दुकानातच ठोकली मालकिणीची सेक्सी योनी | Dukan malkin sex katha

माझी नजर खूपच तीक्ष्ण होती आणि त्याच बरोबर माझे अंदाज पण सहसा कधी चुकत नसत. त्यामुळे तर मी त्याच्या जीवावर आजवर खूप माल खाल्ले होते आणि आजपण मी एक माल असा खातो कि ज्याचा विचार मी आयुष्यात कधीच केला नव्हता. माझ्या ध्यानीमनी नसताना देखील मी ती गोष्ट करू शकलो होतो आणि त्याचा आज मला खूपच जास्त असा गर्व होत आहे.

मी आणि अभ्यास म्हणजे काही विचारू नका. त्यामुळे मी खूप लवकरच शिक्षणाला बाय बाय केले होते आणि काय तरी असेच इकडे तिकडे छोटी मोठी कामे करून वेळ घालवत असे. माझ्याकडे माझे शरीर एक अशी संपत्ती होती कि तिच्या जीवावर मी काहीपण करू शकत असे. मी उंच होतो जवळपास सहा फूट. उंचीला शोभेल अशी बॉडी नसेल तर काही उपयोग होत नाही. पण माझे मात्र तसे नव्हते.

मी तब्येत राखून होतो. माझे स्नायू पिळदार तर होतेच आपण माझी छाती कमालीची भारदस्त होती. मला बघून भले भले गार होत असत. या त्यब्येतीच्या जोरावरच तर मी आजवर खूप मुलींना ठोकून काढले होते आणि आजपण काढत आहे.

इकडे तिकडे काही फार कामाचे होत नाही ते बघून माझ्या घरच्यांनी मला माझ्या मामाकडे मोठया शहरात पाठवले. पण तो पण काही फार मोठा नव्हता. गावी राहायचे ते मामा कडे अशी काहीशी अवस्था होती माझी. तो पण एका शेठ कडे कामाला होता. शेठ कुठला आणि काय. तो पण फार मोठा नव्हता. त्याचे लेडीज आणि जेन्टस कपड्याचे दुकान होते.

मामाच्या ओळखीने त्याने मला लागेच ठेवून घेतले. जेन्टस विभाग आणि लेडीज विभाग अलग होते. लेडीज विभाग तर खरे म्हणजे तिथे नव्हतेच. ते दुकानच वेगळीकडे होते आणि ते दुकान त्याची बायको बघत असे. तिला सगळे सोनल भाभी म्हणत असत. तिचे नाव मी ऐकून होतो. त्यावरून मला असे वाटले होते कि ती एक अतिशय वयस्क बाई असेल जी खूप खडूस असणार. हे माझे मत शेठ ला बघून बनले होते जो तसा होता.

पण जेव्हा मी सोनल भाभी ला बघितले तेव्हा मात्र माझे सगळे मत एका क्षणात तिने बदलले. ती काही फार देखणी वगैरे नव्हती दिसायला. पण तिचे गळ्याच्या खालचे फीचर्स मात्र कमालीचे सेक्सी होते. तिची फिगर ३६-२४-३६ अशी होती. तिच्या देहाला साजेसे तिचे उरोज होते. गरगरीत उरोज जरी असले ते तरी ते अजिबात वेडेवाकडे नव्हते आणि त्याना बघून असे कोणी म्हणणार नाही कि ते एका लग्न झालेलया बाई चे उरोज आहेत.

तिची ती मागून साडी घालायची पद्धत खूपच मस्त होती. त्यामुळे तिचे पोट तर सतत उघडेच असत होते आणि त्यामुळॆ तिची बेंबी नेहमी दिसत असे. तिची ती खोलगट बेंबी बघून मी पण कमालीचा वेडा झालो होतो. तिचा गांडीचा घेर ती साडी अगदी उठवून दाखवत होती. एकुणच काय तर सोनल भाभी म्हणजे एक सेक्स बॉम्ब च होती म्हणा ना. माझे दिवस चांगले जाणार हे मी ओळखले होते.

मी नवीन असल्याने आणि लेडीज विभागात फार काम नसल्याने मला सोनल भाभी कडे देण्यात आले. तिथे मी आणि ती दोघेच असायचो. साड्यांपासून ते आतील कपड्यांपर्यंत सगळे काही तिथे मिळत असत. मी फक्त साड्या विकत असे. आतील कपडे मात्र ती स्वतः विकत असे. महिला कोणी माझ्याकडून शेवटी कसे काय काही घेतील ना.

तरीही मी बघता बघता ते पण काम माझ्या ऑब्सर्वेशन ने शिकून घेतले. माझे इतर काम पण चांगलेच होते आणि त्यामुळे सोनल भाभी माझ्यावर खूप खुश होती. माझ्या मधाळ बोलण्याने मी कस्टमर ला हसवत खेळवत माल विकत असे. त्यामुळे  सगळे कस्टमर माझे नाव काढत असत आणि माझ्यामुळे तर नवीन कस्टमर पण खूपच वाढले होते. एकंदरीत माझे नाव भाभीच्या गुड नोट मध्ये गेले होते.

ती आता माझ्याशी खूप लाडीकपणे बोलू लागली होती. एकदा एका बाई ला ब्रा आणि निकर पाहिजे होती. ते मी  लांबूनच ओळखले होते आणि तसे मी तिला म्हणालो पण “भाभी हिला आतील कपडे पाहिजे आहेत बघा”

“कशावरून?” ती मला म्हणाली.

