अंधाऱ्या घरात दिली माझी कडक मेणबत्ती

मी आधी पासूनच अभ्यासात हुशार होतो. मी अगदी काही नंबरात जरी येत नसेल तरी माझे मार्क्स नेहमीच चांगले येत असत. त्यातच मी दिसायला पण चांगला होतो. माझी उंची सहा फूट होती. माझे नाक सरळ होते. मी वर्णाने गोरा होतो. कॉलेज कडून मी स्पोर्ट्स मध्ये भाग घेत असे. त्यामुळे मी कॉलेज मध्ये तसा खूप फेमस होतो. मला खूप मुली नेहमीच प्रपोज करत असत. पण मी अजून कोणाला होकार दिला नव्हता.

मला कोणी आवडत नव्हते असे नाही. पण मला बघताच क्षणी जी मुलगी आवडायची ती आमच्या कॉलेज मध्ये नव्हती तर ती आमच्या गल्लीत होती. तिचे नाव प्रिया होते. प्रिया एका खूप चांगल्या घरातील मुलगी होती. तिच्या घरात तर सगळेच खूप शिकलेले होते आणि कोणी ना कोणी तरी त्यांचे परदेशी स्थायिक झालेलं होते.त्यामुळे तिचे पण अभ्यासात जास्त लक्ष नेहमीच असत असे.

गल्लीत ते लोक फार कोणाशी बोलत नसत. विशेषतः मुलांशी. कारण गल्लीतील मुले बहुतेक वेळा तर टपोरीगिरी करत असतात असे त्यांचे म्हणणे होते आणि त्यातच ते खूपच जास्त सुशिक्षित असल्याने तर काही विचारूच नका. त्याना असे वाटे कि जगात सर्वात हुशार तेच आहेत. गल्लीत मी एकटाच असा होतो कि जाच्याशी ते बोलत असत. त्याचे कारण होते प्रिया चे वडील. कारण एकदा मी आणि ते एका चांगल्या कार्यक्रमात भेटलो होतो आणि तेव्हा मी माझ्या बोलण्याने त्यांना असे काही खुश केले होते कि ते तर जणू काही माझ्या प्रेमातच पडले होते.

त्यामुळे फक्त मलाच त्यांच्या घरी जायची परवानगी होती. मी पण मुद्दाम आठवड्यातून एकदा तर त्यांच्याकडे जातच असे आणि त्याचे खरे कारण होते प्रिया. ती माझ्या पेक्षा दोन वर्षांनी लहान होती. अभ्यासू जरी असली तरी ती दिसायला कडक माल होती. वयात आलेले सगळे गुण तिच्यात दिसत होते. तिचे गोळे असे काही मोठे झाले होते कि त्यात किती लिटर दूध असेल ते मला वाटत होते.

तिचे उरोज जसे गोल होते आणि जसे भरलेले होत तशीच तिची गांड पण खूपच गोलाकार होती आणि ती पण खूप भरलेली होती तिची फिगर कमालीची सेक्सी होती. तिच्या कमरेच्या इथे ती मुद्दाम तासल्या सारखी दिसत होती आणि त्यामुळे तिला बघून माझा सोटा नेहमीच वळवळ करत असे. ती पण माझ्याशी नेहमीच बोलत असे आणि तिला पण मी बोलून बोलून माझ्या जवळ केले होतेच.

कधी कधी ती मला तिंचे वडील नसताना पण बोलवून घेत असे आणि आम्ही दोघे तासंतास गप्पा मारत बसू. त्यांना वाटे कि आम्ही अभ्यासाचे बोलत आहे. पण खरे तर ती मला तिच्या कॉलेज मधील आणि इतर तिच्या मनात काय आहे या अश्या बऱ्याच गोष्टी सांगत असे.त त्यामुळे ती माझ्या हळू हळू का होईना पण खूप जवळ आली होती.

त्या दिवशी तिच्या बाबानी मला बोलावून घेतले होते. ते मला म्हणाले “अरे उद्या आम्ही घरातील सगळे बाहेर जात आहोत. एक कार्यक्रम आहे. सकाळी लवकर जाऊ आम्ही. पण रात्री येण्यास आम्हाला खूप उशीर होईल. पण आम्ही येणार हे नक्की आहे. प्रिया चा अभ्यास असलयाने तीला काही आम्ही नेणार नाहीये. त्यामुळे तू उद्या आम्ही येऊ पर्यंत तिच्या बरोबर अभ्यास केला तर बरे पडेल.”

अशी ऑफर मी कशाला नाकारने. मी लगेच होकार दिला आणि दुसऱ्या दिवशी मी तिच्याकडे दुपार नंतर गेलो. कारण सकाळी माझे कॉलेज होते. मी गेलो तेव्हा साधारण संध्याकाळचे सात वगैरे वाजले असतील. त्याच्या त्या भल्यामोठ्या फ्लॅट मध्ये ती आणि मी दोघेच होतो. ती नेहमी पारंपरिक ड्रेस घालत असे. पण त्या दिवशी मात्र तिने नाईट ड्रेस घातला होता.

नाईट ड्रेस म्हणजे काय तर वर एक जमेल तितका घट्ट टीशर्ट घातला होता. तो इतका घट्ट होता कि त्यातून तिचे छातीचे गोळे कमालीचे उठून दिसत होते. तिच्या त्या टीशर्ट आणि ब्रा मधून पण तिचे निप्पल्स बाहेर येऊ पाहत होते. ते बघून तिने तिथे काही मनुके तर ठेवले नाहीत ना असा विचार माझ्या मनात आला. मी तिच्या छातीकडे बघतच राहिलो.

