पाणी भरत काढले सेक्सी सोनलचे पाणी – Marathi Sex Story

मी तेव्हा राहायला बाहेर गावी होती. म्हणेज माझ्या नोकरी निम्मित मी बाहेर गावी होतो. माझा जॉब तसा फिरतीचा होता. पण मी आता जिथे गेलो होतो तिथे मला खूप महिने राहावे लागणार होते. माझ्या गावापासून ते गाव तसे जवळ होते. पण मला येण्या जाण्यात रोज वेळ घालवायचा नसल्याने मी तिथेच एखादी रूम घेऊन राहायचे प्लॅन केला होता.

मी एका अश्या कंपनीत कामाला होतो कि जी खूपच मोठी होती आणि त्यामुळे मला त्यांनी चांगले पॅकेज दिले होते. त्यामुळे माझे राहणीमान पण तसेच मला ठेवावे लागत होते मुळात मी दिसायला चांगला होतो. कॉलेज ला असल्यापासूनच मला अगदी नीट राहायची सवय होती आणि त्यामुळे मी माझे ड्रेसिंग अगदी नीट ठेवत असे. मी कधीच तुम्हाला शर्ट बाहेर काढून चाललेलो दिसणार नाही.

जसे माझे ड्रेसिंग चांगले होते तशीच चांगली माझी बॉडी पण होती. मी जिम ला जरी जात नसलो तर मी रोज घरच्या घरी नियमितपणे व्यायाम न चुकता करत असे आणि त्यामुळे माझी बॉडी तशी खुपच चांगली झाली होती. बघताच क्षणी कोणी पण मुलगी माझ्या प्रेमात पडेल इतकी बॉडी तरी माझी नाक्कीच चागंली होती आणि त्यामुळे माझ्या कंपनीत पण खूप मुली माझ्या मागे होत्या.

मी जेव्हा त्या गावी गेलो तेव्हा मी चांगल्या भागात फ्लॅट घेण्याचे ठरवले होते आणि त्या नुसार मी शोधाशोध करून एका एजंट मार्फत एक फ्लॅट फायनल पण केला. मी तिथे राहायला गेलो पण. त्या बिल्डिंग यामध्ये मुळात फार काही जास्त फ्लॅट्स नव्हते. जे होते ते बहुतांश बंद होते आणि एका मजल्यावर दोन च फ्लॅट होते. त्यामुळे माझ्या समोर कोणी राह्यला आहे कि नाही याची काळजी मला लागून राहिली होती. कारण एकटे राहायला कधी तरी मजा येते. रोज नाही आणि त्यामुळे मी जास्त विचारात होतो.

मी तिथे राहायला गेलो तेव्हा त्या समोरच्या घराला कुलूप तरी नव्हते आणि त्यामुळे तिथे कोणी ना कोणी तर नक्कीच रहात असणार हे मी ओळखले आणि त्यामुळे मला थोडे बरे वाटले. संध्याकाळी मी सहज फिरायला म्हणून बाहेर पडलो तेव्हा मला समोरच्या घराचा दरवाजा उघडा दिसला. मी माझी ओळख करून देण्यासाठी म्हणून त्यांच्याकडे जायचे ठरवले आणि मी बेल वाजवली.

थोड्याच वेळात आतून एक जबरदस्त आयटम बाहेर आला. साधारण तीस वर्षाची ती स्त्री बघून मी  मनोमन सुखावलो. कारण ती दिसायला खुपच सुदंर होती. ती सुंदर म्हणण्या पेक्षा ती जास्त मादक होती. तिने निळ्या रंगाची साडी घातली होती आणि ती बहुतेक काही तरी काम करत होती कारण तिने तिच्या साडीचा पदर मागून ओढून पुढे बांधला होता.

पण त्यामुळे तिची छाती पहुन उघडी पडलो होती. तिच्या छातीच्या उभारांमध्ये तिच्या साडीचा पदर जाऊन बसला होता आणि त्यामुळे तिच्या  छातीची टोके खूपच पुढे आलेले दिसत होते. तिची कंबर पण उघडी पडली होती. तिचे ते गोरे पोट आणि त्यात असलेली तिची खोलगट व कमालीची सेक्सी बेंबी बघून माझ्या जीवाची घालमेल झाली. तिची कंबर ३६-२४-३६ अशी होती. तिला बघून मी प्रचंड गरम झालो. माझ्या सामोर अशी सेक्सी बाई राहते आहे हा विचारच किती मस्त होता माझ्यासाठी.

“माझे नाव राकेश आहे. मी तुमचा नवीन शेजारी आहे” मी माझी ओळख करून देताच ती माझ्याकडे बघून हसली आणि तिने मला आत येण्यास सांगितले. तिने मला पाणी दिले आणि मला म्हणाली “माझे नाव सोनल आहे. माझे मिस्टर एका कंपनीत मोठ्या हुद्द्यावर काम करतात. त्यांची भेट तुम्हाला होणे तसे कठीणच आहे. कारण ते सकाळी लवकर गेले कि रात्री खूप उशीरा येतात”

मी तिचे बोलणे मन लावून जसे ऐकत होतो तसेच मन लावून मी तिची बॉडी पण बघत होतो. तिने अजूनही तिच्या साडीचा पदर नीट केला नव्हता आणि त्यामुळे मी तिच्या छातीकडे माझी रोखून बघत होतो. तिला ते समजून पण ती काही बोलत नव्हती आणि त्यामुळे  ती एक चालू बाई आहे हि मी माझ्या सराईत नजरेने लगेच टिपले होते.

