टॉकीजमध्ये घेतली मित्राच्या सोट्याची मजा

एखादा मुलगा जसा दिसतो तसा असेलच असे नाही ना. म्हणजे एखादा मुलगा जर खूप छोटा आणि शांत वाटत असेल तर तो भित्रा आहे असे नाही होत. तो खूप हार्ड असू शकतो आणि त्याच वेळी एखादा जिम बॉडी असलेला मुलगा पण खूप नाजूक असू शकतो. इतकेच काय तर आजकाल कोण गे आहे आणि कोण नाही हे पण आपण बघून असे सांगू शकत नाही. मी मी म्हणणारे सरळ असतात आणि एकेक असे असतात कि जी गे असतात.

त्यातच मी पण एक होतो. होय मी गे होतो. म्हणजे आता पण मी गे च आहे म्हणा आणि मला त्यात काही वाटत नाही. कारण हि गोष्ट जर का एखाद्याने लपवून ठेवली तर त्याचीच संभोगाची सोय नीट होऊ शकत नाही. त्यामुळे मी ते काही मनावर फार घेत नाही. मी याचा शोध तेव्हा लावला होता जेव्हा मी कॉलेज मध्ये होतो तेव्हा.

मी आधी पासूनच मुलांच्यात असे. त्यामुळे मी जास्तीत जास्त वेळ तिथे घालवत असे. मुलांना बघूनच मला माझ्या भावना जागृत होत असल्याचे समजत होते. एखादा चांगला मुलगा मी जाताना जरी पहिला तरी माझा सोटा वळवळ करू लागे आणि तो खूपच कडक होत असे. त्यामुळे मला हे माहीत होते कि मी गे च आहे ते. पण मला अजून पण असा कोणी मिळालेला नव्हता कि जो माझा सोटा त्याच्या गांडीत घालून घेईल आणि माझी खाज भगवेल.

तेव्हा मला अजून पण आठवते आज काज असे मोबाईल चा जमाना आहे आणि सगळ्यांना कसे अश्लील क्लिप्स आणि असेच पिक्चर मोबाईल वर खुप सहज उपलब्ध होतात तसे त्यावेळी काही नव्हते. असे पिक्चर हे फक्त टॉकीज ला लागत असत आणि त्यासाठी पण खूप कष्ट असत. कोणी बघत तर नाही ना. वय पूर्ण बसते ना. पिक्चर कसा पण असो पण ते बघणारे मात्र सगळे एकसारखेच आंबट शौकीन असत.

त्या डिवशी माझा वेळ जात नव्हता. घरचे सगळे बाहेर गावी गेलेले होते आणि त्यामुळे मी जेवण लवकरच केले आणि आता पुढे काय करायचे हा विचार मी करत असतानाच माझ्या डोक्यात एक आयडिया आली कि मी अश्लील चित्रपट टॉकीजला बघायला जायचे. मी लगेच आवरून बाहेर पडलो. माझे तोंड मी अर्थात झाकलेले होतेच.

माझे नशीब तेव्हा खूप चांगले होते कि तो पिक्चर नेमका गे पिक्चर होता आणि त्यामुळे मी खुपच जास्त खुश झालो होतो. मी टॉकीज कोपऱ्यात जाऊन बसलो. माझ्या तोंडाला मी रुमाल बांधला होता जेणे करून मी कोणाला ओळखुन येऊ नये म्हणून. अर्थात माझ्या सारखे तिथे तसे खूप जण होते. पिक्चर चालू होऊन थोडा वेळ झाला असेल नसेल तोच माझ्या शेजारी एक मुलगा येऊन बसला.

त्याने पण त्याच्या तोंडाला रुमाल बांधला होता आणि तो पण माझ्या सारखाच पिक्चर बघत होता. तो गे पिक्चर बघून माझा सोटा इकडे हळू हळू करत खूपच मोठा होत होता. माझ्या शेजारी बसलेल्या मुलाने तर थोड्याच वेळात त्याच्या पॅन्ट मधून त्याचा सोटा बाहेर काढला होता आणि तो त्याला हलवू देखील लागला होता.

