पास करून शिक्षकांनी चोदली माझी गांड – Marathi zavada shikshak sex story

मला अभ्यास करायला अजिबातच आवडत नसे. अर्थात तो किती जणांना आवडतो हा वेगळा विषय आहे. पण मला त्यातल्या त्यात जास्तच जरा ते नको असायचे आणि त्यामुळे कधी पण मी त्याच्यापासून चार हात लांबच राहत असे.

मी बाकी बाबतीत मात्र एकदम फास्ट होते. मी तेव्हा कॉलेज मध्ये होते तेव्हाची हि गोष्ट आहे. माझे नाव सोनल आहे. मी कॉलेज मध्ये खूप फेमस होते. ते माझ्या अभ्यासामुळे नक्कीच नसणार हे तर  तुम्हाला समजले असेलच. मी फेमस होते ते माझ्या फिगर मुळे माझी फिगर ३६-२४-३६ अशी होती आणि तिचे दिवाने तर सगळे कॉलेज होते.

मी जर का जीन्स आणि टीशर्ट घातला तर मग तर काही विचारूच नका. त्यातून माझ्या छातीचे उभार असे काही दिसत असत मी कधी कधी चालताना मला खाली जमिनीवर काय पडले आहे तेच दिसत नसे. त्यावरून तुम्हाला त्याचा अंदाज आला असेलच. मागे जर बघितले तर माझ्या गोलाकार गांडीच्या आकारावर कोणी कमेंट केली नसेल असे नाही. ती अशी काही गोल आणि बाहेर आलेली होती कि काही विचारू नका.

मला माझ्या शरीराची जादू चांगलीच माहित होती.मला त्याचा वापर कसा करून घायचा ते पण चांगलेच माहित होते आणि मी तो करून घेत पण होते. माझी काहीपण काम असले तर मी माझ्या शरीराचे थोडे फार जरी प्रदर्शन केले तरी ते माझे काम अगदी आरामात होत असे.

ते परीक्षेचे दिवस होते. मला गणिताचा तर अजिबातच गंध नव्हता. मी त्यामुळे काहीच अभ्यास केलेला नव्हता. मला काही समजत नव्हते कि मी काय करू. कारण मी परीक्षेत तर काहीच लिहू शकणार नव्हते हे मला माहित होते आणि त्यामुळे जर का मी नापास झाले तर माझे सगळे वर्ष वाया जाणार होते. त्या विचारत असताना मला एक गोष्ट लक्षात आली कि गणिताच्या शिक्षकांनाच जर का मी माझ्या पद्धतीने घेतले तर काम होऊ शतके.

त्यांचे नाव राकेश होते. राकेश एक तरुण मुलगा होता. नुकताच तो कॉलेज मध्ये नोकरीस लागला होता. त्यामुळे अजुनपण त्याच्यातील कॉलेजे मध्ये असतो तो एक वेगळा स्वभाव पूर्णपणे गेलेला नव्हता. तो दिसायला तर देखणा होताच होता पण त्याची बॉडी पण खूपच मस्त व सेक्सी होती. त्याला मी आजवर जरी कधी त्या नजरेने बघितले नसले तरी त्याला जर कधी तसे बघायचे म्हंटले तर माझी योनी ओली झाली असतीच असती.

मी त्याच्याशी जवळीक वाढवू लागले. एकदा मी त्याला भेटले आणि म्हणले “सर मला जरा तुमची मदत हवी आहे. मला काही गणिते समजत नाहीत. ती जर तुम्ही मला समजावून सांगितली तर बरे पडेल.”

तो लगेच तयार झाला. कॉलेज संपल्यावर मी त्याला त्याच्या रूम मध्ये जाऊन भेटले. मी त्या दिवशी मुद्दामच थोडा मोठ्या गळ्याचा टॉप घातला होता. मी तत्याच्या शेजारी जाऊन बसले आणि तो जे सांगत आहे ते खाली मान घालून बघत होते. मी मधून मधून खाली मुद्दामच वाकत होते आणि माझ्या छातीचे दर्शन त्याला देत होते.

त्याची नजर तर त्यावर कधीच गेली होती आणि तो पण त्याच्याकडे रोखून बघू लागला होता. शेवटी काय तर तो पण एक पुरुषच होता आणि त्यामुळे तो माझ्या छातीकडे असे बघणे स्वाभाविकच होते. मी मग जास्तीत जास्त वेळ खाली कसे वाकता येईल आणि कसे त्याला गरम करता येईल हे बघू लागले होते. मी हळू हळू करत याच्या खुर्चीकडे झुकून अधे मध्ये माझ्या हाताचा स्पर्श पण त्याच्या हाताला करू लागले होते.

तो खुपच गरम झाला होता त्यामुळे. दोन चार दिवस मी त्याला असेच फुल गरम केले. त्याला मी माझ्या जाळयात चांगलेच ओढले होते आणि त्याला काय करू आणि काय नको असे त्यामुळे होऊन बसले होते. त्या दिवशी त्याने मला त्याच्या घरी बोलावले होते. मी गेले आणि नेहमी प्रमाणे त्याने मला शिकवायला चालू केले होते. मी त्या दिवशी मुद्दामच शॉर्ट घालून गेले होते. त्या शॉर्ट मधून माझ्या मांड्या मला त्याला दाखवायच्या होत्या आणि माझे काम मी अगदी नीट केलं होते हे मी त्याच्या नजरेतील बदलाकडे बघून ओळखले होतेच.

