अखेर बेला झाली तृप्त

माधव घरासमोर राहायला आल्यापासून बेला अतिशय बैचेन झाली होती. तो देखणा तरुण तिला मनापासून आवडला होता. त्याला घरात बोलावून योनीची आग शांत करून घ्यावी असे तिला वाटत होते. तिचे पतीही बाहेर गावी गलेले होते. असते तर ती अत्रुप्तीच्या आगीत जळत राहिली असती. आपल्या पत्नीची इच्छा पूर्ण होत नाही याची त्यानाही कल्पना होती. माधवला बोलावून घेण्याचा ती विचार करत होती. पण तिचे दुसरे मन म्हणत होते. त्याला घरी बोलावून घेणे योग्य नाही. कुणी पहिले तर आपलीच बदनामी होईल. पण ती त्याच्या स्पर्शासाठी आतुरली होती. एक दिवस त्याला नक्कीच बोलावून घ्यायचे असा विचार करून ती झोपत होती. पण दुसर्या दिवशीही त्याला बोलावण्याचे धाडस तिच्याने होत नव्हते. मला जो पुरुष पती म्हणून लाभला होता त्याच्या लिंगात माझ्या जवानीची आग विझवण्याची क्षमता नव्हती. माधव सारख्या तरुणाबरोबर संभोग करण्याची स्वप्न ती पाहत होती. पण तिच्या मनाचे धाडस होत नव्हते. त्याचे लिंग पाहून ती योनीत सामावून घेवू शकत नव्हती. तिचे तन मन काम सुखासाठी आतुरले होते. त्याच्या लिंगावर प्रेम करावे, हातात घेऊन गोंजारावे, तोंडात घेऊन मनसोक्त चोखावे आणि मग योनीत सारून भसाभस आत बाहेर करून घ्यावे असे तिला वाटत होते. कुणाला कळले तरी चालेल, माधवच आपले सर्वस्व आहे असे तिला वाटू लागले होते. त्याच्यासाठी ती काहीही करायला तयार झाली होती.

त्याचा विचार करता करता तिच्या योनीत खाज सुटली. कसलाही विचार न करता बेलाने एक बोट योनीत सारले. आपण माधवचे लिंग योनीत घालून घेत आहोत अशी कल्पना करत ती बोट वेगाने आतबाहेर करू लागली. ती उठून बसली. तिच्या मांड्या आपोआप विलग झाल्या. बोट योनीत आत बाहेर करताना ती चित्कारत होती. योनीतील स्त्रावाने तिचे बोट भिजले होते. तिच्या मनात माधवचे विचार भरले होते. अचानक ती त्याचे नाव घेवून जोरात चित्कारली. तिची योनी पाणी सोडून मोकळी झाली होती. सर्वांग सुस्तावले होते. तिने योनी परकर ने पुसली. त्या दिवशी ती शांत झोपली. माधव बरोबर कामतृप्ती न झाल्याने तिने बोटावरच भागवले होते. सकाळी उठून ती बाहेर आली. माधव कुठे दिसत नव्हता. रोज सकाळी तो बाजारात जात होता. आताही तो बाजारात गेला असावा असे तिला वाटले. तो दिसला नसल्याने ती स्वतावरच वैतागली. तीने नोकराला हाक मारली. तो येताच तिने विचारले. ‘माझे कपडे ठेवलेस का बाथरूम मध्ये ?’ नाही मालकीण … आता ठेवतो..’ नोकर म्हणाला. ‘काय रे… सांगितलेले काम वेळेवर करता येत नाही का तुला?’ मनातला राग तिने नोकरावर काढला. नोकराने कपडे बाथरूमध्ये ठेवताच तिने मनाशी एक विचार करत पुन्हा नोकराला हाक मारली. नोकर आल्यावर ती म्हणाली. ‘मी आज बाहेर जातेय… तू घरी जावू शकतोस… दिवसभर तुला सुट्टी. उद्या सकाळी ये.’

नोकर खुश होऊन निघून गेला. नोकर गेल्यावर ती अंघोळीसाठी बाथरूमध्ये शिरली. पूर्ण नग्न होऊन अंघोळ करू लागली. सर्व अवयवाबरोबर योनी देखील घासून स्वच्ह केली. योनिवरचे केस काढले होते. त्यामुळे तिची फुगीर मखमली योनी जास्तच चमकू लागली. काही झाले तरी आज माधव कडून आपल्या योनीची आग विझवून घेण्याचा निश्चय तिने केला होता. सुगंधित साबण तिने अंगावर लावल्याने संपूर्ण देह सुवासाने दरवळत होता. योनीवर सेंटही फवारला होता. तिने स्वताचा नग्न देह आरश्यात न्याहाळला होता. स्वताचा उन्मादक नग्न देह पाहून ती मंत्रमुग्ध झाली होती. अंगावर रुमाल चढवून ती तिच्या खोलीत आली. केस वाळवण्यासाठी मोकळे सोडून बाहेर गेली. माधव बाहेरून जाताना तिला दिसला ती अतिशय खुश झाली. चटकन बाहेर आली. तोही तिच्याकडे पाहत होता. तिने चटकन तेवढ्यात त्याला आत येण्याचा इशारा केला. तो येईल असा विचार करत ती आत आली. काही वेळातच माधव तिच्या खोलीत आला. आल्या आल्या त्याने विचारले, ‘तुम्ही बोलवले म्याडम..?’ होय माधव मी बोलावले होते तुला. कालपासून दिसला नाहीस कुठे… वेड्या माझ्या तन-मनात आग पेटवून असा जातोस तरी कुठे?’ अधाश्यासारखी बोलली.

