मांडीवर बसवून काकाने साधला डाव – Marathi Hot Pranay Katha

Marathi Hot Pranay Katha लहानपणी आम्ही सगळे एकत्र राहत होतो.एकत्र म्हणजे आम्ही आणि आमचे काका. एकत्रित राहत असल्याने आमच्यात खूपच चांगले नाते होते. त्यातल्या त्यात मी आणि माझा काका तर जरा जास्तच जवळ होतो. मी जेव्हा लहान होते तेव्हा तो शाळेत जात होता. त्यामुळे तसे फार काही अंतर नव्हते आमच्या वयात म्हणा. त्यामुळे तर आमची दंगा मस्ती तर खूपच चाललेली असायची.

मी जेव्हा लहान होते ना तेव्हा काका मला सतत घेऊन बसत असे. लहान असताना तो मला मांडीवर घेऊन बसत असे. लहानपणी ची हि सवय मी जशी मोठी झाले तेव्हाही काही गेली नाही. मला यात काहीच वावगे वाटत नव्हते. पण जशी मी कॉलेज ला गेले तसे मात्र यात खंड पडला. का माहित नाही. कदाचित असे असेल कि मोठे झाल्याने नाती बदलतात म्हणून. पण मी कधी असा विचार केला नव्हता.

पण त्या दिवशी मात्र मला असा विचार करणे भाग पडले. निमित्त होते काकाच. काका चे नाव सुरज होते. तो दिसायला चांगला होताच. जवळपास सहा फूट उंच, धिप्पाड शरीरयष्टी, पिळदार स्नायू आणि गोरा. यामुळे तो माझा सगळ्यात लाडका काका होता. मी पण काही कमी नव्हते.

मी तुम्हाला माझे नाव सांगितले नाही. माझे नाव रूपा आहे. जसा काका देखणा होता तशीच देखणी मी पण होते बर का. गोरी, उंच तर होतेच मी पण जशी जशी मी वयात येत गेले तसे तसे माझ्या शरीरात असे काही बदल झाले कि काही विचारू नका. माझी छाती कमालीची तयार झाली. जिम ला जाऊन मी माझी फिगर ३६-२४-३६ अशी केली. माझी गांड मी खूप गोलाकार केली. बघताच क्षणी माझ्या प्रेमात पडेल समोरचा अशीच मी झाले होते.

काकांची बदली झाली होती मोठ्या शहरात. त्यामुळे त्याची आणि माझी भेट खूप महिने काही झाली नव्हती. पण नेमके तेव्हाच असे ठरले कि मला पुढील शिक्षणासाठी म्हणून मला काका कडे पाठवायचे. म्हणजे तिथे चांगली कॉलेजेस आहेत म्हणून. मी खुश झाले कारण मला खूप महिन्यांनी काकाला भेटायला मिळणार होते आणि मला त्याच्या समवेत राहता येणार होते.

काका घरी बसूनच ऑनलाईन काम करायचा. काकी मात्र एका कंपनीत कामाला होती. ती सकाळी गेली कि रात्री उशिरा येत असे. त्यामुळे घरी दिवसभर काका एकटाच असे. मी तिथे गेले आणि घरी अपेक्षेप्रमाणे काका एकटाच घरी होता. त्याला बघताच मी खूप खुश झाले आणि त्याला आनंदाने मिठीच मारली. माझी छाती त्याच्या छातीला अशी काही जाऊन आदळली कि काही विचारू नका.

काकाने पण मला मिठीत घेतले. पण मला त्या वेळी पहिल्यांदा असे वाटले कि काकांची मिठी नेहमी सारखी नाही आहे. काकाने मला अशी काही मिठी मारली कि तो मिठी मारून गप बसला नाही. तो माझ्या पाठीवरून एक सारखे हात वर खाली करत फिरवू लागला. मला ते थोडे विचित्र वाटले पण मग मी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले. मी मला दिलेल्या रूम मध्ये गेले आणि थोड्याच वेळाने बाहेर आले.

