आईच्या मादक मैत्रीणीने शमवली आग – Marathi madak maitrin sex katha

माझ्या गावी शिक्षणाच्या फार काही सुविधा नव्हत्या. त्यामुळे पुढील शिक्षणासाठी म्हणून नेमके कुठे जायचे याचा विचार माझ्या घरी चालू होता. घरी मी आणि आई दोघेच राहत होतो. आई एका कंपनीत जॉब करत होती आणि तसे आमची आर्थिक स्थिती बरी होती. माझा बाप तिला सोडून कधीच गेला होता. तेव्हा पासून आम्ही दोघेच राहत होतो घरी.

माझे तसे शिक्षणात फार काही मन लागत नसे. त्यामुळे मी दिवसभर फक्त उनाडक्या करत फिरत असे. बाकी खेळाची मात्र मला खूप आवड होती. कॉलेज कडून मी हॉकी खेळत असे आणि त्यामुळे माझी बिल्ट तशीच स्पोर्टी होती. मी उंच पण होतो. माझी उंची सहा फूट होती आणि माझे स्नायू पिळदार होते. मी भल्या भल्याना माझ्या पर्सनॅलिटी मुळे घायाळ करून सोडत असे.

पण किती जरी केले तरी आम्ही छोट्या गावात रहात होतो आणि त्यामुळे मला पुढील शिक्षणासाठी म्हणून मोठ्या शहारत पाठवायचे असे माझ्या आईने ठरवले. पण कोठे पाठवायचे हे विचार करत असताना तिच्या लक्षात आले कि तिची एक मैत्रीण मोठया शहरात रहात होती. तिचे नाव सोनाली होते. तिने लगेच तिला फोन केला आणि माझ्या बद्दल सांगितले.

ती लगेचच म्हणाली “कुठेही पाठवू नको त्याला. सरळ माझ्याकडे पाठव. माझ्या घरी राहील तो आणि इकडेच त्याचे ऍडमिशन पण करून घेते त्याचे” तिच्या शब्दांनी मी तिच्याकडेच जाणार हे फिक्स झाले होते. माझ्या आई पेक्षा खरे तर ती खूपच लहान होती. तिच्या गल्लीतील ती मैत्रीण होती. तिला नेमके अचानक ते आठवले म्हणून तर माझी सोय झाली होती.

तिच्याकडे मी गेलो खरा पण ती कोणत्या अँगल ने माझ्या आईची मैत्रीण होती तेच मला काही समजत नव्हते. कारण माझी आई वयस्क होती आणि हिचे वय होते साधारण पस्तीस वगैरे. दिसायला म्हणाल तर सोनाली कडक माल होती. तिला मी पहिल्यांदा जेव्हा बघितले तेव्हा ती गुलाबी रंगाच्या साडीत होती. तिची छाती ती आज पण किती मदमस्त आहे हेच दाखवत होती.

तिच्या छातीचे उभार बघून ती नुकतीच वयात आली आहे कि काय असे वाटत होते. तिच्या ब्लाउज मध्ये कसेबसे तिचे उरोज बसले होते आणि जर का त्यांना मोकळे नाही केले तर ते कोणत्याही क्षणी बाहेर येतील अश्या लेव्हल ला होते. तिची कंम्बर सिंहकटी होती. ३६-२४-३६ अशी फिगर होती तिची आणि त्यामुळे तर तिच्या गांडीची मजा काही औरच वाटत होती.

तिला बघून मी मनोमन खुश झालो कारण अश्या माल सोबत राहायला कोणाला आवडणार नाही ना. त्यातच मी खुश व्हायचे अजून एक कारण होते ते म्हणजे तिचा नवरा जॉब निम्मित परदेशी होता. तो वर्षातून एकदाच आणि ते पण एक आठ्वड्यासाठीच येत असे. त्यामुळे त्या मोठ्या घरात मी आणि ती दोघेच तर राहणार होतो.

मी  तिथे सेट झालो आणि माझे रुटीन चालू देखील झाले. मी सकाळी कॉलेज ला जाऊन आलो कि दिवसभर घरीच असत असे. त्यामुळे तिच्या समवेत मी भरपूर वेळ घालवत असे. हळू हळू का होईना पण आम्ही जवळ येत होतो आणि त्या कालावधीत मी तिच्या बद्दल खूप गोष्टी जाणून घेतल्या. मी तिच्याशी बोलताना खूप मन लावून ती जे सांगते ते ऐकत असे.

तसेच मन लावून मी तिच्या शरीराला पण बघत असे. तिचा एक आणि एक अवयव मी असा काही निरखुन बघत असे कि तिच्या प्रत्येक भागाची साईज मी सांगू शकत होतो.रोज रात्री ती गाऊन घालून झोपत असे. ते गाऊन खूपच मखमली आणि तिच्या अंगाशी घट्ट बसणारे असत. त्यामुळे त्या ड्रेस मध्ये ती कमालीची मादक दिसत असे. तिला बघून मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसे.

रोज रात्री आम्ही जेवून निवांत गप्पा  मारत बसत आणि त्यावेळी ती तिच्या खूप साऱ्या गोष्टी सांगे. त्यातून मला एक गोष्ट लगेच समजली होती कि ती तिच्या नवऱ्याकडून अजिबात खुश नव्हती. माझ्या साठी तर ते बरेच होते ना. पण मी काही लगेच तसे माझ्य तोंडावर दाखवले नाही.

