Gharchya randa (gavthi) – 6

Jas magchya bhagat tumhi vachal kas mazya mothya aai la manje kaki la mazya ani aai badal sanshay ala hota, tyanch kai bolna jhala he mla mahit navta, pan ti mazya sobat vegli vagu lagli hoti tevha pasun. Ti samorun mla direct double meaning bolat hoti, aai samor pan lajat navti, me shetavar alo hoto, ajobachi tyabeet kharab aslyamule aatya jast bhaer ye ja karaychi nai. Me ektach asyacho, duparch jevayla ghari yaycho. Kaki mule meaaj geloch nai, kaki la nasta kalal tr dupari jaun aai la ek shot takla asta parat. pan te pan ata karta yenar navta. Me sandhyakalich ghari alo.
Aai :- dupari ka aala nais jevayla??
Kaki :- jevayala nai tr jhavayla tr yaych.
Me ani aai schok. Kaki la bagu laglo.
Kaki :- tuzya aai chya hatch nai mazya hathch tr jevayla yaych, tuzya aavdich masala bhat banvla hota me.
Me :- arrr sakali tr sangaych alo asto me, ratri khato na, ata chaha theva aaloch me hath pay dhuvun.
Me ghara mage gelo, mazya magun kaki towel gheun ali, me tila bagun man khali keli.
Kaki :- lay ch kartey ka me, maaf kar ya pudh nai denar tula trass..
Ti ekdum as bolu lalgli, me ghabrlo, ti jat hoti, me ticha hath pakdun mazya kade valvla.
Me :- kai jhal, as ka boltey tu.
Kaki :- mag, me tumchya doghan madhye madhye madhye kartey na, tula aavdat naiye na, me bagtey sakal pasun tu kas vagavtoy mla.
Me :- me kai kela. Me tr shant ahe na.
Kaki :- tech na, aai la tr dokyavar ghettos, me nai lavat ka jiv, tujhe ladkarat nai ka, mag mla pan hak aahe namaze lad purvayche. Ekti vidhwa kasha jagtey maz mla mahit.
Me :- ag as ka bolteys, aamhi aahot na, as kahi nai,
Kaki :- rahu de nusta boltos, pan tasa vagat naiyes.
Me tila kas bas samjval ani hatat hath ghalun gharat alo, aai la disu naye manun gharat alyaver kadhla. Ti naraj jhali, pan aai la bagun samjun ghetla tine pan, nanter ratri jevtana sagle basle hote, me aatya sobat baslo hoto, aamhi doghani j1 kela pahile, mag ti ajobana dayla gheun geli, ani aamchya nanter tya doghi baslya.
Ratri jevun me khoilt jaun padlo, mla ratri koni yeil yachi kalpana pan navti, ratri mla dolalagla hota tevha mla janval koni tri mazya bajula yeun padlay, chadirt ghuslay. Halu halu tyacha hath mazya baniyan var phiru lagla, khali jaat baniyan madhun hath aat ghusla. Hatchya thand pana mule ml jag ali.
Me :- aaiyo tu kai kartey ikda, kaki jhopli kai.
As manat me tichya kade kus karun ek pay angavar takun tila mithit ghet tichyat ghuslo. Andharat tichya kushit ghustana me blouse varun ek kachkat chava ghetla ti kalvali,
Kaki :- aaig…
Me tila pakdun mazya nagvar chadvla pan tevha mla samjun gela ki ti aai naiye kaki aahe, aai evdhi chubby naiye, tichya shariracha gherava vegla hota. Kaki mazya angavar hoti, maz baniyan chati var karun kesat hath phirvat.
Me :- kaki tu aahes kai?
Kaki :- hmmm. Tula kai vatal aai aahe kai tujhi.
Me :- nai, tas kai nai,
Kaki :- kiti song karshil ajun, data gadhles ki mazya chaiti attach.
Me :- tas nai, aai la kalal tr..
Kaki :- tinech pthavlay mla, vichar tila vatla tr.. tila bar vatat naiye manun mla jaa manali. Tula me aavdat naiye mla mahity, tujhya aai ne pathval manu ale me, jaate me tas asel tr..
As bloat tine chati vr hath thevun uthayla chalu kela, me ticha hath pakdun khechla ani mazya donhi hatani tichi gand pakdali.
Me :- ata kuth challis, ekda aali tr sampla. Ata me sodat nasto tula.
Kaki :- nakki na, aavadat nasel tr jabardasti nko karus..
Me :- aavdat, ag tula bagun bgun tr motha jhaloy, swapnat lay vela ghetlay tula aaj pahilyanda khar khar ghenar aahe.
Kaki :- khar boltoy ka cheshta kartoy mazi.
Me :- khar, aai tr asich gavli, maza dola tujhyavar ch hota kadhi pasun, mla vatal navta tu evdhya sahaj tyaar hoshil manun tr ghabraycho nai tr kadich dabli asti tula.
As manat me tila khali jhopaval ani tichya angavar chadlo ani chatu laglo, tine dok pakdun tondat tond ghatla ani mazi jib sup sup chokhu lalgli, tondch sodat navti shwas ghayla.
Tiche hath lamb karun padar sodla ani blouse kadhu laglo, jas blouse che button sodle tichya ball madhhye tond ghusvu laglo, tila gudgudi hou lagli. me gali chatu laglo tevha tine mla uthavl
Ti uthun sadi kadhu lagli, andharat kai disat navta, mepan nagdajhalo, ti nagdi houn jhopli, tila javal ghetla ani mithit bharla, ti aai sarkhi lajalu navti, mast bindast hoti, nagda angalaang lavnyat veglich majja yet hoti.
Me :- aaah sshh mast vattay bag tula chitkun,.
Kaki :- aai det nai ka ashi.
Me :- nai, var var karti, kahi kadhat nai, tuzya sarkh as nagda hot nai.
Kaki :- hoil hoil tila me karte halu halu tyaar ghabru nkos.
Aamhi angla ang ghasu laglo, chumma chati karu laglo, attach aamcha awaaj kholit yeu lagla hota. Tikharchmurleli hoti, ti ekdya randi pramane vagat hoti, tine maza bulla hatat pakdla.

