मित्राच्या सेक्सी गर्लफ्रेंडला ठोकले रूमवरच – Marathi Sex Story

मी आणि सुनील खूप चांगले मित्र होतो. मी अभ्यासात फार काही हुशार नसलो तरी माझी पर्सनॅलिटी कमालीची डॅशिंग होती. मला बघताच मुली माझ्या प्रेमात पडत असत. मी खेळाडू होतो आणि त्याला साजेशी अशीच माझी तब्येत होती. त्यामुळे तर मला सगळ्या मुलींच्यात खूपच डिमांड होता.

सुनील एक मोठ्या बापाचा एकुलता एक मुलगा होता. दिसायला  ठीक ठाक पण प्रचंड पैसे यामुळे तो पण  नेहमी मुलींच्या घोळक्यात असे. पण त्याच्याकडे मुली ज्या येत असत त्या फक्त त्याच्याकडे पैसे असत म्हणूनच बाकी काही नाही. कारण ना तो दिसायला चांगला होता ना त्याची पर्सनॅलिटी अशी होती कि तो कोणा मुलीला समाधानी करू शकत होता. त्याच्याकडे बघताच लक्षात येत असे कि हा काही कोण्या मुलीची खाज भागवू शकत नसणारच.

पण मला काय करायचे होते त्याच्याशी. त्याची लाईफ होती शेवटी ती. उच्च शीक्षणासाठी आम्ही मोठ्या शहारत गेलो. आम्ही दोघे एकाच रूम वर राहत असे. आमचे कॉलेज वेगवेगळे होते. त्यामुळे त्याचे काय चालू आहे हे मला काहीच माहित नसे. मी आपले माझे कॉलेज अभ्यास आणि मग वेळ मिळेल तेव्हा मुली असे चालू होते.

त्याच्याकडे बघून मात्र आधी मुली आणि मग वेळ मिळाला तर अभ्यास असे त्याचे रुटीन असेल असे मला वाटत होते. मी काही त्याला या बद्दल विचारले नाही. कधीपण रूम असला कि तो नशा करत असे. दारू चे त्याला भयानक व्यसन होते. सतत दारू पित असल्याने तो नेहमी गुंगीत असल्या सारखाच असे. आजूबाजूला काय चालू आहे याची  त्याला कल्पना नसे.

असेच एकदा मी रूम वर बसलो असताना हा कुठून तरी अचानक रूम वर आला. मी दार उघडले आणि बघतो तर काय तो एकटा नव्हता. त्याच्या बरोबर एक मुलगी देखील होती. आजवर रूम वर आमच्या आमचे खूप मित्र आले होते. पण कोणी मुलगी येण्याची हि पहिलीच वेळ होती. त्यामुळे मी पण थोडा भांबावलो होतो. त्याने तिला पण त्याच्या बरोबर आत घेतले आणि दार लावून घेतले.

त्याने मला तिची ओळख करून दिली. “हि मोना. माझी गर्लफ्रेंड” आणि त्याच वेळी माझी पण ओळख तिला करून दिली.

मी मानत म्हंटले “हि कितवी गर्लफ्रेंड आहे काय माहित” पण मोना दिसायला कडक आयटम होती हे मात्र नक्की. तिचा तो शिडशिडीत देह बघून माझा पण सोटा वळवळ करू लागल्याचे मला जाणवू लागले. तिच्या त्या काळ्या वन पीस ड्रेस मधुन तिची ३६-२४-३६ फिगर कमालीची मादक दिसत होती. तिचे छातीचे उभार मदमस्त आणि खूपच भरलेले दिसत होते. त्याना बघून मला त्यांना दाबावेसे वाटले. तिची गांड पण अशी काही गोल होती कि मी हे लगेच समजून चुकलो हि गांड पण मारून घेत असणार.

