka…

Me 2 min schok ch jhalo, maza tond ughdch padla hota, mla he kas kalal nai. Evdha raag yet hota swata var… bc evdha chutya kasa asu shakto me… garam jhalyaver jhavayla bed ch lagto na. Titb ubha rahun nit jhala nasta… shit shit bc chutya sarkha chance ghalavla me. Kadachit aaj jhala pan asta…

Ti ugach ardh nagan houn jhopli navti, ti mazya sathi tashi padli hoti pan me yedya sarkh gelo ch nai tevha lagech.. gelo hoto tevha pan ghabrun kai kela nai. Tevha jari tila hath lavla asta tr tine kadachit dila asta.. tine mla chaha pitana asa look dila kai sangu.

Sandhyakai ghari papa aale tr normle vagu laglo tri suddha jevha pan aamhi dogh ek mekana bagat hoto aamho jhavadya najren ek mekana bagat hoto. Tiche dole mla ordun ordun sangat hote. Jevha mauka hota tevha ka nai kelas… kas basa ti ratr me kadhli maz mlach mahit. Mazya manat kadhi dusra divas ujadtoy ani kadhi parat muka chalun yetoy yachi vaat me bagat hoto.

Kas aamcha mauka julun ala. Kas me mazya aai la mast kacha kach jhavlo he pushchya part madhye vacha mitrano…

Stories chya khali comments yet rahu dya, comments mule pudhe parts lavlar yetil mitrano….

This story Work from home madhye aai ch kadhla kaam – 1 appeared first on new sex story dot com

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page