शेतामध्ये जवण्याची गोष्ट

नमस्कार मित्रांनो आज मी तुमच्यासमोर माझ्या गावाची एक गोष्ट घेऊन आलो आहे, जी माझ्याबरोबर गावात घडली होती. तुम्ही सर्वजण ओळखताच कि मी अंबाला मध्ये राहतो पण माझे खरे घर भिवानी मध्ये आहे. आम्ही तिथे कधीकधी जात असू.

मग काही दिवसापूर्वी मला तिथे जायचे झाले तर मी अंबालातून बस पकडून भिवानीसाठी निघालो आणि मी रस्त्यात माझ्या काकाला फोन केला कि मी गावाला येतो आहे आणि कुणाला तरी बस स्टेन्डवर घेण्यासाठी पाठवा. मग मी ५ तासाच्या प्रवासानंतर तिथे पोचलो तर माझ्या काकाचा मुलगा मोहित तिथे आला होता.

मी त्याच्याबरोबर घरी गेलो. माझे काकाच आमचे घर आणि शेत सांभाळतात. आमचे घर एकच आहे पण खोल्या वेगळ्या आहेत. मी घरी आलेला पाहून काकी खूप खुश झाली,कारण मी ३ वर्षांनी घरी आलो होतो. मोहित त्यांचा एकुलता मुलगा आहे आणि तो माझ्याने ४ वर्ष लहान आहे. आता मला तिथले वातावरण वेगळे वाटत होते आणि तिथे बराच बदल झाला होता.

मग मी त्या दिवशी आराम केला आणि दुसऱ्या दिवशी काकांना त्यांच्या कामात मदद करू लागलो, कारण तिथे वेळ घालवायला टी.व्ही.तर होता पण केबल नव्हते. तेवढ्यात मोहित आला आणि म्हणाला दादा मी दुकानात जातो मी म्हणालो थांब, मी पण येतो.

मग मी आणि मोहित दुकानाच्या दिशेने निघालो. आमच्या घराच्या मागून एक रस्ता दुकानाकडे जातो. जेव्हा आम्ही तिथून जात होतो,तेव्हा एक मुलगी मागच्या घराने बाहेर येताना दिसली आम्ही तिला पहिले आणि तिने आम्हाला पहिले. मग आम्ही पुढे निघालो.मी मोहितला विचारले कि ही कोण होती? तर मोहीत म्हणाला कि ती श्यामची भाची राणी आहे. ती दिसायला गोरी होती आणि १९-२० वर्षाची असेल.तिचे फिगर एका नॉर्मल गावाच्या मुलीसारखे होते.तिचे बॉल जास्त लहान नव्हते आणि जास्त मोठेही नव्हते. तिची गांड मोठी होती आणि तिचे फिगर २८-२५-३० होते.

मग मोहितने सागीतले कि ही काही दिवसानपूर्वीच आली आहे आणि मला बर्याच वेळा शेतात भेटली होती. मग आम्ही दुकानावर पोचलो आणि मग तेथून मोहितने काही समान घेतले आणि मी काही सिगरेट घेतली. मोहितला माहिती होते कि मी सिगरेट पितो,नंतर आम्ही परत घरी आलो.

मी विचार केला कि घरी सिगरेट पिणे ठीक नाही मी शेतात पितो.मग मी संध्याकाळी मोहितला सांगितले कि चल आपण शेतात फिरून येऊ मग आम्ही शेतात आलो.तिथे उस उभा होता. मग आम्ही चांगली जागा बघितली आणि तिथेच बसून सिगरेट पिऊ लागलो. मग काही वेळानेच तिथे राणी आली आणि म्हणाली कि बर रोहित तू इथे हे करण्यासाठी येतोस तर. हे ऐकून मी सावध झालो आणि मला खोकला आला.मग मी मागे पहिले तर राणी उभी होती आणि रोहित थरथर कापत होता. मग तो म्हणाला कि नाही ताई ती फक्त दादा पीत होते आणि मी तर फक्त त्यांना इथे घेऊन आलो आहे.