“माझा अंदाज आहे बघा तरी” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “ठीक आहे बघूया” असे म्हणून ती त्या बाई कडे काय हवे आहे ते विचारायला गेली आणि खरोखरच तिला आतील कपडे पाहिजे होते. ते बघून भाभी माझ्याकडे बघून हसली आणि ती बाई गेल्यावर मला म्हणाली “वाह वाह काय रे तुझा अंदाज आहे. मानला तुला. पण काय  माहित चुकून झाले असेल तर”

असे म्हणताच मी तिला लगेच म्हणालो “भाभी मला चॅलेंज नका करू. मी हेच नव्हे तर कोणाला किती नंबर ची ब्रा आणि निकर लागते ते पण सांगू शकेन. आहे का पैज बोला” मी असे म्हणताच ती लगेच म्हणाली “ठीक आहे बघूया”

काही वेळातच तिथे दोन बायका आतील कपडे घेण्यासाठी आल्या. भाभी ने मला हळूच विचारले “सांग बघू आता यांचे नंबर”.

मी लगेच म्हणालो “ती लाल साडी वाली आहे तिची साईझ आहे ४२ आणि निळ्या ड्रेस मधील महिला आहे तिची साईझ आहे ४६” मी इतक्या विश्वासाने सांगितलेले बघून ती मला म्हणाली “दूध का दूध और पानी का पानी अभि हो जायेगा” असे म्हणून तिने त्या बायकांना त्यांची साईज विचारताच त्यांनी तीच साईज सांगितली जी मी सांगितली.

ते बघून तर ती वेडी च झाली आणि मला म्हणाली “तू खरंच वेडा आहेस. कसे काय जमते तुला रे हे सगळे”

“असतात एकेकाचे गुण” मी म्हणालो आणी तिला डोळा मारून तिच्याकडे बघून हसू लागलो. ती पण माझ्याकडे बघून हसू लागली.

दोन दिवस असेच गेले आणि त्या दिवशी ती मला अचानक म्हणाली “काय रे माझी साईज किती आहे सांग बघू म्हणजे समजेल कि तूला खरेच कळते कि चुकून दोन तीन वेळा ते झाले”

“३६-२४-३६” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “अजिबात नाही”.

मी म्हणालो “शक्यच नाही. माझी नजर धोका देणार नाही.मी बघितल्याशिवाय कसा विश्वास ठेवू” ते म्हणताच ती हसली आणि ती मला घेऊन आतील खोलीत गेली आणि तिने तिची साडी काढायला चालू केली. साडी काढून तिने तिचे ब्लाउज काढले आणि ती ब्रा वर आली. बाकीची साडी काढण्यास मी तिला मदत केली आणि तिला निकर वर आणले.

निळ्या रंगाच्या ब्रा आणि निकर मध्ये तिची फिगर खूपच मादक दिसत होती आणि तीची साईज मी अगदी बरोबर ओळखली होती. “तू बरोबर होता . तुला माझी साईज समजू शकली तर मला काय हवे आहे ते पण समजू शकेल” असे म्हणून तिने मला जवळ ओढले.

हे सगळे खूपच फास्ट आणि अविश्वसनीय असे होत होते. पण माझ्या साठी ते चांगलेच होते. तिने मला जवळ घेताच मी तिच्या छातीवरून माझा हात फिरवू लागलो. तिचे ते मदमस्त उरोज मी दाबून दाबून मोठे केले आणि त्याचे निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेऊन असे काही चोकून काढू लागलो कि बघता बघत त्यांचा आकार इतका मोठा झाला कि ते मोठ्याला मनुक्या सारखे दिसू लागले.

तिला मी खाली झोपवले आणि तिच्या मांड्याना अलगद बाजूला केले. तिची ती मोठी पण कमालीची सेक्सी योनी बघून मी लाळ घोटू लागलो. तिच्या योनिवरून मी माझी जीभ सर सर करून फिरवू लागलो आणि तिच्या योनीला मी चाटून चाटून ओलेचिंब केले. तिच्या योनीत असलेला तिचा दाणा  मी चाटून चाटून खूपच मोठा केला.

खूप वेळ तिच्या योनीशी मी खेळून झाले आणि मग मी बाजूला झालो. तिच्या योनीत मी माझा सोटा हळू हळू करत घालू लागलो. माझा सोटा खूपच मोठा होता. मी एक जोराचा हिसडा देताच माझा फक्त अर्धाच सोटा आत गेला. ती ओरडली. तिच्यात तोंडात माझे तोंड देऊन मी तिचा आवाज बंद केला. मी माझा सोटा पुन्हा बाहेर काढला आणि पुन्हा एक जोरात हिसडा देताच माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत गेला.

मग मी लगेच तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर घेतले आणि तिच्या योनिवर तुटून पडलो. माझी कंबर मी प्रचंड वेगाने मागे पुढे करत होतो आणि माझ्या दणक्यानी तिची योनी फाडली जात होती. काच काच काच काच करत मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो.

त्या नंतर मी रोजच सोनल भाभी ला ठोकून काढू लागलो होतो. तिने शेठ ला सांगून मला कायमचे तिच्याकडे ठेवून घेतले. कस्टमर वाढवले असल्याने त्याने पण मला तिथेच ठेवले आणि त्यामुळे माझी आणि भाभीची संभोगाची सोय मात्र खूपच छान झाली होती.

You cannot copy content of this page