मित्राच्या झवाड्या आईला पकडले आणि ठोकले

मी आधी पासूनच झवाड्या स्वभावाचा मुलगा होतो. माझ्या डोक्यात सतत एकच विचार असे आणि तो म्हणजे सेक्स आणि सेक्सच. मला एक वेळ जेवण कमी मिळाले तरी चालत असे. पण सेक्स मात्र मला नियमितपणे करावा लागत असे.

मी कॉलेज मध्ये असताना पण खूप मुली पटवल्या होत्या. कित्येक मुलींना मी त्यांच्या घरी जाऊन, लॉज वर नेवून आणि कधी कधी तरी ओपन ला पण ठोक हठोक ठोकले होते आणि माझे मन भरून घेतले होते. सगळ्याचा एक असा समज आहे कि मुली जर पटवायच्या असतील तर तुम्ही जिम ला गेले पाहिजे, तुमची बॉडी खूप सेक्सी पाहिजे, तुम्ही दिसायला खूप देखणे पाहिजे, तुमचे स्नायू पिळदार पाहिजेत वगैरे वगैरे.

पण माझा अनुभव काही वेगळा होता. मी काही दिसायला फार देखणा मुलगा कधीच नव्हतो. माझी बॉडी पण काही जिम ला जाऊन पिळदार झालेली नव्हती. पण मी थोडाफार घरच्या घरी व्यायाम करून जी काही बॉडी केली होती तेवढीच होती. पण माझे बोलणे असे काही होते कि बघता बघता माझ्या खाली मुली कधी झोपत हे त्यांचे त्यांना पण समजत नसे. बेड मध्ये मात्र मी खूपच जास्त ऍक्टिव्ह होतो. मी असा काही सेक्स करत असे कि एकदा माझ्या कडून ठोकून घेउन गेलेली मुलगी माझ्याशिवाय कोणाकडून ठोकून घेत नसे.

मी जिथे राहत होतो तिथे माझ्या घरा समोरचा माझा एक मित्र राहत होता. त्याचे नाव राजू होते. राजू जरी माझा मित्र असला तरी देखील मी माझी नजर त्याच्या आई वरून काही केल्या हटवू शकत नव्हतो. तिचे नाव सोनल होते. ती दिसायला कडक माल होती. पूर्वीच्या काळी लग्न लवकर होत असे आणि तिचे पण त्याचमुळे तसेच लवकर झाले होते. तिला बघून असे वाटतच नसे कि तिला इतका मोठा मुलगा आहे ते.

ती एक टीचर होती. पण घरात काम जास्त वाढले असलल्याने तिने तो जॉब सोडला होता आणि ती पूर्णवेळ घरीच असे. ती नेहमी साडी घालायची. पण ती साडी अशी काही घालत असे कि ती साडी आता खाली निघून पडते कि नंतर असे तिला बघून होत असे. तिचे एक तर पोट त्या साडीतून पूर्ण उघडे पडलेले असे आणि तसेच उघडे तिचे उरोज पण पडायचे.

तिच्या छातीचा खरे तर मी दिवाना होतो. तिला बघून माझ्या सोट्याला कधी वळवळ झाली नाही असे झालेच नाही. तिची गांड म्हणजे एक सेक्स चा खजिना होता. तिची गांड मारावी आणि तिला मनसोक्तपणे उपभोगावे असे मला नेहमीच वाटत असे.

यात सगळ्यात मजा हि होती कि सोनल हि राखेल होती. होय. राजुचा बाप एका मोठया कंपनीत कामाला होता आणी तेव्हा तिथे त्याची ओळख झाली होती. त्याचे तेव्हा आधीच लग्न झाले होते. तीला नवऱ्याने सोडले होते. तेव्हा मग त्याने तिला बघायला चालू केले आणि तो तिचा मालक म्हणजे नवरा झाला. त्यामुळे तर माझा डोळा तिच्यावर जास्त होता.

तिचा नवरा काही दिवस त्याच्या बायकोकडे आणि काही दिवस हिच्याकडे ते करत असे. त्याची काय दोन्ही बाजूने चैनीच होती ना. दोन दोन माल त्याला उपभोगायला मिळत होते. कॉलेज झाले आणि राजू मग जॉब साठी म्हणून दुसऱ्या गावी गेला.सोनल मग एकटीच राहू लागली होती. त्यामुळे तर माझे तिच्याकडे जरा जास्तच लक्ष लागून राहू लागले.

ती काय करते, कुठे जाते, कोणाला भेटते आणि कोण कोण तिला भेटते हे सगळेच मी बघू लागलो होतो. एकदा मी रात्री झोप येत नव्हती म्हणून सहज बाहेर येऊन बसलेलो होतो. तेव्हा मला सोनल च्या घरात कोणी तरी जाताना दिसेल. इतक्या रात्री असे हळूच कोण तिच्या घरी घुसले आणि ते बघायला म्हणून मी लगेच तिच्या घराकडे गेलो.

अंधार खूप होता. मी हळू हळू करत तिच्या घरी गेलो. तो माणूस माझ्या बहुतेक ओळखीचा असेल असे मला वाटत होते. पण जोवर मी त्याला बघत नाहीत नीट तोवर मी काही ठामपणे बोलू शकत नव्हतो. तिच्या घराची खिडकी थोडी उघडी होती. मी त्यातून बघू लागलो. आत जे दिसले मला ते बघून मी उडालोच. कारण आत राजू चा काका होता. तो त्याचा छोटा काका होता.

