कामुक बायकोची घरीच चोदली योनी

माझे लहानपणी पासून स्वप्न होते कि मी एकदा तरी सिरीयल किंवा पिक्चर मध्ये काम करावे. मी त्याच दृष्टीने सगळे करत आलो होतो देखील. म्हणजे कॉलेज मध्ये असताना मी अभ्यास कमी आणि जास्त करून बाकी गोष्टीतच मी रस घेत असे. मी मुळात अभ्यासात तसाही कच्चाच होतो म्हणा. त्यामुळे तर मी माझ्या आवडीच्या विषयात जास्त मन लावून काम करत होतो.

कॉलेज मध्ये गॅदरिंग वगैरे मध्ये मी नेहमीच पुढे पुढे करत असे आणि त्याच बरोबर मी नियमितपणे जिम ला पण जात होतो. कारण फिल्म इंडस्ट्री मध्ये काम करणे काही सोपे काम नव्हे हे मला चांगलेच माहित होते आणि म्हणून मी जास्तीत जास्त मी चांगला कसा दिसेन हे बघत असे. मी जिम लावून माझी तब्येत अशी काही केली होती कि काही विचारू नका.

माझी उंची जशी चांगली होती तशीच चांगली माझी बॉडी पण होती. ऍब्स माझ्या बॉडीला खुपच शोभून दिसत होते आणि माझे पिळदार स्नायू तर माझ्या पर्सनॅलिटी ला खूपच उठून दिसत होते. एकूणच मला जे बघत होते ते मला नेहमी म्हणत कि तुझे काम इथे छोट्या गावात नाही तर मोठ्या शहारत आहे जिथे तुला काही तरी काम पण मिळेल आणि तुझ्या आवडीच्या क्षेत्रात काम पण मिळेल.

म्हणून मग मी माझे कॉलेज जसे संपले तसा मी निघालो आणि सरळ मोठे शहर गाठले जिथे मला पाहिजे ते मला मिळवायचे होते. मी एक फ्लॅट भाड्याने घेऊन राहत होतो आणि रोज सकाळी उठून एकदा दिग्दर्शकाकडे जाऊन त्याला भेटत असे. मी जेव्हा हे चालू केले तेव्हा माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली कि माझ्या सारखे तिथे खूप जण होते.

मी काही असा फार वेगळा किंवा अफलातून वगैरे नव्हतो. काही जण माझ्या पेक्षा पण खूप देखणे आणि उत्तम काम करणारे होते. तरी देखील ते अजून पण स्ट्रगल करत होतेच. त्यामुळे मी खूपच चिंतीत झालो होतो कि या अश्या मोठ्या शहारत माझा निभाव लागणार तरी कसा. मी जसे जसे सगळ्यांना भेटत होतो त्यातून मला एक गोष्ट समजत होती जोरावर तुमचे नाव कोण कोणी सुचवत नाही तोवर तुम्हाला काही काम मिळत नाही.

सतत डायरेक्क्टर च्या समोर असावे लागते हे अजून एक होते आणि म्हणून मग मी एक आयडिया केली होती. मला समजले कि एका डायरेक्टर कडे त्याच्या असिस्टंट ची नोकरी आहे. मी त्याला जाऊन भेटलो लगेच. तो अतिशय ढोल आणि अतिशय बेढब होता. त्याने मला लगेच कामावर ठेवून घेतले आणि मला काम समजावून सांगितले.

मी त्याचे काम अगदी नीट करू लागलो आणि त्याचा विश्वास मी लगेच संपादन केला. त्याने मग मला त्याच्या घरी पण पाठवण्यास सुरवात केली होती. तो पहिला दिवस होता जेव्हा मी त्याच्या घरी गेलो होतो. घरी त्याची फक्त बायकोच होती. तिला बघून मात्र मी पुरा वेडा झालो. अतिशय म्हणजे अतिशय देखणी होती ती. जसे पिक्चर मध्ये दाखवतात अगदी तशीच ती दिसत होती.

तिचे नाव प्रिया होते आणि तिची फिगर ३६-२४-३६ अशी होती. तिला बघून मी काय करू आणि काय नको असे मला झाले होते. तिची छाती, तिची कंबर, तिची गांड सगळेच कसे अफलातून होते. अश्या बायका प्रत्यक्षात पण असतात हे मला तेव्हा पहिल्यांदाच समजले.

मी आता त्याच्या घरी नियमित जात असल्याने प्रिया पण मला चांगले ओळखू लागली होती. माझ्याकडे बघताना तिची नजर काही वेगळीच असत. असणार पण ना कारण तिचा नवरा असा काही होता कि माझ्या सारख्या वेल मेंटेन माणसाला बघून ती वेडी होणे साहजिकच आहे. मी घरी असलो कि सतत तिच्या मागे पुढे करत असे आणि तिचे मन राखायचा प्रयत्न करत असे.

तिला पण ते समजत होते कि मी नको तितके तिच्या जवळ जवळ करत आहे पण तरीही ती मला काही रोखत नव्हती. तिने एकदा मला अचानक विचारले “काय रे तुझी बॉडी इतकी चांगली आहे. तू दिसायला चांगला आहे. तरी पण तू हे असे काम का करतो? सिरीयल किंवा पिक्चर मध्ये काम का करत नाही? की  तुला त्याची काही आवड नाही?”

