पॉर्नस्टार म्हणून त्याने माझी ठोकली योनी – Marathi sex story

मी सुजाता. मी आज चाळीस वर्षाची आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या भावाला म्हणजे सख्या नव्हे तर चुलत भावाला उपभोगू शकले आणि  आज पण मी त्याला अगदी नियमितपणे उपभोगते आहे.

आम्ही सगळे एकत्रच वाढलो. लहानाचे मोठे कधी झालो ते आमचे आम्हाला समजले नाही. मी आणि माझा चुलत भाऊ ज्याचे नाव राकेश होते आम्ही एकाच कॉलेज मध्ये होतो आणि त्यामुळे आमच्यातील रिलेशन खूप चांगले होते. तो एक खेळाडू होता आणि मी पण डान्सर होते. त्याच्याकडे बघून कोणी पण त्याच्या प्रेमात पडेल अशी अशी त्याची तब्येत होती.

ज्याची उंची सहा फूट आहे आणि जायचे मसल्स पिळदार आहेत, ज्याचे नाक सरळ आहे आणि ज्याच्या छातीकडे बघून धिप्पाड म्हणजे काय ते समजते असा तो राकेश होता आणि म्हणूनच तर त्याच्यामागे खूप मुली लागलेल्या मी स्वतः पहिल्या होत्या.

तो जर हँडसम असेल तर मी पण काही कमी नव्हते. मी एक उत्तम डान्सर होते आणि त्यामुळे माझे अंग खूपच लवचिक होते. माझ्या लवचिपणामुळे माझे पोट अजिबात वाढले नव्हते. माझ्या देखण्या चेहऱ्याला साजेशी माझी फिगर होती.त्याच ३६-२४-३६ अश्या मादक फिगर ला अनुसरून माझी छाती आणि माझी गांड पण होती. मी डान्स करू लागले कि माझ्या  गोलाकार छातीकडे व  गांडीकडे मुले कशी खाऊन बघत असत हे मला माहित होते.

तर आम्ही दोघे पण असे एकंदरीत आपापल्या परीने मादक होतो असे माझे स्पष्ट म्हणणे होते. आम्ही दोघे पण एकाच कॉलेज ला असल्याने आम्ही शक्यतो एकत्रच जात असू. त्याची  बॉडी जशी बाकीच्यांना आवडत असे तशी ती मला पण आवडत होती.  त्याला आपण एकदा तरी उपभोगावे असे मला नेहमी वाटत असे . पण तसे त्याला पण माझ्या बद्दल वाटणे गरजेचे होते.

मी एक गोष्ट नेहमीच बघत आले होते कि तो त्याचा मोबाईल कधीच कोणाच्या हातात देत नसे आणि सतत तो  काही तर बघत बसलेला दिसत असे. हि गोष्ट काय आहे कि जो तो तासन्तास बघत बसतो ते मला  शोधून काढायचे होते आणि म्हणून एकदा मी तो अंघोळीला गेला असताना त्याचा मोबाईल मी हळूच घेतला.

त्याच्या गॅलरीत मी जाऊन बघितले तेव्हा मला खरे काय आहे ते समजले. त्याच्या गॅलरी मध्ये खूप म्हणजे खूप अश्लील क्लिप्स होत्या. ते इथवर ठीक आहे. पण त्यात माझे पण खूप सारे फोटो होतो आणि ते बघून मला काही समजेना. तो त्याच वेळी बाथरूम मधून बाहेर आला आणि जेव्हा त्याला समजले कि त्याचा मोबाईल माझ्या हातात आहे तेव्हा त्याने तो हिसकावून घेतला.

