विधवा घरमालकिणीची उचलून मारली गांड – Marathi Sex Story

माझी बदली झाली होती आणि त्या मोठया शहारत मी पहिल्यादाच जात होतो. तसे मला बाहेर फिरायचा अनुभव होताच पण या वेळेची परिस्थिती काही वेगळी होती. ती यासाठी वेगळी होती कि मला या वेळी तिथे राहावे लागणार होते. ते पण जवळपास एक वर्षभर. त्यामुळे मी तशी जय्यत तयारी करूनच तिकडे गेलो होतो. राहायचा प्रश्न होताच अर्थात तिथे.

सुरवातीस कंपनीने त्यांचे गेस्ट हाऊस दिले होते. पण ते फक्त एक आठवड्यासाठीच होते. त्यामुळे मला लवकरात लवकर नवीन घर शोधणे गरजेचे होते. त्यानं नुसार मी शोधमोहीम चालू केली होती. पण खूप प्रयत्न करून पण मला काही यश येत नव्हते आणि त्याचे कारण एकच होते. ते म्हणजे मी एकटा राहणार होतो. मोठया शहरात हा प्रश्न नेहमीच येतो. एकट्याने रूम मिळत नाही.

माझे लग्न झाले नव्हते पण रूम तर हवी होती तर काय करायचे असे विचार करत असताना मी एक जाहिरात बघून तिथे त्यांना भेटायला गेलो. एक मोठा बांगला होता तो. मी बेल वाजवली आणि दार उघडले ते एका अतिशय सुंदर स्त्री ने. साधारण तीस पस्तीस वर्षाची असेल ती बाई. पण दिसायला कडक माल होता तो. तिला बघून मला पिक्चर मधील नटी चीच आठवण आली आणि मी तिला काही क्षण बघतच राहिलो. कमालीची देखणी होती ती बाई.

मी पण काही कमी हँडसम नव्हतो तसा. माझी पण उंची सहा फूट होती. मी जिम करून अशी काही बॉडी बनवली होती कि माझे आता ऍब्स पण दिसू लागले होते. पोटाचा जरा पण घेर माझा वाढला नव्हता आणि त्यामुळे तर माझे स्नायू कमालीचे पिळदार दिसत असत आणि त्याचमुळे मी बघतराचं क्षणी लोकांना आवडत असे.

मी माझी ओळख करून दिली. तिने तिची दिली. तिचे नाव सिमरन होते. सिमरन दिसायला जसा माल होता तशीच ती बोलायला पण खूपच मस्त होती. मी तिला माझी सगळी माहिती दिली आणि माझी अडचण पण सांगितली त्यावर ती मला म्हणाली “मी एकट्याला रूम देण्याच्या आता पर्यंत विरोधात होते पण तुम्ही चांगल्या कंपनीत कामाला आहात आणि तुमची अडचण मी समजू शकते. त्यामुळे तुम्ही माझ्या इथे राहू शकता. पण एक लक्षात ठेवा मी पण या बंगल्यात एकटीच असते. त्यामुळे इथे कोणाला घेऊन येऊ नका प्लिज”

मी होकार दिला आणि खूप खुश झालो की तिने मला रहायला दिले ते. तिचे आभार व्यक्त करून मी  तिथून बाहेर पडलो. दुसऱ्याच दिवशी मी तिथे शिफ्ट झालो आणि माझे रुटीन चालू झाले. मी सिमरन शी रोजच गप्पा मारत असे आणि त्यातून आम्ही हळू हळू का होईना पण जवळ येत होतो. तिचा नवरा मेला होता. ती विधवा होती  आणि तेव्हा पासून ती त्या मोठ्या घरात एकटीच राहत होती.

मी आल्यापासून तिला थोडा आधार मिळाला होता. हळू हळू ती मला काही ना काही तरी खायला बनवून देऊ लागली होती. ती माझ्या जवळ येत आहे हे मला समजत होते आणि मला जसे ते आवडत होते तसे तिला पण ते आवडत आहे हे मी समजू शकत होतो.

ती नेहमी मोठी साडी घालत असे आणि त्यामुळे तिच्या फिगर चा नीट अंदाज येत नसे. पण एक मात्र मी ठामपणे सांगू शकत होतो कि तिची फिगर हि सेक्सीच असणार. कारण तिची साडी जरी मोठी असत असली तरी तिची शारीरिक ठेवण हि तितकी मोठी नव्हती हे तिच्याकडे बघून लगेच लक्षात येत होते. पण मला एकदा का होईना तिची फिगर बघायची होतीच होती.

एकदा मी माझ्या रूम मध्ये असताना ती माझ्याकडे आणि मला म्हणाली “उद्या काय करणार आहेस?”

“काहीच नाही. उद्या तर सुट्टीच आहे ऑफिस ला त्यामुळे दिवसभर रूम मधेच असेन मी. का?” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “अरे काही नाही. खूप दिवस झाले घर साफ केले नाहि. त्यामुळे सगळीकडे पसारा झाला आहे. तुला जर शक्य असेल तर उद्या आपण दोघे मिळून सगळे घर साफ करूया का?” तिने असे म्हणताच मी लगेच तिला होकार दिला. त्या निम्मित मला तिच्या समवेत जास्तीत जास्त वेळ घालवता येणार होता.

