Mazi Anokhi Katha

Namaskar IWS mitrano. mi kedar. hi mazi tisri katha. mala mahit aahe ki ya purvichya mazya kathet vishesh ase kahi navte. ya kathet te aahe. hi katha kadchit tumhala aavadnar nahi. thodi mothi pan aahe. ya prakarchya katha ya site var ya aadhi baryach lihilya aahet pan marathit hi pahilich katha asel. yat navin kay te tumhala sampurna katha vachlyavar samjel. magchya kathe pramane hi katha pan mazya aatyachi aahe ani mi 6-7 varshacha astana kharokhar ghadlelya aahet. aaj mi 25 varshacha aahe.

tumhi mazya aadhichya kathanvarun aatyala olkhat asalch pan navin vachakan sathi parat olakh karun deto. mazya ya chulat aatyache vay tyaveli 30te35 darmyan asel. unchula 5′7. ekdam sudaul, ghatdar ani bharlela sharir. varna gavaal. balls khajurahonchya murtinsarkhe ubharlele, sharirala shobhun distil ase. dat mothe kes. disayala thik. tila ek mulgipan hoti ji shaharat shikat ase ani tithech rahat ase. ticha navra mhanje maze kaka baryach varshapurvi varle hote. ti chota motha kaam vyavsay vaigare karat ase. aai mhanayachi ki ti khup shrimant aahe pan dakhavat nahi. aamchyakade tiche jasta yene jane nase. nehmi may mahinyacha suttit pappa mala tichakade pathavat asat. ti ticya mhatarya sasu barobar rahat ase.

tya veli mazya aajobani shaharapasun thoda baher eka colonit ek chota bungala vikat ghetla hota. tyachi dekhbhal aatyane karavi ani tithech rahave ase tyani tharavle. mala pan navin bungala pahata yava mhanun pappani mala tichyakade pochavle. mi tithe pochlyavar mala jara bare vatle. tya colonit tashi samsum ase. masta mothi zade saglikade shanta pakshache avaj vaigare vatavaran hote. colonit etarhi lahan mothe bungale hote pan bahutek bandh hote. mi tithe aamcha navin bngala pahila, to kahi motha vaigare asa navta. tasa lahanch hota. te ek bungala type donmajli ghar hote. changale majbut vatat hote.

mi aatyala pahile tar ti pappa gelyavar parat saafsafaichya kamala lagli hoti. aajila sarvat varchya majlyavar rahanyachi soy keli hoti. mi va aatya pahilya majlyavar rahnar hoto. te ghar 5-10 varshapasun bandh vatat hote. aatya barobar tila madat karayala tya bungalya chi aadhichi mhatari molkarin aali hoti. ticha naav kakubai hota.(atyach naav vasanti hota sangayala visarlo!) tya doghi don divas te ghar zadun pusun saaf karat hotya. aatya kaam kartana blouse ani parkar madhe ase. ti asli kaame kartana sadi nesat nase. tichya hirvya rangachya blouse madhun black colour cha bra spashta disat hota. pan mala kahi tyache vatat navate ani lahan aslyane dokyat naste vichar pan navte. dusrya divhi tya doghini sarva saman jagchya jagi lavle ani jeun zalyavar bungalya mage padvi sarkhi jaga hoti tithe chatai takun baslya hotya.

aaji kholi baher jasta padat nase tiche bathroom vaigare pan tichyach majlyavar hote. mala te ghar jasta aavadla nahi. te aatun khup kondat vatat hota. ground la kitchen, hall ani bathroom toilet. pahiya va dusrya majlya var don kholya ase te ghar hote. pan tyachi rachna aatun gichmidichi hoti. aatil passage lahan hote. khidkyapan thodya vartich vatat hotya. tyan bunglyachya charhi bajuna uncha compoundwall ani mothi zade aslyane dupari pan ujed phar kami yaycha. baryach divas to bandh aslyane vichitra vaas yet hota. baaki pani vij sagla hota. mage chota aangan pan hota.

