लेस्बियन मैत्रिणींनी चाटली गुलाबी योनी

“ए मोना ते लेस्बियन म्हणजे काय असते ग?” मी तिला अचानक प्रश्न विचारल्याने ती सुरवातीस थोडी बावरली. पण तिने मग मला लगेच उत्तर दिले “अग तुला गे म्हणेज काय माहित आहे का?”

“नाहि. ते आणि काय असते?” मी विचारताच ती मला म्हणाली “अग हे बघ नॉर्मली आपण वयात आलो कि आपल्या नैसर्गिक भावना आणि गरजा या बदलत जातात आणि आपल्याला त्या नुसार विविध गोष्टींची गरज असते. त्यातीलच एक गरज असते ती शारीरिक. नॉर्मली मुले मुलींना आणि मुली मुलांना उपभोगत असतात. याला नॉर्मल सेक्स असे म्हणतात.”

“काहि वेळा एखाद्या मुलाला मुली बद्दल आकर्षण वाटत नसते तर त्याला मुला बद्दल आकर्षण वाटत असते. जेव्हा दोन मुलांना एकमेकांबद्दल आकर्षण वाटत असते आणि ते एकमेक्नासोबत संभोग करतात तेव्हा त्यांना गे म्हणतात. आणि असेच जेव्हा त्या ठिकाणी मुली मुली असतात त्यांना लेस्बियन म्हणतात. समजले का आता तरी?”

“हो समजले.” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “पण तू का असे अचानक आज विचारत आहेस हे?”

“काही नाही ग ती आपल्या वर्गातील ती सोनाली आहे ना. ती काल कोणाशी तरी फोन वर हळू आवाजात बोलत होती कि संभोग करून खुप दिवस झाले आणि कधी एकदा तुझी योनी मी बघते असे मला झाले आहे. मी लेस्बियन आहे हे तुझ्यामुळे मला समजले”. असे ती बोलत होती. त्यावरून मला हा प्रश्न पडला आणि म्हणून मी तुला हे विचारत आहे.

“ओके ओके. मग ते कधी भेटणार आहेत काही समजले का तुला काही?” तिने मला विचारले तेव्हा मी तिला म्हणाले “हो ती येत्या रविवारी भेटणार आहे.”

“मग तू हळूच बघून ये ना काय करतात ते नेमके. तुला पण त्यात भारी रस वाटू लागला आहे असे मला वाटत आहे बघ प्रिया.” ती मला असे म्हणताच मी तिच्याकडे बघून हसू लागली.

मी पण तिच्याकडे बघून हसले आणि तिला म्हणाले “नाही ग तसे काही नाही. पण खरे सांगू का? ती अशी काही बोलत होती ना कि तिच्या बोलण्याने कसे काय माहित नाही पण माझ्या छातीचे निप्पल्स आपोआपच मोठे झाले आणि कडक झाले. माझ्या योनीचा आकार पण फुगरी झाला. हे कमी कि काय म्हणून माझ्या योनीचे पदर असे काही ओपन झाले कि त्यातून बारीक स्त्रव पाझरून माझी योनी तिथेच ओली झाली.”

“असे आधी कधिच झाले नव्हते. पण हे ती बोलत असताना पण मी नकळत तिच्या शरीराकडे बघू लागले होते आणि मला त्यात पण एक वेगळेच सुख मिळू लागले होते. तुला तर माहित आहेच कि आधी ती सोनाली कशी आहे ते दिसायला. तिची फिगर तर ३६-२४-३६ अशी तर आहेच आहे. पण तिच्या छातीचा आणि गांडीचा आकार किती मस्त आहे ते पण तुला माहित आहे.”

“मी तर तिच्या छातीला, तिच्या कमरेला, तिच्या मांड्याना आणि तिच्या गांडीला असे काही बघत होते कि मलाच समजेना मी मला नेमके काय होत आहे ते.” मी बोलत असताना मोना माझ्याकडे टक लावून बघत होती आणि मग ती मला म्हणाली “तू एक काम कर तू खरेच ती कोणाकडे जाते ते बघ आणि काय काय करतात ते पण बघ. म्हणजे आपल्याला पण समजेल कि ती कोणाकडे जाते ते.”

मला पण तिचे ते म्हणणे पटले आणि मी तिच्या मागे जायचे ठरवले.ती तशीही माझ्या घरा समोरच राहत होती आणि त्यामुळे मी तिला आरामात बघू शकत होते. ती बाहेर पडताच मी पण लगेच बाहेर पडले आणि तिच्या मागोमाग जाऊ लागले. ती शहराच्या बाहेर खूप लांब गेली आणि तिथे एके ठिकाणी असलेल्या बंगल्यात ती गेली. तिने गडी बाहेरच लावली होती.

मी पण तिच्या मागोमाग गेले आणि ती आत जाताच मी धावत मागे गेले कि काही मला दिसते का ते. माझ्या नशिबाने बेडरूम च्या इथली खडकी थोडी उघडी होती आणि तिथून मला आतील सगळे दिसत होते. तिथे आधीच एक मुलगी पाठमोरी बसली होती. म्हणजे माझे म्हणणे बरोबर होते. सोनाली तिथे गेली आणि तिने तिला एक मिठी मारली. मी बघत होतेच ते पुढे काय करतात ते.

सोनाली ने तिच्या तोंडात तिचे तोंड दिले आणि त्या दोघी एकमेकांना चुंबन देऊ लागल्या. त्या दोघी खूपच उत्स्फूर्तपणे स्मूचिंग करत होत्या. ते बघून इकडे माझ्या पण भावना जागृत झाल्याचे मला जाणवत होते.

