Vahinila Nagadi Karun kacha kacha Zhavali

Mi tumcha ladka yogu. Sadhya mi punyat eka MNC companit job karat ahe. maz age 26 ahe. Disayla mast ahe chan. amacya gharata mi sarvata lahana (majha lahana nahi ha) amaca bha’u motha asalyane sagalyata agodara tyace lagna jhale, majhya bhavace vaya 28 asela tevha tyace lagna amacya lambacya nateva’ikacya muli sobata jhalam, lagna vaigare agadi thatata para padale, (are ho ho vahini badala sangayace rahilaya sangato ki) majhya vahinica nava swati.

Disayala dekhani! ani tila baghitalyavara vatayace, ‘tila na, mithitaca ghyave, ani ticyavara cumbanaca varsava karava… ticya badala asya bhavana ka yeyacya konasa tha’uka, pana vaya vadhate hote majham ase vatane sahajika asayace, tara aso disayala ekadama dekhani madaka ani rekhiva cehara….. Kunala sahaja bhurala padhela asica..
Nehami jevha kama iccha vhayaci tara tica deha mala athavayaca.
Ti jevha gharata dhune dhuvata asaci tevha to tica boca ahhhahha ham’m’ma ksanata bulla tathavayaca… asa gola garagarita boca baghitalya nantara sagalyance (lavadyace) hala tara honaraca!

Tica te sadi ghudaghya parenta vara karuna dhunam dhuvayala basane tya gorya potarya n’yahalata ticya potarya varace te virala kesa baghitale ki sarirata karanta alya sarakhe vhayace, ti calata asatana tici matakanari ganda ajuna veda lavayaci.. Majham koleja suru asalya mule mi dupari gharica asayaco.
Aseca divasa maguna divasa jata hote mi svati vahinicya navane roja batharuma madhye halavayaco.. Tici nikara vara bulla ragaduna majham pani kadhayaco… ahhha ham’m’ma aseca divasa jata hote.. Hya gosti phakta majhya majhyata hotya, jase vaya vadhu lagale tasi jhavanyaci iccha khupa ho’u lagali….

ata svati vahini pana bharali hoti… chotya kairya ata mothe ambe jhale hote.. Tice bola vadhale hote.
Gavarana svati vahini ata ba’i jhali hoti tici ganda ata jasta dauladara jhali hoti… tila hi kalale hote majha dira ata kahi lahana rahila nahi….

Maga amacya cangali gatti jamali hoti… bha’u divasabhara kamala asayaca… svati vahini majhya sobata cangalica hasata khelata bolayaci.. Kadhi maja maskari karayaci.
ekhada sandhyakalacya velesa vahini jhadu marata hoti, mi sopyavara paduna tivhi pahata hoto.. Ti jhadu marata asatana mi tila n’yahalata hoto.. Tici golakara ganda pahuna majhya baramodya madhye tambu tayara jhala majha bulla kadaka ani lambalacaka.. Svati vahinica laksa majhya bulyavara gele ani kahi ksana n’yahalata majhi ani tici najara najara jhali ani tine laksa nahi ase dakhavuna tice kama calu thevale…

mi tadaka uthuna batharuma madhye ja’una landa svati vahinica madaka sarira athavuna halavale.

Majhya manata hurahura majale.. Tica majhya bulyakade rokhuna pahane.. To ksana sarakha sarakha athavu lagale….

Mala tila nagade baghanyaci iccha ho’u lagali..

ata ratri mi plena kela. Sagale jhopalya nantara mi tyacya ruma javala gelo.. ata madhuna motham mothya svasaca avaja yeta hota ani kincita kanalya sarakha avaja yeta hota… mala ghama phutala hota… pana iccha hoti svati vahinila nagade pahanyaci… tyacya ruma cya darala eka phata hoti.. Tya phati madhuna mi baghitale…. Majhe dole vispharale… majha bha’u vahinice paya phakavuna ticya pucivara thukata ahe.
. (Thukayaci kaya garaja garama karuna puci oli karayaci ajakalacya purusanna gha’icam phara) tyane tyaca bulla vahinicya pucivara thevala ahhha jorata toka de’una bulla ticya pucita sarala ahhha tasi tine ahha ahha asa avaja kela…

majhi svati vahini bha’u kaduna jhavuna gheta hoti… majha bha’u vahinicya puci madhye bulla ghusaluna kadhata hota
Svati vahini tyacya bulyace aghata tici ganda ucaluna ata kholavara gheta hoti… ticya ambyaci bonde gadagada halata hoti… tica gora sarira camakuna nighata hota… bha’u ca bulla bahera alyavara tici kesala puci divasa hoti…

tine ticya payaca vilakha bha’u cya gandivara kela hota… tevadhyata bha’u ne pani kadhale ani bulla puci madhuna kadhala vahini ne tondatuna citkara kadhala ahhha aho naka na kadhu ajuna ham’m’ma bha’u damuna bajula paduna jhopi gela.

