ठोकली मैत्रिण व तिच्या नवऱ्याची गांड | Marahti chalu maitrin sambhog katha

Marahti chalu maitrin sambhog katha मी आणि प्रिया खूप चांगले मित्र होतो. माझी चांगली मैत्रीण होती ती. कॉलेज ला असल्यापासून आम्ही एकत्र असल्याने आमच्यातील मैत्री खूपच घट्ट होती. पुढे तिचे व माझे लग्न झाले तरी आमच्या मैत्रीत काहीच फरक पडला नव्हता. याचे कारण होते ते म्हणजे तीचे लग्न माझ्याच गावात झाले होते आणि त्यामुळे आम्ही एकमेकांच्या चांगले टंच मध्ये राहू शकलो होतो आणि तिच्या नवऱ्याला पण आमच्या मैत्री बद्दल काही प्रॉब्लेम नव्हता.

असण्याचे काही नव्हते पण तसे कारण ती काही त्याला ऐकत नव्हती. कारण त्या दोघांच्यात खूपच फरक होता. तो खूपच स्थूल आणि कसा तरी दिसणारा मनुष्य होता. त्याच्याकडे बघून हिने त्याच्याशी कसे काय लग्न केले असेल असा प्रश्न मला सतत पडत असे. त्याच्याकडे बघून एखादीच्या भावना मारून जातील कि काय असेच मला तर वाटत असे.

त्याच्या बरोबर उलट ती.तिला तर कॉलेज ला आल्यापासूनच कडक राहायची सवय होती आणि त्याचमुळे तर कोलेज मध्ये असताना तिच्या मागे सगळे कॉलेज लागले होते. आणि लागणार तरी का नाही. प्रिया चीजच अशी काही होती कि काही विचारू नका. तिला बघून भले भले घायाळ होत असत आणि ती तर मुलांना खेळवण्यात खूपच माहीर होती. तीला कोणाला कसे खेळवायचे ते खूपच चांगले माहित होते आणि त्याच नुसार ती वागत असे.

सुखवस्तू घरातील असल्याने तिचे रहाणीमान पण तसेच उंची होते. तिच्या ३६-२४-३६ फिगर ला साजेसे तिचे कपडे असत असे. त्यामुळे तिच्या शरीराच्या हर एक भागाचे अगदी नीट दर्शन लोकांना होत असे. तिची छाती कमालीची गोलाकार होती. तिच्या छातीला बघून असे वाटे कि तिच्या ब्रा मध्ये एक तर नारळ कापून घातले आहेत किंवा ती एक नव्हे तर दोन नंबर आतील ब्रा वापरते.

तिने जर चुकून कधी साडी घातली तर मग समजा सगळे गेलेच. कारण तिची बेंबी खूपच खोलगट होती आणि तिच्याकडे रोखून बघताना मला पण घाम फुटत असे.या पोरींची गांड कशी काय मोठी होते हे आजवर न सुटलेले एक कोडे आहे आणि प्रिया पण त्याला अपवाद नव्हती. पण तिची गांड मोठी नव्हती तर ती कमालीची गोलाकार होती.

खूपच शेप मध्ये तिची गांड असल्याने ती खूपच उठून दिसत असे आणि त्यामुळे तिच्याकडे बघताना तिच्या गांडीकडे नजर हि जात असेच. न बघेल तो आळशी अशी काहीशी तिची अवस्था होती. तरीही मी तिला कॉलेज ला असताना पटवले नव्हते आणि याचे कारण होते आमच्यातील आर्थिक दरी. उलट तीच माझ्या खूप वेळा मागे लागली होती पण मी तिला काही तरी कारण सांगून गप करत असे आणि मग शेवटी तिचे लग्न दुसऱ्याशी झाले.

नाही तर मीच असतो तो जो अश्या मदमस्त आयटम ला ठोकून काढू लागलो असतो ते. लग्ना नंतर तिने माझ्याशी खूपच चांगला कॉन्टॅक्ट ठेवला होता. ती रोज न चुकता मला फोन करत असे आणि तिच्या घरातील एक आणि एक सगळ्या गोष्टी माझ्याशी शेयर करत असे. त्यामुळे तिचे हर एक सिक्रेट मला माहित होते.

एकदा मी असच बसलो असताना तिने मला फोन केला आणि ती मला म्हणाली “राजू तुला एक गोष्ट सांगायची आहे”

“बोल न प्रिया. काय झाले?” मी विचारताच ती मला म्हणाली “अरे राकेश चे वागणे हल्ली  खूप बदलले आहे.” राकेश म्हणजे तिचा नवरा.

“का काय झाले त्याला आता?” मी ते म्हणताच ती मला म्हणाली “तुला तर माहित आहेच कि माझे आणि त्याचे संबंध कसे आहेत ते. त्यात त्याने मला नवीन एक गोष्ट सांगितली गेल्या महिन्यात कि त्याला आता मुलांच्यात रस आला आहे”.

ते ऐकून मी फोन वरच ओरडलो. “काय? काय बोलती आहेस तू? आर यु सिरीयस?”

