बस मधील तीन सेक्सी गे ची कथा – Marathi Bus Gay Sexy Story

Marathi Bus Gay Sexy Story मी एका कंपनीत कामाला होतो तेव्हाची गोष्ट आहे हि. मी नुकतेच कॉलेज संपवले होते. कॉलेज चे दिवस म्हणजे असे रंगीन असतात आणि त्यातून आता हा माझा खरा खुरा प्रवास चालू झाला होता. मला हा जॉब मिळाला होता तो फक्त आणि फक्त माझ्या पर्सनॅलिटी मुळेच.

मी सहा फूट उंच आहे. दिसयला ठीक ठाक जरी असलो तरी गळ्याच्या खाली मात्र मी खूपच हँडसम आहे. मी नियमितपणे जिम ला अगदी सुरवातीपासून जात होतो आणि त्याचमुळे तर माझ्या सहा फूट उंचीला माझी तब्येत खूपच जास्त उठून दिसत असे. माझी पिळदार स्नायू आणि कमालीची भारदस्त छाती बघून बघणारे माझ्यावर खुश होत असत. माझे निम्मे काम तिथेच पूर्ण होत असे.

माझ्या जॉब चे पण तसेच झाले होते. माझ्या बरोबर खूप जण होते माझ्या सारखे शिकलेले पण इथे पण उपयोगी आली आणि मला जॉब मिळाला. मी कामासाठी म्हणून बाहेर गावी होतो आणि माझ्या फ्लॅट वर एकटाच राहत होतो. येणे जाणे मात्र माझे बसनेच होते. माझ्या बस मध्ये रोज नव नवीन लोक मला दिसत असत. पण काही चेहरे हे रोजच असायचे. त्यातीलच ते दोघे होते.

त्यांची नावे रमेश आणि सुरेश होती. दोघे पण दिसायला चांगले होते. तब्येत काही माझ्या सारखी नव्हती पण दिसायला मात्र ते खूपच नाजूक आणि रेखीव होते. ते रोजच माझ्या बस मध्ये असत आणि बघून बघून आमची ओळख पण झाली होती. ते माझ्या कंपनीच्या शेजारी असलेल्या एका कंपनीत कामाला होते. त्यामुळे माझ्या बस मध्ये ते रोजच असत.

त्या दिवशी मला थोडा उशीरच झाला होता आणि गडबडीत कसे बसे मी आवरून बाहेर पडलो. कशी बशी मला माझी रोजची बस मिळाली खरी पण त्या बस ला एव्हाना खूप गर्दी झाली होती. नेले त्याच दिवशी ते दोघे पण उशिरा आले होते आणि त्यामुळे आमच्या तिघांच्या सीट्स गेल्या होत्या. आम्ही तिघे पण उभ्यानेच प्रवास करत होतो. मी त्यामुळे मनातून तसा वैतागलोच होतो खरे तर.

बस पुढे जात होती तशी गर्दी वाढत होती. मी त्या दोघांच्या मध्ये जाऊन कधी उभार राहिलो ते माझे मला समजले नाही. पण नंतर मला एक गोष्ट जाणवू लागली मी माझ्या मागे सुरेश उभा होता आणि त्याचा सोटा माझ्या गांडीला येऊन लागला होता. त्याच वेळी माझा सोटा रमेश च्या गांडीला जाऊन लागला होता. बस मध्ये इतकी गर्दी होती कि त्यात कदाचित हे चुकून झाले आहे असे मला वाटले.

पण नंतर मात्र ते दोघे मुद्दामच माझ्या जवळ खूपच चिकटून उभे राहू लागले आहेत हे मला समजले. यात मजा हि होती कि माझा पण सोटा त्याच्या गांडीच्या स्पर्शाने मोठा होत होता. आजवर मी कधी कोणाची आणि विशेषतः मुलाची गांड मारली नव्हती. त्यामुळे माझ्यासाठी हे सगळे नवीनच होते. मी काही बोललो नाही पण जे एकूणच चालले होते ते मला आवडत असल्याचे मला समजत होते.

आमचा स्टॉप आला आणि आम्ही उतरलो. जाताना  नेहमी सारखे आम्ही स्माईल दिले एकमेकांना बघून पण ते स्माईल रोजच्या स्माईल पेक्षा नक्कीच वेगळे होते ते मला लगेचच जाणवले. मी  ऑफिस ला गेलो आणि माझ्या कामला लागलो. काही दिवस असेच गेले आणि मला त्या गोष्टीचा विसर देखील केव्हाच  पडला होता .मी माझ्याच धुंदीत होतो. माझे रुटीन चालू होतेच.

त्या दिवशी मला ऑफिस मधून बाहेर पडताना खूप उशीर झाला. माझी रोजची बस तर केव्हाच चुकली होती आणि मी दुसऱ्या बसने जायचे म्हणून वाट बघत असताना नेमके ते दोघे पण त्याच बस ला आले. “अरे तुम्हाला पण उशीर झाला वाटत आज?” मी असे म्हणताच ते म्हणाले “हो ना आज नेमके ऑफिस मध्ये खूपच काम होते आम्हाला” असे म्हणून आम्ही  तिघे पण बस मध्ये चढलो .

त्या दिवशी पण खूप गर्दी होतीच. आणि त्यांनी पुन्हा एकदा मला मुद्दामच त्या दोघांच्या मध्ये घेतले. यावेळी ज्या क्षणी माझा सोटा सुरेश च्या गांडीला लागला त्याच क्षणी तो इतका मोठा झाला कि माझे मला काही समजेना. तो पण मुद्दाम  त्याची गांड माझ्या सोट्या जवळ आणून तिला जास्तीत जास्त माझ्या सोट्यावर कशी घासता येईल ते बघत होता.