Majhya bullyane ata kadaka ani lambasadaka ho’una bulyacya sira dukhavalya.. Mi majhya bedavara ja’una ratrabhara… svati vahinica nagade sarira athavuna athavuna mutha marali… kadhi jhopa lagali kalale nahi…

sakali kadhi jaga ali samajale nahi… usira jhala mhanuna mi pana koleja la gelo nahi
Majhya manata ata svati vahini badala ajuna prema ani kamavasana jagrta jhalya… bha’u ani gharatale sagale kamala gele… svati vahinila avaja de’una caha karayala sangitale.. Ho karate ha.. Svati vahini thodyavelata caha ghe’una ali ani mhanali.. Mahasaya utha jagala jagala tumaci garaja ahe…

mi tila mhanalo jagala kasala tula asela majhi garaja… tine khote dole vataruna vicarale kaya mhanala… anga mhanaje kahi tari kama asela tujham.. Dalana vaigare anayace asela.. Ajuna kaya na?(ata mi lahana asalya mule kama malaca karavi lagayaci sagaleca karatata) nahi tase kahi nahi avara ata angholila pani kadhalaya thanda ho’ila… ase mhanuna vahini tadatada nighuna geli.. Mi taka ticya matakanari ganda n’yahalata basalo ti bahera ja’una ticya kamala lagali….

Svati vahini la ratri jhavatanace citra dolya samora taralata hote…

ti ani mica ghari hoto duparace jevana atopalya nantara amhi kahi vela gappa marata hoto.
Tine mala vicarale maga yogu saheb(ticya peksa lahana asalyamule yogu ca mhanayaci)ajakala khupa kavare bavare asata premata vagaire padala nahi na.. ? Mi mhanalo che ga vahini ajuna tujhya sarakhi sundara mulagi nahi bhetali… tine khote khote dole vatarale ani mhanali pure ha maskari ata….. ani mala tapali marayala pudhe ali ani cukuna tica hata majhya bulyavara halakasa padala… ti sud’dha kahi ksana gadabaduna sori mhanali majha bulla adhica kadaka ho’una basala hota.. Kadaka bulyala mulayama sparsa jhala… jhopalelya nagala tine jagavile hote

Svati vahini saramene tituna nighuna geli…

ticya ruma madhye ja’una padali… dara halakaca lavale hote… kahi vela mi tivhi pahuna vahinicya ruma madhye mudama dokavayala gelo… ti palathi jhopali hoti.. Tica kamaniya bandha spasta disata hota gandicya ubhara motya ghagari sarakha disata hota.. Sadi thodi vara alya paya ughade padale hote payavarace virala kesa veda lavata hote
Mi himmata karuna ticya ruma madhye gelo… itakya javaluna mi pahilyandaca tica deha n’yahalata hoto… mala na rahuna mi ticya ughadya paya varuna hata phiravu lagalo.. Tari sud’dha tici kahica hala cala jhali nahi.. Halu halu tici sadi mi ajuna vara geli
Ticya gobarya mandya baghuna majha bulla ata usali maru lagala hota… tici ganda mala veda lavata hoti… halu halu vahini svasa mothayane gheta hoti… tine tondata tuna madaka citkara kadhala ahha ham’ma… ani eka sa’ita la valuna jhopali… mi manata vicara kela jhale tevadhe basa ata nighu… tevadhyata maguna avaja ala kutham calaya asam petavuna… mi mage phiralo… ksanata svati vahinicya othata otha gumphale.
Mi majhya svati vahinicya tondata tonda ghaluna kisa karu lagalo.. Svati vahinici jibha tondata ghe’una mi cokhu lagalo.. ekamekancya mithi madhye gumphuna gelo…. Musaladhara pa’usa yava asa ekamekanvara cumbanaca varsava karu lagalo.. ahhhahha ham’mam’m’ma.. Vahini khupa aturatene vata pahata hoto ga ya divasaci… mi sud’dha re tujhya ya sarirala kadhi apale karate ase jhale hote raja… vahini mhanali.
Vahinila khali jhopavuna mi ticya vara svara jhalo… ticya donhi galavara.. Ticya kapalavara.. Ticya manevara kisa karata hoto ti majham dokam ticya sariravara dabuna gheta hoti.. Tica padara kadhica dhalala hota..

