पार्टीत उपभोगली बायकोची झवाडी मैत्रिण

माझे लग्न होऊन आता साधारण पाच सात वर्षे झाली असतील. मी अरेंज मॅरेज केले होते. सुजाता म्हणजे माझी बायको शहरातील होती. तिला माझ्या पेक्षा त्यामुळे बाकी गोष्टी जास्त माहित होत्या. मी पण शहरातीलच होतो पण माझे गाव तसे छोटे होते इतकेच. बाकी काही नाही.

तिला बघून मी तिच्या प्रेमातच पडलो होतो. तिचे ते दिसणे, तिचे नाजूक ओठ, तिच्या शरीराची ती कमालीची सेक्सी ठेवण, तिच्या फिगर ची असेलेली एक वेगळीच जादू आणि तिच्या छातीच्या गोळ्यांपासून तिच्या बेंबी पर्यंत आणि तिच्या मांड्यांपासून तिच्या गांडी पर्यंत मी तिच्या शरीराच्या प्रेमातच पडलोच होतो. त्यामुळे मी तिला लगेच होकार दिला होता आणि तिच्याशी लग्न केले होते.

मी दिसायला काही फार देखणा जरी नसलो तरी एक तर माझी तब्येत खूप चांगली होती आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे माझा संभोगाचा स्टॅमिना खूपच जास्त होता आणी त्यामुळे तर ती माझ्यावर अशी काही खुश होती कि काही विचारू नका. मी तिला रोजच असे काही ठोकून काढत असे कि एकेकदा तर मला इतकी झोप आली असली तरी तिला पाहिजे म्हणून मी तिला ठोकून काढत असे आणि तिची खाज भागवुनच मग मी झोपत असे.

तसे आमचे नीट चालू होते म्हणजे. तिच्या खूप मैत्रिणी होत्या. त्यातच एक होती सोनाली. सोनाली चे पण लग्न झाले होते आणि तिचा नवरा मोठा बिजनेसमॅन होता. तिला मी पहिल्यांदा बघतिले होते ते आमच्या घरी. निळ्या साडी मध्ये ती आलेली होती. पण ती अशी काही दिसत होती कि माझा सोटा पटकन उभा राहिला होता आणि तो असा काही वळवळ करू लागला होता कि काही विचारू नका.

तिची पण फिगर खुपच सेक्सी होती आणि तिच्या नजरेत एक प्रकारची मादकता होती. ती माझ्याशी बोलत असताना तर अशी काही जवळीक करून बोलत असे कि ती माझ्या जवळ न येता कधी माझ्याशी बोलली आहे कि नाही हेच मला आठवत नव्हते. तिचा नवरा पण माझ्याशी खूप चांगला बोलत असे. त्याचे नाव राजू होते. आम्ही सतत सगळे एकत्र भेटत असू आणि पार्टी करत असू.

त्या दिवशी पण त्यांनी अशीच एक पार्टी ठेवली होती आणि त्यांनी आम्हा दोघांना बोलावले होते. आम्ही जाणार होतोच पण त्याच दिवशी सुजाताची तब्येत अचानक बिघडली आणि त्यामुळे ती काही येऊ शकणार नव्हती. त्यामुळे पार्टीला माझे मी एकटाच गेलो. मला वाटले त्या पेक्षा मोठी पार्टी होती ती. खूप सारे कपल्स आले होते. फक्त मीच हातो जो एकटा तिथे गेलो होतो.

त्यामुळे मला एकटे वाटू नये म्हणून सोनाली सतत मला काय पाहिजे नको ते बघत होती. मी काही दारू वगैरे पित नव्हतो त्यामुळे मी आपला इकडे तिकडे लोकांशी गप्पा मारत माझा वेळ घालवत होतो. हे चालू असताना सोनाली मात्र माझ्याकडे सतत चोरून चोरून बघत होती. तिची नजर त्या दिवशी अशी काही दिसत होती मला कि ती मला आता येऊन माझे चुंबन घेते कि काय असे मला वाटत होते.

तिने त्या दिवशी पण निळ्या रंगाचीच साडी घातली होती. पण ती साडी खूपच वेगळी होती. पार्टी वेयर म्हणतात ना तशी होती ती. ती तिच्या अंगाला अशी काही घट्ट चिकटून बसली होती कि त्यामुळे त्या दिवशी मी तिची फिगर अगदी नीट पणे बघू शकलो. ती साडी तिने बेंबी च्या खाली घातली असलयाने तिच्या त्या खोलगट आणि कमालीच्या सेक्सी बेंबीचे दर्शन मला पहिल्यांदाच मला होत होते. ते बघून तर मी पूर्ण वेडा झालो होतो.

तिने माझ्यासाठी म्हणून एक स्पेशल ड्रिंक आणले होते आणि ते मला देत असताना तिने माझ्या हातात असलेला ग्लास ती घेऊ लागली. पण तो घेत असताना तिने माझा हात काही क्षण तिच्या हातात असा काही पकडला कि मीच त्यामुळे कावरा बावरा झालो. तिने तो ग्लास आमच्या मध्ये असलेल्या टेबल वर ठेवण्यासाठी म्हणून ती खाली अशी काही वाकली कि तिच्या छातीचे वरून मला पूर्ण दर्शन झाले. तिचे गोळे खरेच कमालीचे सेक्सी होते. ते मी माझ्या नजरेने रोखून बघत असतानाच तिने एकदम माझ्याकडे वर बघितले आणि ती माझ्याकडे बघून हसली.