मागून रमेश ने आज चांगलेच धाडस केले होते. त्याने तर त्याची बॅग माझ्या कमरेच्या आडवी धरली होती आणि त्यातून त्याने  त्याचा हात हळूच माझ्या सोट्यावर ठेवला आणि तो माझा सोटा हळू हळू करत चोळू लागला. आता मला स्पष्टपणे समजले कि त्यांच्या मनात काय आहे ते. आम्ही स्टॉप आला आणि उतरताच ते दोघे मला त्यांच्या रूम वर गेले.

रूम वर जाताच त्यांनी मला त्यांच्या जवळ घेतले. एक जण पुढे आला आणि एक जण मागे आला. ते माझ्या  अंगावरून त्यांचे हात फिरवू लागले. त्याच्या हाताचा स्पर्श होताच मी  गरम झालो. रमेश पुढे आला आणि त्याने माझ्या तोंडात त्याचे तोंड दिले आणि तो माझे स्मूचिंग करू लागला. त्याच्या या कृतीने मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते.

मी पण मग त्याचा चेहरा माझ्या हातात पकडला आणि त्याच्यावर चुंबनाचा वर्षाव करू लागलो. त्याचे ते नाजूक ओठ मी माझ्या जाड्या भरड्या ओठानी चोकत होतो, चावत होतो. खूप वेळ आम्ही स्मूचिंग करत असताना इकडे सुरेश पण काही मागे नव्हता. त्याने माझे सर सर करत सगळे कपडे एव्हाना काढून टाकले होते आणि मला पूर्णपणे नग्न केले होते.

मला नग्न करताच मी पण त्या दोघांचे कपडे काढून त्यांना पण माझ्या सारखे पूर्ण नग्न केले. रमेश तसाच खाली बसला आणि त्याने माझा सोटा त्याच्या हातात घेतला व तो त्याला  हलवू लागला. अतिशय सफाईदारपणे तो माझा सोटा हलवत होता आणि बघता बघता त्याचा आकार खूपच मोठा झाला. त्याने मग माझ्या सोट्याला अलगदपणे त्याच्या तोंडात घेतले.

माझे ते भलेमोठे हत्यार त्याच्या तोंडात  मावणार नाही असे मला वाटत असतानाच त्याने बघता बघता माझा पूर्ण सोटा त्याच्या तोंडात घेलता. त्याच्या पार घशा पर्यंत माझा सोटा आत गेला होता आणि तो बेमालूमपणे त्याचे तोंड वर खाली करत माझा सोटा चोकत होता. तो इतक्या प्रोफेशनली माझा सोटा चोकत होता कि त्यामुळे त्याच्या शिरा दिसू पर्यंत तो मोठा झाला होता.

इकडे याने माझ्या गांधीचा ताबा घेतला होता. त्याने माझ्या गांडीचे काप त्याच्या हाताने बाजूला केले आणि त्याने त्याचे तोंड त्यात घातले.त्याची जीभ खूपच मोठी आणि कडक होती. त्या जिभेच्या शेंड्याने तो माझ्या  गांडीच्या भोकात जीभ घालू बघत होता. हळू हळू करत त्यांने त्याची जीभ माझ्या गांडीत घातलीच. मला त्या प्रकाराने देखील माझ्या भावना खूपच तीव्र झाल्याचे जाणवत होते.

मी काय करू आणि काय नको असे मला होऊन बसले होते. ते दोघे माझ्या संपूर्ण शरीराशी खेळत होते आणि मला वेडे करत होते. खूप वेळ त्यांचा हात खेळ झाला आणि मग ते बाजूला झाला. रमेश तसाच माझ्या समोर उभा राहिला. तो उभ्या उभ्याच पुढे झुकला. पुढे झुकताच त्याची गांड माझ्याकडे आली. मी माझा सोटा हळूच त्याच्या गांडीवर ठेवला. मला वाटले त्याला त्रास होईल.

पण तो तो यातील माहीर खेळाडू होता. त्याने माझा सोटा हळूच मागे वळून त्याच्या हातात घेतला आणि बघता बघता तो त्याच्या गांडीत घालून देखील घेतला. मी मग माझी  प्रचंड वेगाने जोरजोरात मागे पुढे करत हलवू लागलो.माझा सोटा खूपच मोठा असल्याने आत बाहेर होताना त्याला कमालीचे घर्षण जाणवत होते. मी खूप वेळ त्याची गांड मारली आणि त्याला बाजूला केले.

आता माझ्या समोर सुरेश आला होता. त्याच्या पण गांडीत मी माझा सोटा एकाच दणक्यात कोंबला आणि त्याच्यावर पण मी मग जोराज्रात माझी कंबर हलवून उडू लागलो. माझा वेग प्रचंड होता. खूप वेळ मी त्याची पण गांड मारली आणि मग बाजूला झालो.

मी बाजूला होताच ते दोघे खाली माझ्या समोर बसले. मी त्याच्याकडे बघून माझा सोटा हलवू लागताच त्यातून सर सर करत वीर्याचा फवारा बाहेर आला. त्या दोघांनी पण ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही सगळे शांत झालो. अश्या प्रकारे त्या दिवशी आमचा जो खेळ चालू झाला तो आज पण आम्ही न चुकता रोजच्या रोज करत असतो.

मी नंतर त्यांच्याच रूम वर शिफ्ट झालो. त्यामुळे आम्ही दिवस रात्र एकमेकांना अगदी आरामात उपभोगू शकत होतो आणि ते करत पण होतो. ठोकून ठोकून मी त्या दोघांची गांड चांगलीच तयार केली होती आणि ते पण मला पाहिजे तसे सगळे सुख देत होते.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

You cannot copy content of this page