बाथरूमचे काम करत चोदली ओलीचिंब गांड

मी कॉलेज ला होतो तेव्हाची गोष्ट आहे. मी अभ्यासात फार हुशार नव्हतो. त्यामुळे माझ्या घरच्यांनी माझे अभ्यासातील अगाध ज्ञान आधीच ओळखले होते आणि त्यांनी त्या नुसार मला इतर गोष्टीचे पण शिक्षण देण्यास सुरवात केली होती. मला त्यांनी पार्ट टाइम एका प्लंबर कडे जॉब करायला लावला होता. मी त्यात मात्र खूपच मन लावून काम करत असे कारण मला ते काम खूप आवडले होते.

माझे कॉलेज पण चालू होतेच म्हणा. मी काम जरी करत असलो तरी शेवटी मी पण एक कॉलेज युवकच होतो आणि त्याचमुळे मला पण त्याच भावना होत्या ज्या बाकी मुलांना असत. मी पण खूप दंगा मस्ती करत असे मित्रांसोबत. जिम ला वगैरे मी कधी काही गेलो नाही. कारण एक तर घरची परिस्थिती फार काही चांगली नव्हती आणि माल तितका वेळ देखील नव्हता. त्यामुळे मी घरीच व्यायाम करत असे.

माझी बॉडी तशी देखील म्हणजे जिम ला न जाता देखील खूप चांगली झाली होती. मला बघून लगेच सगळे प्रेमात पडत असत. पण मी मात्र कोणाला भाव देत नसे आणि त्याचे खरे कारण होते ते म्हणजे मला मुले जास्त आवडत होती.याचा शोध मला तेव्हा लागला जेव्हा माझ्या लक्षात हि गोष्ट आली कि जसे बाकीचे मुले मुली घेऊन फिरतात, त्यांना किस करतात, त्यांना ठोकून काढतात तेव्हा मी मात्र या पासून नेहमीच लांब असे.

मी आपला मुले बघण्यात गुंग असे आणि गे सेक्स क्लिप्स बघून आपले मन रमवत असे. सोबत माझा हात होताच. मी रोजच कॉलेज मधील एक एक मुलगा आठवत असे त्याच्यावर मूठ मारून मन समाधान करून घेत असे. मला अजून पण मात्र असा कोणी भेटला नव्हता कि जो माझा पार्टनर होईल आणि माझ्याकडून ठोकून घेईल. मला त्यामुळे खूपच अवघडल्या सारखे झाले होते.

मी दिसायला देखणा आणि मजबूत असल्याने मला नेहमी असे वाटत होते कि मला लगेच कोणी तरी एखादा मुलगा भेटेल कि ज्याला मी ठोक ठोक ठोकून काढेन आणि माझी खाज भागवून घेईन. पण असे काही होण्याची चिंन्हे दिसत नसतानाच मला त्या दिवशी एका मुलाचा फोन आला.तो आमच्या इकडेच एक कॉलेज होते तिथे शिकत होता.

त्याचे नाव राजू होते. तो बाहेर गावचा होता हे त्याच्या बोलण्यातून लगेच समजत होते. तो फ्लॅट वर एकटाच राहत होता आणि त्याच्या बाथरूम मध्ये पाणी येत नव्हते. म्हणून ते बघण्यासाठी म्हणून त्याने मला फोन केला होता. त्यानुसार मी त्याच्या कडे लगेच गेलो. त्याला मी जेव्हा बघितले तेव्हामी वेडा झालो. तो दिसायला खूपच जास्त देखणा होता.

माझ्या बरोबर उलट होता तो. तो जसा देखणा होता तसाच तो गोरा गोरा पान देखील होता. त्याची बॉडी खूपच नाजूक होती. त्याचे ओठ चक्कपैकी गुलाबी होते आणी बोलताना त्याचे ओठ चावून बोलत होता. ते बघून इकडे माझा सोटा केव्हा मोठा झाला होता ते माझे मला समजले नाही. माझा सोटा त्याला बघून लगेच वळवळ करू लागला होता.

तो मला घेऊन आत गेला. मी त्याचा प्रोब्लेम लगेच सॉल्व केला आणी त्यामुळे तो माझ्यावर खूप खुश झाला. त्याने मला पैसे दिले. पण मी ते मुद्दामच घेतले नाहीत. तेव्हापासून तो मला नियमितपणे फोन करू लागला होता. असेच काही दिवस झाले आणि त्याने मला पुन्हा एकदा फोन केला. मी गेलो तेव्हा तो अंघोळ करतच होता. मी तसाच आत गेलो आणि तो त्यावेळी तो पूर्ण नग्न होता.

त्याला मी आल्याचे काहीच वाटत नव्हते आणि तो बिनधास्तपणे माझ्यशी नग्न उभा राहूनच बोलत होता. पाण्याची लाईन फुटली असल्याने मी पण भिजत होतो. ते बघून तो मला म्हणाला “अरे तुझे पण कपडे काढ. तू पण ओला होशील नाही तर.” असे म्हणताच मी पण माझे कपडे लगेच काढून टाकले आणि मी पण पूर्ण नग्न झालो.

अर्थात तो मला आवडत होता आणि म्हणूनच मी पण नग्न झालो होतो. मी नग्न होताच माझा भलामोठा सोटा बाहेर आला आणि तो बघून तो वेडाच झाला. त्याच्याकडे तो बघतच राहिला. मी त्या पाण्यात गेलो आणि काम करू लागलो. वरून पाणी एकसारखे माझ्या बॉडीवर पडत होते आणि त्यामुळे माझे पूर्ण शरीर ओलेचिंब झाले होते. त्यामुळे माझी बॉडी जास्तच सेक्सी दिसत होती.

