रेसिंग बाईकवर चोदले मादक मुलगीला

मी आधीपासूनच रेसिंग गाड्या खूप छान चालवत होतो. म्हणजे दुचाकी बरे का. माझ्या कॉलेज मध्ये असतानाच मी खूप गाड्या अगदी सहज चालवत असे. आता तुम्ही म्हणाल कि यात काय आहे असे विशेष. तर यात विशेष हे होते कि मी अश्या गाड्या चालवत होतो ज्या सामान्य माणसांना सहज मिळत नसत. म्हणजे मला असे म्हणायचे आहे कि मी अश्या गाड्या चालवत असे ज्या गाड्या रेसिंग मध्ये वापरत असत.

माझे रेसिंग गाडी चालवण्याचे कसब पाहूनच तर माझा एक मित्र मला घेऊन एका रेसिंग इव्हेन्ट ला गेला होता. मी तिथे ती गाडी अशी काही चालवली कि ते बघून तिथल्या एका कंपनीने मला लगेच त्यांच्याकडे नोकरी दिली. मी त्याच्याकडून रेस मध्ये भाग घेऊ लागलो होतो आणि मी खुप बक्षिसे पण देऊ लागलो होतो आणि त्यामुळे ते माझ्यावर खूपच जास्त खुश होते माझ्यावर.

मी एकदा असाच गाडी चालवत असताना त्या कंपनीचा बॉस माझ्याकडे आला.मला तर माहित पण नव्हते कि तो कंपनीचा मालक आहे ते. त्याची ओळख त्यानेच मला करून दिली आणि मला म्हणाला “राकेश, तुझे ड्रायविंग खुप छान आहे. माझी मुलगी उद्या परदेशांतून येत आहे. तुला पण अशाच गाड्या चालवायची आवड आहे. तू तिला जर तुझ्या पिढीने शिकवले तर बरे पडेल.” ते ऐकून मी पण लगेच त्यासाठी तयार झालो.

दोन दिवसांनी बॉस ने मला त्याच्या घरी बोलावले. मी खाली तिची वाट बघत बसलो होतो आणि थोड्याच वेळात ती वरून जिन्यावरून खाली येताना माझ्या नजरेस पडली. तिला बघून मी वेडाच झालो. ती खूप गोरी गोरी पान होती. तिंचे केस तिने मोकळे सोडले होते. तिच्या सरळ नाकाला तिचे ते सोनेरी शेड असलेले केस खूपच जास्त उठून दिसत होते. तिच्या ओठांना तिने फेंट गुलाबी रंगाचे लिपस्टिक लावले होते.

जीन्स आणि टीशर्ट घातला होता तिने. तिचा तो फॅन्सी टीशर्ट असा काही मोठा होता कि त्यातून तिच्या छातीचे भलेही गोळे दिसत नसतील तरी तिच्या त्या गोळ्यांच्या वरचा गोलाकार भाग तरी नक्कीच दिसत होता. ती किती गोरी असू शकेल आत याचा अंदाज मी बांधू लागलो होतो. तिचे नाव प्रिया होते आणि तिला पण माझ्या सारख्याच गाड्या चालवण्याची आवड होती. बडे बाप कि औलाद आणि शौक पण तसेच.

ती जरी देखणी असली तरी मी पण काही कमी नव्हतो दिसायला. मी पण सहा फूट उंच होतो. माझी छाती भारदस्त होती आणि माझ्या उंचीला माझ्या साजेश्या बॉडी ची साथ मिळत असल्याने मी गाडी चालवू लागलो कि माझ्याकडे सगळे असेच बघत असत. ती मला म्हणाली “मी परदेशी गाडी चालवली आहे. बाबा तुझे कौतूक खूप करत होते. मला पण म्हणून तुला मुद्दामच भेटायचे होते. तुला खरे काही येते कि उगीचच आपले काही पण.”

असे म्हणून तिने मला वेड्यात काढायला सुरवात केली. मी तिला म्हणालो “आपण ट्रॅक वरच भेटूया मग.” असे म्हणून तिथून निघून गेलो मी. तिला माझे ते वागणे आवडले नाही. ती लगेच आहे तशीच ट्रॅक वर आली आणि आम्ही दोघांच्यात एक रेस लावली. मी सुरवातीस तिचा अंदाज घेत होतो आणि मग थोड्याच वेळात मी तिला असे काही हरवले कि तिला ते काही समजले पण नाही.

ती मला म्हणाली “आय एक सॉरी राकेश. तू खूपच छान गाडी चालवतो.मला शिकवशील का तू?” तिने मला असे म्हणत तिचा हात तिने माझ्या पुढे केला. मी पण मग लगेच तिला माफ करून तिला गाडी शिकवायचे मान्य केले. तिला तेव्हापासून मी रोज गाडी शिकवण्यास सुरवात केली. माझे टेक्निक बघून ती माझ्यावर फिदाच झाली होती. जणू काही खजिना तिला मिळाला होता तीला असे वाटत होते.

दिवस जातील तसे मी आणि ती खुप जवळ येत होतो. बघता बघता आमच्यात अशी काही जवळीक निर्माण होत होती कि काही विचारू नका. कदाचित ती परदेशी राहिली असल्याने पण ते तसे असू शकत होते. पण मला मात्र तिची जवळीक आवडू लागली होती.