बाहेर येताच मी काका ला म्हणाले “काय रे काका. मला मांडीवर घेण्याचे विसरलास का?”

मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “अगं मी कसा विसरेन. तूच विसरली आहेस. म्हणून तर तू आल्यावर सरळ आत गेली”

त्याने असे म्हणून त्याने माझ्याकडे हात केले आणि मला जवळ बोलावले. मी पण वेड्या सारखी त्याच्या मांडीवर जाऊन बसले. मी मांडीवर जाऊन बसते न बसते तोच थोड्या वेळात माझ्या गांडीला काही तरी टोचत असल्याचे मला जाणवले. मला एका क्षणात लक्षात आले कि त्याचा सोटा कडक झाला आहे. मला काय करू ते समजेना. पण त्याच वेळी मला त्याचा तो सोट्याचा स्पर्श आवडत असल्याचे पण लक्षात आले. त्यामुळे मी त्याला काही बोलले नाही. थोडा वेळ तशीच मी बसून राहिले आणि मग माझ्या रूम मध्ये गेले.

त्या रात्री मला काही केल्या झोप येईना. राहून राहून मला काकाच्या सोट्याचा स्पर्शच आठवत होता आणि त्या पेक्षा महत्वाचे म्हणजे माझ्यात देखील झालेला बदल मी समजून घेत होते. म्हणजे तो माझा काका असून देखील जेव्हा त्याचा सोटा माझ्या गांडीला लागला तेव्हा मला पण फीलिंग्स निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे मी बेचैन झाले होते. पण मला ते आवडले होते हे मात्र नक्की.

दुसऱ्या दिवशीपासून मी त्याच्या मांडीवर बसायचा सपाटाच लावला. किंबहुना त्याच्या मांडीवर बसायची वेळ मी थोडी जास्तच वाढवली होती. तो पण मला काही केल्या मांडीवरून खाली उतरवत नव्हता. त्याला पण ते पाहिजेच होते याचे ते लक्षण होते.

एकदा मी त्याच्या मांडीवर असेच जाऊन बसले असताना त्याने मला पाठमोरी बसवले. समोर टीव्ही लागला होता. तो बघत मी त्याच्या मांडीवर बसले होते. त्याचा हात माझ्या कमरेवर आल्याचे मला लक्षात आले. त्याचा हात माझ्या कमरेवर ठेवून हळू हळू करत गोलाकार फिरवू लागला. मला ते आवडले आणि माझे अंग शहारले. त्याने गोल गोल करत त्याचा हात फिरवत फिरवत वर घेण्यास सुरवात केली.

त्याचा हात आता माझ्या पोटाच्या बाजूने फिरत फिरत वर माझ्या छातीकडे जात होता. ते जात असताना त्याचा सोटा खाली कमालीचा कडक झाल्याचे जाणवले. मला तो जे काही करत होता त्याचा खुप आनंद होत होता. मी त्याला रोखले नाही. त्याचा हात आता सरळ माझ्या छातीकडे गेला आणि हळू हळू करत तो त्यांना दाबू लागला. जसे त्याने माझ्या छातीला दाबायला चालू केले तशी मग मी कमालीची गरम झाली.

मी त्याला रोखत नाही ते बघून त्याने सरळ त्याचा हात माझ्या टीशर्ट मधून खालून आत घातला आणि तो माझ्या ब्रा वरून छाती दाबू लागला. मी गरम झाली आहे आणि मी विरोध पण करत नाही ते बघून त्याने माझ्या ब्रा ची हुक काढली आणि माझ्या छातीला जोरजोरात दाबू लागला. त्याचा वेग इतका जोरात होता कि काही विचारू नका. दाबून दाबून त्याने माझी छाती खूपच मोठी केली.