खाली तिने एक मऊ मऊ अशी सुती पॅन्ट घातली होती. त्यातून तिचे गांडीचे गोल काप स्पष्टपणे दिसत तर होतेच होते पण ती जेव्हा मागे वळत होती तेव्हा तिच्या निकर च्या कडा मला सप्ष्टपणे दिसत होत्या. ते बघून इकडे माझा सोटा केव्हाच जागा झाला होता. मी तिचे ते शरीर असे पहिल्यांदाच इतके स्पष्टपणे बघत होतो. तिला पण माझे शरीर अगदी नीट दिसत होतेच कारण मी पण त्या दिवशी शॉर्ट मध्ये गेलो होतो.

त्या शॉर्ट मधून माझ्या त्या भल्यामोठ्या सोट्याचा आकार स्पष्टपणे दिसत होता.ती पण ते असे काही तिची नजर रोखून बघत होती कि माझ्या सोट्याचा मला कधी नव्हते तेव्हा त्या दिवशी खूप अभिमान वाटलं होता. मी मनोमन खूप खुश झालो होतो. आम्ही गप्पा मारत बसलो होतो.

ती माझ्याशी खूपच लगट करत होती आणि त्याच वेळी नेमकी लाईट गेली. त्यामुळे ती मला म्हणाली “अरे मेणबत्ती लावली लागेल आता आणि ती कुठे आहे ते मला पण नेमके माहित नाही. आपण आत शोधूया का प्लिज?” मी होकार दिला आणि आम्ही आत गेलो.

अंधार असल्याने अर्थातच मी पुढे होतो आणि ती माझ्या मागे होती. समोरचे काहीच दिसत नव्हते. मी हळूच एकेक ठिकाणी बघू लागलो कि मेणबत्ती कुठे मिळते का ते. पण काही केल्या ती मिळत नव्हती. थोडा वेळ होतो न होतो तोच ती मला म्हणाली “बहुतेक मला मेणबत्ती मिळाली आहे.” असे म्हणत तिने जी मेणबत्ती म्ह्णून पकडले होते तो तर माझा सोटा होता.

मी तिला काही बोललो नाही. तिला म्हणालो “ती न विझणारी मेणबत्ती आहे. बघ नीट.” मी असे म्हणताच तिने खाली बघितले आणि तिला जेव्हा तो माझा सोटा आहे ते समजले तेव्हा ती मला म्हणाली “अरे किती मोठा आहे रे तुझा हा सोटा?”

असे म्हणून तिने चक्कपैकी माझा सोटा हलवायला चालू केला. ती एकसारखे माझा सोटा खाली वर करत चोळू लागली आहे हे बघून मी तिला लगेच माझ्या जवळ ओढले. माझे स्वप्न पूर्ण होणार आहे हे मी लगेच ओळखले होते. तिला मी जवळ घेऊन तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. तिचे ते कमालीचे नाजूक ओठ मी चोकून चोकून लाल केले होते.

ती माझ्या मिठीत होती आणि तिने तिचा हात माझ्या शॉर्ट मध्ये घालून ती त्याला हलवू लागली होती. माझा हात मी तिच्या टीशर्ट मध्ये घातला आणि तिच्या छातीला मी माझ्या हाताने जोरजोरात प्रचंड ताकदीने दाबू लागलो. तिचा टीशर्ट काढून मी तिची छाती मोकळी केली आणि मी मग तिच्या छातीवर तुटून पडलो. तिचे निपल्स मी असे काही चोकून काढले कि काही विचारू नका.

माझा हात मी लगेच तिच्या योनीवर ठेवला आणि तिची योनी मी माझ्या हाताने चोळू लागलो. आम्ही दोघे पण खूपच गरम झालो होतो. तिने माझी शॉर्ट काढली आणि ती खाली बसली. तिने माझा सोटा बघता बघता तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला वेड्या सारखे चोकू लागली. तो चोकायच्या आधी तिने तिची थुंकी त्यावर लावली. तिने असे केलेले बघून मला पण कधी क्षण समजायचे बंद झाले.

ती तिचे तोंड एकसारखे मागे पुढे करत होती आणि माझा सोटा चोकून काढत होती. खूप वेळ तिने माझा सोटा चोकून काढला आणि मग ती बाजूला झाली. तिला मी गुढघ्यावर बसवले. तिच्या गांडीत मी माझे तोंड घातले आणि तिचे ते भुऱ्या रंगाचे भोक मी माझ्या जिभेने चाटू लागलो. चाटून चाटून मी ते भोक खूपच ओले केले.

मी मग तिच्या योनीचा ताबा घेतला. तिच्या योनिवरून मी माझी जीभ सर सर करत अशी काही फिरवू लागलो कि बघता बघता तिची योनी ओलीचिंब झाली. तिला मग मी बाजूला केले. तिला मी खाली झोपवले आणि तिचे दोन्ही पाय मी बाजूला केले. तिचे पाय फाकवताच तिची योनी माझ्यासाठी ओपन झाली आणि मी माझा सोटा तिच्या योनीवर ठेवला.

हळू हळू करत मी तिच्या योनिवरून माझा सोटा इकडे तिकडे रगडु लागलो. ती त्यामुळे खूपच गरम झाली. तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला आणि तो तिच्या योनीत कोंबून घेऊ लागली. मी हळू हळू करत माझा सोटा मग तिच्या योनीत कोंबू लागलो आणि बघता बघता मी माझा पूर्ण सोटा त्यात घातला. मी मग माझी कंबर प्रचंड वेगाने मागे पुढे करू लागलो आणि तिला ठोकू लागलो.

माझा वेग अवनी आवेग प्रचंड होता आणि त्यामुळे मी तिला एकसारखे ठोक ठोक ठोकून काढले आणि शेवटी माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हा पासून मी नियमितपणे तिला ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page