शेठच्या झवाड्या बायकोची घेतली मजा

मी अभ्यासात कधीच हुशार नव्हतो. त्यामुळे मी शाळा संपली तसे शिक्षण पण बंद करून टाकले होते.पण मी व्यवहारात मात्र खूप हुशार होतो. माझे बोलणे खूप गोड होते. मी दिसायला तसा फार काही देखणा जरी नसलो तरी तसा ठीक ठाक होतो. मी एक गोष्ट मात्र नक्कीच चांगली करत होतो आणि ते म्हणजे व्यायाम. मी रोज घरच्या घरी न चुकता व्यायाम करत असे आणि त्यामुळे माझी बॉडी तशी खूप चांगली झाली होती.

हे सगळे ठीक आहे पण याचा काही माझ्या जॉब साठी कितपत उपयोग होणार होता ते मला माहित नव्हते. म्हणून मग मी जेव्हा जॉब शोधू लागलो तेव्हा मला काही काम मिळेना. म्हणून मग काय करायचे याचा विचार करत असताना माझा एक मित्र मला म्हणाला “अरे मी जिथे काम करतो त्या शेठ कडे त्याच्या घरकामासाठी एक माणूस हवा आहे.तू म्हणाला तर तुझ्यासाठी मी विचारून बघू का?”

मी लगेच होकार दिला. मी त्या शेठ ला भेटून पण आलो. तो मला म्हणाला “हे बघ तुला पडेल ते काम करावे लागेल. कोणातेही नाटक अजिबात नको.” मी होकार दिला आणि त्याच्याकडे कामाला लागलो देखील. त्याने आधी तर खूप दिवस त्याच्या दुकानातच माझ्याकडून काम करवून घेतले. तो एक खूप खडूस माणूस होता. ढोला आणि अतिशय बेढब. त्याला बघून त्याच्या घरी काम करायची माझी आजीबात इच्छाच नव्हती. पण माझी हि इच्छा किती चुकीची होती हे मला तेव्हा समजले जेव्हा मी त्याच्या घरी पहिल्यांदा गेलो.

त्या दिवशी त्याने मला सांगितले “अरे राकेश, घरी धान्याची पोती आली आहेत. ती उतरून आत घरात भाभी सांगतील तिथे ठेवून घे.” मी होकार दिला आणि त्याच्या घरी जायला निघालो. मी त्याच्या घरी पहिल्यांदाच निघालो होतो आणि तो असा असेल तर त्याची बायको किती घाण असेल याचा विचार करतच मी त्याच्या घरी पोहचलो.

घर तर तसे मोठे होते. पण इतक्या मोठया घरात ते दोघेच का राहतात याचे मला आश्चर्य वाटत होते. मी आत गेलो आणि शेठच्या बायकोला बघून मी घायाळच झालो कारण जितका घाण तो शेठ होता तितकीच देखणी भाभी होती. तीची फिगर काही ३६-२४-३६ अशी नव्हती. पण ती अशी काही लुसलुशीत होती कि तिला बघून तिचे शरीर किती आणि कसे खाईन मी याचा विचार करत बसलो होतो.

शेठच्या बायकोने ती साडी अशी काही घातली होती कि त्यातून तिचे एका बाजूइने उरोज बाहेर आले होते. गोलाकार आंब्या सारखे तिचे उरोज होते ते. तिच्या बेंबीला ला बघून त्यात माझी जीभ पूर्ण आत जाते कि काय अशी ती खोलगट होती. तिच्या कमरेला बघून त्यावरून पाण्याचा थेम्ब कसा अलगद खाली येईल याचा विचार मी करत होतो आणि तिची गांड जेव्हा मी बघितली तेव्हा तिच्या गांडीत मी माझा सोटा घालून तिला कसा मी ठोकून काढेन या आणि अश्या अनेक विचारत मी असताना ती माझ्या जवळ आली आणि मला म्हणाली “अरे आता काम करूया का आपण?”

मी लगेच कामाला लागलो आणि बघता बघता तिंचे ते सगळे काम मी खूपच लवकर केले. ते बघून ती मला म्हणाली “तू खूपच फास्ट आहेस कि रे कामाला. उद्या पासून इथेच येत जा. खूप काम आहे इथे.मी सांगते शेठ ना.” मी होकार दिला आणि दुसऱ्या दिवशी मी पुन्हा तिच्याकडे गेलो. रोज मी जाऊ लागल्याने मी तिच्या जवळ येऊ लागलो होतो. माझी बॉडी ती निरखुन बघत असे हे मी केव्हाच ओळखले होते.

ती मला एका म्हणाली पण “तुझी बॉडी खूप मस्त आहे रे. शेठ ची बघ नाही तर कशी आहे ते.” असे म्हणून ती माझ्याकडे बघून हसू लागली. मी पण लगेच तिला म्हणालो “भाभी तुमची पण फिगर काही कमी नाही बरे का. या वयात पण तुम्ही सगळ्याना पुरून उराल बघा.” मी असे म्हणताच ती माझ्यकडे बघून लाजली आणि मला म्हणाली “चल चावट कुठला.”

तेव्हा पासून शेठच्या बायको जे माझ्या जवळ येऊ लागली ते खूपच अद्भुत असे होते. मी एकदा गाडी धुवत होतो. अंगावर पाणी उडू नये म्हणून मी माझा शर्ट काढून ठेवला होता आणि फक्त शॉर्ट वर गाडी धुवत होतो. माझे मी काम करत असताना माझी नजर एकदम वर खिडकीत गेली. तिथून त्या पडद्याच्या मागून भाभी मला निरखुन बघत होती. ते माझ्या फास्ट नजरेने मी लगेच टिपले.