माझ्या छातीचे निप्पल्स त्याने बोटात धरून बाहेर ओढायला चालूं केले. आता मात्र मी काही थांबू शकत नव्हते.मी झटकन मागे वळले आणि त्याच्या तोंडात माझे तोंड देऊन त्याचे चुंबन घेऊ लागले. आम्ही एकमेकांवर चुंबनांचा वर्षाव सुर केला. त्याने त्याची पॅन्ट काढली आणि त्यातून त्याचे कमालीचे मोठे हत्यार बाहेर काढले. ते बघून मी वेडी झाले.

त्याने मग मला खाली बसवले आणि मला त्याचा सोट हलवायला सांगितले. त्याचा सोटा मी माझ्या हातात घेतला आणि एकसारखे वर खाली करत त्याला हलवायला चालू केला. कोण्या पुरुषाचा सोटा मी पहिल्यांदाच माझ्या आयुष्यात माझ्या हातात घेत होते. त्यामुळे मी वेडीपिशी झाली होते. त्याला हलवून हलवून मोठे केल्यावर मग मी त्याला माझ्या चेहऱ्यावरून फिरवू लागले. मला काय करू आणि काय नको झाले होते.

चेहऱ्यावरून फिरवत फिरवत मी त्याचा एक वेगळा येणारा वास घेऊ लागले. त्याच्या सोट्याला मग मी माझ्या तोंडात घेतले आणि चोखायला सुरवात केले. त्याचा सोटा कमालीचा देखणा होता. अतिशय सरळ आणि जमेल तितका मोठा असलेला तो सोटा मी माझ्या तोंडात घेऊन एकसारखे माझे तोंड वर खाली करत चोकू लागले होते. त्याच्या शेंड्याला मी माझ्या जिभेने कुरवाळु लागताच त्याच्या शिरा दिसू लागल्या.

खूप वेळ त्याने माझ्याकडून सोटा चोकून घेतला. एव्हाना माझी योनी केव्हाची ओली होऊन झिरपू लागली होती. त्याने मग मला बाजूला केले आणि मला सोफ्यावर झोपवले. माझे कपडे झटकन काढून त्याने मला पण पूर्ण नग्न केले. माझे पाय फाकवुन तो माझ्या योनीकडे एकसारखे बघू लागला. त्याच्या सोट्याला त्याने त्याच्या हाताच्या बोटाने थुंकी लावून त्याचा शेंडा थोडा ओला केला. तो खुप खुश झाला.

त्याने मग हळू हळू करत त्याचा सोटा माझ्या योनीत कोंबला आणि माझे दोन्ही पाय त्याच्या हातात पडकून वरच्या दिशेने केले आणि त्याच वेळी त्याची कंबर तो जोरजोरात मागे पुढे करत हलवू लागला. त्याची कंबर एकसारखी मागे पुढे होत होती आणि त्याच्या प्रचंड वेगाच्या दणक्याने माझी योनी फाटली जात होती. मला ते हिसडे आवडत होते. खूप वेळ त्याने मला ठोकून काढले आणि मग तो बाजूला झाला.

त्याने पुन्हा एकदा त्याचा सोटा माझ्या तोंडात दिला आणि मला चोखायला लावले. मी पुन्हा एकदा याचा तो भलामोठा सोटा माझ्या तोंडात घेऊन चोकू लागताच त्यातून सर सर करत वीर्याचा फवारा बाहेर आला. माझा सगळा चेहरा त्याच्या वीर्याने माखून गेला.त्याचे ते सगळे वीर्य मी मनसोक्तपणे पिऊन टाकले. त्याचा सोटा मी पुढे जवळजवळ वीसेक मिनिटे तरी चोकत होतेच. माझे मन जेव्हा भरले तेव्हा मी त्याचा सोटा माझ्या तोंडातून बाहेर काढला.

तेव्हापासून काका रोजच मला घरच्या घरी ठोकून काढू लागला होता.

You cannot copy content of this page