बॉसच्या मादक मुलाला घरीच ठोकले

मी आधीपासूच जिम साठीच वेडा होतो. कॉलेज मध्ये असताना तर माझा जास्त वेळ जिम मधेंच जात असे आणि त्यामुळे मी बघता बघता खूप चांगली बॉडी बनवली होती. माझे मित्र तर मला नेहमी म्हणत असत कि मी मॉडेलिंग करावे म्हणून. पण मी कधी त्या कडे फार लक्ष दिले नव्हते. पण एक गोष्ट मात्र नककीच होती ती म्हणजे माझ्या बॉडी मुळे माझ्या मागे मुली खूप जास्त लागत असत.

मी पण तसा चालू मुलगा होतो. मी पण खूप मुलींना फिरवले होते आणि त्यांचा उपभोग पण घेतला होता. त्यामुळे तसे संभोग लाईफ माझे खूपच चांगले होते. मी खुश होतो. माझे कॉलेज संपले आणि आता पुढे काय करायचे यावर विचार चालू झाला. सगळ्याशी बोलताना मला एक गोष्ट समजत होती कि सर्वांचे म्हणणे एकच आहे ते म्हणजे मी मॉडेलिंग मध्ये करियर करावे.

म्हणून मग खूप विचार करून मी मोठ्या शहरात जायचा निर्णय घेतला. तिथे मी एक फ्लॅट भाड्याने घेऊन राहू लागलो आणि सुरवातीचे काही दिवस मी असेच घालवून मग मी मात्र कामाला लागलो. खूप ठिकाणी मी भेटून येऊन पण माझे कुठेच काम होत नव्हते. तिथे तर माझ्या सारखे खूप जण होते आणि त्यामुळे माझ्या मनात जे चटकन काम मिळेल असे जे विचार होते ते कधीच मागे पडले होते.

मी खूप स्ट्रगल करत होतो आणि एकदा मी असेच एका कंपनीत भेटायला गेलो असताना तिथला जो मालक होता तो मला म्हणाला “हे बघ आता तर माझ्याकडे तुझ्यासाठी काही काम नाहीये. ते सगळे काम माझा मुलगा बघतो. पण माझ्याकडे ऑफिस मध्ये एक जागा शिल्लक आहे. तुला पाहिजे तर तिथे मी लावू शकतो. तू इथे राहिलास तर कदाचित कधी काही आले तुझ्या लगीचे काम तर बघता येईल.”

त्याने सांगितलेल्या गोष्टीवर मी खूप विचार केला आणि त्याचे म्हणणे तर बरोबर होतेच हे मला पटले होते. त्यातच मला तिथे राहायचे तर पैसे पण लागणार होतेच. त्यामुळे इन्कम पण चालू होईल आणि तिथेच असल्याने काय चालू आहे आणि काय नाही इंडस्ट्री मध्ये ते पण मला समजेल असा विचार करून मी इथे जॉईन होण्याचा निर्णय घेतला.

ऑफिस खूपच सुंदर होते आणि तिथे काम करणारे सगळेच कसे सेक्सी सेक्सी असे दिसत असत. मुली तर काय विचारूच नका. फक्त नग्न यायचे नाही म्हणून त्या काही तरी गुंडाळून येत असत असे मला वाटत होते. त्यामुळे त्यांना बघत बघत माझा वेळ तिथे कसा जात असे ते माझे मला समजत नसे. पण माझे टार्गेट वेगळे होते याची मला जाणीव होती आणि म्हणून मी त्या मालकाच्या मुलाला भेटायचा प्रयत्न करत होतो.

खूप दिवसांनी मला त्याला भेटण्याचा योग आलाच. मला वाटत होते कि तो पण एक बेढब आणि घाणेरडा असेल त्याच्या बापा सारखा. पण तो तर खुपच वेगळा निघाला. तो उंच होता. गोरा होता. त्याची बॉडी खूपच स्लिम अशी होती. तो इतका गोरा होता कि तो जणू काही विदेशी आहे कि काय असेच मला त्याला बघून काही वेळ वाटले.

त्याच्या ओठाना त्याने काही तरी असे लावले होते कि त्यामुळे त्याचे ओठ चमकत होते आणि मला हीच गोष्ट थोडी वेगळी वाटली. तो बोलताना पण असे काही हावभाव करत होता कि जणू काही एखादी मुलगीच मुलग्याच्या वेशात समोर बोलत आहे असे वाटत होते. त्याचे ड्रेस चे कॉम्बिनेशन खूपच जास्त फँन्सी असे होते.

त्याचा ड्रेस इतका घट्ट होता कि त्यातून त्याच्या सोटा कसा आहे ते अगदी नीटपणे दिसत होते. त्याच्या सोट्याला बघून तो फार काही मोठा असेल असे वाटत नव्हते. पण त्याची गांड मात्र खूपच वेगळी होती. जितका छोटा त्याचा सोटा होता त्यापेक्षा किती तरी गोलाकार आणि मोठी त्याची गांड होती. ती इतकी गोलाकार कशी काय असू शकते हाच प्रश्न मला पडला होता.

मी त्याला नीट  निरखून घेतले आणि मग मी त्याच्याशी जवळीक करू लागलो. त्याला जे काम पाहिजे होते करून ते मी सर्वात आधी करून दिलेली आणि त्याच्या नजरेत मी आलो. हळू हळू करत मग माझी आणि त्याची जवळीक वाढू लागली होती. ती सतत मला त्याच्या केबिन मध्ये बोलावू लागला होता आणि काही ना काही काम मला देऊ लागला होता.

