तमाशातील सेक्सचे सेक्सी ट्रेनिंग – Marathi Hot Gay Sambhog Katha

Marathi Hot Gay Sambhog Katha मी लहानपणापासून बायली स्वभावाचा होतो. माझी शरीरयष्टी पण खूपच सुमार दर्जाची होती. मी दिसायला मात्र खूपच देखणा होतो. अतिशय रेखीव असलेला माझा चेहरा माझे सौदंर्य वाढवत असे. पण असे सौदंर्य एखाद्या स्त्री ला असते तर तिला त्याचा उपयोग तरी झाला असता. कारण मी एक मुलगा होतो आणि मला असे रेखीव  सौंदर्य असून मला त्याचा काहीच उपयोग नव्हता. पण आता करणार काय ना.

मी खूपच गोरा होतो त्यामुळे तर माझे ते रेखीव सौंदर्य जास्तच उठून दिसत असे. माझे चालणे, माझे बोलणे, माझ्या ओठांची बोलताना होणारी हालचाल, चालताना बायकांसारखे गांड वर खाली करत चालायची असलेली सवय, चेहऱ्यावर होणारे विविध बायकी हावभाव यामुळे मी मुलांच्यात थट्टेचा विषय बनून गेलो होतो.

माझ्या या गुणांमुळेच मला शाळेत आणि कोलेज मध्ये दोन्ही कडे गॅदरिंग मध्ये नेहमीच मुलींचा रोल मिळत असे आणि मी तो खूपच चांगला करत असे. त्यामुळे दिवस जातील तसे माझे मुलांच्या प्रति असलेले आकर्षण खूपच वाढले होते. मला हे समजून चुकले होते कि मला फक्त अन फक्त मुलांच्यात रस आहे. मुलींच्यात अजिबात नाही. त्यामुळे मला असे कोणी तरी हवे होते कि जे मला समजून घेईल.

कॉलेज संपले. अभ्यासात हुशार नाही आणि गावात कोण  देणार नाही अशी विचित्र अवस्था माझी होऊन बसली होती. त्यामुळे मी काय करायचे याचा विचार करत असताना मी एक अतिशय धाडसी निर्णय घेतला. मी तमाशात भरती होण्याचे ठरविले. पलीकडच्या गावात एक खूप प्रसिद्ध असलेल्या तमाशात जॉईन  व्ह्याचे असे मी ठरवले.

मी तिथे गेलो आणि एकाला भेटलो तेव्हा त्याने मला बघून तो मला म्हणाला “तुझ्या लागीचे काम आहे आमच्याकडे. तुला मी आमच्यातील एका कडे नेतो तो तुला सगळे सांगेल” असे म्हणून तो मला घेऊन एका माणसाकडे गेला. त्याचे नाव राजू होते. त्याला बघताच मी समजलो कि मला कसले काम मिळणार आहे ते. ते काम नाच्याचे होते. राजू पण एक नाच्याच होता.

राजू दिसायला कमालीचा बायकी होता. त्याला बघून मला असे वाटले कि मला जायची गरज होती तो हाच आहे. त्याने मला बघताच मला बसायला सांगतिले आणि माझी विचारपूस केली. मला लगेच त्याने नोकरी दिली आणि मला येण्यास सांगितले. मी दुसऱ्याच दिवशी सामान घेऊन त्याच्याकडे गेलो. मला तिथेच राहायचे होते त्यामुळे मी तश्या तयारीनेच आलेलो होतो.

त्याने मला त्याच्या रूम मध्ये जागा दिली. मी त्याचे निरीक्षण करू लागलो. तो कसे कपडे घालतो, कसे बोलतो, कसे हावभाव करतो, बोलताना त्याच्या चेहऱ्याचे बदलणारे हावभाव, चालताना तो कश्या प्रकारे चालतो, त्याची कम्बर कशी हलवतो आणि त्यामुळे त्याच्या गांडीची होणारी कमालीची मादक हालचाल यामुळे तो प्रेक्षकांमध्ये खूपच फेमस होता.