मी काम करू लागलो होतो पण जेव्हा जेव्हा माझे लक्ष त्याच्याकडे जात होते तेव्हा तेव्हा तो माझ्याकडे रोखून बघत असल्याचे माझ्या लक्षात आले होते. माझ्याकडे जसा तो रोखून बघत होता तसेच तो माझ्या सोट्याकडे पण बघत होता आणि ते करत असताना तो माझ्याकडे बघून असे काहि असत होता कि त्याच्या त्या मादक हसण्याने मला असे वाटत होते कि ते काम सोडावे आणि त्याला माझ्या मिठीत घ्यावे.

मला पाईप धरण्यासाठी त्याची मदत लागणार होती. त्याला मी म्हणालो “जरा इकडे ये रे. हि पाईप जरा अशी पकड.” मी असे म्हणताच तो पाण्यात आला. माझ्या सारखाच तो पण लगेच ओलाचिंब झाला. वरून पाणी पडत होतेच. ती पाईप धरण्यासाठी म्हणून तो असा काही माझ्या जवळ आला होता कि काही विचारू नका.

त्याचे तोंड माझ्या तोंडाच्या खूपच जवळ आले होते. त्या पाण्यात देखील मला त्याचा तो गरम श्वास स्पष्ट्पणे जाणवत होता. तो माझ्याकडे रोखून बघत होताच आणी त्याचवेळी तो मला म्हणाला “मी सोडू का? मला अजून एक पाईप पकडायची आहे.” त्याचे काम तसेही झाले होते. मला वाटले दुसरी कुठली पाईप फुटली असेल म्हणून तो मला विचारत असेल म्हणून त्याला मी होकार दिला.

“कुठली पाईप पकडणार आहेस रे पण?” मी असे विचारताच त्याने त्याचा हात माझ्या सोट्यावर ठेवला आणि तो मला म्हणाला “हि बघ हि आहे ती पाईप म्हणजे खूप जास्त मोठी असलेली पाईप. हि गळत नाही आहे. पण मला तिला गाळायचे आहे.” असे म्हणून तो माझा सोटा त्याच्या हाताने जोरजोरात हलवू लागला.

त्याच्या हाताच्या स्पर्शाने माझा सोटा खूपच मोठा झाला. तो जसा माझा सोटा हलवू लागला तसे मी त्याला माझ्या जवळ ओढले आणि त्याच्या तोंडात माझे तोंड देऊन त्याचे चुंबन घेऊ लागलो. वरून पडत असलेल्यापाण्याने त्याचे ओठ एक तर असे काही ओलेचिंब झाले होते कि जसे मी त्यांना माझ्या तोंडात घेतले तसे त्याच्या ओठातील पाणी माझ्या तोंडात जाऊ लागले आणि मी खूपच बेभान झालो होतो.

त्याचे माझे सोटा हलविने चालूच होते. तो मग खाली बसला आणी त्याने त्याची जीभ माझ्या गोट्यावर नेली. माझा उभा सोटा त्याने त्याच्या हातात पकडला आणि त्याचे तोंड त्याने खाली घातले आणि तो माझ्या गोट्या चोकू लागला. चोकून चोकून त्याने त्यांना ओलेचिंब केले होते. तो त्या गोट्या अश्या काही चोकत होता कि जणू काही एखादे गोलाकार चॉकलेटच त्याला मिळाले होते.

खूप वेळ त्याने माझ्या गोट्या चोकल्या आणि मग त्याने माझा सोटा हळू हळू करत त्याच्या तोंडात घेण्यास सुरवात केली. माझ्या सोट्याचा शेंडा त्याने त्याच्या जिभेने जसा चोकायला चालू केला तसा त्याचा आकार इतका प्रचंड मोठा झाला कि काही विचारू नका. त्याने मग तो सोटा पूर्णपणे त्याच्या तोंडात घेतला.

त्याच्याकडे अबघून असे वाटत नव्हते कि तो माझा सोटा पूर्णपणे त्याच्या तोंडात घेऊ शकेल. पण बघता बघता त्याने तो पूर्णपणे त्याच्या तोंडात घेतला आणि तो त्याला चोकू लागला. एकसारखे त्याने त्याचे तोंड मागे पुढे खाली वर करत त्याला चोकून काढायला चालू केले. मी माझे पाय गुडघ्यात वाकवले आणि माझी कंबर मी मागे पुढे करून त्याच्या तोंडात जास्तीत जास्त माझा सोटा आत कसा जाऊ शकेल ते बघत होतो.

तो तरी देखील त्याला अगदी आरामात चोकत होता.खूप वेळ त्याने माझा सोटा चोकून काढला आणी मग तो बाजूला झाला आणि माझ्या पुढे येऊन उभा राहिला. थोडासा पुढे तो झुकताच मी माझ्या हाताची दोन बोटे अजून ओली केली आणि हळू हळू करत त्याच्या मी गांडीत घालू लागलो. पूर्ण बोटे आत गेल्यावर मी त्याना थोडा वेळ आत बाहेर केले आणि त्याचे भोक मोठे केले.

मी मग माझा सोटा हळू हळू करत त्याच्या गांडीत घालू लागलो. मी एकच जोराचा हिसडा दिला आणि माझा पूर्ण सोटा मी त्याच्या गांडीत घातला. मी माझे दोन्ही हात त्याच्या गांडीवर ठेवले आणि मी माझी कंबर प्रचंड वेगाने मागे पुढे करू लागलों. काच काच काच काच काच करत मी एकसारखे त्याला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग शेवटी मी माझे सगळे वीर्य त्याच्या गांडीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण पूर्ण शांत झालो. तेव्हा पासून मी रोजच त्याला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page