Gavchya lal matit aai la kela chit pat – 3

Mitrano jas magchya bhagat tumhivachal kas aai ne mala tyaar kela hota, mazi malish, vyama, khurak lavun tine mla mard banvla hota, jevha pahilya part madhue tine nusta bullya lajiben chatla tr me galalo hoto. Tine mala jaamraag dila hota, pan 2-3 mahinyachya mehanti nanter jevha mazya angat farak disu lagla, maze cuts nighu lagle tevha tine parat ekda mlachance dila hota, tevha matra me tila maza jhatka dakhvla, tila matit ch chit pat kela me, ti cha tond bagnya sarkh hota, maza bulla tila nko nko karat hota, ti jhirpayla lagli hoti, evdah houn pan ti ajun pan kush navti jhali, ti mlaajun pan hard kar manat hoti.
Ya veli mla raag navta ala, ulta josh chadla hota, mla hila divsa tare dakhvayche hote as me tharval. Tya disva pasun ti mazi dasi jhali hoti, khar sangto tine roj jhavyla dila asta evdha kush tr me tila kela hota, pan tine jya toryat mla ajun mehnat ghe, ajun pan bekaar, jabardast, jangli padhattine me karu shakto as jevha sangital tevha ml ate ekadhya jadu, vidye sarkh vatla, mla he hav hota, mla shikaych hota manun me pan tila guru sarkh manu laglo.
Ratri tip urn nagdi houn maza shilajit cha dudhacha glass gheun aali, tila me bagatch tahilo, tichya jhattedar jhupkyani pucchi lapvali hoti, tichya tya bharlelya mandya, gym janarya milf la pan lajvel aslya cutting. ticha bocha ekdun bhattitun kadhlelya garam fuglelya paav sarkha vatat hota, tiche ball latke hote tichw manuke jambhla wani dark ani luslushit hote, ti chi ti kesal bagal bagun me kharch taplo hoto, bulla tmabu banu lagla hota.
Aai :- ( pay fakvat shilajit ch dudh pucchi vr sandat ) dhar chat.
Me tichya payan madhye ghuslo ani sur martat tasa ghusun pucchi la tond lavla.
Aai :- ssshh ahhh haa asch pishil ka sagla, halu halu dhar sodte pishil ka?
Me :- ho laav pito ki.
Me jib pucchit ghatli ani jibechi onjal keli, ti mazya jibe var dudh sosu lagli, me ghot ghot piu laglo, tine mla purn glass tasch pajla, me tichi pucchi chatun chatun tila ola jhar kela, ticha chik chatun tila thand kela.
Aai :- hmmmm asach ekshil tr tula tyaar karel me lavkarch, patticha jhavada banvel, gavat konti bai tuzya pudhe ubhi rahu shaknar nai.
Me :- ho ka, mastch g, kai majja yeil.
Aai :- hmmm, tujha baap pan asch hota, tyanech shikavblay mla he sagla
Me :- kai manets, aba?
Aai :- ho. Tuza baap nusta maidanatla nai tr bichanyatla pan pailwaan hota, jith tang marel tith pani kadhaycha. Tyachich iccha hoti tu tyacha varsa pudh chalvava manun tr me tula tyaar kartey.
Me :- ho ka g, mah banav tu mla aba sarkh, tu manshil te karel.
Tine mazya chaddi varun bulla pakdla ani dabu lagli, me ticha ball dabu lagli.
Aai :- chaddi kadh dusri ghosth shikavte tula ata.
Me chaddi kadhli ani tine bulla hatat pakdla ani halvu lagli, tiche hath dukhu lagle manun ti vakli ani bulla tondat gheun chokhu lagli.
Aai :- ata ek kaam karych. Me sangnar nai toh paryant nighla nai pahije, advun thevyla shikavte tula.
Me :- kas, tyavar control nai rahat.
Aai :- me aahe na, sangte tas kar.
Ti maza bulla chokhu lagli, me tichya kesat hath ghatla, kesavarun gala var alo, ti ashi chokhat hoti janu sagla chikh ti khechunch kadhel, mla lavdyavar kala maru laglya.
Me :- sshh bas bas nighel.
Tastine bulla tondatun kadhla, ani maza supda dabla jorat.
Me :- aah aah sod dukhaty..
Aai :- thamb 2 min kai nai hot, sahan kar thoda.
Tine bulla ubha kela pota la lavla.
Aai :- dusra vichar kar kahi tri. Jhopvu nkos, chik aat jaude fakth.
Me :- kai vihcar karu mazya dokyat kai yet naiye.. sod.. dukhaty….