तो मला सगळे ट्रेनिंग देत होता पण एका ठरविक लेव्हल नंतर मला त्याच्या सारखे काही जमत नसे. त्यामुळे मी त्याला एकदा या बद्दल विचारले असता तो म्हणाला “हे बघ हे बाकी सगळ्या बाह्य गोष्टी आहेत. तुला जर खरेच माझ्या सारखे बनायचे असेल आणि तुला पण प्रेक्षकांची वाहवा मिळवायची असेल तर तुला तुझ्यातील स्वतःला बाहेर आणावे लागेल.”

मला काही समजले नाही. “म्हणजे तुला  म्हणायचे आहे मला नाही समजले” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “हे बघ आपण स्त्री च्या भूमिकेत वावरतो. त्यामुळे आपण किती जरी बाह्य हालचाली त्याच्या केल्या तरी जोवर आतून आपण स्त्री समजून घेत नाही तोवर आपण त्या भूमिकेला वाव देऊ शकत नाही. त्यामुळे तुला स्त्री म्हणून जगावे लागेल. त्यांच्या आतील गोष्टी समजून घ्याव्या लागतील. स्वतःला उपभोगून घ्यावे लागेल. म्हणजेच तुला त्याच्यातील सगळे बारकावे नीट समजता येतील.”

त्याचे बोलणे मी मन लावून ऐकत होतो. मला थोडेफार तो काय बोलतो आहे ते समजत होते. मी त्याला म्हणालो “पण मला कोण उपभोगणार? कोणाला मी आवडणार आणि त्याशिवाय तर हे शक्यच नाही ना?”

मी असे म्हणताच तो माझ्या जवळ येऊन बसला. त्याने माझा हात त्याच्या हातात घेतला आणि मला म्हणाला “मी पण कधी काळी यातून गेलो आहे.मला पण माझ्या सिनियर नि असेच सांगून तयार केले होते आणि तुला तयार करायची जबादारी माझी आहे. पण अर्थातच तुला याची काही अडचण नसेल तर. कारण मनात नसेल तर  कोणीच काही करू शकत नाही. समजले का?”

त्याने असे म्हणताच मी त्याला म्हणालो “हो माझी पूर्ण तयारी आहे. तू जे सांगशील ते सगळे मी करायला तयार आहे”

माझी तयारी बघून तो खुश झाला. त्याने मला जवळ घेतले आणि माझे हलकेसे चुंबन देखील घेतले. त्याच्या चुंबनाने मी शहारलो. कोण्या पुरुषाचा असा किस मी पहिल्यांदाच घेत होतो. त्यामुळे मी खूप रोमांचित झालो होतो. त्याने मला किस वर किस करण्यास सुरुवात केली आणि माझ्या भावना तीव्र होत असल्याचे मला जाणवू लागले होते. त्याच्या स्पर्शाने आजवर मी ज्या गोष्टीसाठी तरसत होतो ती हीच आहे हे मला समजले.

त्याने माझे कपडे उतरवले आणि मला पूर्ण नग्न केले. त्याने मग मला सांगून त्याचे कपडे काढायला लावले आणि तो पण पूर्ण नग्न झाला. त्याचा तो भलामोठा सोटा बघून मी मनोमन सुखावलो. त्याने मग मला खाली बेड वर झोपवले व तो माझ्यावर विसावला. माझ्या शरीरावर त्याचे शरीर तो घासू लागला. ते घासत असताना त्याचे ते भलेमोठे हत्यार पण माझ्या शरीरावर घासले जात होते.

त्याचा तो ९ इंची रॉड सारखा सोटा माझ्या सोट्याला जेव्हा येऊन घासला जात होता तेव्हा त्याच्या स्पर्शाने मी बेभान होत होतो. तो एकसारखे त्याचे शरीर माझ्या शरीरावर घासत होता आणि बॉडी प्ले करत होता. त्याने माझ्या तोंडात त्याचे तोंड देऊन चुंबन घेण्यास तर केव्हाच सुरवात केली होती. त्यामुळे त्याच्या तोंडातील लाळ माझ्या तोंडात जात असताना निर्माण होणाऱ्या भावना मला उत्तेजित करत होत्या.