मग तिने माझ्याकडे पहिले, मी म्हणालो कि बघ मी तर नेहमी सिगरेट पितो आणि तिला विचारले कि तू कोणाला ही गोष्ट सांगणार तर नाहीस ना? तिने एक वेगळेच स्मित केले आणि म्हणाली कि कोणती गोष्ट? आणि ती तेथून निघून गेली. ती गेल्यावर मोहित म्हणाला कि दादा तुम्ही तर आज मला मारलेच होते, आता लवकर याला संपवा आणि आपण घरी जाऊ. मग मी लवकर सिगरेट संपवली आणि आम्ही घरी आलो. आता मि तुम्हला सांगतो कि श्याम आणि आमच्या घराचे खूप चांगले संबंध आहेत. मग दुसर्या दिवशी दुपारचे जेवण करून आम्ही आराम करत होतो तेव्हा राणी आली आणि काका-काकीबरोबर बोलू लागली. मग मला तर भीती वाटू लागली कि ही काही सांगेल तर?

मग ती म्हणाली कि मामा तुम्हाला माहीतच आहे ना कि काल शेतात काय झाले? तिने आमच्याकडे पहिले आणि तिच्या चेहऱ्यावर खोडकर स्मित होते. एवढे ऐकून आमचे गांड फाटली. मग काकाने विचारले कि काय झाले?  तर ती म्हणाली कि काल आमच्या शेतात एक वळू घुसला होता आणि त्याला दादाने येऊन बाहेर काढले. मग आमच्या गांडीत प्राण आले आणि ती आमच्याकडे बघून हसू लागली.

आम्ही पण समजलो कि मुलगी मजे घेत आहे. मग ती जाऊ लागली तर मी दुसर्या दाराने बाहेर आलो आणि तिचा हात पकडला.ती म्हणाली कि मला जाऊ दे.कोणीतरी बघेल. तिच्या या आचरणात विरोध कमी आणि समर्पण जास्त होते. मग मी तिला विचारले कि केव्हा भेटशील?मला तुझ्याबरोबर बोलायचे आहे.तर ती म्हणाली कि संध्याकाळी ६ वाजता शेतात भेट. मी म्हनालो ठीक आहे मी वाट बघेन आणि मी तिचा हात सोडला.आणि ती तिच्या घरी गेली. मग  मी संध्याकाळी शेतात तिची वाट पाहू लागलो ती आली आणि म्हणाली कि तुम्ही खूप लवकर आलात.

मी: काय करणार? राहावलेच नाही.

राणी: असे काय झाले? कि तुला राहवलेच नाही.

मी: आता काय सांगू काय हाल आहे?

राणी: (हसत) चाल राहू दे, तुला काय बोलायचे होते?

मी:मला तुझे आभार मानायचे होते कि आमचे गुपित गुपितच ठेवलेस.

राणी: काही हरकत नाही ते तर असेच.

मी:बर चाल ये बस जरा तुझ्याविषयी सांग.

राणी:(माझ्या शेजारी बसली) सगळे ठीक आहे.

आता आमचे बोलणे सुरु झाले आणि मी बोलत खांद्याला खांदा घासू लागलो आणि तिला हे माहिती होते,पण ती काही बोलत नव्हती.मग मी माझा एक पाय तिच्या पायाला घासू लागलो.ती तरीपण काही बोलली नाही. मग मी म्हणालो कि तू मला खूप आवडतेस, हे ऐकून ती लाजली आणि तिचा चेहरा लपवू लागली.

मी तीला विचारले कि मी तुला कसा वाटतो? तर ती शरमेने काही बोलत नव्हती, पण तिची शरम सर्व सांगत होती. मग मी तिचा चेहरा उचलला आणि तिच्या गालाला एक कीस केला तर ती एकदम उठली आणि पळून गेली. मग मी म्हानालो ऐक उद्या कधी भेटशील? तर ती म्हणाली कि त्याच वेळी इथेच. मग मी शेतातून आलो आणि जेवण करून झोपू लागलो आणि राणी विषयी विचार करू लागलो. काय करणार ती होतीच एवढी मस्त. आणि मी तिला जवायचा विचार करू लागलो. नंतर मला कधी झोप लागली मला समजलेच नाही.