Tine thodya velat sodla tevha chik aat gle hota, ti bulla lya botane halvu lagli. ani haluch tondat ghetla parat, me tichya tondatun kadhla,
Me :- bas nko, tondat ghetas ki nighel as vattay.
Aai :- vatu de, adav maga sarkh…
Tine parat tondat bharla ani sapa sap chokhu lagli, ya veli mla control nai rahila me tiche gal pakdle ani khapa khap shot deu laglo ghashyat ghusvu laglo paar ti hundke deu lagli, ticha awaaj aatlya aat dabat hota.
Me :- sshsh aahh rahu de halu nkos, ghe ghe, mlala sahan nai hot aahe,
As manat me sap sap direct ghaysat chikachi chirkandi sodli. Tine gat gat pili ani bulla chatun saaf karu lagli. tichya tondat sodlya nanter kuth bar vatla mla.
Aai :- jhala eka damatch.? hot as halu halu savay hoil lagech nai hot.
Ti uthli ani aat jaun sadi blouse ani peticoat ghalun aali, aamhi aavrla ani jhoplo, me sakal pasun maza vayam chalu kela, 4 divsani aamhi parat kela, ya veli me 2 vela advu shaklo tisryanda tondat sodla, tila pan jara changla vatal karan ya veli jast tiklo hoto. Divsa me vayam jhalyaver ti mazi malish karaychi anghol ghaltana.
Paar chitkaychi, chatit ball dabychi, vakun pay ghastana bulla tondavr phiraychya tichya, sakali bulla lollyopo sarkh chokhun saaf karaychi angholi nanter. Mazya samorch nagdi vaychi, kapde badlaychi. Ratri pan ti mazya mandyachi malish karychi, gotya cholaychi, ti janu ek professional massager hoti.
2 mahine jhale hote tevha tine ekda sahaj mla vicharal.
Aai :- kai vatta, tyaar aahes ka, gheu ka tuzi pariksha.
Me :- bindast chal ye maidanat.
Aai :- maidanat nko aat chal aaj tula khari dangal kasha kheltat te dakhvte.
Aamhi kholit alo, tine satranji antharli ani sadi kadhu lagli.
Aai :- kadh kapde ho nagda.
Me :- nadga khelaychy ka aaj.
Aai :- ho. Tula mla jhavaychy aahe ani me tula jhavu denar nai.
Me :- manje mla samjal nai.
Aai :- tula bulla pucchit ghalaychay, ani me tula advnar, baghu kon jinkta shevti.
Me nagda jhalo, ti ani me dogh javal alo ani Dhaka deu laglo, me tila magun jaun potala pakdun uchalla ani paltha jhopaval. Ticha bocha bagun rahaval nai, me chat chat chapat dili ani bocha fakvun tond ghusvun phirr phurrrr karat vaas ghet ticha bocha chavu laglo.
Tine mla lath marat dhakalla ani fakun uthu lagli, me tiche ball pakdle ani dabat tila mage dhaklat saral jhopvun angavar chadlo. Tiche ball mazya hatat hote, me e kuskarat hoto, ti mladhklat hoti, me tichya angavrun halatch nvto. Me tiche pay fakvun bulla pucchit ghalaych try karat hoto, bulla pucchi la ghasat hota. Majja yet hoti. Ti pan garam hot hoti.
Me ticha ball chokhayla chalu kela, mlakalal hota, tila jevdhya lavkar tpavel tevdhlya lavkar tit hand hoil, ani tila mazi takat kalel. Ti kanu lalgli hoti, ticha ball me aavlun chokhat hoto fakth dudh nighaych baki hota. Tine maze kes pakdle ani mla vegla kela. Mla khali jhopvat mazya angavar chadhu lagli, tila tas bagun jaammbhari vatat hota, ti mazya angavar basil hatat hath gheun lamb fakvle tine, ti bullyavar basil hoti tyamule ghalta yet navta, me dhakka det bullya la pucchit ghalaycha try karat hoto.
Ti udali ki tiche ball udat hote, me man var keli ani tiche ball tondat bahrun chokhu laglo. Ti garam jhali hoti, tine hatachi pakad sodli ani mazya kesat hath ghalun kurvalu lagli.
Aai :- sshh hmm aah sshh haam.
Me tila mithit ghetla ani manukajiv lavun chokhu laglo, tila rahaval nai ti khali utarli ani mla kushit ghet manali,
Aai :- sshh ahh lahan pani chi aathvan aali tucya, asch jiv kadun dudh paychas. ssh ghe chokh..
