झोपलेल्या काकीची केली चुदाई – Marathi hot kaki zavazavi katha

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव सुनील आहे आणि आज मी चाळीस वर्षाचा झालो आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या काकी लाच उपभोगु शकलो आणि आज पण मी तिला पाहिजे तेव्हा आणि पाहजे तसे उपभोगू शकतो.

तर हि तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा मी कॉलेज संपवून नोकरीच्या शोधात होतो. कॉलेज मध्ये अभ्यास कमी आणि बाकी गोष्टी जास्त केल्याचे फळ मला मिळत होते. मला काही केल्या नोकरी मिळत नव्हती आणि त्यामुळे मी काय करायचे याचा विचार करत असतानाच मला माझ्या काकाने त्याच्याकडे येण्यास सांगितले. माझा काका मोठ्या शहरात राहत होता आणि तो एका मोठ्या कंपनीत कामाला पण होता.

आधी ते सगळे इकडे म्हणजे गावीच रहात असत. आम्ही सगळे एकत्र राहत असल्याने आमच्यात खूपच गोडवा होता. त्यात काका ढोबळा असल्याने त्याच्याशी मजा मस्ती करायला खूपच मजा येत असे. पण त्याच्या विरुद्ध त्याची बायको म्हणजे माझी काकी होती. तिचे नाव सोनल होते.

सोनल दिसायला खूप देखणी होती. ती मूळची जरी गावाकडची असली तरी देखील तिचे राहणीमान आणि एकूणच फिगर वगैरे कमालीचे सेक्सी होते.मला आधी असे वाटत असे कि मुली किंवा बायका या ड्रेस मधेच सेक्सी दिसतात. पण मी जेव्हा काकी ला साडी मध्ये बघतिले तेव्हा माझा हा विचार कुठल्या कुठे निघून गेला. ती अशी काही साडी घालत असे कि काही विचारूच नका.

तिच्या ३६-२४-३६ फिगर ला ती साडी अशी काही घट्ट पडकून बसत असे कि त्यातून तिची छाती असेल कि तिचे पोट, तिच्या मांड्या असतील कि तिची गांड सगळेच कसे अगदी उठून दिसत असे आणि ते बघून आमच्या सारख्यांच्या सोटा वळवळ करत असे. तिचे आणि माझे पण खूपच चांगले पटत असे. ती माझे खूपच जास्त लाड करत असे आणि मला पण तिच्याकडून लाड करून घेणे आवडत असे.

जॉब साठी म्हणून काका तिकडे गेला आणि मग माझी अडचण बघून त्याने मला लगेच तिकडे बोलवले. मी पण लगेच तिकडे गेलो. काकी ला तर मी खूप वर्षांनी बघत होतो आणि मला असे वाटत होते कि ती आता थोडी म्हातारी वगैरे दिसत असेल. पण जेव्हा तिला मी बघतिले तेव्हा अवाकच झालो. तिच्यात अजिबात काहीच फरक पडला नव्हता. ती तर होती त्या पेक्सह पण जास्त मादक आणि सेक्सी दिसत होती.

मला बघून ती तर माझ्याकडे धावतच आली आणि मला तिने एक मिठी मारली आणि मला म्हणाली “अरे किती मोठा झाला आहेस रे तू? तुझ्यात तर खूपच बदल झाला आहे वाह.”

“काकी पण तू बाकी आहे तशीच आहेस. अजिबात काही बदल नाही बघ तुझ्यात. अगदी वेल मेंटेन.” मी तिच्या बॉडी कडे वर पासून खाली पर्यंत बघत म्हणालो. तशी ती माझ्याकडे बघून हसली आणि मला म्हणाली “तुझ्या काकाला हे कुठे समजते पण.” असे म्हणून ती आत निघून गेली. मला ती ते तसे का म्हणाली हे काही लक्षात आले नाही आणि मी फार काही त्यावर विचार पण केला नाही आणि मी माझ्या कामाला लागलो.

घर काही फार मोठे जरी नसले तर माझी मला वेगळी रूम होती तिथे. ते गरमीचे दिवस होते आणि त्यामुळे अंगावर काही कपडे नको होत असत. त्यामुळे मी बहुतेक वेळा तर शॉर्ट वरच फिरत असे. त्या शॉर्ट मध्ये माझी दिसणारी ती कमावलेली बॉडी बघून काकी माझ्याकडे रोखून बघत असे आणि ते मी समजू शकत होतो.कारण आजवर काका चे ते बेढब शरीर बघून बघून तिला असे अचानक माझे मदमस्त शरीर जर दिसत असेल तर ती कसे बरे स्वतःला मला बघण्यापासून रोखू शकणार होती.

त्यामुळे मी पण तिला माझे जास्तीत जास्त शरीर कसे दिसेल ते बघत होतो आणि त्याच वेळी मी पण तिच्या शरीराकडे निरखून बघत असे. मी आता लहान राहिलो नाही हे तिला पण माहित होते. जसे तिच्या बदलत्या नजरेतील भाव मी ओळखू शकत होतो तसे ती पण माझ्या नजरेत होणारे बदल अगदी आरामातच ओळखू शकत होती आणि ते मला पण माहित होते.