तो तिला पार्टी साठी म्हणून रूम वर घेऊन आला होता. मला काहीच अडचण नव्हती आणि असायचे काही कारण पण नव्हते. त्याने म्युजिक लावले आणि दारू पिण्यास सुरवात केली देखील. मला पण त्यांनी त्यांच्यात घेतले. सुरवातीस मी नाही म्हणालो पण मग मोना ने आग्रह केल्याने मी तिला नाही नाही म्हणू शकलो नाही. साला काही पण म्हणा आपण पोरं मुळातच नायलक हे नक्की.

पार्टी आमची चांगलीच रंगत आली होती. खूप दारू पिल्याने त्या दोघांना समजत नव्हते कि काय चालू आहे ते. डान्स करत करत मोना मधेच माझ्याशी पण डान्स करायची. माझ्या अंगावर पडायची. हे बघून देखील सुनील तिला काहीच बोलायचा नाही. उलट हसून हसून तिला माझ्या अंगावर जास्तच ढकलत होता. त्यामुळे मलाच समजत नव्हते कि काय चालू आहे ते.

ती माझ्या अंगावर पडत होती तेव्हा तिच्या छातीचा आणि एकूणच शरीराचा माझ्या शरीराला पूर्ण स्पर्श होत होता. त्यामुळे माझा सोटा कमालीचा कडक झाला होता. ते दोघे इतके फ्री वागत आहेत ते बघून मग मी पण धाडस करायचे ठरवले आणि मोनाच्या अंगाशी लगट करू लागलो.

ती सुनील बरोबर कमरेत हात घालून नाचत होती. मी शेजारीच नाचत होतो तेव्हा सुनील ना माझा हात धरून त्यांच्या जवळ ओढले. मी मग मी सरळ तिच्या कमरेत हात घातला आणि मागून तिला पकडले. पुढून सुनील ने तिला पकडले होते आणि मागून मी. मी मागे असल्याने माझा सोटा तिच्या योनिवर जाऊन आदळत होता. तिच्या गोलाकार गांडीवर माझा सोटा रगडला जात होता.

त्यांचे स्मूचिंग  चालू होतेच. पण  मी पण इकडे तिला चांगलाच लागलो होतो. तिच्या छातीला मी व्यवस्थित पकडून तिची छाती दाबू  लागलो होतो. तिची छाती कमालीची गोलाकार होती. तिच्या छातीला जसे मी दाबू लागलो आणि जसे मी तिच्या गांडीवरून माझा सोटा गोलाकार रगडु लागलो तसे ती पण कमालीची गरम झाली आणि माझ्या कमरेला तिच्या हाताने पकडून  अधिकाधिक तिच्या गांडीवर रगडायला चालू केला.

सगळे धुंदीत होते. आम्ही दोघांनी तिचे कपडे हळू  हळू करत उतारावयला चालू केले बघता बघता तिला आम्ही नग्न केले देखील. ती पण आमचे कपडे उतरवू लागली आणि तिने पण आम्हाला पूर्ण नग्न केलेच. तिचे ते नग्न मादक देह बघून मी वेडापिसा झालो. मला काय करू आणि काय नको  होऊन बसले. तिचा देह इतका मादक होता कि तिला मी कसा खाऊ तेच मला समजत नव्हते.

मी खाली पाठीवर झोपलो आणि मोना ने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेत त्याला चोखायला चालू केले. गुडघ्यावर बसलेल्या मोना ने माझ्या सोट्याला तिच्या तोंडात पूर्ण आत घेत त्याला जमेल तसे चोकून चोकून मोठा करायला सुरवात केली. तिचे चोकने अफलातून होते. ती गुडघ्यावर बसली होती. तिच्या गांडीकडे सुनील गेला होता.