सोनाली ने तिचा टीशर्ट काढला आणि तिला बेड वर झोपवले. ती जेव्हा खाली बेडवर पडली त्याच वेळी तिचा चेहरा मला दिसला आणि ती माझ्याकडे बघून अशी काही हसू लागली कि जणू काही तिला आधीच माहित होते कि मी तिथे आहे ते. ती दुसरी तिसरी कोणी नसून मोना होती. म्हणजे सोनाली त्या दिवशी जिच्या बरोबर फोन वर बोलत होती ती मोना होती तर. म्हणजे ती पण लेस्बियन होती.

तिने माझ्याकडे बघितले आणि ती मला म्हणाली “ये आत ये. तू येणार म्हणून मुद्दामच मी खिडकी थोडी ओपन ठेवली होती.” मी आत गेले आणि मग ती मला म्हणाली “तू पण आमच्या सारखीच आहेस ग. म्हणून तर तुला मुली बघून फीलिंग्स येतात. एकदा आमच्या सोबत मजा घेऊन बघ म्हणजे तुला पण समजेल काय काय जादू असते ते.”

असे म्हणताच मी लगेच त्या दोघींच्यात मिक्स झाले. मला त्यांनी मध्ये घेतले. मोना माझ्या पुढे होती आणि सोनाली मागे. मोना ने माझा चेहरा तिच्या हातात घेताच तिच्या त्या तेव्हढ्याश्या स्पर्शाने देखील मी कमालीची शहारले. तिने तिचे ओठ माझ्या ओठांवर ठेवले आणि ती माझे चुंबन घेऊ लागली. तिचे ओठ जसे माझ्या ओठांना लागले तसे मी पण तिच्यावर तुटून पडले आणि तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला.

आम्ही चुंबन घेत असतानाच सोनाली ने तिचा हात मागून माझ्या छातीवर ठेवला आणि ती माझी छाती दाबू लागली. तिचा हात माझ्या छातीवर पडताच माझी छाती खूपच मोठी झाली. ती जोरजोत माझी छाती दाबत असतानाच आम्ही त्याच फ्लो मध्ये सगळे कपडे काढून टाकले आणि आम्ही तिघी पण पूर्ण नग्न झालो.

त्या दोघींच्या फिगर तर खूपच सेक्सी होत्या. ज्या फिगर आजवर मी बाहेरून बघत होते त्या आज मी समोर बघत होते आणि त्यांना उपभोगत पण होते. मोना ने मला खाली झोपवले आणि ती माझी छाती चोकू लागली. एका हाताने दाबत दाबत ती माझी छाती पण तिचे निप्पल्स ओढून ओढून चोकून काढू लागली होती.

सोनाली ने तिकडे माझ्या योनीचा ताबा घेतला होता. माझ्या पायावरून तिची जीभ ती हळू हळू करत फिरवू लागली होती. ती जीभ तिने मग माझ्या योनीवर नेली आणि तिच्या पदारांवरून जशी ती तिची जीभ फिरवू लागली तसे माझ्या योनीचे पदर आपोपच मोकळे होऊ लागले होते. तीने मग तिची जीभ माझ्या योनीत घातली आणि ती तिचे तोंड आत बाहेर करून माझ्या योनीला खाऊ लागली होती.

तिकडे मोना पण जागची उठली होती. तिने माझ्या तोंडावून इकडे तिकडे पाय टाकले आणि तिची योनी माझ्या तोंडाजवळ आणली. माझ्या तोंडावर तिची योनी ठेऊन ती तिची कंबर मागे पुढे करून ती चाटून घेऊ लागली होती. मी तिच्या मांडीत माझे दोन्ही हात असे काही पकडले कि तिची योनी मला नीट चाटता येईल.

खूप वेळ आम्ही असे केले आणि मग मोना मागे गेली आणि तिने तिचे तोंड सोनाली च्या गांडीत घातले. तिची गांड हाताने फाकवून त्यातून दिसणाऱ्या तिच्या उभ्या योनीवरून ती तिची जीभ जोरजोरात फिरवू लागली. तिची योनी तिने अशी काही चाटली कि ती बघता बघता ओलीचिंब झाली. खूप वेळ आम्ही हे ओरल करत होतो आणि मग आम्ही बाजूला झालो.

आम्ही उठून बसलो आणि एकमेकींची योनी एकमेकींच्या हाताने रब करू लागलो. हळू हळू करत आम्ही आमची दोन दोन बोटे त्यात घालून आत बाहेर करू लागलो. खूप वेळ आम्ही हे फिंगरिंग करत होतो आणि त्यामुळे आम्ही तिघी पण कमालीच्या बेभान झालो होतो.तिघी पण घामाने डबडबलेले होतो तरीही आम्हाला अजून ते सुख पाहिजे होतेच होते.

आह आह आह आह करत आम्ही आवाज काढत होतो आणि त्याचा आनन्द घेत होतो. खुप वेळ हे आम्ही केले आणि मग शेवटी आमचे तिघींचे पण वीर्य एकाच वेळी आमच्या योनीतुन बाहेर आले. आम्ही ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही तिघी शांत झालो. पुढे खूप वेळ आम्ही तसेच बसलो होतो आणि आमच्या नग्न शरीरावरुन हात फिरवून त्याचे सुख घेत होतो.

अश्या प्रकारे त्या दिवसापासून मी पण त्यांच्यात सामील झाले आणि  नियमितपणे संभोग करू लागले.

You cannot copy content of this page