त्याने मला शिकवण्यास सुरवात करताच मी मुद्दाम सारखी माझ्या पायांची हालचाल करू लागले आणि इकडून तिकडे व तिकडून इकडे मी माझ्या पायावर पाय ठेवू लागले आणि त्या दरम्यान माझ्या जांघेचे दर्शन मी त्याला देत होते. तो खूपच गरम झाला होता आणि आता तो कोणत्याही क्षणी मला जवळ घेणार याची मला पटताच मी त्याला म्हणाले “सर मला खूप अवघड वाटत आहे या वर्षी गणिताचे.”

“का ग? काय झाले?” त्याने मला विचारले.

“काही नाही. तुम्ही मला इतक्या प्रेमाने शिकवता आहे हे ठीक आहे पण शेवटी पेपर मध्ये कोणती गणिते येणार काय माहित आणि ती मला जर सोडवता नाही आली नाही तर मग मी कशी पास होणार?” असे म्हणून मी मुद्दाम थोडे  डोळ्यातून पाणी काढले.

ते बघून त्याने माझा हात लगेच त्याच्या हातात घेतला आणी मला म्हणाला “अरे रडू नको. मी आहे ना.इकडे बघ”. असे करून त्याने माझा चेहरा त्याच्या हातात घेतला आणि मला म्हणाला “जोवर मी आहे तोवर तुला काळजी करण्याची गरज नाही. थांब एक च मिनिट.” असे म्हणून तो उठला आणि आत गेला.

पाच मिनिटात तो बाहेर आला आणी त्याचा हातात काही तरी होते.

त्या इन्व्हलप मधून त्याने एक गुंडाळी बाहेर काढली आणि माझ्या हातात दिले.

“काय आहे हे?” मी विचारच तो मला म्हणाला “उघडून आधी बघ तरी.”

मी ते उघडून बघतीले तर तो गणिताचा पेपर होता. जो पेपर येणार होता तोच त्याने माझ्या हातात दिला होता आणि ते बघून मी खूपच खुश झाले आणि धावतच मी त्याला जाऊन मिठी मारली.

“आता तरी खुश ना तू?” त्याने मला विचारताच मी त्याला म्हणाले “हो हो खूपच जास्त खुश.”

असे म्हणून त्याला मी एक दीर्घ चुंबन दिले. त्याच्या मिठीत तर मी आधीच गेले होते आणि त्यामुळे त्याच्या छातीवर माझी भरदार छाती कधीची जाऊन थांबली होती. त्यामुळे तो गरम झाला होताच. त्यातच मी त्याचे चुंबन घेतल्याने तो कमालीचा वेडा झाला. त्याने पण मला त्याच्या मिठीत घेतला आणि माझ्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला.

त्याला आता माझे शरीर पाहिजे होतेच होते आणि त्यासाठी तर त्याने हे सगळे केले होते.माझे ते मऊ गुलाबी नाजूक ओठ तो त्याच्या तोंडात घेऊन चोकू लागला होता.त्याच वेळी त्याचा हात माझ्या छातीवरून फिरू लागला होता. माझे ते भरदार उरोज जसे त्याच्या हाताला लागले तसे त्याने त्याचे तोंड माझ्या तोंडातून बाजूला घेतले आणि त्याने माझा टॉप काढला.

माझा टॉप काढताच त्याला माझ्या त्या गोलाकार छातीचे दर्शन झाले. तो वेडा झाला आणि त्यावर तुटून पडला. त्याच्या प्रचंड ताकदीने तो त्यांना दाबु लागला. दाबून दाबून त्याने त्यांना इतके मोठे केले कि माझी छाती आजवर इतकी मोठी झालेली मी कधीच बघितली नाही. मी त्याला अजून जास्त गरम करायचे म्हणून त्याचा सोटा माझ्या हातात घेऊन हलवायला चालू केले होते.

मी त्याचा  सोटा खूपच ताकदीने हलवत होते आणि त्यामुळे तो अधिकाधिक गरम होता होता. त्याने मग माझ्या छातीचे निप्पल्स त्याच्या तोंडात घेतले आणि तो त्यांना चोकू लागला. चोकून चोकून त्याने ते लाल केले तरी तो त्यानं सोडत नव्हता.

त्याला मग मी बाजूला केले आणि आम्ही आमचे कपडे काढून पूर्ण नग्न झालो. त्याला मी खाली झोपवले आणि त्याच्या सोट्याला मी माझ्या तोंडात घेतले. त्याला चोकून चोकून चोकून मी खूपच मोठे जेव्हा केले तेव्हा त्याने मला लगेच खाली घेतले आणि माझ्या योनीवर त्याचे तोंड ठेवले.

तो माझी योनी एकसारखा चाटू लागला होता आणि चाटून चाटून त्याने तिला असे काही ओले केले होते कि त्यातून स्त्रव बाहेर येऊ लागला होता. ते बघून मग त्याने त्याचा सोटा माझ्या योनीवर ठेवला आणि हळू हळू करत तो माझ्या योनीत सरकवला. बघता बघता त्याचा पूर्ण सोटा माझ्या योनीत जाताच त्याने त्याची कंबर जोरजोरात प्रचंड वेगाने मागे पुढे करून हलवायला चालू केली.

काच काच काच काच करत तो माझ्यावर एकसारखा उडत होता आणि माझ्या योनीचा उपभोग घेत होता. खूप वेळ त्याने मला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग त्याचे सगळे वीर्य त्याने माझ्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हापासून तो मला नियमितपणे ठोकू लागला होता आणि मला पास पण करू लागला होता. अश्या प्रकारे पुन्हा एकदा माझ्या शरीरानेच तर मला साथ दिली होती जशी नेहमी देत होते अगदि तसेच.

You cannot copy content of this page