This content appeared first on new sex story .com

Kaki :- changla aahe ki bulla tuza.
Me :- aavdla tula.
Kaki :- ho khup. Majja yeil lay divasni ghenar aahe.
Ti maza bulla halvu lagli. me tiche ball chokhat hoto ani ek hath pucchi var chalu hota.
Kaki :- kadhi chokhun ghetlays ka??
Me :- kai?
Kaki :- ( bulla dabat ) he, aai ne chokhla nai ka tujhya??
Me :- nai, aga ata mushkline 2 nd kelay aamhi, donhi veles mech pudhakar gheun kelay.
Kaki :- as kas, havari aahe, tondatun sutat nai tichya, bar tula sodaly.
Me :- kai boltey, ti ghete ka, konacha ghetlay tine sang na..
Kaki :- tula kai tyachyashi..
Ti uthli ani mazya bullya javal aali, maza bullatondat bharun gaapa gap chokhu lagli. aah kai feel hota. pahile pahile, nanter dukhu lagla. Ti hotani skin mage pudhe krat hoti, jor lavun me tila var aanla ani jhopavla angavar chadlo, ti chya angala chatat khali yeu lagli, jhattyavar chavu laglo, ticha dana datat dahrla trti kalvalu lagli, gand udvat jhatke maru lagli.
Kaki :- shh aaauuaaahh sshh aai aiagg daaat data nko lagtay.
Me jiben chatyala chaltu kela mojun 15-20 velajib phiravli ti pani pani jhali.
Kaki :- sshh aha bas bas vayla aala var ye ata kar main khel chalu.
Tine hatane bulla pakdla ani dabun pucchit ghatla, tichi pucchi aai peksha dhilli hoti, oli aslyamule satkan aat sarakla, tasti kanu lagli.
Kaki :- sshsh aahh uffhfh aahh sshh ooohhhhh…
Me halu halu aat baher karu laglo.
Kaki :- aahh sshh aah tas aah halu halu vadhav jor..
Me :- manje??
Kaki :- halu haluch kar pan jorat kar. Manje halu halu speedvadhav tujha. Ekdum nko..
Me :- haamm thik aahe.
Me ticha ball chokhat jhavu laglo, ti shant basnaryatli navti, ti lay awaaj karathoti, swatch datane hoth dabun awaaj dabat hoti. Mt tila kacha kacha jhavyala chalu kelatr ticha awaajch glw, tind ughdahota, ti awaaj kadhaycha pryatna karat hoti pan nighat navata, me ghama ghum jhalo hoto. Sata sat jhavun tichya pucchit pani galal. Tevha kuth tila shwas ghay;a yeu lagla.
Kaki :- aaahh sshh sssshuaaa aahhh aaahuuu..
Tinemla tasch angavar thevla, me uthat astna pakdun tasch padyla lavla, bulla pan tasch aat madhye hota.
Kaki :- sshs rahu de pad asch jara vel ang dukhat hota maz. Tine mla vilkha marat ghatta pakdla aani tasich jhopli mazya khali. Me tichaya angavar ch jhoplo. Pahate mla tine uthvun khali jhopaval, mla aathvatay, me uthun kapde ghalu laglo, ti ne blub lavla hota ani nagdi mazyz samor sadi ghalat hoti. Ti sadi ghalun mla jhopvun khali geli.
Sakali me uthun khali aalo, tya doghi nashta karat hotya, aai peksha kaki taji tawani vatat hoti, tine kes dhutle hot, ticha blouse ola hota, me aai la bagital tr aai naraj vatat hoti, ti evdha kholun reaction navti det. Atya aslyamule aamhi bollo nai tya vishayavar, pan nashta kartana aatyane kadachit ajobana dakhvayla naycha plan kela hota, kaki ne kuthun gavatli 2 mansa ani ambulance cha bandobast kela he aamhla kalal nai. Aatya pan schok hoti.
Ajibana basta yaych nai, ani shetat kama mule me jau shakat navto, aatya ne kahi vichar n karta tyana hokar dila, ani te kamla lagle, ajobanch aavre paryant te nashta pani karu lagle.
Me :- ( kaki la ) bag aai naraj aahe, pahilya sarkh bagat naiye mla.
Kaki :- kai naraj nai, me aaj karte samora samor tumcha bas.. ata yanchya pudh navala shetvar ja aani, tasa bharane ye lagech.
Me :- kashla??
Kaki :- ye mantla na, adich vicharu nkos.
Mitrano pudhcya bhagat vacha kas aatya ani ajoba gelyaver gharat me, kaki ani aai hoto, kas aamhi threesome kela, comment karat raha, asch comment karat aslyamulenext part yet rahtil mitrano.

This story Gharchya randa (gavthi) – 6 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page