“राकेश तुझी गॅलरी मी बघितली आहे. किती साऱ्या क्लिप्स आहेत तुझ्याकडे रे? हेच बघत असतोस ना सतत तू मोबाईल मध्ये डोकं घालून?खरे सांग नाही तर आईला जाऊन सांगेन तुझे नाव”

मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “हो ग तेच बघत असतो आणि या वयात दुसरे बघणार तरी काय मग?” तो मला असे म्हणताच मी त्याला म्हणाले “अरे ते ठीक आहे. मी ते समजून घेऊ शकते. पण माझे फोटो का ठेवले आहेस तू ते पण इतके सारे?”

त्यावर तो म्हणाला “खरे सांगू का? एक त्यात पॉर्न स्टार आहे. जी तुझ्या सारखी वाटते मला आणि तिच्याच जास्त क्लिप्स आहेत माझ्याकडे. तिला संभोग करताना बघून मला असे वाटते कि तूच संभोग करत आहेस. म्हणून मी ठेवलेत तुझे फोटो”

“कोण नटी आहे ते दाखव मला जी माझ्या सारखी दिसते ते. मला पण बघायचे आहे” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “आता कुठे दाखवू? वेडी आहेस का? उद्या घरी कोणी नाहीये तेव्हा सगळे दाखवेन. ठीक आहे? फक्त तुझे तोंड तेवढे बंद ठेव म्हणजे झाले”

असे म्हणून मग आम्ही तो विषय थांबवला. दुसरया दिवशी घरातील सगळे जण गावी जाणार होते आणि घरी मी व तो दोघेच होतो. कॉलेज मधून आम्ही परत आलो आणि मी फ्रेश होण्यासाठी गेले. मी त्या दिवशी शॉर्ट आणि स्लिव्हलेस टॉप घातला होता. माझी ती शॉर्ट इतकी छोटी होती कि त्यातून माझी जरा कमी निकरच दिसत होती. माझ्या छातीचे उत्तान प्रदर्शन तर नेहमी प्रमाणे चालू होतेच.

पण त्या दिवशीचा माझा तो टॉप मी ठेवणीतला काढला होता जो शक्यतो मी जेव्हा एकटी असते तेव्हाच घालत असे. त्या टॉप मधून कारण माझ्या छातीची  फट स्पष्टपणे दिसत असे. आज मला तो घालावासा वाटला होता म्हणून मी तो घातला होता. मी बाहेर आले तेव्हा राकेश आधीच फ्रेश होऊन सोफ्यावर नेहमीप्रमाणे त्याच्या मोबाईल मध्ये डोके घालून बसला होता.

मी त्याच्या शेजारी जाऊन त्याला खेटूनच बसले आणि त्याला म्हणाले “आता दाखव मला कोण आहे ती जी माझ्या सारखी आहे ते”

असे म्हणताच त्याने एक क्लिप लावली. ती नटी माझ्या सारखी अजिबातच दिसत नव्हती. मी ओळखले कि त्याने मला खोटे सांगितले होते आणि त्याने मला तीन चार क्लिप्स एकदम फास्ट दाखवल्या तेव्हा मी त्याला म्हणाले “हि माझ्या सारखी दिसत नाही. खरे काय ते सांग”

त्यावर तो मला म्हणाला “तुला आता काय खोटे सांगायचे. त्या फोटो ला बघून मी मूठ मारतो. तुझी फिगर मला आवडते कारण तू खूपच लवचिक आहेस. संभोग करताना लवचिक मुलगी असेल तर खूप मजा येते हे मी त्या क्लिप्स मध्ये बघतो”

असे म्हणताच माझे काम झाल्याचे माझ्या लक्षात आले. मी त्याला एक छान क्लिप  लावायला लावली. त्यात जशी मॉडेल एक एक कपडे काढत होती तशी मी त्याच्या शेजारी बसून माझे कपडे एक एक करत काढू लागले. बघता बघता मी माझे पूर्ण कपडे काढले आणि त्याचं सामोर जाऊन पूर्ण नग्न होऊन उभी राहिले. मला तसे बघून तो पुरा वेडा झाला. त्याला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते.

