भावानेचे ठोकली माझी सेक्सी बायको

मी लहानपणापासूनच थोडा स्थूल प्रकृतीचा मुलगा होतो. शाळेत असेल कि पुढे कॉलेज मध्ये असेल माझ्या बेढब शरीराला बघून मुले मला असे काही चिडवत असत कि ते ऐकून मला कधी कधी खूप वाईट वाटत असे. पण नंतर नंतर मात्र मला या गोष्टींची सवय झाली आणि मी त्याना किंमत देणे बंद केले. त्यामुळे मी माझे काम भले आणि आपण भले असे करू लागलो होतो.

मी मोठा झालो आणि आम्ही पोरके झालो. माझ्या लहान भावाची सगळी जबाबदारी माझ्यावर येऊन पडली. त्याचे नाव राकेश होते आणि तो माझ्या बरोबर उलट होता. खूपच देखणा होता तो आणि तो एक अतिशय उत्तम खेळाडू पण होता.त्यामुळे त्याची बॉडी पण खूपच स्पोर्ट होती. त्याला बघून लोकांना हे वाटतच नसे कि आम्ही दोघे भाऊ आहोत ते.

माझे पुढे लग्न झाले आणि घरात एक स्त्री आली कि घर कसे पूर्ण होते म्हणतात तसेच माझे पण झाले होते. पण त्यात मजा अशी होती कि माझी बायको काही माझ्या सारखी बेढब नव्हती. ती होती कमालीची मादक आणि सेक्सी.तिचे नाव सोनल होते. पाहुण्यांच्यातीलच असल्याने तिने मला होकार दिला होता खरा पण तिचे आणि माझी काही  मला वाटत नव्हते.

कारण ती कमालीची सेक्सी होती. तिला बघून कोणाचा पण सोटा उभार राहील असे तिचे वागणे होते. नेहमी बेंबी च्या खाली साडी घालून ती तिच्या खोलगट बेंबी चे प्रदर्शन पुरेपूर करत असे. तिच्या पदराला ती अशी काही ओढून घेत असे कि त्यातून तिची छाती झाकली कमी आणि उघडली जास्त जात असे. त्यातून तिचे ते गोलाकार आणि भरदार उरोज पुरेपूर दिसत असत.

ती खाली वाकली कि तिच्या छातीची फट दिसली नाही असे कधीच आजवर झाले नाही. ती परकर पण कधी कधी घालत नसे आणि त्यामुळे तिच्या त्या घट्ट साडीतून तिच्या निकर च्या कडा मला स्पष्टपणे दिसत असत. ते बघून मी काय करू आणि काय नको असे जरी होत असले तरी तिची खाज खूपच जास्त होती आणि माझ्या स्थूल बॉडी मुळे मी तिची खाज भागवण्यास काही तिला पुरत नव्हतो.

त्यामुळे आमच्यात सतत कुरबुर होत असे. मला समजत होते कि तिची जोवर खाज भागली जात नाही तोवर हे असेच चालू राहणार. त्यातच माझे ऑफिस ची वेळ अशी काही विचित्र होती कि मी सकाळी लवकर गेलो कि रात्री खूप उशिरा परत येत असे आणि इतके थकून गेल्यावर माणूस संभोग कसा काय करेल सांगा बरे. माझे पण तेच होत असे. जेवण करून मी गप झोपत असे.

काही महिने असेच गेले आणि मला अचानकच तिच्या वागण्यात बदल जाणवू लागला. रोज होणाऱ्या आमच्यातील कुरबुरी थांबल्या होत्या. ती आता शांत आणि खुश दिसत होती. तिला बघून असे वाटत होते कि तिची खाज भागली जात आहे. त्यातच ती सतत फोन वर कोणाशी तर चॅटिंग करत असे. मी कधी तिला या बद्दल विचारले नाही. पण मी  याचा शोध घेण्याचे ठरवले.

त्या नुसार मी माझ्या घरी जागोजागी कोणाला दिसणार नाहीत असे कॅमेरे लावले आणि त्याचे सगळे रेकॉर्डींग मला माझ्या मोबाईल मध्ये बघता येईल अशी सोय मी केली होती. दोन तीन दिवस तर असेच गेले आणि सगळे काही त्यात नॉर्मल दिसत होते. त्यामुळे मला असे वाटले कि माझेच काही चुकले आहे कि काय. त्यामुळे ते कनेक्शन मी बंद करायचा विचार करत होतो तोच मला त्या दिवशी असे काही दिसले कि ते बघून मी अवाकच झालो.

त्या दिवशी दुपारी मी मोबाईल मध्ये बघत असताना सोनल अंघोळीसाठी म्हणून तयारी करत होती. तिने तिचा टॉवेल बाथरूम मध्ये नेवून ठेवला आणि त्याच बरोबर तिने अजून एक टॉवेल आत नेला आणि तो टॉवेल राकेश चा होता. मी झूम करून बघू लागलो कि काय होते पुढे ते. राकेश त्याच वेळी त्याच्या रूम मधून बाहेर आला.

तो फक्त शॉर्ट वर होता आणि सोनल तोकड्या गाऊन मध्ये होती जो मी आजवर कधीच बघितला नव्हता. तो तिला म्हणाला “वाहिनी या ड्रेस मध्ये तू काय कमालीची सेसी दिसते ग? तुला आवडला का मी दिलेला हा ड्रेस?”

“आवडला नसता तर मी घातला असता का रे वेड्या?” असे म्हणून तिने त्याला तिच्या जवळ ओढले आणि त्याचे हलकेच चुंबन घेतले.मला सगळे समजले कि का सोनल खुश होती आणि का आमच्यातील करुबुरी बंद झाल्या होत्या ते.