माझ्या मूळ प्रश्नाला तिने हात घातला होता ते बघून मी लगेच तिला म्हणालो “अहो मला तर उलट त्यातच काम करायचे आहे.पण मला काही केल्या काम मिळत नाहीये. माझी शिफारस करेल असे इथे कोणी नाही ना. म्हणून मग तोवर हे काम करत आहे.”

मी असे म्हणताच ती माझ्याकडे बघून हसली आणि मला म्हणाली “बरोबर आहे तुझे. तू एक काम कर उद्या मला सकाळी भेट. हे उद्या परदेशी चालले आहेत.”

दुसऱ्या दिवशी मी तिला सकाळीच जाऊन भेटलो. ती तर सकाळी सकाळी दारू पीत बसली होती. तिने निळ्या रंगाचा पारदर्शी गाऊन घातला होता. तो गाऊन इतका छोटा होता कि त्यातून तिच्या मांड्या जश्या स्पष्ट दिसत होत्या तसेच तिचे आतील कपडे पण स्पष्ट दिसत होते. एकाच रंगाची ब्रा व निकर तिने घातली होती आणि तिची फिगर त्यातून कमालीची उठून दिसत होती.

“तुला मी काम मिळूवन देउ शकते.” ती सरळ मला म्हणाली. “पण मग माझ्यासाठी तू काय करणार?”

“काय करू सांगा? तुम्ही म्हणाल ते कारेन मी.” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “ठीक आहे मग. एक काम कर माझे पाय चाटून दे.”

ते ऐकून मी खुश झालो. मी लगेच उठलो आणि तिच्याकडे गेलो. ती जिथे बसली होती तिथे मी खाली बसलो आणि तिचा एक पाय मी माझ्या हातात घेतला आणि त्याचा तळपायाला मी माझ्या ओठाने एक छान असे चुंबन दिले.मग मी तिच्या पायाचा अंगठा माझ्या तोंडात घेतला आणि तो चोकू लागलो. ती शहारली मग मी माझी जीभ बाहेर काढली आणि हळू हळू तिच्या पायावरून फिरवू लागलो.

माझी जीभ हळू हळू करत मी तिच्या पिंडाऱ्यांवरून नेत नेत मी वर खाली करू लागलो. ती हळू हळू गरम होऊ लागली होती. मी जेव्हा पुन्हा एकदा तिच्या गुडघ्याकडे गेलो तेव्हा तिने मला अजून थोडे वर येण्यास सांगितले आणि तिची मांडी चाटायला सांगितले. मी माझी जीभ तिच्या त्या गोऱ्या गच्च मांड्यांवरून सर सर करून फिरवू लागलो तसे माझा सोटा कमालीचा कडक झाला.

तिची मांडी जशी मी चाटू लागलो तशी ती पण मग बेभान झाली आणि तिने मला ऑर्डर करायचे बंद केले. तिची निकर मी हळूच माझ्या तोंडाने धरून काढली आणि तिची योनी मी मोकळी केली. तिची योनी कमालीची गोरी तर होतीच होती पण ती इतकी सेक्सी होती कि काही विचारू नका. तिच्या योनिवरून मी माझी जीभ ठेवून जराशि फीरवली असेल नसेल तोच तिची योनी खूपच लाल झाली आणि तिचे पदर हळू हळू करत ओपन होऊ लागले.

तिच्या योनीत मी मग माझी जीभ घातली आणि तिच्या आत असलेल्या दाण्याला पण स्पर्श होईल अश्या बेताने मी माझे तोंड जोरजोरात मागे पुढे करून तिची योनी चाट चाट चाटू लागलो. ती माझे तोंड तिच्या हातात धरून तिच्या योनीवर ठेऊन घेत होती आणि अधिकाधिक ताकदीने मला तिची योनी चाटण्यास सांगत होती.

तिने मला मग बाजूला केले आणि माझा सोटा तिने तिच्या तोंडात घेतला. तिचे ते नाजूक ओठ माझ्या सोट्याला लागताच मी वेडा झालो. तिने माझा पूर्ण सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला वेड्या सारखे चोकू लागली. व्योक वोक करत ती त्याला चोकू लागली होती आणि मी तिच्या छातीला माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागलो होतो.

खूप वेळाने तिने मला बाजूला केले आणि ती खाली झोपली. मी तिचे पाय पुन्हा एकदा बाजूला केले आणि तिच्या योनीवर मी माझा सोटा ठेवला. हळू हळू करत मी माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत कोंबलाआणि मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करून तिला ठोकू लागलो.तिच्या योनीत माझा सोटा आत बाहेर होत होता तसे त्याच्या होणाऱ्या घर्षणाने आम्ही दोघे पण कमालीचे बेभान होत होतो.

खूप वेळ तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग मी माझा सोटा बाहेर काढला. मी तो सोटा लगेच तिच्या तोंडात दिला. तिने जसे त्याला चोखायला चालू केले तोच त्यातून वीर्याचा फवारा सर सर करत बाहेर आला. तिने ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो.तिचा नवरा येऊ पर्यंत मी तिला दिवसरात्र ठोक ठोक ठोकून काढले.

तीने लगेच मला काम पण मिळवून दिले आणि तेव्हापासून मी तिला नियमितपणे ठोकून काढू लागलो होतो. अश्या प्रकारे मी ज्या साठी तिथे गेलो होतो ते मला मिळाले होते आणि माझी संभोगाची सोय पण झाली होती.

You cannot copy content of this page