गोरे पान आणि गोरी गांड

त्या दिवशी मी रात्री नेहमी प्रमाणे उशिरा घरी गेलो. बायको झोपली होती. माझे मी जेवण केले आणि तिच्या जवळ गेलो. कसे बसे तीला गोड बोलून उठवले आणि तीला ठोकू लागलो. पण पुन्हा तेच. काय माहित नाही पण काही केल्या माझा सोटा काही उठला नाही. हा सलग पंधरावा दिवस होता मी असे प्रॉब्लेम फेस करत होतो. मला काय समजेना कि असे काय होते आहे ते माझ्या सोबत.

आधी असे कधी झाले नव्हते. मी एक धडधाकट मुलगा होतो. नियमित व्यायाम वगैरे करून माझी बॉडी पण मी तशी ठीकठाक केली होती. मला संभोगात तर खूप जास्त रस होता आणी त्यामुळे तर मी कॉलेज ला असतानाच खूप मुली पटवल्या होत्या आणि खूप जणींना मी उपभोगले देखील होते. माझ्या संभोगाचा आकडा शोधायचे म्हणजे खुपच अवघड काम होते. म्हणजे कि किती मुली उपोभोगल्या असतील ते बघा.

मी मुली जश्या पटवून ठोकत होतो तसेच मी नियमीत कॉल गर्ल्स कडे पण जात होतो. त्यांना पण मी असे काही ठोकून काढत असे कि ज्या नियमित होत्या माझ्याकडे त्या माझ्या कडून डबल चार्ज करत असत. कारण त्यांचे म्हणणे असे होते कि मी खूप जास्त जोरात तर ठोकतोच ठोकतो पण माझा स्टॅमिना पण खूपच जास्त आहे आणि त्यामुळे माझ्या एका संभोगात त्या नॉर्मली तिने ते चार संभोग करतात आणि म्हणूनच ते माझ्याकडून जास्त पैसे घेत असत. मी पण काय न बोलता त्याना ते देत असे.

माझी बायको पण मला नशिबाने खाजूकच मिळाली होती. तीला पण सतत सेक्स लागत असे आणि त्यामुळे आमची जोडी खूपच चांगली जमली होती. तिला पाहिजे तसे मी ठोक ठोक ठोकून काढत असे आणि ती पण मला पाहिजे ते सगळे करत असे जेणे करून मी खुश राहीन, माझी खाज भागेल आणि मी कोणाकडे बाहेर जाणार नाही. पण तिला हे माहित नव्हते कि रक्ताची चटक लागलेला वाघ आहे ते. मी सतत बाहेर जात असेच.

इतके सगळे असून देखील हल्ली माझ्या बायकोशी संभोग करताना माझा सोटा काही केल्या उठत नसे. त्यामुळे गेले पंधरा दिवस आम्ही सेक्स करू शकलो नव्हतो आणि त्यामुळे आमच्यात थोडी कुरबुर पण चालू झाली होती. मला असे वाटले कि कदाचित तेच तेच असल्याने मला कंटाळा आला आहे कि काय आणि म्हणून मी खूप वेळा बाहेर पण सेक्स चा प्रयत्न केला.पण तिथे देखील मला हाच प्रॉब्लेम आला.

आता मात्र विचार करायची वेळ आली होती हे मी ओळखले होते आणि त्यामुळे मी माझ्या एका मित्राला या बद्दल विचारले. त्याने माझे सगळे म्हणणे ऐकून घेतले आणि मला त्याने मग खुप प्रश्न विचारले. त्याची उत्तरे जेव्हा त्याने ऐकली तेव्हा तो मला म्हणाला “अरे तुझ्यात काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. काय झाले आहे तुला नीट समजावून सांगतो ऐक.”

असे म्हणून तो माझ्या जवळ आला आणि बसला आणि मला म्हणाला “हे बघ तू आधी पासूनच खूप संभोग करत आला आहेस आणि आज देखील तू खूप संभोग करतोस. त्यामुळे तुला त्याचा खरेतर कंटाळा आला आहे. हे तुला जरी समजत नसेल तरी तुझे शरीर ते तुला असे सांगत आहे कि ज्यामुळे तुझा सोटा उठत नाही. रोजच जर तुला आईस्क्रीम खायला दिले, भलेही ते विविध प्रकरचे असेल तरीही तुम्ही किती दिवस ते खाणार ना. याचाच अर्थ असा आहे कि तुम्हाला आता वेगळा पदार्थ ट्राय करावा लागेल.”

“मी काही समजलो नाही.” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “म्हणजे तू आता बायका थोडे दिवस ठोकायचे बंद कर आणि गे ठोक. थोडे दिवस तुला पण चेंज झाल्याने बरे वाटेल आणि मग थोड्या दिवसानी तू पुन्हा बायका ठोकायला चालू करू शकशील.”

“अरे तू काय वेडा आहेस का? मी कसे काय एखाद्या गे ला ठोकू? मी तर सरळ माणूस आहे.” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “अरे असाच प्रोब्लेम काही वर्षांपूर्वी झाला होता. मी असेच केले होते आणी त्या नंतरच कुठे माझा प्रोब्लेम सुटला.”

त्याचे ते बोलणे मी मन लावून ऐकत होतो. तशी त्याची शक्यता काही नाकारता येत नव्हती आणि म्हणून मग मी त्याला म्हणालो “पण तुला असे कोण मिळाले रे लगेच गे?”