तो खूप वेळ असे करत होता आणि मग तो बाजूला झाला. तो आता खाली झोपला होता आणि त्याने मला वर येण्यास सांगितले. त्याच्या शरीराशी मला पाहिजे तसे खेळण्यास सांगतले. पुरुषी शरीराशी खळणे हे माझे स्वपन तेव्हा सत्यात उतरत होते. त्याचे एक दीर्घ चुंबन घेऊन मी त्याच्या छातीला किस करू लागलो. त्याचे निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेऊन जमेल तसे आणि जमले तितके बाहेर ओढू लागलो. तो पण गरम होऊ लागला.

मी त्याला माझ्या जिभेने चाटू लागलो. चाटत चाटत मी त्याच्या सोट्याकडे आलो आणि त्याचा सोटा मी बघता बघता माझ्या तोंडात घेतला. एकदा आत बाहेर करून मी त्याचा सोटा बाहेर काढला आणि माझ्या चेहऱ्यावरून त्याला फिरवून घेऊ लागलो.त्याच्या सोट्याचा तो माझ्या चेहऱ्याला होणारा स्पर्श अफलातून असाच होता. मी वेड्या सारखे त्याच्या सोट्याला माझ्या चेहऱ्याला रगडून घेत होतो.

मी पुन्हा एकदा मग त्याचा सोटा माझ्या तोंडात घेतला आणि यावेळी मात्र मी त्याला खुळ्या सारखा चोकू लागलो. ते भलेमोठे हत्यार माझ्या तोंडात कसे बसेच मावत होते. तरीही मी त्याला माझ्या पूर्ण आवेगाने जमेल तसे चोकत होतो. चोकून चोकून मी माझी सगळी थुंकी त्याच्या सोट्यावर ओतली होती. ओला झालेला तो सोटा चोकन्यात एक वेगळीच मजा होती.

खूप वेळ चोकून झाल्यावर त्याने मला बाजूला केले आणि मला पोटावर झोपायला लावले. माझी गांड त्याने बघताच त्याने माझ्या गांडीचे काप त्याच्या हाताने बाजूला केले. त्याच्याकडे असलेल्या तेलाच्या वाटीतील चार पाच थेम्ब तेल त्याने माझ्या गांडीत सोडले आणि त्याने त्याची दोन बोटे अलगद माझ्या गांडीत सरकवली. हळू हळू करत त्याने ती बोटे पूर्णपणे माझ्या गांडीत घालत तो त्यांना आत बाहेर करून ते भोक मोठे करू लागला.

ते भोक मोठे झाल्यावर त्याने मग त्याचा सोटा त्याच्या हातात घेतला आणि हळू हळू करत त्याचा शेंडा माझ्या गांडीत घालण्यास सुरवात केली. सुरवातीस थोडा त्रास झाला पण जसे जसे बाकी सोटा पण आत जाऊ लागला तसे मला पण ते आवडू लागले. हळू हळू करत त्याने पूर्ण सोटा माझ्या गांडीत घातला आणि तो मग माझ्यावर उडू लागला.

माझ्या सारखा तरुण माल त्याला मिळाला असल्याने तो प्रचंड वेगाने त्याची कंबर एकसारखी मागे पुढे करत हलवत होता. काच काच करत तो माझ्या गांडीला ठोकत होता. खूप वेळ ठोक ठोक ठोकून झाले आणि त्याने सगळे वीर्य माझ्या गांडीत सोडले आणि आम्ही दोघे पण मग शांत झालो.

तेव्हापासून तो रोजच मला ठोकू लागला आणि त्यामुळे माझ्यात झालेले बदल पण मला जाणवू लागले होते. त्याने म्हंटल्या प्रमाणे माझ्यात त्यामुळे खूपच बायकी बारकावे जाणवू लागले होते. मी त्याच्या प्रमाणेच प्रेक्षकांच्यात फेमस होऊ लागलो होतो. याचे सगळे श्रेय अर्थातच त्याचे होते आणि त्याची परतफेड मी रोजच रात्री त्याला खुश करून करत होतोच.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही.

You cannot copy content of this page