त्या दिवशी तर खूपच जास्त गरम होत होते. मला काही केल्या झोप लागत नव्हती आणि म्हणून मी सहज म्हणून बाहेर आलो. मध्यरात्र झाली होती. मी बाहेर येऊन बघतो तर काकाच्या रूम चे दार पूर्ण उघडे होते. काका तर खूप घोरत झोपला होता आणि त्याला खूपच जास्त गाढ झोप लागली होती. माझ्यासाठी ते महत्वाचे नव्हते तर माझ्यासाठी त्याच्या शेजारी झोपलेली काकी महत्वाची होती.

तिचा पदर पूर्णपणे बाजूला पडला होता आणि तिचे ते भरदार उरोज तिच्या प्रत्येक श्वासा बरोबर असे काही वर खाली होत होते कि इकडे माझा सोटा वळवळ करू लागला होता. मी ते बघून तिच्याकडे रोखून बघू लागलो आणि मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते. तिला मी बघत बघत मी माझ्या शॉर्ट मध्ये हात घातला आणि माझा सोटा मी हळू हळू करत हलवू लागलो.

झोपेत असल्याने जशी तिची साडी वरून खाली आली होती तशीच तिची साडी खालून वर आली होती आणि त्यामुळे तिची मांडी पूर्णपणे उघडी पडली होती. तिच्या त्या गोऱ्या लुसलुशीत गच्च मांड्या बघून तर माझा सोटा अधिकच कडक झाला आणि त्याचा शिरा दिसू लागल्या. मी खूपच जास्त बेभान झालो होतो आणि मी माझा सोटा बाहेर काढून तिच्या कडे बघून जोरजोरात हलवू लागलो होतो.

माझा थोडा आवाज येत होता आणि त्या आवाजाने ती थोडीशी जागी झाली आणि तिथून मी निघालो आणि माझ्या रूम मध्ये येऊन झोपलो. थोडा वेळ झाला असेल नसेल तोच माझ्या सोट्याला कोणाच्या तरी हाताचा स्पर्श झाल्याचे मला जाणवले. मी उठून बघतो तर काकी ने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला होता आणि ती त्याला हळू हळू करत चोळत होती.

माझा तो सोटा चोळत चोळत ती मला म्हणाली “अरे मला पण हे पाहिजेच होते. पण मला काही माहित नव्हते कि तुला पण मी आवडते कि नाही ते. नाही तर मी कधीच तुला माझ्या मिठीत घेतले असते.तू मघाशी जेव्हा आला होता तेव्हा पासून मी हळूच तू काय काय करत होता ते सगळे बघितले आणि तुला पण तेच पाहिजे आहे जे मला पाहिजे आहे हे जेव्हा मला समजले तेव्हा मी खूप खुश झाले. आता फार वेळ घालवू नको. काका उठायच्या आत मला पाहिजे ते मला झटकन दे.”

असे म्हणून माझी शॉर्ट झटकन काढली व माझा सोटा बाहेर काढला. माझा तो भलामोठा सोटा बघून ती वेडी झाली. तिने माझ्या सोट्याला तिच्या हातात घेऊन हलवायला चालू करताच त्याचा आकार खूपच जास्त वाढला व मग तो सोटा तिने बघता बघता तिच्या तोंडात घेतला. ती त्याच्यावर अशी काही तुटून पडली कि माझा पूर्ण सोटा अगदी आरामात तिच्या तोंडात घेला होता आणि तिचे तोंड एकसारखे मागे पुढे करत त्याला चोकून काढत होती.

तिचा वेग खूपच जास्त होता आणि ते जेव्हा माझा सोटा चोकत होती तेव्हाच मी तिला माझ्याकडे उलट दिशेने वरून घेतले होते. तिची गांड माझ्याकडे होती. मी तिची साडी वर करून तिची निकर काढली आणि तिच्या योनिवरून मी माझी जीभ सर सर करत वर खाली करून फिरवू लागलो होतो. त्या अंधारात पण तिची योनी मला खूपच सेक्सी आणि मादक दिसत होती. खूप वेळ मी तिची योनी चाटून काढली आणि त्यामुळे तिच्या योनीतुन स्त्रव बाहेर येऊ लागला होता. तिची योनी खूपच ओलीचिंब झाली होती.

तिला मी मग खाली झोपवले आणि तिची साडी वर केली. तिचे पाय फाकवुन मी तिच्या योनीत माझा तो भलामोठा सोटा कचकन कोंबला. माझा सोटा पूर्णपणे आत जाताच मी माझी कंबर प्रचंड वेगाने मागे पुढे करू लागलो आणि तिला ठोकून काढू लागलो. माझा वेग इतका जास्त होता कि माझ्या हिसड्यानी तिची चांगलीच दमछाक होत होती. काच काच काच काच करत मी तिच्यावर एक सारखा उडत होतो आणि तिला ठोकून काढत होतो.

तिला ठोकत असतानाच मी तिचे चुंब घेत होतो आणि तिच्या छातीला पण जोरजोरात दाबून मध्ये मध्ये तिचे ते टपोरे निपल्स माझ्या तोंडात घेऊन चोकत होतो. खूप वेळ तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि शेवटी माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. तिने तिची साडी लगेच सरळ केली आणि ती काका शेजारी जाऊन झोपली.

सकाळी काका गेल्या गेल्या मी तिला माझ्याकडे ओढले आणि तिच्यावर पुन्हा एकदा उडू लागलो. त्या दिवसापासून मी तिला रोजच घरच्या घरी ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page