Tice mothe ambe je mi lambuna n’yahalayaco te majhya tonda javala hote… mi ticya bla’uja ci batane patapata kadhuna tice ambe mokale kele.. Svati vahinice mothe ambe majhya samora nagade hote.. Vahinicya ambyaci bonde kadaka jhali hoti.
Mi vahinice ambe tondata ghe’una cokhata hoto.. Vahini tondatuna ahhha hanhhha ham’m’ma ase citkara kadhata hoti.. Svati vahini majhe tonda ticya ambyavara dabuna ahhhaja hamm’m’ma ajuna daba tujhya vahinice ambe…
ahhhahha tujhya vahinice ambe purna kuskaruna taka re ham’m’mam’m’ma… vahini ase vicitra avaja kadhata hoti… ksanata kaya jhale mahita nahi vahini mi mala joradara dhakka dila ani khali jhopavale majha baramoda kadhuna majhya landaca akara andarapenta varuna n’yahalu lagali hamm’m’ma ahhha yogu are kiti motha ahe re tujha lavada ahha ham’m’ma ase mhanuna tine majhi andarapenta pana oduna kadhali ani majhya bulyaci malisa karu lagali.

This content appeared first on new sex story .com

Svati vahinicya tondatuna lavada ha sabda pahilyada ekala hota.. Strine ase sabda vaparale tara purusaci utejana adhika vadhate… ata svati vahini majha bulla tondata ghe’una cokhu lagali.. ahhha ham’ma pahilyada kuthali tari stri majha bulla cokhata hoti majhya bulyacya sira ajunaca tatharalelya hotya… bulla kadaka ani lambalacaka jhala hota toca tondata ghe’una vahini vedya cokhata hoti.
ahhhahhhahhhahhahhha ham’mam’m’ma.. Svargata asalyaci anubhuti mala yeta hoti…. ata… vahinila thambuna vahinila khali jhopayala sangitale… mi tadakapadaki svati vahini ci sadi pheduna takali… ticya parakara ci gatha soduna tica parakara kadhuna takala..

ata majhya samora majhya svati vahinica ughada deha hota gora gora.. Ticya purna sariravara mi kisa karata hoto.. Ticya ambyavara kisa karata hoto.
Ticya bembi vara kisa karata hoto.. Ticya tondatuna tarhe tarhe ce avaja nighata hote ahhha ahhhahhahhha ham’m’mam’m’ma a’i ga rahu ahhha aja sodu nako ahhha ham’m’mam’m’ma…

nahi sodata ga ayusyabhara vahini tula… asa mi mhanalo… ticya bembi jibha takuna catata hoto… ticya mandya coluna mandya vara kisa karata hoto.. Majhi svati vahini majhya samora nagadi hoti phakta kalya rangaci nikara ticya angavara hoti
Svati vahinine tica sarira purna pane majhya svadhina kele hote.. ata tici kali nikara kaduna ticya kesala pucica darsana mala jhale.. Svati vahinica anga anga saharuna jata hote.. Mi majhya svati vahinici kesala puci kuravalata hoto.. Tice paya phakavuna ticya kesala puci madhuna ticya pucicya othanna bajula karuna mi majhi jibha svati vahinicya pucit gusavali.
ahhhahhha ham’mam’m’ma je mi mi vedya sarakha tici puci catu lagalo.. Svati vahinici pucituna ata kamarasa vahu lagala hota.. Vahini majham tonda puci madhye dabata hoti.. ahhhahha a’i ga.. Mele ahhhahhahhha cata yogu cata majhi puci catuna kadha raja ahhha… tujha bha’u nahi re asi maja deta ahhhaha mi majhya vahinica pucica dana cokhata hoto…. Vahini ci puci catuna catuna vahini y tondataca jhadali
ahhhaha ahhhahhhaha rahula mi ale ase mhanata svati vahinine pucica pani majhya tondata sodale… mi jibhene catuna vahinicya pucica pani pi’una takale… ani mi khali jhopalo…