इतक्या रात्री तो सोनल कडे का आला असेल आणि ते पण असे चोरून चोरून असा मी विचार करत असतानाच त्याने बघता बघता सोनल ला जवळ घेतले आणि तो तिचे चुंबन घेऊ लागला. माझा सोटा इकडे खूपच वळवळ करू लागला. मी असे सम्रोर संभोग पहिल्यांदा बघत होतो आणि त्यामुळे मी खूपच उत्सुक होतो कि ते पुढे पुढे काय काय करतात ते बघण्यात.

त्याने तिंचे चुंबन घेत घेत तिची छाती दाबायला चालू केली. मी जी छाती आजवर लाबूंन बघत होतो तीला त्याने तिच्या ब्लाउज मधून ओपन केले आणि तो तिच्यावर तुटून पडला. तिला चोकून चोकून त्याने खूपच मोठे केले.तो असे काही त्याला चोकत होता कि त्यामुळे ती खूपच बेभान झाली होती. खूप वेळ तो तिच्या छातीशी खेळत होता आणि त्याच वेळी ती त्याचा सोटा देखील हलवत होती.

खुप वेळ झाला तरी त्याचा सोटा काही केल्या मोठा होत नव्हता. ते बघून मग ती वैतागली आणि बाजूला झाली. ती त्याला म्हणाली “तू आणि तुझा दादा दोघे पण असेच आहात. मला वाटले त्याचा उठायचा बंद झाला आहे तर किमान तू तरी माझी खाज भागवशील. पण तू पण तसाच निघालास. आज पण माझी खाज काही भागत नाही बघ.” असे म्हणून तिने त्याला जायला सांगितले.

माझ्या सगळे लक्षात आले होते. मी अजुनपण तिथेच लपून बसलो होतो.तो गेला आणि मी पुन्हा एकदा आत डोकावून बघू लागलो. ती बेड वर पडली होती आणि तिने तिचा हात तिच्या निकर मध्ये घातला होता. ती तिचे बोट तिच्या तोंडात घालून ओले करत होती आणि तेच बोट तिच्या योनीत घालून त्याला आत बाहेर करत होती आणि तिची खाज भागवून घेत होती.

ते बघून इकडे माझा सोटा खूपच मोठा झाला होता. मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते. सोनल सारखा कडक माल उपाशी आहे आणि मी तिला पूर्ण समाधान देऊ शकतो ते मला माहित होते. ती जशी बेभान झाली होती तसाच बेभान मी पण झालो होतो. मी आता स्वतःला सावरणे कठीण होऊन बसले होते. म्हणून मग मी थोडे धाडस करायचे ठरवले.

मी दार वाजवले. तिने दार उघडले. समोर मला बघून ती मला म्हणाली “तू इतक्या रात्री आणि इथे काय करत आहेस?” हे बोलत असताना तिच्या ब्लाउज ची बटणे पूर्ण ओपन आहेत आणि त्यातून तिचे उरोज बाहेर आले आहे हे देखील तिच्या लक्षात आले नव्हते. तिच्या छातीकडे बघत मी तिला म्हणालो “मी तुझी खाज भावगु शकतो. मी सगळे बघितले आहे.”

मी असे म्हणताच तिने काही न बोलता मला आत येण्यास सांगितले. मी आत जाताच तिने दार लावले आणि तिने मला तिच्या जवळ ओढले. तीला कधी एकदा माझा सोटा बघतो असे होऊन बसले होते. मी तिच्या तोंडात माझे तोंड दिले आणि मी तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला.बघता बघता मी चोकून चोकून तिचे ते नाजूक ओठ लाल केले होते.

तीला मी खाली पाडले आणि मी तिच्या छातीशी खेळू लागलो. माझ्या हाताने दाबून दाबून तिचे ते गोळे मी जास्तच मोठे केला आणि त्याचे निप्पल्स पण मी माझ्या तोंडात घेऊन चोकून चोकून त्याना खूपच मोठे आणि कडक केले होते.

तिला माझा आवेग खूपच आवडला होता. ती माझे तोंड तिच्या छातीवर जास्तीत जास्त ताकदीने दाबून घेत होती. तिने मला मग बाजूला केले आणी ती खाली गेली. तिने माझा तो कडक झालेला सोटा बघून ती मला म्हणाली “किती दिवस मी तरसत होते कडक सोट्यासाठी.” असे म्हणून तिने तो तिच्या चेहऱ्यावरून फिरवून घेण्यास सुरवात केली.

इकडे तिकडे त्याला फिरवून मग तो तिने तिच्या तोंडात पटकन कोंबून घेतला आणि ती त्याच्यावर तुटून पडली. खूप वेळ तिने माझा सोटा एकसारखा चोकून काढला आणि मग ती बाजूला झाली. तिला मी खाली घेतले आणि तिचे दोन्ही पाय मी बाजूला केले. तिच्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला आणि मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करत हलवू लागलो.

प्रचंड वेगाने मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग मी माझे शेवटी सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हा पासून मी तिला रोजच ठोकून काढू लागलो होतो. तिला माझ्या सारखा तरुण मुलगा मिळाल्याने आणि मला माझे तिला ठोकायचे स्वप्न पूर्ण झाल्याने आम्ही दोघे पण खूप खुश होतो.

You cannot copy content of this page