आमची ओळख झाली आणि मी निघालो. तेव्हापासून आम्ही रोजच गप्पा मारू लागलो.  वरच्या आणि खालच्या मजल्यावर कोणीच नव्हते. त्यामुळे तिला माझा खूपच आधार वाटत असे. त्यामुळे ती खूप वेळ माझ्याशी गप्पा मारत बसे. तिला मी बोलून बोलून असे काही माझ्या पट्ट्यात घेतले होते कि काही विचारू नका. आम्ही एकेरी बोलायला देखील कधीच चालू केले होते.

तिला मी एकदा म्हणालो “सोनल तू मॉडेलिंग करत होती का आधी?”

“नाही रे का असे का विचारत आहेस तू?” तिने मला विचारच मी तिला म्हणालो “काही नाही ग तुझी फिगर बघून मला  तसे वाटले. तू आज पण किती नीट ठेवले आहेस स्वतःला ते बघून तसेच वाटणार  ना मला”

ती माझ्याकडे बघून हसली आणि तिने एक मादक कटाक्ष मला दिला. शेवटी काय आहे ना कि कोणत्याही स्त्री ला तिची तारीफ केलेली आवडतेच आणि सोनल पण त्याला अपवाद कशी काय असेल ना. माझी हि आयडिया चांगलीच काम करून गेली. ती माझ्या तेव्हा पासून खूपच जवळ आली आणि मी दिवसभर काम नसले कि तिच्याकडे पडून राहू लागलो.

त्या दिवशी तिचा नवरा एक आठवड्यासाठी म्हणून बाहेर गावी गेला होता. तिने मला लगेच बोलावून घेतले आणि आम्ही बोलत बसलो असताना पाणी आले. ती मला म्हणाली “अरे राकेश मला पाणी भरायला जरा मदत कर ना. गेले दोन दिवस पाणी आले नाही आणि त्यामुळे सगळे पाणी घरातील सम्पले आहे. त्यातच पाणी खूप थोडा वेळ रहाते. जर तू मदत केलीस तर पटकन माझे पाणी भरून होईल”

असे म्हणताच मी तिला पाणी भरण्यास मदत करू लागलो. ती छोट्या भांड्यातून पाणी नेत होती आणि मी मोठी बादलीतुन नेत होतो. ते भरत असताना ती खाली जेव्हा वाकत असे तेव्हा तेव्हा तिच्या छातीचा आतील भाग मला दिसत असे आणि त्यामुळे मी खूप गरम होत होतो.माझे सगळे लक्ष हे तिच्या छातीकडे होते आणि ते समजून पण ती ते झाकत नव्हती.

पाणी भरत असताना सगळीकडे पाणी पडले होते खाली आणि मी एक बादली घेऊन जात असतानाच ती पण माझ्या समोरून एक भांडे घेऊन येत होती. त्याच वेळी तिचा पाय घसरला आणि ती सरळ माझ्या अंगावर येऊन पडली. माझ्या हातातील बादली मी झटकन बाजूला टाकली आणि मी तिला पकडताच माझा पण थोडा तोल गेला आणि आम्ही दोघे पण खाली पडलो.

मी खाली जमिनीवर पडलो होतो आणि ती माझ्या अंगावर येऊन पडली होती. तिचे ओठ माझ्या ओठांजवळ आले होते आणि तिचा श्वास माझ्या श्वासात मिसळत होता. ती माझ्याकडे तिची नजर रोखून बघत होती. मी काही करायच्या आतच तिने तिचे तोंड माझ्या तोंडात दिले आणि ती माझे किसिंग करू लागली. तिनेच पुढाकार घेतल्याने माझे काम हलके झाले.

मी तिच्या पाठीवरून माझा हात फिरवत फिरवत तिच्या गांडीला पण मी जोरजोरात दाबू लागलो.माझ्या कडक हाताच्या स्पर्शाने ती खूपच गरम झाली होती आणि तिला मग मी खाली घेत तिची साडी व माझे कपडे फेडून टाकले व आम्ही दोघे पण पूर्ण नग्न झालो.

तिच्या त्या मदमस्त देहाला मी असे काही खाऊ लागलो कि त्यामुळे ती कमालीची बेभान झाली. तिची छाती मी जशी जशी दाबत होतो तसे ती माझा सोटा तिच्या हातात घेऊन त्याला हलवत होती. मी तिची छाती मध्ये मध्ये माझ्या तोंडात घेऊन चोकू पण लागलो होतो. तिचे निप्पल्स कमालीचे मोठे केले होते मी चोकून चोकून. तिची ती गोरी छाती मला वेड लावत होती.

तिने माझा सोटा हलवून हवलुन मोठा करत असतानाच मी माझा हात तिच्या योनीवर ठेवला आणि हळू हळू करत मी तिची योनी रब करू लागलो. माझी दोन बोटे मी अलगद तिच्या योनीत सरकवली आणि हळू हळू करत त्याना आत बाहेर करत मी तिची योनी मोठी करू लागलो. तिची योनी ओली झाली आहे हे लक्षात येताच मी बाजूला झालो.

तिचे पाय फाकवुन मी तिच्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला आणि वेळ न घालवता मी माझी कंबर प्रचंड वेगाने मी मागे पुढे करत हलवू लागलो. काच काच करत मी तिच्यावर उडत होतो आणि तिच्या योनीला ठोकून काढत होतो. जवळपास वीसेक मिनिटे मी तिला ठोकून काढले आणि माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो.

तो आठवडा मी सुटी घेतली आणि तिच्याच घरी राहून तिला दिवसरात्र तिला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि तेव्हापासून मी तिला रोजच तिच्या घरी जाऊन ठोकू लागलो होतो.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

You cannot copy content of this page