मदमस्त योनी चोदवून भागवले पैसे – Marathi paishyasthichi chudai katha

मी एक सावकार होतो.लोकांना लागतील तेव्हा मी पैसे देत असे आणि त्या बदल्यात त्यांच्याकडून व्याज घेत असे. माझ्याकडे खूप लोक येत असत. त्याना काही ना काही सेक्युरिटी द्यावी लागत असे आणि तरच मी पैसे देत असे. जर का वेळेत माझे पैसे आणि व्याज नाही दिले तर मग मी माझ्याकडे त्यांनी ठेवलेली वस्तू मी घेऊन टाकत असे आणि माझे पैसे वसूल करत असे.

मी जिथे राहत होतो तिथे एक कॉलेज होते. तिथे खूप मुले मुली शिकायला होत्या. ते कॉलेज खूपच फेमस आणि मोठे होते. तिथे शिकायला बाहेरून पण खूपच जास्त प्रमाणात मुले मुली येत असत. बाहेरच्या राज्यातील मुली तर कशा असत ते काही विचारूच नका. सगळ्याच कश्या एक से एक आयटम. कोणाला बघू आणि कोणाला नको असे होत असे मला तर.

मी तिथे असलेल्या एका छोट्या हॉटेल मध्ये रोजच चहा पिण्यासाठी जात असे आणि त्यामुळे तिथे जाऊन जाऊन माझी ओळख तिथल्या कॉलेज मधील काही मुलांशी देखील झाली होती. ती पण बाहेरची मुले होती. त्यांनी पण माझ्याकडून पैसे घेतले होते. पण ती रक्कम माझ्या दृष्टीने खूप कमी असल्याने मी अशीच त्यांना ती दिली होती. त्याना महिन्याचा पॉकेट मनी आला कि ते मला व्याजा सकट ते परत करत असत.

मी असेच एकदा तिथे चहा पीत असताना एक मुलगा माझ्याकडे आला आणि मला म्हणाला “एका मुलीला पैसे पाहिजे आहेत. तिला घेऊन येऊ का तुमच्याकडे?” ती पण बाहेर राज्यातील आहे.माझ्या सारखेच ती पॉकेट मनी आला कि तुमचे पैसे परत करेल. मी तिला घेऊन येण्यास लावले. आजवर मी कधी कोना मुलीला पैसे दिले नव्हते.

तो तिला घेऊन आला. मी तिला बघतच राहिलो. तिचे नाव सोनाली होते. ती उंच होती. जवळपास साडे पाच फूट उंची होती तिची. ती अर्थातच दिसायला खुपच जास्त देखणी होती. तिने जीन्स आणि टीशर्ट घातला होता. त्या टीशर्ट मधून तिच्या छातीचे ते गोळे असे काही उठून दिसत होते कि तिला त्याच वेळी माझ्या मिठीत घ्यावे आणि तीची ती भरदार छाती दाबून दाबून चोकून काढावी असे मला वाटले.

त्या पोरींचे ड्रेसिंग सेन्स काहीही म्हणा पण खूपच मस्त असे असते आणि ती पण त्याला अपवाद नव्हती. तिच्या त्या जीन्स मधून तिच्या गच्च मांड्या मला खुणावत होत्या. तिच्या निकर चा अंदाज मी बांधत होतो कि तिची ती निकर तिच्या योनीला कशी पकडून घट्ट बसली असेल ते. तिला बघूनच मी तिला पैसे देण्याचे मान्य केले. ती पण माझ्याशी अशी काही बोलत होती कि जणू काही मी तिला खूप आधीपासूनच ओळखत आहे कि काय असे मला वाटले.

ती एका फ्लॅट वर एकटीच राहत होती. तिला मी दोन दिवसांनी तिच्या घरी जाऊन पैसे दिले आणि मी माझ्या कामाला लागलो. सुरवातीचे हप्ते तिने नीट दिले. एव्हाना तिची आणि माझी ओळख खूपच चांगली झाली होती. तिला पैश्या व्यतिरिक्त देखील मी तिला इतर अनेक गोष्टीत मदत करत असल्याने ती हळू हळू माझ्या जवळ येत होती.

हे सगळे  ठीक असले तरी तिने काही महिने माझे हप्ते दिले नव्हते. त्यामुळे मी तिच्या मागे माझे पैसे देण्यासाठी म्हणून सतत मागे लागलो होतो. पण ती काही फार सिरीरयस मला घेत नव्हती आणि ते बघून मग मी एकदा तिला सरळ म्हणालो “सोनाली तुला माझे पैसे देता येणार नसतील तर मला काही तरी एखादी गोष्ट तरी दे म्हणजे मला माझे पैसे घेता येतील त्यातून.”

त्यावर ती मला म्हणाली “मला माहित आहे मी खूप दिवस तुझे पैसे दिले नाही आहेत. तू एक काम कर आज माझ्या रूम वर ये. आपण मग निवांत बोलूया.” असे म्हणून ती निघून गेली. मी तिच्या रूम वर गेलो.

नेहमी जीन्स टीशर्ट मध्ये असणारी ती त्या दिवशी मी एका वेगळ्याच रूपात बघत होतो. तिने त्या दिवशी शॉर्ट आणि स्लिव्हलेस टॉप घातला होता. त्या शॉर्ट मध्ये तिला बघून माझा सोटा इकडे वळवळ करू लागला होता. तिचा टॉप पण इतका मोठा होता कि त्यातून तिच्या छातीचे उभार असे काही बाहेर आले होते कि काही विचारू नका. तिच्या छातीकडे मी माझी नजर रोखून बघू लागलो.