मी दुसऱ्या दिवशी लगेच तिच्याकडे गेलो आणि आम्ही कामाला देखील लागलो. तिचे घर मी बघता बघता सगळे साफ करून देत होतो आणि ती माझ्यावर खूप खुश होत होती. मला खूप घाम आला होता आणि म्हणून मी मग थोड्या वेळाने माझा शर्ट काढून टाकला आणि फक्त शॉर्ट वर काम करू लागलो. माझी छाती आणि माझे ऍब्स बघून ती वेडी झाली ते मी बघतिले .

ती माझ्या शरीराकडे राहून राहून बघत होती. तिच्या मनात चलबिचल चालू झाली होती आणि मला ते तिच्या नजरेतून स्पष्टपणे दिसत होते. खूप वेळ आम्ही काम करून मग थांबलो. ती माझ्या छातीकडे बघत मला म्हणाली “आज तुझ्यामुळे काम झाले माझे. आजचे रात्रीचे जेवण माझ्याकडून तुला” असे म्हणून तिने मला रात्री येण्यास सांगितले.

मी वेळेत तिच्याकडे गेलो आणि तिला बघतच राहिलो. रोज मोठ्या साडीत असलेली सिमरन त्या रात्री वेगळ्याच साडीत होती. अंगाला अतिशय घट्ट पडकून बसलेली निळ्या रंगाची साडी तिने परिधान केली होती आणि त्या रात्री मी पहिल्यांदा तिची फिगर बघू शकलो. ३६-२४-३६ फिगर होती तिची आणि तिची छाती व तिची गांड कमालीचे मादक होते. त्यांचे घेर बघून मला घाम फुटला.

तिने मला बसवले आणि जेवण दिले. एकत्र जेवण करताना ती खूपच मोकळ्यापणाने माझ्याशी बोलत होती. ती अचानक मला म्हणाली “तुझी बॉडी खूप छान आहे रे. ते ऍब्स खरे आहेत कि तू चित्र काढून घेतले आहेस?”

असे म्हणताच मी माझा शर्ट झटकन काढला आणि तिच्या समोर जाऊन उभा राहिलो आणि तिला म्हणालो “बघ खरे आहेत कि खोटे ते”तिने तिचा हात धुतला आणि तिचा हात माझ्या छातीवरून फिरवत फिरवत माझ्या पोटावर नेला आणि मला म्हणाली “हो कि रे खरेच तुझे ऍब्स खूप चांगले आहेत. इतकी चांगली बॉडी मी कधी प्रत्यक्षात नाही बघितली” असे म्हणून तिचे माझ्या शरीरावर हात फिरवणे चालूच होते.

तीच हि योग्य वेळ आहे हे मी ओळखले आणि तिला म्हणालो “मग आता बघ ना. तुला कोणी नको म्हंटले आहे का? सगळी बॉडी बघ आणि अगदी मनसोक्तपणे बघ” असे म्हणून मी तिच्या हातावर मी माझा हात ठेवला आणि धाडस करून सरळ खाली माझ्या सोट्याकडे नेला. माझ्या पॅन्ट मधून मी तिचा हात माझ्या सोट्यावर ठेवला आणि तिच्याकडे रोखून बघू लागलो.

माझ्या सोट्याचा स्पर्श होताच ती शहारली आणि जागेवरून उठली. तिचे हात माझ्या पूर्ण बॉडी वरून फिरी लागले होते आणि वेड्या सारखे तिच्याकडे बघत होती. तिला मी पाहिजे होतो आता ते मी समजलो आणि तिला मग माझ्या कुशीत घेतले आणि तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव मी सुरु केला. माझे ओठ तिच्या ओठांत मिसळले होते आणि माझे हात तिच्या छातीशी खेळू लागले होते.

तिची साडी मी झटकन काढून तिला पूर्ण नग्न केले आणि आजवर जे शरीर मी मोठ्या साडीत बघून मूठ मारत होतो त्याला आता पूर्ण नग्न बघत होतो. तिने पण माझी पॅन्ट काढली आणि माल पण नग्न केले. तिच्या छातीला मी जोरजोरात जसे दाबू लागलो तशी ती अधिकाधिक गरम होऊ लागली आणि तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेऊन त्याला हलवायला चालू केले.

ती खाली बसली आणि तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेत त्याला चोकायला चालू केले. तिच्या त्या नाजूक तोंडात माझे ते भलेमोठे हत्यार कसेबसेच मावत होते आणि तरीही ती त्याला चोक चोक चोकत होती. तिला मी मग बाजूला केले पण तिला अजूनही माझा सोटा सोडवत नव्हता त्यामुळे मी खाली झोपलो व तिला माझ्या वरून येण्यास सांगितले.

तिने माझा सोटा पुन्हा एकदा चोखायला चालू केला आणि मी तिची योनी इकडे खालून चाटायला चालू केली. तिची ती गोरीपान योनी मी चाटून चाटून लाल केली आणि तिच्या योनीतुन मग स्त्रव बाहेर येऊ लागला.

मी तिला मग उठवले आणि तिचे दोन्ही पाय फाकवुन तिच्या त्या उभ्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला. काच काच काच कच करत मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करत तिला ठोकून काढू लागलो. प्रचंड वेगाने तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि अखेरीस माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हापासून मी तिला रोजच ठोकून काढू लागलो होतो.

मी तिच्याच घरी शिफ्ट झालो आणि मग काय दिवस रात्र मला एकच काम होते. उठायचे आणि तिला ठोकून काढायचे. आज पण माझे तेच रुटीन चालू आहे.

You cannot copy content of this page