Me ek hath khali neun tichya jhattyan madhye ghatla ani kurvalu laglo, ti chi pucchi oli jhali hoti, me pucchit bot ghalu laglo.
Aai :- ssh aah halu nakh lagtay, savkash ghal..
Me hau halu karu laglo. Nanter 2 bot takun varchya bajune ne khajvat baher kadhat hoto.
Aai :- sssh aahh aaaiagaa aahh sshh uffhh.
Tine maza bulla pakda ani sata sata muthya maru lagli, pahilyanda muth cha asla awaaj hotana me ekat hoto. Tine mla bajula kela ani uthun payan madhye ali, ani tondat gheun suru jhali, me jevdhya taktine ball chokhle tevdhach taktine ti bulla chokhat hoti, tichya dolyat nasha disar hoti, me hath ghalun tiche ball kuskarat hoto jevdha kara yeil tas.
Mla mahit hot me jar tilatasch chokhat thevla tr ti pani pilyashivay baher kadhnar nai, mla tila jhavaych hota manun me tila var khechla mihti bharun chadri var aamhi round round ekmekan var khali var hot hoto.
Aai :- ssshh ghal na ata nai rahavat.
Me :- bas echdyatch tutla tuza bandh, kai kai bolat hotis..
Aai :- ho, tu zya mule, tu chokhla nasta na tas tr mlakai jhal nast, taskela ki me kai karu shakat nai.
Ti gand halvat mla tichya pucchivar gasaych try karat hoti.
Aai :- jhav na, ghal aat tuza sota…
Me tila fakval ticha ek pay khandyavar takla ani puchcit bulla ghatla ani chalu jhalo. Jasa bulla purn aat gelati gand valvalu lagli.
Aai :- sshs aahh aah sshh kar kacha kach ata dakhav tuza dum.
Ti ashi bolli tyamule mlajosh ala, me danke denar tevdhyat mla samjalki danke dile tr 2-3 mintat maza khel sampel. Me muddmun halu halu karu laglo. Tri tichi pucchi evdhi garam ani oli jhali hoti ki maza lavda akdun kala maru lagla hota. 5-10 dhakkayt galnar as mla feel hou lagla tevha me bull tichya pucchitun bhaer kadun danyavar dabla. Ani ball tondat bahrun chokhu laglo.
Aai :- sshh aah he kai, kuthun shikals, sssh aaaig, aah ssh bas kar sod aat ghal naa, mla sahan nai hot aahe.
As manat tine mla uthvun bula swata hatane aat ghatla, ti thar tharat hoti, ti pan charam seema var ali hoti kadachit, ti ghama ghum jhali hoti, palun aalya sarkh dum ghet hoti.
Aai :- ( shwas sodat ) aaah ssh as nko karu re baba, danger hota he…
Maza bulla ardha mela jhala hota, chik pan aat glea hota reverse tyamule me parat halu halu suru jhalo, ti galali hoti, jhalyaver jevha aamhi uthlo tr as vatat hota onta lahan mulga jhopetmutlaasel evhdi chadaroli jhali hoti tichya panyane.
Me danke deu laglo, ti pratek dankyala dat dabun hundke det hoti, tichya dolyat pani ala hota, me sata sata gotya tichya pucchi vr aadlat hoto. 10 min jhavlo asel tila, tya 10 mintat tine 4 vela mla thambaval, shwas ghe, bulla puchitun kadh, nko bas bas as manat hoti, kas bas pucchit pani sodla tichya.
Ti evdhi thakli hoti, pani sutayla usher tine mla dhakka det bajula kela, pani tichya bembit, potavar udala. Tine pay havet fakvale ani shawas ghet rahili.
Me :- ata, kai manshil jhaloy ka nai tyaar ka ajun havi training mla.
Ti kahich bolat navti, 2-3 vela bollya nanter ti manali,
Aai :- mla ajun sudh nai, kai jhal mla kalat naiye, nanter bolu…
Mitrano mla ticha week point gavla hota, ani ticha ch nai javal javal sagyach bayakancha aahe, tumhi jevha majja ghet ball chokhal jevdh ball sobat khelal tya tevdch taptat. Tya nanter tila mazya pudhe kadhi tikta ala nai, ti mla ball chokhu daychi nai start kela ki, pan me pan mauka bagun mood madye ali ki ekda ball tondat kombla tr tila pani pani kelyashivay sodaycho ch nai.

This content appeared first on new sex story .com

This story Gavchya lal matit aai la kela chit pat – 3 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page