tya doghi gappa marat baslya hotya. aatya kachya sarkhi blouse parkar madhech hoti tine sadi nesli navti. kakubai aatyala sangat hoti ki gate nit bandh karat ja kalji karnya sarkha kahi nahi. main roadla chalat gelyavar sahaj punyat jayala gadi milel vaigare. mag kakubai tila papad ani lonchitayar karun viknyach kahi sangat hoti. tya gappani mi kantalalo. parat punyat ghari javasa vatla. pan madhet kakubaine ek veglach vishay kadhala. kakubai: ha bungala tumhi vikat ghenya purvi ethe khup pasewale lok rahayche. aatya: kon kon hote? kakubai: ek mhatari tichi molkarin mulga ani sun. mi choti moti kaam karayache. aatya: bara mag?

kakubai: ata mi tala sangte te nit aaik. ya bunglyat bhuta aahet mhantat. aatya: kay? che mi nahi manat. kakubai: hoy, tya mharicha navrayane he ghar bandhala to melyavar he sarvajan ithe rahat hote. ti mhatari ani tichi molkarin chetuk vaigare karayachi ani tyat sunela pan samil vayala sangayachi. to mulga nantar mhatarila estetisathi khup tras dyayala laagla. ani ek divas mhatari ani molkarin gharatunch gayab zale. nantar baryach divsani tichya sunela tya mhatarichi chetkin zaleli disli. tevapasun he ghar 10 varsha bandh hota. ani tyani aata tumhala vikla. aatya: pan ti mhatari asa kay karayachi? kakubai: kay mahit? pan tichi sun mhanayachi ki ti khup vikshipta hoti. tila bayka aavdayachya. tichi molkarin pan tashich hoti. kasle naste chetuk prayog tya doghi tichyavar karayala jayachya. pan karun det nase. ani ho, ya gharachya charhi bajuna ek mantra purun thevla aahe. ti aat yeu shaknar nahi.

This content appeared first on new sex story .com

aatya: pan chetkini vaigare goshtit astat kharya navet. kakubai: mi donda bungla band astana ithe yeun gele hote. mantrik pan hota. tyaveli ti chetkin gharachya talgharatun palun geli. aamhi swata pahila aahe tila. aatya:aho gharat divsa pan itka kalokh asto tumhala bhas zala asel. kakubai: nahi, ani mi udyapasun nahiye teva porala sambhal ani nustya parkar polkyavar(blouse) firraycha bandh kar. mantrik mhana hota ki ti tarun baykana asa firtana pahun chetuk karayala yeil. mantra vaigre aahech pan kashala sankat bolva. aatya: mala tumhi talghar dakhva. kakubai tayar navti pan aatyane hatta kelyaver tayar zali.”adhi sadi nesun ye mag jauya” ti bolali.

mi sarva aikat hoto. mala hodi bhiti vatayala lagli hoti karan mi fakta 6-7 varshacha hoto. mag tya doghi kichen madhe gelya. tithe kopryat ek darvaja hota. tyacha kulup kakubaine ughadla ani tya doghi aat gelya. mi pan hoto barobar. payrya uncha ani chotya hotya mhanun sambhalun utrava lagat hota. jina toda khali gela ani katkonat ujvikade valala. aami khali pochlo. talgharat jayacha jina ekaveli ek manus jau shakel etkach hota. talghar tase mokle vatat hote. tithe bhinti madhech kapata sarkhe khan hote. aat fakta ek nightlamp sarkha manda ujedacha diva hota. aatyakade battery hoti. tyane ti ikde tikde baghat hoti. tya talgharachya kopryat ek chota jemtem pavne 3by3 lambi rundichya chota lakdi darvaja hota.

aatya: he kay aahe? kakubai: mahit nahi. pan tu ughadu nako. tari pan aatyane te ughadlech ani aat torch marla. ti ek bhurari vat vatat hoti atyane te dar banda kela. tichya laksha bhintitlya khanakade gela. tetine ughadle. kakubai pan baghu lagli. aatya: aare ithe tar blouse thevlele distayet. kiti lahan vatayet. kakubai: aga cholya aahet tya. blouse peksha thodya lahan ani tang astat pan he tar bhalch kahitari vatay. tya mhatarichi molkarin aslach kahitari shivaychi ani sunela ghalayala sangayachi. ti sun kay asle blouse,cholya ghalnar hoti? aatya: pan gharat vaprayala chan aahet. kamo kapdat shivlelya distat. tashi kakubai vaitagli ani bolali “thev te ani varti chal”. aamhi varti aalo aatyne parat tya talgharachya darvajala kulup lavla. aatya jari nehmichya kapdyat hoti tari ticha madak anga tyatun janvat hota.

This story Mazi Anokhi Katha appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page