तिची छाती इतकी गोरी होती कि ती जर बाहेर इतकि गोरी असेल तर आत किती गोरी असेल याचा विचार मी करू लागलो. तिची छाती जशी गोरीपान होती तश्याच गोऱ्या तिच्या मांड्या होत्या. त्या गच्च गरगरीत मांड्या बघून त्यात माझे तोंड घुसळत बसावे असे मला वाटू लागले होते. तिला मी अश्या नजरेने बघत आहे हे तिला समजले होते. पण ती काही मला बोलत नव्हती. कदाचित मी तसे बघावे म्हणूनच तर ती असे करत नसेल ना असे पण मला क्षणभर वाटून गेले.

तिने मला बसण्यास सांगितले आणि मला एक दारूचा ग्लास आणून दिला. एक मुली सोबत मी पहिल्यांदाच दारू पीत होतो. ती माझ्याशी बोलत बसली होती आणि बोलताना ती मुद्दाम सतत तिच्या या पायावरून त्या पायावर तिचे पाय ठेवत होती. हे करत असताना तिच्या जांघे पर्यंत पूर्ण दर्शन मला होत होते आणि त्यामुळे तिच्या बोलण्याकडे माझे लक्ष कमी आणि तिच्या जांघे कडे जास्त लागले होते.

ती माझ्याकडे तिच्या मादक नजरेने बघत होती आणि ती मला म्हणाली “अरे तुला तर माहित आहे ना माझ्याकडे पैसे नाही आहेत ते. त्यामुळे मी काही आता तरी तुला पैसे देऊ शकत नाही. आणि काय रे तुला असे काय कमी पडले आहे कि माझ्या एवढ्याश्या पैशाने तुला लगेच कमी आली?” असे म्हणून ती माझ्या शेजारी येऊन बसली आणि तिने मी काही म्हणायच्या आतच माझा हात तिच्या हातात घेतला.

तिने माझा हात असा काही तिच्या हातात घेतला होता कि त्यामुळे तिच्या छातीचा स्पर्श माझ्या हाताला अगदी नीटपणे होत होता.त्या स्पर्शाने मी खूपच गरम झालो होतो. ती मला म्हणाली “असे काय करतो रे? तू तर माझा मित्र आहेस ना? मग मला असे करणार होय तू? आपण तुझे पैसे वेगळ्या पद्धतीने पण देऊ शकतो ना रे.”

असे म्हणून तिने माझ्या सोट्यावर तिचा हात ठेवला आणि ती हळू हळू माझा सोटा चोळू लागली. मला तेव्हाच समजले कि माझे पैसे गेले म्हणून. पण ती आयटमच अशी काय जबरदस्त होती कि मी स्वतःला रोखू शकलो नाही. तिच्याकडे बघून मी हसलो आणि तिला मी माझ्या जवळ ओढले. ती माझ्या जवळ येताच मी तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला.

ती इतकी गोरी होती कि मी माझी जीभ जशी जशी तिच्या चेहऱ्यावरून आणि  तिच्या गळ्या वरून फिरवू लागलो तशी ती लाल होऊ लागली. ते बघून तर मी आधीच उद्युक्त झालो. तिचे चुंबन घेत घेतच मी तिचे व माझे सगळे कपडे झटकन काढून टाकले आणि तिला मी पूर्ण नग्न केले. तिच्या त्या भरदार छातीला मी जोरजोरात दाबून त्यांना चोकून देखील काढू लागलो होतो मी.

तिच्या छातीचा आकार कमालीचा गोल होता आणि तील ते शोभून पण दिसत होते. तिला मी मग गुढघ्यावर बसवले. तिच्या गांडीकडे मी गेलो आणि तिच्या त्या गोऱ्यापान गांडीला मी माझ्या हाताने बाजूला केले. तिच्या गांडीच्या भुऱ्या रंगाच्या भोकाला मी माझ्या जिभेने सर सर करत चाटू लगलो. माझी जीभ तिच्या भोकाला खात खात तिच्या योनीकडे गेली आणि मी तिच्या योनीला देखील चाटू लागलो.

तिची योनी खूपच सेक्सी होती. जसे पिक्चर मध्ये दाखवतात तसे तिचे ते पदर आणि आतील भाग होता. तिला मी चाटून चावून ओलेचिंब केले आणि मी मग माझा सोटा तिच्या तोंडात दिला.तिने खूप वेळ माझा सोटा चोकून काढला आणि मग मी तिला पाठीवर झोपवले.

तिचे पाय फाकवुन मी माझा सोटा तिच्या योनीत कचकन कोंबला. मी एकच हिसडा दिला आणि माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत गेला तिचे दोन्ही पाय मी  माझ्या खांद्यावर घेतले आणि मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करत तिला ठोकू लागलो. माझी कंबर एकसारखी मागे पुढे होत होती आणि तिला माझ्या सोट्याच्या आत बाहेर होऊन होणाऱ्या घर्षणाने मिळणारे सुख खूप आनंद देत होते.

खूप वेळ मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग शेवटी माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. माझे ते पैसे तर गेलेच. पण तिला तेव्हापासून मी रोजच तिच्या रूम वर जाऊन ठोकून काढू लागलो होतो आणि तिचा मी त्या बदल्यात सगळा खर्च पण बघू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page