त्या दिवशी ती मला म्हणाली “आपण आज कुठे तरी दुसरीकडे जाऊया. म्हणजे जंगलात वैगैरे असे. कारण अश्या ट्रॅक वर काय कोणी पण गाडी चालवेल.” मी होकार दिला आणि दुसऱ्या दिवशी मी तिंची वाट बघत बसलो होतो तेव्हा ती समोरून तिची गाडी घेऊन आली.तिला बघून मी पुन्हा एकदा वेडा झालो. तिने प्रॉपर तो रेस मध्ये घालतात तसा ड्रेस घातला होता. त्या घट्ट ड्रेस मध्ये मला पहिल्यांदा तिची छाती किती गोलाकार आहे ते  समजले. त्याच ड्रेस मधून तिची फिगर ३६-२४-३६ अशी आहे हे माझ्या लक्षात आले होते आणि त्याच ड्रेस मधून तिची गांड किती गोलाकार व अफलातून आहे हे मी पाहिले.

“कधी मुलगी पहिली नाहीस का?” तिच्या वाक्याने मी भानावर आलो आणि तिच्याकडे बघून हसलो. आम्ही जाऊ लागलो आणि खूप पुढे गेल्यावर त्या डोंगरावर तिची गाडी एकदम स्लिप झाली आणि सटकून पडली. मी लगेच माझी गाडी बाजूला लावली आणि तिच्याकडे गेलो. तिला धरून मी उठवले. तिथे एका कोपऱ्यात एक बंदिस्त जागा होती तिथे तीला घेऊन गेलो मी. तिथे बसताच तिला मी विचारले “कुठे लागले तुला?”

ती म्हणाली “हे बघ इथे.फार काही नाही पण थोडा मार लागला आहे.” असे म्हणून तिने माझा हात तिच्या मांडीवर ठेवला. तिच्या मांडीवर माझा हात ठेवताच इकडे माझा सोटा वळवळ करू लागला. तिला बरे वाटावे म्हणून मी तिच्या मांडीवरून हात फिरवू लागलो. पण तिला ते कसे तरी वाटेल म्हणून मी हात बाजूला घेताच ती मला म्हणाली “अरे कर ना तसे. मला खूप छान वाटत आहे. आणि अजून वर पर्यंत केले तरी चालेल.”

असे म्हणून तिने माझा हात तिच्या सरळ जांघेत नेऊन ठेवला. मी कशाला मग ऐकतो. मी सर सर करत माझा हात एकसारखा तिच्या जांघेतून खाली वर करून तिला मसाज करू लागलो. तिचा तो ड्रेस खूपच घट्ट असलल्याने मी तिच्या ड्रेस ची चेन काढली आणि तिच्या ड्रेस मध्ये सरळ हात घातला . तिने आत काहीच घातले नव्हते. त्यामुळे मी जेव्हा माझा हात आत घेतला तेव्हा तो सरळ तिच्या मांडीवर गेला. ती काही बोलली नाही मला. ते बघून मी पुढे सरकलो आणि तिच्या छातीला पण मी दाबू लागलो.

तिची छाती अशी काही गोलाकार होती कि काही विचारू नका. जसे मी तिच्या छातीला दाबू लागलो तशी ती कमालीची गरम झाली आणि तिने मला तिच्याकडे ओढून घेतले. तिच्या तोंडात मी माझे तोंड दिले आणि मी तिचे चुंबन घेऊ लागलो. आम्ही डोंगरावर असल्याने मी फार काही तिला करू शकणार नव्हतो. आम्हाला लवकर काय ते आवरावे लागणार होते.

त्यामुळे मी तिची छाती लगेच चोखायला चालू केली. तिच्या त्या टपोऱ्या निप्पल्स ना मी माझ्या तोंडात घेतले आणि जोरजोरात मी त्यांना चोकू लागलो. चोकून चोकून मी त्यांना खूपच जास्त पुढे आणले होते आणि त्यामुळे ती इतकी गरम झाली होती कि तिने मला तिच्या छातीवर दाबून घेत मला अधिकाधिक जोरात तिची छाती चोखायला लावले.

मी मग तिचे पाय फाकवले आणि तिच्या योनिवरून माझी जीभ सर सर करत खाली वर करून फिरवू लागलो. तिची योनी इतकी गोरी होती कि इतकी गोरी योनी आजवर मी तरी कधी बघितली नव्हती. तिच्या योनीत मी माझी जीभ पूर्णपणे आत घालून तिच्या दाण्या सकट मी तिची योनी चाटून काढली. तिने मला बाजूला करत माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली.

माझ्या सोट्यावर ती अशी काही तुटून पडली कि तिच्या तोंडाची एकसारखी खाली वर हालचाल करून ती माझा सोटा चोकून काढू लागली होती. चोकून चोकून तिने माझा सोटा प्रचंड मोठा केला होता. मी मग पुन्हा एकदा तिला बाजूला केले. तिच्या योनीत मी माझा सोटा हळू हळू करत कोंबू लागलो. बघता बघता माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत गेला आणि मी मग तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर घेतले.

तिच्या योनीवर मी जोरजोरात माझ्या कमरेचे हिसडे देऊ लागलो आणि तिला ठोकून काढू लागलो. एकसारखे प्रचंड वेगाने माझी कंबर मी हलवून तिला ठोक ठोक ठोकून काढले मी आणि मग माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हा पासून मी रोजच तिला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो.

मी असे कधीच विचार केलेला नव्हता कि मी कधी बॉस च्या मुलीला ठोकेन आणि ते पण अश्या आयटम ला जो परदेशी जाऊन आला होता. तिला पण माझ्या सारखा अस्सल देशी ठोक्या मिळाला असल्याने ती पण खूप खुश होती. आम्ही दोघे पण हि मजा रोजच त्या नंतर घेऊ लागलो होतो.

You cannot copy content of this page