मला त्याच्या वागण्यातून हे समजले होते कि तो गे होता ते आणि इथेच माझ्या डोक्यात एक आयडीया आली. मी माझे शरीर वापरायचे ठरवले आणि त्याला माझ्या बॉडीने घायाळ करायचे ठरवले. मी त्या दृष्टीने कामाला लागलो पण. त्या दिवशी त्याने मला केबिन मध्ये बोलावले. काम करून जाताना मी त्याला म्हणालो “सर तुमचा ड्रेस खूप छान आहे आज.”

त्या कॉम्प्लिमेंट ने तो खुपच जास्त खुश झाला आणि माझ्याकडे बघून हसत म्हणाला “थँक्स.इथे कोणी तरी आहे ज्याला मी आवडलो.” असे म्हणून तो हसू लागला. मी लगेच त्याला म्हणालो “सर असे का म्हणता. तुम्ही कोणाला आवडणार नाही असे होणारच नाही. अहो तुम्हाला बघून बाकीचे हिरो पण फिके पडतील. तुमचे ड्रेसिंग सेन्स समजून घेण्याची कुवत पाहिजे ना लोकांच्यात. तुमचे स्टॅंडर्ड सर खूप वरचे आहे.”

मी त्याला असे जास्तच फुलवले आणि त्यामुळे तो जास्तच खुश झाला माझ्यावर. तो म्हणाला “थँक्स यार. तूच आज पहिला आहेस ज्याने मला नीट ओळखले आहे. तसा तू पण खुप छान दिसतो तो. आजपासून तो माझ्या इथेच काम करत जा.”

असे म्हणून त्याने माझे टेबल वर त्याच्या केबिन च्या बाहेर आणून ठेवायला लावले. मग काय तो माझ्याकडे त्याच्या केबिन मधून बघत असे आणि मी त्याला काही तरी बोलून सतत कसे खुश ठेवता येईल हे बघत असे. आम्ही हळू हळू करत खूप जवळ येत होतो. त्याने त्याच्या खूप गोष्टी मला सांगायला चालू केल्या होत्या आणि त्यामुळे तो नको तितका माझ्या जवळ येत आहे हे मला समजत होते.

त्या दिवशी त्याने मला त्याच्या घरी बोलावले होते दारू पिण्यासाठी म्हणून. तो घरी एकटाच होता आणि माझ्यासाठी हि चांगली वेळ होती माझे काम काढून घेण्याची आणि म्हणून मी तिथे खूपच नटून थटून गेलो होतो. दारू पीत असताना तो मला म्हणाला “परवा तू एक ऍड शूट करत आहेस. मी तुला त्या साठी फायनल केले आहे.”

त्याचे ते वाक्य ऐकून मी खूप खुश झालो आणि त्याला थँक्स वगैरे म्हणू लागलो. तो मला म्हणाला “बघ मी तुला कसे खुश केले ना. आता तू पण मला खुश कर.” असे म्हणून तो माझ्या जवळ आला आणि त्याने मला उभे केले. त्याने माझ्या सोट्यावर त्याचा हात ठेवला आणि तो हळू हळू करत माझा सोटा चोळू लागला. मला हा पहिलाच अनुभव जरी असला तरी त्याने माझा सोटा असा काही चोळायला चालू केला होता कि मी पण स्वतःला रोखु शकलो नाही. मी त्याला जे करायचे आहे रे करू देऊ लागलो.

त्याने माझ्या तोंडात त्याचे तोंड देताच मी त्याच्यावर चुंबनांचा वर्षाव सुरू केला. त्याचे ते नाजूक गुलाबी ओठ मी माझ्या ओठानी चोकून चोकून लाल केले होते. त्याच वेळी तो माझा सोटा त्याच्या हाताने चोळू लागला होता. त्याने मग आमचे कपडे काढले आणि आम्ही दोघे पण पूर्ण नग्न झालो. तो लगेच खाली बसला आणि त्याने तो माझा भलामोठा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला.

अगदीच आरामात त्याने माझा सोटा पूर्णपणे त्याच्या तोंडात घेतला आणी त्याचे तोंड मागे पुढे करत तो माझा सोटा चोकून काढू लागला. एकसारखे त्याने माझ्या सोट्याला असे काही चोकुन काढले कि त्याचा आकार इतका कडक झाला कि त्याच्या शिरा दिसू लागल्या. खूप वेळ माझा सोटा चोकून झाला आणि मग मी त्याला बाजूला केले.

तो माझ्या पुढे येऊन उभा राहिला. मी त्याच्या गांडीचे काप माझ्या हाताने बाजूला केले आणी त्याच्या गांडीच्या भोकात माझी ओली केलेली हाताची दोन बोटे मी हळू हळू करत घालून आत बाहेर करू लागलो. बघता बघता मी त्याचे ते भोक मोठे केले आणि मग माझा सोटा मी कचकन त्याच्या गांडीत घातला. पूर्ण सोटा माझा आत जाताच मी जोरजोरात प्रचंड वेगाने माझी कंबर मी मागे पुढे करत हलवू लागलो.

खूप वेळ मी त्याला ठोक ठोक ठोकले आणि शेवटी मग मी माझे सगळे वीर्य त्याच्या गांडीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. त्याने माझे काम केले होते आणि मी त्याचे. त्या नंतर आम्ही अशी मजा रोजच घेऊ लागलो होतो. मला जे पाहिजे होते ते मी त्या शहरात मिळवले होतेच आणि माझ्या संभोगाची सोय पण मी केली होती.

You cannot copy content of this page