त्या रात्री मी आणि ती असेच गप्पा मारत बसलो होतो. त्या दिवशी तर तिने काळ्या रंगाचा वन पीस गाऊन घातला होता. तिला मी तसे पहिल्यांदाच बघत होतो. त्या ड्रेस मधून तिच्या गोऱ्या गच्च मांड्या अश्या काही दिसत होत्या कि ते बघून माझा सोटा वळवळ करू लागला होता. तिचा ड्रेस इतका पारदर्शी होता कि त्यातून तिच्या छातीचे उभार जसे मला दिसत होते तशीच त्यातील फट पण स्पष्ट दिसत होती.

आम्ही बोलत होतो आणि तिने माझे लक्ष नाही ते बघून ती मला म्हणाली “काय रे कुठे आहे तुझे लक्ष? आज मूड दिसत नाही तुझा. काय झाले?”

“काही नाही.गावाची आठवण येते होती आज जरा जास्तच. म्हणून. बाकी नाही” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “अरे असे होते कधी कधी  होम सिक. अश्या वेळी काय करायचे ते समजत नाही. पण मी असताना तुला होम सिक होण्याची गरज नाही. ये इकडे असा. मी तुझी मैत्रीणच तर आहे ना रे?” असे म्हणून तिने मला तिच्या जवळ घेतले.

तिचा उद्देश माझे सांत्वन करणे हा जरी असला तरी तिने मला तिच्या जवळ ओढल्याने माझे तोंड तिच्या छातीवर जाऊन बसले होते आणि तिच्या छातीचा स्पर्श मला होताच माझा मूड बघता बघता बदलला. तिने मला मिठीत घेताच माझे हात तिच्या पाठीवर गेले होते. सांत्वन करायचे असते तर तिने लगेच मला सोडले असते. पण तिने मला लगेच सोडले नाही.

माझा पण हात एव्हाना हळू हळू करत तिच्या पाठीवरून फिरू लागला होता. तिला माझा तो वेगळा स्पर्श समजला होता. ती काही बोलली नाहि. ते बघून मी हळू हळू करत तिच्या पूर्ण पाठीवरून माझा हात फिरवू लागलो. तिच्या पारदर्शी गाऊन मधून तिच्या सगळ्या भागांना मी बघत होतो. माझा हात मी मग पुढे तिच्या मांडीवर आणला आणि हळू हळू कर मी वर खाली करत तो फिरवू लागलो.

आता मात्र ती पण गरम झाली होती आणि तिने माझ्या डोकयात हात घातला होता आणि ती मला रोमान्स करतात तसे हात फिरवून मला गरम करू लागली.  पण मी तर केव्हाच गरम झालो होतो आणि कधी एकदा मी तिला उपभोगतो असे मला होऊन बसले होते. तिच्या मांडीवरून हात फिरवत फिरवत मी सरळ तिच्या जांघेत नेला आणि तिच्या योनीवर ठेवला.

माझा हात मी उभा करून तिच्या निकर वरूनच मी तिच्या योनीला रब करू लागलॊ. माझा हात जसा जसा वर खाली होत होता तसे तसे ती अधिकाधिक गरम होत होती. तिला पण तिच्या भावना अनावर होत असल्याचे जाणवत होते. तिला मग मी फार वेळ न ताणावता तिच्या निकर मध्ये मी हात घातला आणि तिची योनी मी चोळू लागलो.

आता मात्र ती पण कमालीची गरम झाली. तिने माझ्या सोट्याला तिच्या हातात घेतले आणि ती त्याला चोळू लागली. तिने वेळ न घालवता लगेच माझ्या पॅन्ट मध्ये हात घातला आणि ती त्याला जमेल त्या ताकदीने चोळू लागली. चोळून चोळून तिने त्याला बघता बघता इतका मोठा केला कि तेव्हा मला समजले कि अनुभव म्हणजे काय असते ते.

आम्ही एकमेकांचे कपडे काढले आणि पूर्ण नग्न झालो. तिने  केले आणि तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला पण. एका क्षणात तिने माझे ते भलेमोठे हत्यार तिच्या तोंडात घेतले आणि ती त्याला चोकू लागली. तिचे तोंड वर खाली असे काही होत होते कि त्यामुळे माझा सोटा ओलाचिंब तर झाला होताच पण तो इतका मोठा झाला होता कि काही  विचारु नका.

तीला मी मग बाजूला केले आणि तिला गुडघ्यावर बसवले. तिच्या गांडीत मी माझे तोंड घातले आणि तिच्या गांडीच्या भोकावरून मी माझी जीभ फिरवू लागलो. ते करत करत मी तिच्या योनीला पण चाटून काढले. तिच्या योनीतुन एक स्त्रव बाहेर येऊ लागला आणि तिची योनी ओलीचिंब झाली. ते बघून मग मी माझा  सोटा हळू हळू करत तिच्या योनीत कोंबला.

तिच्या कमरेवर मी माझे दोन्ही हात ठेवले आणि माझी कंबर मी प्रचंड वेगाने मागे पुढे करू लागलो. काच काच काच काच करत मी तिच्यावर प्रचंड ताकदीने दणके देत होतो आणि तिची योनी मारून काढत होतो. खूप वेळ तिला मी ठोक ठोक ठोकले आणि मग शेवटी मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही शांत झालो.त्या नंतर मी तिला रोजच ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो.

तिने तर मला कायमचेच तिच्याकडे ठेवून घेतले. आज मी जॉब ला आहे आणि तरीही मी तिच्याकडेच राहतो आणि तिला आजपण ठोकून काढतो.

You cannot copy content of this page