त्याने तिच्यवार चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला आणि तिच्या अंगावरून तो त्याचा हात सर सर करत वर खाली करून फिरवू लागलो. तिच्या त्या गोऱ्या गरगरीत मांड्या बघून तो वेडा झाला होता. तिला त्याने त्याच्या हातात उचललेले आणि तिला बाथरूम मध्ये घेऊन गेला. नेत असताना तो तिचे चुंबन घेत होताच आणि तो काही केल्या तिला बाजूला करत नव्हता.

बाथरूम मध्ये जाताच तिला खाली उतरवले त्याने आणि त्यांनी एकमेकांचे कपडे काढले व ते पूर्णपणे नग्न झाले. तिची कमालीची सेक्सी फिगर बघून तो तिला म्हणाला “वहिनी खरे सांगू का? इतक्या वेळा तुला उपभोगून पण माझे मन काही भरत नाही. प्रत्येकवेळी मला असे वाटते कि मी पहिल्यांदाच तुला उपभोगत आहे.”

“मग तुला कोणी रोखले आहे? तुला पाहिजे तेव्हा आणि पाहिजे तितक्या वेळा तू मला उपभोग. मी तुझीच आहे राकेश.” असे म्हणून तिने त्याला तिच्या जवळ ओढेले. त्याने तिला भिंतीला टेकवून उभे केले आणि तिच्या छातीला तो जोरजोरात त्याच्या हाताने दाबू लागला. तिची ती गोलाकार छाती अशी काही मोठी होऊ लागली होती त्यामुळे कि काही विचारू नका.

तो जेव्हा तिच्या छातीशी खेळत होता तेव्हा ती त्याच्या सोट्याशी खेळत होती. ती एकसारखे त्याचा सोटा मागे पुढे करून हलवत होती. त्याने मग तिचे उरोज त्याच्या तोंडात घेतले आणि तो वेड्या सारखा त्यांना चोकू लागला. तिचे एक निप्पल तो तोंडात घेऊन चोकून चोकून बाहेर ओढत होता आणि त्याचवेळी तो दुसरे निप्पल त्याच्या हातात धरून कुस्करत होता.

खूप वेळ तो तिच्या छातीशी खेळत होता. त्याची जीभ तो दोन्ही गोलांवरून इकडे तिकडे करत होता. मधेंच त्याचे तोंड त्या छातीच घालून घुसळत होता. खूप वेळ छातीशी खेळून तो खाली सरकला. त्याने तिचे दोन्ही पाय बाजूला केले आणि तिच्या मांडीत त्याचे तोंड घातले. तिची योनी तो वेड्या सारखी खाणार होता आता हे मी समजलो होतो.

त्याने तसेच केले. तिचा एक पाय त्याने शेजारी असलेल्या छोट्या स्टूल वर ठेवले आणि तो खाली बसून तिच्या योनीला जास्तीत जास्त कसे मोकळे करता येईल ते बघत होता. त्याने तिच्या योनिवरून आधी त्याचा हात फिरवायला चालू केला. तिच्या योनीचे पदर हळू हळू करत तो मोकळे करू लागला आणि तिला ओपन करू लागला.

ती ओपन झालेली योनी बघून मग त्याने त्याची जीभ तिच्यावरून फिरवायला चालू केली. सर सर करत तो तिची योनी चाटून काढू लागला होता आणि ती कमालीच्या अनावर झालेल्या भांवनानी त्याला जवळ ओढत होती. तो अतिशय जोरात तिची  योनी चाटून काढत होता.

त्याने मग तिला उलट फिरवले आणि तिच्या गांडीत त्याचे हात घातले. दोन्ही ते काप त्याने फाकवले आणि त्याची जीभ त्याने तिच्या गांडीच्या भोकावर  ठेवली आणि तो त्या  भोकाला पण चाटू लागला. चाटून चाटून त्याने ते भोक पण ओलेचिंब केले आणि मग तो बाजूला झाला.

त्याच वेळी त्यांनी शॉवर चालू केला आणी ते दोघे पाण्यात पूर्ण भिजून गेले. ती आता खाली बसली आणि तिने त्याचा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. पूर्ण सोटा आत घेऊन ती तिचे तोंड एकसारखे मागे पुढे करत त्याचा सोटा चोकू लागली होती. व्योक व्योक करत ती त्याचा सोटा चोकून काढत होती आणि त्याला त्यामुळे त्याचा सोटा प्रचंड मोठा झाल्याचे समजत होते.

ती बाजूला होताच त्याने  भिंतीच्या दिशेने पुढे झुकवले आणि मागून तिच्या योनीत त्याने त्याचा सोटा कचकन कोंबला. एकाच हिसड्यात त्याने तो सोटा पूर्ण आत कोंबातच तो न वेळ घालवता तिच्यावर उडू लागला. एकसारखी त्याची कंबर मागे पुढे हलवत होता तो आणि त्यामुळे तिच्या योनीत त्याचा तो भलामोठा सोटा आत बाहेर होऊन तिला तिची खाज भागवण्यास मदत करत होता.

खूप वेळ त्याने तिला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि त्याचे सगळे वीर्य मग त्याने तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे ते दोघे पूर्ण शांत झाले. त्यांनी मग एकत्र आंघोळ केली आणि ते कामाला लागले. मी त्यांना काही बोललो नाही. कारण मी काही तिची खाज भागवू शकत नव्हतो हे मला माहित होते आणि घरच्या घरी तिला ते मिळत असेल तर माझी काहीच अडचण नव्हती. ते दोघे आजपण रोज मजा करतात.

You cannot copy content of this page