“अरे खूप जण आहेत असे. तू जिथे पान खायला जातो ना तिथला तो राजू आहे ना. तो पण गे च आहे.” तो असे म्हणताच मी जागचा उडालोच.त्याने मग मला त्याला थोडे फ्लर्ट करायला सांगितले.

राजू तरुण मुलगा होता.त्याला बघून असे कधीच मला वाटले नाहि कि तो गे असेल असे. पण जेव्हा मला माझ्या मित्राने सांगितले तेव्हा मात्र मला विश्वास ठेवावा लागला. तो दिसायला देखणा होता आणि गोरा गोरा पान होता. आजवर मी त्याला कधी त्या नजरेने बघतिले नव्हते म्हणून पण जेव्हा मी त्याला तसे बघू लागलो तेव्हा मला त्याचे ते शरीर खुपच देखणे दिसू लागले.

तो जसा गोरा होता तसेच याचे बॉडी फीचर्स पण कमालीचे होते. त्याचे ओठ खूपच नाजूक आणि गुलाबी होते. त्याला बोलताना नेहमी ओठ चावायची सवय होती आणि ती का होती ते मला त्या दिवशी समजले. त्याच दिवशी मी त्याचाकडे गेलो आणि त्याची गांड निरखून बघू लागलो. आमच्या गांडी पेक्षा त्याची गांड खूपच वेगळी होती. म्हणजे ती खूपच भरलेली तर होतीच पण ती खूप गोलाकार पण होती.

त्याच्याकडे मी पान घेतले आणि मी त्याच्याशी बोलू लागलो. “आज खूप मस्त दिसत आहेस रे राजू.” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “मी काय रोजचा मस्त दिसतो. तुमचे कुठे आमच्याकडे लक्ष असते.”

नॉर्मली मी हा जोक म्हणून घेतला असता. पण त्या दिवशी मात्र मला त्याच्या बोलण्याचा रोख मला लगेच लक्षात आला. मी त्याला लगेच म्हणालो “आमचे काय लक्षत असतेच तुमच्याकडे. तुम्हाला कुठे वेळ आहे आमच्यासाठी.” मी असे म्हणताच तो लगेच मला म्हणाला “अहो तुमच्यासाठी तर वेळ च वेळ आहे. बाकीच्यांची गोष्ट वेगळी आहे आणि तुमची गोष्ट वेगळी आहे. तुम्हाला वेळ देणार नाही तर कोणाला देणार.”

असे म्हणून त्याने माझ्या हाताला त्याच्या हाताने थोडेसे डिवचले. मी पण त्याला मग माझ्या नजरेने खुणावले. त्याने लगेच दुकान बंद केले कारण तसेही रात्र खूप झाली होती. तो मला घेऊन त्याच्याच दुकानाच्या मागे गेला. तिथे खूपच अंधार होता. तिथे जाताच त्याने मला त्याच्या जवळ ओढले आणि त्याने त्याचे तोंड माझ्या तोंडात दिले आणि आम्ही एकमेकांवर चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला.

त्याचे ते गुलाबी ओठ मी चोकून चोकून लाल केले होते. तो मला म्हणाला “अरे इतके दिवस का आला नाहीस माझ्याकडे.” असे म्हणून त्याने माझा सोटा त्याच्या हातात घेतला आणीत तो त्याला जोरजोरात हलवू लागला. हलवून हलवून त्याने त्याला खूपच जास्त मोठे केले आणि मग तो खाली बसला. खाली बसून त्यांने माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेत त्याला चोखायला चालू केले.

तो एकसारखे त्याचे तोंड मागे पुढे करत हलवत होता आणि माझा सोटा चोकून चोकून त्याला कडक करत होता. खूप वेळ त्याने माझा सोटा चोकल्यावर माझ्या लक्षात आले कि माझा सोटा खूपच जास्त कडक झाला आहे. म्हणजे माझ्या मित्राने जे सांगितले होते ते अगदी योग्य होते आणि मला हेच पाहिजे होते म्हणून माझे शरीर मला सतत सांगत होते.

आज थोडे वेगळे मिळाल्याने माझा सोटा प्रचंड कडक झाला होता आणि त्याच्या शिरा दिसू लागल्या होत्या. मी आता कधी एकदा त्याला त्याच्या गांडीत घालतो असे मला होऊन बसले होते. मी त्याला पुढे झुकवले आणि त्याच्या गांडीवर मी माझा तो भलामोठा सोटा ठेवला. त्याच्या गाडीवरून तो हळू हळू करत मी इकडे तिकडे त्याला फिरवून त्याला गरम करू लागलो.

थोडा वेळ होतो न होतो तोच मी माझा सोटा हळू हळू करत त्याच्या गांडीत घालायला चालू केला. बघता बघता माझा सोटा पूर्णपणे त्याच्या गांडीत जाताच मी माझे दोन्ही हात त्याच्या गांडीवर ठेवले आणि माझी कंबर मी प्रचंड वेगाने जोरजोरात मागे पुढे करू लागलो.माझी कंबर अशी काही एक सारखी हालत होती कि त्यामुळे त्याची गांड चांगलीच मारली जात होती.

माझा खूप दिवसाचा उपवास त्या दिवशी सुटत होता आणि त्यामुळे मी बेभान होऊन त्याच्यावर उडत होतो. प्रचंड वेगाने मी त्याची गांड एकसारखी मारली आणि मग शेवटी मी माझे सगळे वीर्य त्याच्या गांडीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. त्या नंतर मी त्याला नियमितपणे ठोकून काढू लागलो होतो आणि मी माझ्या बायकोला पण ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page