तो तिची योनी त्याच्या जिभेने चाटत होता. ती माझा सोटा चोकत होती आणि तो तिची योनी चाटत होता. चाटून चाटून त्याने तिला खूपच जास्त गरम केले होते. खूप वेळ हे झाले आणि मग माझ्या जागी सुनील आला व मी त्याच्या जागी गेलो.मी तिची योनी चाटून चाटून लाल चुटुक केली. योनी चाटत चाटत तिच्या गांडीच्या भोकाला पण मी चाटू लागल्याने ती तिचे देहभान हरपून बसली.

खूप वेळ तिच्या गांडीच्या आणि योनीच्या भोकाला चाटून झाले आणि मग आम्ही बाजूला झालो. मोना ला गांड मारून घेण्याची सवय होतीच हे मी ओळखले होते आणि आता ते प्रत्यक्षात करून बघायचे होते. सुनील तसाच खाली झोपला होता. मोना ने तिचे दोन्ही पाय फाकवुन ती अशी काही त्याच्या सोट्यावर बसली कि अलगदपणे त्याचा सोटा तिच्या योनीत गेला.

हळू हळू करत ती वर खाली बसत त्याचा सोटा मारून घेत होती. ते बघून बाजूला असलेल्या मला तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेऊन जवळ केले आणि माझा सोटा तिच्या तोंडात घेऊन त्याच वेळी ती त्याला प्रचंड आवेगाने चोकू लागली. तिच्या कडून माझा सोटा चोकून घेताना मी तिच्या भरदार छातीला जोरजोरात माझ्या हाताने दाबू लागलो, माझ्या तोंडात तिचे निप्पल्स घेऊन चोकू लागलो, बाहेर ओढू लागलो.

खूप वेळ तिच्याकडून माझा सोटा मी चोकून घेत होतो आणि अजूनही ती तिची योनी मारून घेत होती. मग मी तिच्या मागे गेलो. तिच्या गांडीचे काप मी माझ्या हाताने अलगद बाजूला केले आणि तिच्या गांडीचे भोक मला दिसू लागले. मी माझ्या हाताच्या बोटाला माझी थुंकी लावली आणि दोन बोटे हळू हळू करत तिच्या गांडीत सरकवली.

हळू हळू करत मी तिच्या गांडीचे ते भोक खूप मोठे केले आणि मग मी माझी पोजिशन घेतली. माझा सोटा  मी हळू हळू करत तिच्या गांडीत घालू लागलो. बघता बघता माझा सोटा पूर्णपणे तिच्या गांडीत गेला.आत जाताच मी  जमेल तसे माझे हात तिच्यावर ठेवले आणि माझी कंबर मागे पुढे करत तिची गांड मारू लागलो. काच काच काच काच करत मी तिची गांड ठोकून काढलो लागलो.

सुनील ने तिची योनी ठोकून काढली आणि मी तिची गांड.  खूप वेळ तिला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि सुनील ने त्याची वीर्य तिच्या योनीत आणि मी माझे वीर्य तिच्या गांडीत सोडले आणि आम्ही सगळे शांत झालो. तिला खूप वेळ  तसेच नग्न ठेवले होते. तिच्या शरीराशी आम्ही आमचे वीर्यपतन होऊन देखील आम्ही तिच्या शरीराला सोडू शकत नव्हतो. आम्ही तिघे पण कमालिचे सुखावलेलो होतो.

अश्या प्रकारे मी सर्प्राइजिंगली सुनील च्या गर्लफ्रेंड चा त्याच्याच सोबत उपभोग घेऊ शकलो आणि तेव्हा पासून आम्ही नियमितपणे याचा आनंद घेऊ लागलो. नंतर तर आम्ही मोनाला आमच्याच रूम  वर शिफ्ट केले आणि त्यामुळे सकाळ दुपार संध्याकाळ आम्ही पाहिजे तेव्हा आणि पाहिजे तसे तिला उपभोगू शकत होतो. एक प्रकारे घराच्या घरीच आमची संभोगाची सोय तिने खूपच छान पद्धतीने केली होती.

You cannot copy content of this page