साली आधी घरवाली

माझे लग्न होऊन तीन वर्षे झाली होती. आमचा संसार सुखाचा चालू होता. त्यातच माझी बायको आता गरोदर होती. मी आणि माझी बायको दोघेच राहायचो. त्यामुळे तिला पाहिजे नको ते बघायची सगळी जबाबदारी माझ्यावरच असायची. दिवस जातील तसे तिची अवस्था बिकट होत गेली आणि माझ्या कामाच्या व्यस्त वेळापत्रकातून मला तिच्याकडे म्हणावा तसा वेळ देता येत नव्हता.

माझी होणारी ओढाताण बघून माझी बायको एके दिवशी मला म्हणाली “अहो ऐका ना. तुमची इतकी ओढाताण होत आहे. माझ्यामुळे तुमच्यावर खूप ताण येत आहे. त्यामुळे मी माझ्या बहिणीला माझ्या मदतीसाठी बोलावूं घेऊ का?”

सोनम, माझी मेहुणी. तिचे अजून लग्न व्हायचे होते. ती कॉलजेला जायची. गव्हाळ वर्णाची सोनम दिसायला तशी देखणी होती. उंच, कडक फिगर आणि चेहऱ्यावर सतत हास्य यामुळे तिच्याकडे कोणीही लगेचच आकर्षित होत असे.

मी तिचा आवडता जीजू होतो. माझे आणि तिचे चांगले जमायचे. ती माझ्या कॉलेजच्या मैत्रिणी सारखीच माझ्याशी नेहमी वागायची. मी आणि माझ्या बायकोची कधी भांडणे झाली तर मी तिला सगळं सांगायचो. ती नेहमी माझी बाजू घेत असे. ती घरी येणार म्हणून मी अजिबात आढेवेढे घेतले नाहीत. मी तात्काळ संमती दिली.

त्या दिवशी सोनम सकाळीच आली. आल्या आल्या तिने घराचा ताबा घेतला. माझ्या बायकोला काय पाहिजे नको ते सगळे ती बघू लागली. मला पण थोडे बरे वाटले कारण माझा ताण कमी झाला होता. सोनम ला मी साधारण सहा एक महिन्यांनी भेटत होतो. त्यामुळे आमच्या गप्पाना उधाण आले होते. वेड्या सारखे आम्ही गप्पा मारत बसू लागलो होतो.

माझ्या बायकोला आता रूमच्या बाहेर येणे मुश्किल होऊन गेले होते. त्यामुळे ती बेडवर च पडून असे. मी आणि सोनम सगळे काम करायचो. रात्रीचे जेवण लवकरच होत असे आणि माझी बायको लगेच झोपी जात. पण मला एवढ्या लवकर ना जेवायची सवय ना झोपायची. त्यामुळे मी सोनम बरोबर गप्पा मारत निवांत बसे.

आम्ही एकदा असेच बोलत असताना मी तिला विचारले “काय ग सोनम तूला बॉयफ्रेंड आहे कि नाही?”

Marathi Zavazavi  चाचीच्या जवखोर बहिणी

“नाही हो भाऊजी. मला कुठे आलाय बॉयफ्रेंड? कोण विचारतय आम्हाला?” ती म्हणाली.

“अग तुझ्या सारख्या मुलीला तर कोणीही मिळेल.” माझ्या या उत्तरावर ती हसली आणि म्हणाली “हो का? मग तुम्ही तर लग्न करून बसला ना” असे म्हणाली आणि माझ्याकडे बघून लाडीकपणे हसली आणि माझ्याकडे भेदून बघू लागली.

तिच्या या उत्तरावर मी सटकलो. मी पण हसलो आणि म्हणालो “लग्न च तर झालय. बाकी अभी तो मै जवान हू”

“हो का” तिचे उत्तर आले.

“हो ना. आणि तसेही साली आधी घरवाली असते माहितीये ना” मी थोडे धाडस केले. त्यावर ती खळखळून हसली आणि माझ्या दंडाला चापटी मारून स्वयंपाक घरात गेली.

त्या दिवसापासून आमच्या गप्पा आता थोड्या वेगळ्या वळणार जाऊ लागल्या. मी तिचा गूळ काढू लागलो होतो. ती पण चांगलीच रंगात आली होती. का नाही होणार शेवटी तिचा आवडता जीजू तिच्याशी लगट करू पाहत होता. त्यामुळे ती पण खूप खुश होती.

एके दिवशी रात्री जेवणानंतर ती उभ्यानेच भांडी धुवत होती. मी पाणी पिण्यासाठी म्हणून फ्रिज जवळ गेलो तर तिने तिकडूनच माझ्या अंगावर हाताने पाणी फेकले. मी माझे अंग चोरून घेतले आणि तिला म्हणालो “सोनम परत पाणी फेकलेस तर बघ हा माझ्याशी गाठ आहे”

“फेकणार. काय करणार आहात?” असे म्हणून तिने पुन्हा माझ्या अंगावर पाणी मारले. मी पळतच तिच्याकडे गेलो आणि तिचा हात माझ्या हातात पडकून पिरगळला. हात पिरगळताच ती माझ्या जवळ आली. मी तिला मागून पकडले होते आणि तिची हनुवटी धरून तिला म्हणालो “का ग किती त्रास देतेस मला तू?”

माझा हात तिच्या हनुवटी वर होता खरा पण माझे कोपर त्यामुळे तिच्या छातीवर रुतून बसले होते. माझ्या हाताला तिच्या छातीचा उभार स्पष्टपणे जाणवत होता. मला ते लगेच जाणवले त्यामुळे मी हात तसाच पकडून ठेवला.

पृष्ठे: 1 2