मला काय बोलावे ते समजेना. ती तिकडेच उभी राहिली आणि माझ्याशी बोलू लागली. बोलताना तिंची नजर सतत माझ्या नजरेचा ठाव घेत होती आणि बोलत असताना ती मुद्दाम असे काही हावभाव करत होती कि ते बघून माझा सोटा खूपच जास्त कडक झाला होता. ती मला मुद्दाम गरम करत आहे हे मी ओळखले होतेच.

ती मला म्हणाली “सुजता खरेच लकी आहे.”

“का बरे?” मी असे विचारताच ती मला म्हणाली “अरे म्हणजे काय? तुझ्या सारखा हँडसम नवरा असेल तर लकी च म्हणावे लागेल ना तिला.”

“तुझा नवरा पण काय कमी हँडसम आहे का?” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “अरे फक्त हॅन्डसम असून काय उपयोग? बाकी पण काही करता आले पाहिजे ना? तेच जर जमत नसेल तर त्या हॅन्डसमपणाचा काय उपयोग?” असे म्हणून ती माझ्याकडे बघून तिचा डोळा मारून हसू लागली.

ती हसत असतानाच तिच्या हातातील ड्रिंक माझ्या शर्ट वर पडले आणि तो ओला झाला. ते बघून ती मला म्हणाली “अरे सॉरी सॉरी. चुकून पडले माझ्या हातातून. चल आत चल तुला मी बाथरूम दाखवते.तू तिथे ते धुवून घे.”

असे म्हणून ती मला घेऊन आत जाऊ लागली. पार्टी तर अजून खुचप जोरात चालू होती. कोणाचे लक्ष कोणाकडे नव्हते आणि त्यामुळे मी आणि ती आत गेलो ते कोणाच्याही लक्षात आले नाही. तिच्या मागे मी जात होतो आणि ती चालत असताना तिच्या त्या कमालीच्या सेक्सी गांडीची वर खाली होणारी हालचाल बघून मी खूपच वेडा झालो. तिने आत परकर घातला नव्हता कारण त्या साडीतून तिच्या निकर च्या कडा मला स्पष्टपणे दिसत होत्या.

तिची ती गोरीपान पाठ बघत मी तिने आत कोणती ब्रा घातली असेल याचा विचार करत असतानाच आम्ही दोघे आत पोहचलो. ती मला म्हणाली “इथले बाथरूम थोडे खराब झाले आहे. तुला मी वरचे बाथरूम देते चल.” असे म्हणून ती मला घेऊन वर तिच्या बेडरूम मध्ये गेली.

आत गेल्यावर तीने मला माझा शर्ट काढायला लावला. मी शर्ट काढताच माझी ती कमालीची सेक्सी बॉडी बघून ती वेडीच झाली. ती बघून ती मला म्हणाली “वाह किती मस्त आहे रे तुझी बॉडी.” असे म्हणून तिने माझ्या छातीवर जिथे ते ड्रिंक पडले होते तिथे थोडे पाणी लावले आणि ती तिचा हात माझ्या छातीवरून फिरवू लागली. ती ते करत असताना माझ्या इतक्या जवळ आली होती कि तिचा श्वास माझ्या श्वासात जात होता.

ती अशी काही जवळ आली होती कि तिची छाती माझ्या छातीला लागत होती. माझ्याकडे ती एकसारखे तिची नजर रोखून बघत होती आणि तिने बघता बघता माझ्या तोंडात तिचे तोंड दिले. मी तिच्यावर लगेच चुम्बनांचाच वर्षाव सुरु केला. तिचे ते नाजूक ओठ मी चोकून चोकून लाल केले होते. तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला आणि ती माझा सोटा जोरजोरत तिच्या हाताने हलवू लागली.

आम्हाला फार काही करता येणार नव्हती. तरीही ती झटकन खाली बसली आणि तिने माझा सोटा माझ्या पॅन्ट मधून बाहेर काढला. माझा तो भलामोठा सोटा बघून तिच्या तोंडाला पाणी सुटले. ती त्याला एकसारखे जोरजोरात हलवू लागली. हलवून हलवून तिने त्याला असा काही मोठा केला कि काही विचारू नका. खूप वेळ तिने त्याला हलवले आणि मग तो ती तिच्या तोंडात घेऊ लागली.

तिने तो सोटा बघता बघता तिच्या पूर्णपणे तोंडात घेतला आणि ती त्याच्यावर तुटून पडली. व्योक व्योक करत ती तिचे तोंड एकसारखे मागे पुढे खाली वर करत होती आणि त्याला ती चोकून काढत होती. तिला तो इतका आवडला होता कि ती त्याला काही केल्या तोंडातून काढत नव्हती. तीने खूप वेळ त्याला चोकले आणि मग तिला मी बाजूला केले.

तिंची साडी मी खालून वर केली आणि तिची निकर मी काढून टाकली. तीची निकर काढताच मला तिची ती कमालिची सेक्सी योनी दिसू लागली. मी तीला पुढे झुकवले आणि माझ्या हाताची दोन बोटे ओली करून तिच्या योनीत घालून थोडा वेळ आत बाहेर केली आणि तिचे ते भोक मी मोठे केले. मग मी माझा सोटा हळू हळू करत तिच्या योनीत कोंबू लागलो.

बघता बघता मी माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत घातला आणि मी माझे दोन्ही हात तिच्या गांडीवर ठेवले. काच काच काच काच कच करत मी माझी कंबर प्रचंड वेगाने मागे पुढे करत होतो आणि तिच्या योनीला ठोकून काढत होतो. खूप वेळ तिला मी एकसारखे ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग शेवटी मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनी सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हा पासून मी रोजच तिला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page