नंतर दुसर्या दिवशी सकाळीच संध्याकाळ होण्याची वाट पाहू लागलो आणि ती संध्याकाळ आली पण. मग मी शेतात गेलो टर मी तिथे काय पाहतो? ती तिथे माझी वाट पाहत होती आणि मला पाहूनच तिचे गाल लाल झाले.मग मी तीच्या जवळ जाऊन बसलो आणि बोलू लागलो. मी तिला विचरले कि काळ तू का पळालीस? तर ती म्हणाली कि घरी जायला उशीर झाला होता. मी म्हणालो कि तू मला घाबरवलेच होते माल वाटले कि तुला वाईट वाटले तर ती म्हणाली कि कशाचे?मग मी तीला कीस केले आणि म्हणालो कि याचे.तर ती लाजली आणि म्हणाली कि तुम्ही फार घाण आहात.मग मी विचरले कि तुला वाईट तर नाही ना वाटले? तर तिने खाली पाहत नाही मध्ये डोके हलवले. आता मी एकदम खुश झालो आणि मी तिचा चेहरा माझ्याजवळ केला तर तिचे डोळे बंद होते.

मी तिच्या गुलाबी ओठांना माझे ओठ लावले. आता ती न हलता तिचे डोळे बंद करून बसून राहिली आणि मी तिला कीस करत राहिलो मग काही वेळाने ती पण माझा साथ देऊ लागली आणि कीस करू लागली.हळूहळू तिचे श्वास गरम होऊ लागले. मी माझा एक हात तिच्या बॉलवर ठेवला आणि घासू लागलो आणि ती उम्म्म उम्म्म करत मला कीस करत होती. आता माझ्या पेंट मध्ये माझे हत्यार तयार झाले होते. मी तिचे वरचे कपडे काढू लागलो. ती म्हाणाली कि नाही हे करू नको,मी म्हणालो कि फक्त एकदा पाहू दे मला असे म्हणून कपडे काढले. मला आता तिच्या पांढऱ्या ब्रामध्ये तिचे २८ चे बॉल दिसू लागले, मी त्यांना दाबू लागलो आणि ती मस्त होऊ लागली.

मग मी तिची ब्रा थोडी खाली करून तिच्या मनुकावर जसे माझे तोंड ठेवले तर ती कापली आणि उम्म्म्म उम्म्म्म करु लागली. मग मी तिचे बॉल ब्रामधून बाहेर काढले आणि मी त्यांचे रसपान करू लागलो आणि ती अआहाहा आआआआऐईइ करू लागली.मग मी एका हाताने तिच्या सलवार ची नाडी उघडली आणि तिच्या पेंटीत हात टाकला. तिने याचा काहीच विरोध केला नाही.

मी तिच्या पुच्चीला हात लावला तर ती पूर्ण ओली झाली होती. मी तिला वरून घासू लागलो.आता मी पण गरम झालो होतो. मी उभा राहिलो आणि माझी पेंट आणि चड्डी काढली आणि तिला खाली झोपवले. ती माझे हत्यार पाहून घाबरली आणि म्हणाली कि हा तर खूप मोठा आहे मला खूप त्रास होईल.मी म्हणलो जास्त होणार नाही.

मग मी तिच्या तोंडावर एक हात ठेवला आणि एक हाताने माझा लंड तिच्या पुच्चीवर ठेवून एक धक्का मारला तर माझा अर्धा लंड पुच्चीत गेला आणि तीला झटका बसला. माझा लंड पुच्चीत जाताच मी ओळखले कि ती कुवारी नाही.मी एक जोरात धक्का दिला तर माझा पूर्ण तिच्या पुच्चीत गेला आणि ती ओरडली. मग मी हळूहळू धक्के देऊ लागलो आणि ती आता आआह्ह अआह्ह्ह करत होती. आमचे शरीर घासल्याने पट पट आवाज येत होता.

मग काही वेळाने तिचे शरीर कडक झाले आणि ती कपू लागली आणि मला तिच्या रसाची चाहूल माझ्या लंडावर झाली आणि मी समजलो कि तिने पाणी सोडले आहे.आता मी पण शेवटला आलो होतो, पण वीर्य सोडण्यापूर्वी मी लंड बाहेर काढला आणि माझा माल तिच्या गांडीवर सोडला आणि ती शांत झाली. मग आम्ही कपडे घातले आणि मी विचारले याआधी केव्हा केले होते? ती म्हणाली कि तिच्या गावात तिने एका मुलाबरोबर केले होते. मग आम्ही एका मागोमाग शेतातून निघालो आणि घरी आलो. मी जितके दिवस तिथे राहिलो तितके दिवस तिला जवले.

You cannot copy content of this page