पैसे देऊन ठोकले सेक्सी मुले – Marathi Paise Deun Chudai Story

Marathi Paise Deun Chudai Story त्या दिवशी मी घरी निवांत आराम करत बसलो होतो आणि मला त्या एजन्ट चा फोन आला. “साहेब तुमच्यासाठी नवीन पाखरू आणले आहे” त्याचे ते वाक्य ऐकून मी लगेच खुश झालो आणि लगेच मी अवारायला घेतले.

तयार होऊन मी त्या हॉटेल ला गेलो आणि त्याला भेटलो. त्याने मला नेहमीच्या रूम मध्ये नेले आणि बसवले. मी नेहमीच कस्टमर असल्याने मला व्हीआयपी ट्रीटमेंट तिथे होती. मी बसताच मला ड्रिंक्स वगैरे देण्यात आले आणि मी माल येण्याची वाट बघू लागलो. थोडयाच वेळात एक से एक मुली मी बसलेल्या रूम मध्ये येऊ लागल्या. त्यात हर एक प्रकारच्या मुली होत्या.

त्यात नाव ठेवण्यासारखे कोणीच नव्हते. सगळ्याच कश्या देखण्या, गोऱ्यापान, उंच, मदमस्त देह असलेल्या होत्या. शरीरच विकायचे असल्याने तेच चांगले नसेल तर काय उपयोग हे त्यांना पुरेपूर माहित होते आणि म्हणूनच त्या सगळ्याची फिगर हि ३६-२४-३६ अशीच होती बऱ्यापैकी. हिची छाती बघू कि तिची आणि हिची गांड गोल कि तिची असे एक से एक आयटम त्याने माझ्या समोर आणून उभे केले.

पण त्या दिवशी पण का कोणास ठाऊक मला त्यातील कोणालपण बघून त्यातील कोणाला घेऊन संभोग करावा असे वाटले नाही. हि चौथी खेप होती असे होण्याची आणि मी ते सगळे रिजेक्ट केले. ते बघून मग शेवटी तो एजन्ट माझ्याकडे आला आणि मला म्हणाला “साहेब काय झाले आहे तुम्हाला. एके काळी तुम्ही तीन तीन माल एका वेळी घेऊन जात होता आणि आज एक पण माल तुम्ही नेत नाही”

“तुम्हाला पण माहित आहे कि शहारत सगळ्यात चांगले माल माझ्याकडे असतात आणि तुम्हाला तर मी सर्वात उंची मालच नेहमी दाखवत आलो आहोत. तरीपण तुम्हाला पसंद का पडेना झाले आहे मला समजेना” ते ऐकून मी त्याला म्हणालो “मलाच समजेना कि असे का होत आहे ते. मला हल्ली मुली बघून आधी जे फिलिंग होत असे ते होत नाही. का माहित नाही”

माझे ते बोलणे ऐकून झाले आणि तो मला म्हणाला “साहेब तुम्ही राग मानणार नसाल तर एक गोष्ट तुम्हाला सांगू का?”

“हो सांग ना बिनधास्त सांग” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “साहेब कदाचित तुम्ही खूप माल केल्याने तुम्हाला त्याचा थोडासा कंटाळा आला आहे.

असे सगळ्यांचे होते.रोज आपण चपाती भाजी खाऊ शकत नाही ना. थोडे वेगळे काही तरी खावे लागते. तुम्ही माझे ऐकणार असाल तर मी तुम्हाला एक सल्ला देतो”

“अरे बोल ना. तू काय माझा मित्रच आहेस ना” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “साहेब तुम्ही आता काही दिवस मुली उपभोगू नका”

“मग काय हलवत बसू काय?” मी असे म्हणताच तो म्हणाला “अहो तसे नाही. मला असे म्हणायचे आहे कि मुलींऐवजी तुम्ही काही दिवस मुले एन्जॉय करून बघा. हा बदल नक्कीच काम करेल” त्याचे म्हणणे मी नीट ऐकत होतो आणि त्याला मी म्हणालो “पण हे काम करेल का आयडिया? आणि मला अशी पाऊले देणार कोण?”

“साहेब एकशे एक टक्के काम करेल हि आयडिया आणि मी आहे ना.माझ्याकडे आहेत मुले. तुम्ही म्हणाला तर पेश करतो बघा लगेच” तो असे म्हणताच मी पण त्याला लगेच होकार दिला आणि वाट बघत बसलो.

थोड्याच वेळात  तिथे एक एक करत अतिशय तरुण मुले येऊ लागली. सगळीच कशी चिकणी चुपडी मुले होती ती. कमालीची देखणी. गोरी पान. अंगावर केसाची बारीक लव पण नाही. तुळतुळीत क्लीन शेव केलेली आणि जमेल तितके फॅन्सी ड्रेस घातलेली ती एक एक मुले जशी येऊ लागली तसे मी त्याना बघून वेडा होऊ लागलो.

माझ्या सोट्याला वळवळ होत असल्याचे मला जाणवू लागले आणि माझे मलाच त्याचे आश्चर्य वाटू लागले होते कि हे कसे शक्य आहे ते. कारण मी तर स्ट्रेट होतो आणि तरीही मला मुले बघून कशी काय फीलिंग्स येत आहेत. ते बघून त्या एजंट ने मला जे सांगितले होते ते खरे असल्याचे माझ्या लक्षात आले. मला बदल हा हवा होताच.