मी मग मुद्दामच जास्तीत जास्त माझी बॉडी तिला कशी दाखवता येईल हे बघू लागलो. तिला तिच्या भावना आवरणे कठीण झाले होते. तोच तिने मला हाक मारली आणि मला आत बोलवले.

“राकेश जरा पाणी भर आतील टाकी मध्ये” असे म्हणताच मी एक एक बादली बाहेरून भरून आत असलेल्या टाकीत ते पाणी नेऊन ओतू लागलो. ती मला म्हणाली “थांब मी पण तुला थोडी मदत करते.” असे म्हणून तिने माझ्या हातातून ती बदली घेण्यास सुरवात केली. पण ती घेत असताना ती माझ्या हाताला तिच्या पूर्ण हाताने स्पर्श करत होती. तिंचा तो स्पर्श मला लगेच जाणवत होता आणि मला तो आवडत पण होता.

एकदा ते पाणी भरत असतानाच तिच्या हातातून बदली सटकली आणि ते सगळे पाणी माझ्या अंगावर पडले. माझे पूर्ण अंग त्याने भिजून गेले. ते बघून ती पुढे आली आणि मला म्हणाली “अरे सॉरी सॉरी चुकून झाले.” असे म्हणतच तिने तिचा हात माझ्या छातीवरून फिरवण्यास सुरवात केली आणि ते पाणी ती बाजूला करू लागली.

तिला माझ्या छातीचा स्पर्श आवडला होता. ती झटकन माझ्या जवळ आली आणि तिने तिचा हात माझ्या छातीवरून सर सर करत फिरवण्यास चालू केला. मी पण लगेच तिच्या कमरेत माझा हात घातला आणि तिच्या त्या गरगरीत गांडी वरून मी माझा हात फिरवू लागलो. ती त्यामुळे झटकन गरम झाली. तिएन माझ्या तोंडात तिचे तोंड दिले आणि तिच्यावर मी चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला.

तिचे ते नाजूक पण लुसलुशीत ओठ मी माझ्या तोंडात घेऊन असे काही चोकू लागलो होतो कि चोकून चोकुन मी ते लाल केले होते. तिच्या छातीला मी लगेच माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागलो होतो.मी तर उघडा होतोच मी तिच्या साडीला सर सर करत फेडून टाकले आणि तिला पूर्ण नग्न केले. तिचे ते लुसलुशीत पण कमालीचे मादक शरीर बघून मी वेडा झालो.

लोक लुसलुशीत मुलींसाठी वेडे का असतात ते मला त्या दिवशी भाभी ला बघून लगेच लक्षात आले. तिला मी उचलले आणि तिच्या बेडरूम मध्ये घेऊन गेलो. तिच्या छातीला मी असे काही दाबू लागलो कि माझा हात लगताच क्षणी तिची छाती अशी काही मोठी झाली कि ते बघून ती पण मला म्हणाली “आजवर तुझ्या सेठ ने मी हिला असे कधी दाबले नव्हते ते तू केले आज.” असे म्हणून तिने तिचे ते टपोरे निप्पल्स माझ्या तोंडात दिले.

मी ते वेड्या सारखे चोकून चोकून इतके मोठे केले कि काही विचारू नका. तिला कधी एकदा माझा सोटा बघतो असे झाले होते. त्यामुळे तिने मला बाजूला केले आणि तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला. माझा तो भलामोठा सोटा बघून ती मला म्हणाली “काय रे किती मोठा सोटा आहे तुझा? इतका मोठा सोटा असतो हे आजच मला समजले बघ. आज काही माझे खरे नाही असे वाटत आहे मला.”

असे म्हणून तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. खूप दिवसांनी तिचा उपवास सुटल्या सारखे ती त्याच्यवर तुटून पडली होती आणि ती त्याला असे काही चोकू लागली कि बघता बघता त्याचा आकार प्रचंड मोठा तर झालाच पण त्याच्या शिरा पण दिसू लागल्या.

तिला मी बाजूला केले आणि गुडघ्यावर बसवले. मागून तिच्या त्या सुपारीच्या आकाराच्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला आणि तिच्यावर मी उडू लागलो. जसे जसे माझे हिसडे वाढत होते तसे तसे तिच्या योनीचा आकार मोठा होत होता. खूप वेळ तिला मी तसे ठोकले आणि तीला मी मग पाठीवर झोपवले. तिंचे दोन्ही पाय मी फाकवले.

त्या फाकवलेल्या योनीत मी माझा सोटा पुन्हा एकदा कोंबला आणि माझी कंबर मी प्रचंड वेगाने जोरजोरात मागे पुढे करून तिला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो. काच काच काच काच काच करत मी एकसारखे तिला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हापासून मी रोजच तिला ठोकून काढू लागलो होतो.

घरच्या घरी तिची सोय झाली होती. माझ्या सारखा तरुण मुलगा तिला उपभोगायला मिळाला होता आणि मला पण तिच्या सारखी लुसलुलुशित बाई ठोकायला मिळाली असल्याने आम्ही दोघे पण खूपच खुश होतो.

You cannot copy content of this page