“हो आणि तो पुढे असे पण म्हणाला कि जोवर कोणी त्याची गांड मारत नाही तोवर त्याचा सोटा उठत नाही आणि त्यामुळे तो माझ्याशी संभोग करू  शकत नाही.त्यामुळे मी खूप विचार केला यावर. हा कुठे तरी तोंड मारून येण्या पेक्षा जर तूच त्याची गांड मारलीस एकदा तर मला समजेल तरी कि तो खरे बोलत आहे कि खोटे ते”

तिचे बोलणे ऐकून मला काय बोलावे तेच सुचेना. पण प्रिया चा शब्द मी काही मोडू शकत नव्हतो.त्यामुळे तिला मी म्हणालो “फक्त तुझ्यासाठी मी त्याची गांड मी एकदा मारतो. पण माझी एक अडचण आहे. मी कधी मुला सोबत सेक्स केला नाही. त्यामुळे त्याला बघून माझा सोटा काही मोठा होणार नाही”. मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “तू ये आधी मग बघू काही तरी करू.मी त्याच्याशी या बाबत बोलले आहे आणि तो तयार आहे”

दुसऱ्याच दिवशी मी तिथे गेलो. तिने निळ्या रंगाची साडी घातली होती आणि त्यात तिचे सौंदर्य कमालीचे उठून दिसत होते. तिच ते मदमस्त शरीर मी बघतच राहिलो. आजवर मी कधी तिला असे बघितले नव्हते पण आता विषय इतकया पुढे गेला असल्याने मी तिच्या शरीराकडे रोखून बघू लागलो. तिला माझी अडचण मी बोललो होतोच.

त्यामुळे मी तिथे जाताच ती तिच्या नवऱ्या समोरच माझ्या जवळ आली आणि तिने मला मिठी मारली. तिची छाती माझ्या छातीला लागली आणि माझा सोटा जागा झाला. तिचा मला असा होणारा तो पहिलाच स्पर्श होता. मी वेडा झालो आणि तिला मी माझ्या अजून जोरात जवळ घेतले आणि आम्ही दोघे स्मूचिंग करू लागलो. माझ्या स्पर्शाने ती पण वेडी झाली व ती माझ्यावर तुटून पडली.

तिच्या बॉडी वरून मी माझा हात फिरवू लागलो. कॉलेज पासून जी छाती मला वेड लावत होती ती छाती मी आज दाबत होतो. तिची साडी मी काढू लागलो तोच तो पण पुढे आला आणि त्याने पण माझे सगळे कपडे काढले. मी आणि प्रिया दोघे पण पूर्ण नग्न झालो. प्रिया ने माझ्या सोट्याला तिच्या हातात घेतले आणि ती त्याला हलवू लागली.

तिचा हात  लागताच माझा सोटा खूपच मोठा झाला आणि ती तो इतका मोठा सोटा बघून मला म्हणाली “तुझ्याशीच लग्न करायला पाहिजे होते मी. नाही तर मी या सोट्याला आज मी उपभोगत असते रोज” असे म्हणून तिने त्याला तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला वेड्यासारखे चोकू लागली. तिंचे ते गोरे तोंड माझ्या काळ्याभोर सोट्याला असे काही चोकत होते कि ते बघूनच माझा सोटा अधिकाधिक मोठा होत होता.

माझा सोटा मोठा झालेला बघून मग त्याला मी झोपायला सांगितले. त्याने त्याची पॅन्ट काढली आणि मग मी त्याच्या गांडीकडे गेलो. माझ्या मनात नसताना देखील मी ते करत होतो. मनात फक्त एकच गोष्ट होती कि त्या निम्मिताने का होईना पण प्रिया च्या तोंडात मी माझा सोटा दिला. मी त्याच्या गांडीत माझा  सोटा जसा घालू लागलो तसे त्याला ते दुखू लागले. माझा सोटा खूपच मोठा होता.

मी अजून पूर्ण सोटा आत घातला नव्हता तरीही तो म्हणाला कि त्याला कंटाळा आला आहे आणि तो झोपायला जात आहे. ते बघून आम्ही दोघे एकमेकांकडे बघतच राहिलो. तो असे बोलून निघून गेला पण आणि मग मात्र मी काही प्रिया ला सोडले नाही. तिच्या नवऱ्या समोरच आम्ही नग्न होतो आणि तिच्या तोही तोंडात मी माझा सोटा दिला असल्याने मग मी तिला पुन्हा एकदा माझ्या जवळ ओढले.

ती पण माझ्या जवळ येताच तिने पुन्हा एकदा माझ्या तोंडात तोंड दिले आणि आम्ही स्मूचिंग करू लागलो. तिच्या तोंडात तर मी सोटा आधीच दिला होता त्यामुळे मी तिला मग खाली झोपवले आणि तिच्या योनिला मी चाटू लागलो. तिची गोरी योनी मी चाटून चाटून लाल केली आणि मग मी माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबू लागलो.

हळू हळू करत मी माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत कोंबला आणि माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करत हलवू लागलो. तीला असा संभोग करून माहित नव्हते त्यामुळे ती खूपच उत्तेजित झाली होती. जवळपास वीसेक मिनटे मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग मी तिच्या तोंडात माझा सोटा दिला.तिने त्याला पुन्हा एकदा चोकण्यास सुरवात केली.

बघता बघता त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि तिने ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि आम्ही शांत झालो. तेव्हा पासून मी तिच्या नवरा असताना देखील तिच्या घरी जाऊन तिला रोजच ठोकून काढू लागलो होतो. त्याला मुळातच कशात रस नव्हता आणि त्यामुळे तो तिला अव्हॉइड करत असे. पण हेच तर माझ्या साठी लकी ठरले होते. त्याच्यामुळेच तर मी कॉलेज ला असताना मला जे शक्य झाले नव्हते ते मी आता करू शकत होतो. प्रिया सारख्या माल ला मी पाहिजे तसे आणि पाहिजे तेव्हा ठोकून काढू शकत होतो.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

You cannot copy content of this page