मी मग त्यातील दोन मुले फायनल केली आणि त्यांना घेऊन माझ्या रूम मध्ये गेलो. आता जाताच त्यांनी माझा ताबा घेतला. मी त्यांना म्हणालो “माझी मुलांसोबत मजा करायची हि पहिलीच वेळ आहे” ते ऐकून ते दोघे पण मला म्हणाले “तुम्ही अजिबात काळजी करू नका. तुम्हाला अशी सर्व्हिस देतो आम्ही कि इथून पुढे तुम्ही आमच्या शिवाय कुठे जाणार पण नाही आणि तसा विचार देखील तुमच्या मनात येणार नाही”

असे म्हणून त्यांनी माझे कपडे काढण्यास सुरवात केली. ते दोघे जसे माझ्या जवळ आले तसे माझ्या भावना जागृत होत असल्याचे मला लक्षात येऊ लागले. एक एके करत माझे सगळे कपडे त्यांनी काढले आणि मला पूर्ण नग्न केले. त्यांनी पण त्यांचे मग कपडे काढून ते पण माझ्या सारखेच पूर्ण नग्न झाले. त्या दोघांचे शरीर खूपच गोरे होते आत आणि त्यावर एक बारीक पण केस नसल्याने ते शरीर बाई चे आहे कि पुरुषाचे हेच मला समजत नव्हते.

त्यांनी मला खाली झोपवले आणि झोपवत असतानाच त्यातील एक जण माझे स्मूचिंग करू लागला. मी त्याच्या स्मूचिंग ने गरम झालो आणि माझा सोटा हळू हळू करत मोठा होऊ लागला. खूप वेळ तो माझ्याशी किसींग करत होता आणि तिकडे दुसऱ्याने माझ्या सोट्याशी खेळायला चालू केले होते. ते दोघे पण मग माझ्या सोट्याकडे गेले.

एक जण माझ्याकडे गांड करून वरून होता आणि दुसरा माझ्या मांडीत जाऊन बसला होता. खाली जो होता त्याने माझ्या गोट्या त्याच्या तोंडात घेतल्या आणि तो त्यांना चोकू लागला. चोकून चोकून त्याने त्यांना ओलेचिंब तर केले होतेच पण तो तेवढ्यावर गप न बसता माझ्या गांडीच्या भोकाकडे सरकला होता. त्याने त्याची जीभ माझ्या गांडीच्या भोकावरून फिरवण्यास सुरुवात केली.

फिरवत फिरवत त्याने माझ्या गांडीत त्याची जीभ घातली देखील आणि तो त्याचे तोंड आत बाहेर करू लागला. इकडे जो वर होता त्याने माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला होता आणि तो त्याला असे काही चोकत होता कि काही विचारू नका. व्योक व्योक करत तो त्याचे तोंड जबरदस्त ताकदीने वर खाली करत होता आणि माझा सोटा चोकत होता.

त्याची चोकण्याची पद्धत हि नक्कीच मुलींपेक्षा मस्त होती. तो अगदी सहजच माझा पूर्ण सोटा त्याच्या तोंडात घेत होता.अगदी त्याच्या घशा पर्यंत जरी माझा सोटा आत गेला तरी त्याला काही फरक पडत नव्हता. चोकून चोकून त्याने त्याला खूपच कडक आणि मोठा केला होता.

मी पण त्यामुळे गरम झालो होतो आणि माझ्याकडे त्याची जी गांड आलेली होती त्यात मी माझी जीभ घालून त्याची गांड खाऊ लागलो होतो. त्याच्या गाडीवरून मी आधी माझी जीभ फिरवण्यास सुरवात केली आणि मग बघता बघता मी माझी जीभ पूर्ण त्याच्या भोकात जाऊ पर्यंत आत घातली. खूप वेळ आम्ही हा प्रकार करत होतो आणि मग आम्ही बाजूला झालो.

त्यातील एक जण माझ्या समोर येऊन उभा राहिला. मी त्याला तसेच पुढे झुकवले आणि मागून मी त्याच्या गांडीत माझा सोटा कोंबला. अगदी आरामात त्याच्या गांडीत माझा सोटा जाताच मी माझे हात त्याच्या खांद्यावर ठेऊन मी त्याला ठोकू लागलो. एकसारखी माझी कंबर मी मागे पुढे करत त्याला खूप वेळ ठोकून काढले आणि मग माझा सोटा बाहेर काढला.

आता तू दुसरा माझ्या समोर आला आणि  गुडघ्यावर बसला. त्याच्या गांडीवर मी माझा सोटा ठेवला आणि एकच दणका मी असा काही जोरात दिला कि त्या एकाच दणक्यात माझा पूर्ण सोटा त्याच्या गांडीत गेला. मी माझे दोन्ही हात त्याच्या गांडीवर ठेवले आणि माझी कंबर मी प्रचंड वेगाने मागे पुढे करत हलवू लागलो. काच काच काच काच करत मी त्याची गांड मारत होतो.

खूप दिवसांनी मी इतका बेभान झालो होतो आणि खूप वेळ त्याची मी गांड मारून मी माझा सोटा बाहेर काढताच ते दोघे माझ्या समोर आले. त्यांनी एकाच वेळी माझा सोटा चोखायला चालू केला. थोडा वेळ होतो न होतोच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला. त्या दोघांनी ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि आम्ही शांत झालो.

पुढे खूप वेळ आम्ही तसेच पडून होतो. ते दोघे अजून पण माझा सोटा त्यांच्या तोंडातून बाहेर काढत नव्हते. चोकून चोकून आपण जसे उसातील रस पितो तसे ते अजूनही माझा सोटा चोकत होते आणि त्यातून जितके म्हणून वीर्य बाहेर येत होते ते सगळे पीत होते. एक अफलातून असा अनुभव त्या दोघांनी मला त्या दिवशी दिला होता आणि मग तेव्हापासून पुढे खूप दिवस मी त्यांनाच पैसे देऊन उपभोगू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page