मी पुढे झाले आणि त्याच्या मांडीवर जाऊन बसले. माझे केस आपोआपच त्याच्या डोक्यावरून पुढे गेले आणि मीही त्याला माझ्या  जवळ ओढले. त्याच्या तोंडात मी माझे तोंड देत त्याचे जोरजोरात चुंबन घेण्यास सुरवात केली. तो खूप गरम झाला आणि मग त्याचे तोंड मी माझ्या छातीवर ठेवले आणि त्याला रगडु लागले. माझ्या त्या मांसाच्या गोळ्यांमधून त्याचे तोंड जसे इकडे तिकडे करत फिरू लागले तस तसा त्याचा सोटा मोठा होऊ लागला.

त्याच्या तोंडात मी माझे निप्पल्स देताच तो माझ्या  छातीला जोरजोरात चोकू लागला,त्याच्या हाताने दाबू लागला. मी पण फुल्ल गरम झाली होते. मी खूप वेळ त्याला माझ्या छातीशी खेळू दिले आणि मग मी खाली सरकुन त्याचे सगळे कपडे काढून त्याला पण पूर्ण नग्न केले. त्याची शॉर्ट काढताच त्यातून त्याचे ते भलेमोठे हत्यार टुणकन बाहेर आले त्याचे हत्यार खूपच मोठे होते.

मी त्याचा सोटा माझ्या हातात घेऊन त्याला हलवू लागले. हलवून हलवून मी त्याला माझ्या तोंडावरून फिरवू लागले. एखादा मोठा रॉड फिरावा तसा त्याचा सोटा माझ्या तोंडावरून फिरत होता आणि मग मी तो सोटा एकदम माझ्या तोंडात घेतला.त्याचा सोटा चोकून चोकून मी खूपच कडक केला. तो पूर्ण बेभान झाला होता आणि त्याला मी जे ओरल केले होते ते कमालीचे आवडले होते.

त्याने मग मला बाजूला केले. मला तसेच उताणे त्या सोफ्यावर उभे केले. तो खाली बसला आणि त्याने माझ्या गांडीत त्याचा हात घातला. माझ्या गांडीचे काप त्याने त्याच्या हाताने बाजूला केले आणि माझी योनी ओपन केली.माझा एक पाय त्याने सोफ्यावर ठेवला आणि तो खालून माझ्या योनीवर आला. त्याची जीभ त्याने माझ्या योनिवरून फिरवण्यास सुरवात केली.

वर पासून खाली पर्यंत आणि आत बाहेर असे करत करत तो एकसारखे त्याचे तोंड माझ्या योनीवर फिरवत होता . माझ्या योनीचे पदर त्याने खूपच हळुवारपणे ओपन तर केले होतेच पण त्याच बरोबर त्याने माझ्या आतील दाण्याला पण असे काही मोठे केले होते कि त्यामुळे माझी योनी कमालीची मोठी झाली होती.

त्याने मग बाजूला होत त्याचा सोटा त्याच्या हातात घेतला आणि तो हळू हळू करत माझ्या योनीत घालू लागला. बघता बघता त्याचा पूर्ण सोटा माझ्या योनीत जाताच त्याने त्याचे दोन्ही माझ्या गांडीवर ठेवले आणि तो जोरजोरात त्याची कंबर मागे पुढे करत हलवू लागला.काच काच काच काच करत तो एकसारखी त्याची कंबर मागे पुढे करत हलवत होता आणि माझी योनी मारत होता.

त्याने माझे केस पण मागे ओढून धरले आणि त्याच्यातील पुरुषी अहंकाराला तो शांत केल्या सारखे मला ठोकून काढू लागला होता. खूप वेळ त्याने मला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग त्याचे सगळे वीर्य त्याने माझ्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. अश्या प्रकारे त्याने जसे मला एकदा त्या दिवशी ठोकले तेव्हापासून तो रोजच मला ठोकू लागला होता.

You cannot copy content of this page