तो तिच्याकडे पाहतच राहिला. आपण काय बोललो याची जाणीव होताच ती संकोचली. पण बेडवर बसत धाडस करत म्हणाली. ‘जरा इकडे ये माधव..’ तो काही न बोलता तिच्याजवळ गेला. तशी ती म्हणाली, ‘अरे ये कोणी नाही घरात नोकरालाही सुट्टी दिली आहे मी…’ असे म्हणत तिने आपल्या मांड्या उघड्या केल्या तिच्या मुलायम गोऱ्या गोऱ्या मांड्या पाहून त्याच्याही वासना भडकल्या. तिचे उंच भरदार उरोज पाहून त्याचाही संयम सुटू लागला. त्याने तिला विचारले, ‘म्याडम, तुमची हरकत नसेल तर मी दरवाजा बंद करू?’ ‘हो जा बंद कर लवकर’ बेला खुश होत म्हणाली. त्याने चटकन दरवाजा बंद केला. तो दरवाजा बंद करून येई पर्यंत बेला पूर्ण नग्न झाली होती. ‘माधव माझ्या सख्या …’ तिने साद घातली ‘ काय म्याडम?’ त्याने प्रतिसाद दिला. ‘मला फक्त बेला म्हण, आणि मी जशी नग्न झाली आहे तसा तूही तुझी कपडे काडून टाक.’ ‘असे होय, काढतो ना डार्लिंग..’ हसत तिच्याशी जवळीक करत तो म्हणाला. त्याचा सद्रुड देह पाहून तिच्या अंगातील आग आणखीनच भडकली. भरदार छाती, पिळदार मांड्या आणि मोठे जाडजूड लिंग यामुळे ती खूपच पागल झाली. तेवढ्यात त्याने तिला उचलले आणि चुंबनाची बरसात करू लागला. तिच्या योनीतील खाज वाढत होती. माधव ने बेलाला बेड वर झोपवले व तो तिचे आम्मे चोकू लागला, जोर जोराने दाबुही लागला. बेलाला हवे तसे तो करत होता. त्याने लगेच तिचे पाय फाकवले आणि त्याने आपली जीभ तिच्या पुचीला लावली. तशी बेला चित्कारली. तिला हवे तसे होत होते. तिला स्वर्ग सुख मिळाल्याचा आनंद होत होता. तो चोकत असताना ती आपले नितंब वर खाली करत सुख उपभोगत होती योनी चाटून घेत होती. तिच्या योनीत जीभ घुसडून आत बाहेर करू लागला. ती उन्मादाने तळमळू लागली. जिभेच्या ओकाने तो तिच्या योनीत गुदगुल्या करत होता. तिचा फडफडणारा दाणा चोखत होता. अनेक दिवसांची तिची इच्छा आज पूर्ण झाली होती. ती त्याच्या लिंगाकडे डोळे फाडून पहात होती. त्याचे लिंग टणाटणा उड्या मारत होते. त्याच्या लिंगाची हालचाल तिला मोहक वाटत होती. तो तिचे आंबे दाबत होता. ‘ओह्ह्ह माधव वेळ घालवू नकोस… मला राहवेना झाले आहे… तुझा लांबसडक लंड घाल आता माझ्या पुचित, आणि मला तृप्त कर, सख्या घाल लवकर..’

ती विव्हळत त्याला बोलत होती. माधव पुढे सरसावला. त्याने त्याचे फडफडणारे लिंग हातात धरले आणि तिने आपल्या मांड्या जास्तच फाकवल्या. त्याने आपला लांबसडक लंड तिच्या पुचीवर टेकवला आणि त्याचे लिंग तिच्या पुचित शिरू लागले. तिची पुची ओली झाल्याने सहज तिच्या पुचित लंड जात होता. त्याच्या लिंगाचा होणारा स्पर्श ती डोळे मिटून अनुभवू लागली. पाहता पाहता त्याने आपला लंड पूर्ण तिच्या पुचित सारला. ती विव्हळू लागली. त्याचे दणके वाढू लागले. तिच्या योनीतून काम रस बाहेर येऊ लागला होता. ती त्याला आवळत त्याला खूपच प्रतिसाद देत होती. तिच्या तोंडून विव्हळण्याचे आवाज येत होते. ‘हाय सख्या खरोखरच तू दमदार आहे आणि तुझे लिंग किती मजा देत आहे, किती मस्त जोरात दणके देत आहेस…’ आणखी जोरात कर माधव… त्याने परत जोर जोरात दणके द्यायला सुरुवात केली त्याचे लिंग तिच्या योनीत पार आत जाऊन टेकत होते. काही दणक्यातच बेला शांत झाली. माधवही गाळून तिच्यावर झोपला होता. असा दोघांचा खेळ आता दररोज होणार होता…..

You cannot copy content of this page