svati vahini la sangitale tujhi puci ata majhya tondavara ghasa.. Rahula he kaya navina… mi mhanalo plija vahane tici mothi ganda ghe’una majhya tondavara basali.. Vahini tici puci tondavara ghasata amhi 69 madhye alo.
Svati vahini majha landa punha cokhu lagali mi tici ganda puci catuna ghe’u lagalo ahhhaha ahhhahhhahhhahha hamm’m’ma ase avaja ghumu lagale… ata vahini mhanali mala khupa jorata mutayala aliye.. Mi mhanalo vahini puci tujhi tondavara ahe muta na ahhhahha ham’m’ma vahini mhanali kahi tari kaya kahi ha he… pana tica hi na’ilaja jhalam vahini majhya tondavara basuna mutu lagali tica garama pani mi pi’una takale… svati vahini ata khupa garama jhali hoti… ti mhanali yogya majhya pucila santa kara ata nahi rahavata re ahhhaha ham’m’ma aaiggg.

Mi svati vahinila khali jhopavale… tine tice paya vimanacya pankhya sarakhe phakavale mi majha lambalacaka bulla vahinicya pucivara thevala ahhhaha majha majha bulla vahinicya puci madhye ata bahera ho’u lagala…tasi svati vahini oradu lagali ahhhaja are raja halu ahhhahhha tujhya vahinici puci ahe re randeci nahi.

ahahaha a’i mele… mala vahinicya tondata ase sabda ekuna ajuna ceva vadhala… vahinine ata ticya payaca vilakha majhya kamare bhavati kela hota.. Mi majhya vahinici puci kacakaca jhavata hoto ahhha ahhha ruma madhye madaka avaja ghumata hote….

asamantata srungara rasa daravalata hota.. Majhi svati ta’i majhya lavadyace danake tici ganda ucaluna pucita kholavara gheta hoti… svati vahini ani majham nagade sarira ekamekanna bhidata hote.

Vahinicya pucita majha landa ghusaluna ghusaluna nighata hota… jhava jhava jhava ahhhaha a’i ga mele tujha bha’u nahi re thokata asa raja ahhhaha ham’m’mam’m’ma…asi vahini jhavuna ghetana bolata hoti… mi majha lavada svati vahinicya pucimadhye ekhadya masina sarakha ghusaluna kadhata hoto….. Ticya puci madhye vegalaca karanta yeta hota… majhya bulyaci supari vahinicya pucica valavala karanara kida tecata hoti.
ahhhahja ham’m’mam’m’ma a’i ga mele yogyaa mi phakta tujhica banuna rahila ahhhahha aja majhya pucica maja utarava re toka ajuna jorata ahhhaha ahhhaha a’i ga jhava vahinicya tondatuna he sabda aikuna majha jhavanyaca vega ajuna vadhala ahhhaha kacakaca jora jorata vahinila mi toku lagalo ata vahini sud’dha petali hoti… majha lavada satasata tici puci jhavata hota.. Ti anandane citkarata hoti.
Majhya landace aghata majhya svati vahinicya pucita hota… vahinici puci oli jhalyamule pacakkaka pacakka avaja yeta hota… sarva ruma madhye vatavarana petale hote… mi majhya vahinicya pucica bhosada karata hoto… mi majhya vahinici puci cecuna kadhata hota majhya bullyane… ahhhahha ahhhahha ham’mam’m’ma ahhhahhahhha yogu majhya pucica pani yetanya ahhhahha ham’m’ma ase mhanuna vahini jhadali.
Ticya puci madhuna pani alam.. Tica cehara samadhanane phuluna gela…. ahhhahha rahula aja tokuna kadha ajuna… tujhya bulyacya mala’ine mala bharavuna taka ahha ham’m’ma…

ho ga rani tula aja nahi sodanara.
Pudhachi story continue Karin so Kashi vafali Mazi story msg Karun nakki sanga mi Sadhya punyat ahe job karat ahe Maza email ahe [email protected] ani [email protected] Tumcha yogu vat baghat ahe hh tumchya reply chi. google hangout bar pan chat Karu shakto. patkan Kara msg vat baghat ahe mi lavada tatavun. tumcha yogu.

This story Vahinila Nagadi Karun kacha kacha Zhavali appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page