त्याचा सोटा बघून माझा सोटा अधिकच मोठा झाला आणि माझी वळवळ चालू झालेली बघून तो मला म्हणाला “मित्रा काढ त्याला बाहेर. इथे सगळे तेच करतात.” असे म्हणून त्याने सरळ त्याचा हात माझ्या सोटयावर ठेवला आणी तो त्याला वरूनच हळू हळू करत कुरवाळू लागला.

माझ्या सोट्याला असा झालेला तो कोणाचा तरी पहिला स्पर्श होता आणि त्यामुळे त्याच्या त्या नाजूक हाताच्या स्पर्शाने माझा सोटा होता त्या पेक्षा पण अधिक कडकड झाला. मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते. माझा सोटा वाढत आहे ते बघून मग त्यानेच माझ्या पॅन्ट ची चेन काढली आणि माझा सोटा त्याने बाहेर काढला.

माझा तो भलामोठा सोटा बघून तो मला म्हणला “अरे काय आहे हे? किती मोठा सोटा आहे तुझा? कधी वापरला नाही का कोणी?”

“नाही ना. मग कशाला.” मी असे म्हणताच त्याने तो माझा सोटा त्याच्या हातात घेऊन हलवायला चालू केला. हलवून हलवून त्याने त्याला खूपच जास्त मोठे आणि कडक केले होते. त्याचा आकार बघून आता तो पण कमालीचा वेडा झाला होता. तो मला मला जवळ येऊन त्याला किस करण्यास सांगत होता.मी पण बेभान होतो आणि त्यामुळे आम्ही दोघांनी आमचे रुमाल काढले आणि आमचे चेहरे बघून आम्ही अवाकच झालो.

तो दुसरा तिसरा कोणी नव्हता तर तो आमच्याच गल्लीतील राजु होता. तो पण माझ्या सारखेच कॉलेज ला होता आणि तो दिसायला खूप देखणा होता. त्याला बघून मीच किती तरी वेळा माझी मूठ मारली होती ते मला माहित होते. त्याची उंची जशी चांगली होती तसेच चांगले त्याचे फेसिंग पण होते. त्याचे ओठ असे काही नाजूक होते कि ते बघून एखाद्या मुलीचे ओठ पण त्याच्या पुढे फिके पडतील असे वाटत होते.

त्याची फिगर म्हणावी लागेल आता, खूपच सेक्सी होती. तो चालत असताना पण लांबून जर पहिले तर मुलगी येत आहे कि मुलगा तेच नेमके समजत नसे. बोलतांना ओठांची होणारी ते मादक हालचाल असेल कि त्याच्या किलकिलणाऱ्या डोळ्यातील ते मादक भाव असतील ते सगळेच कसे कमालीचे सेक्सी होते आणि त्या दिवशी जेव्हा मी त्याला माझा सोटा हातात घेऊन माझ्या शेजारी बसलेले पहिले तेव्हा मी खरे तर मनोमन खुश झालो होतो.

तो मला बघून थोडा कन्फ्युज झाला. पण मी लगेच त्याला माझ्या जवळ ओढेल आणि त्याच्या तोंडात माझे तोंड दिले. त्याचे तोंड माझ्या तोंडात येताच मी त्याच्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला आणि मी त्याचे ते नाजूक गुलाबी ओठ चोकून चोकून लाल केले होते. तो अजुनपण माझ्या सोट्याला एकसारखे हलवत होताच.

खूप वेळ आम्ही स्मूचिंग केले आणी मग तो मला म्हणाला “चल बाहेर जाऊया का?”

मी लगेच त्याला होकार दिला आणि तिथून आम्ही दोघे पण लगेच बाहेर पडलो. तो मला घेऊन एका अंधाऱ्या जागेत त्या टॉकीज च्याच मागे गेला. तिथे मी आणि तो दोघेच होतो. त्याला मी लगेचच माझ्या जवळ ओढून त्याचे स्मूचिंग करू लागलो. त्याने माझ्या जवळ येत माझ्या शर्ट मध्ये त्याचा हात घातला आणि तो माझ्या छातीवरून त्याचा हार फिरवू लागला.

माझ्या शर्ट ला मग त्याने तसेच वर केले आणि तो त्याची जीभ त्याच्यावरून फिरवू लागला. माझे निप्पल्स त्याने त्याच्या जिभेने चाटून चाटून त्यांना मोठे केले आणि ते मग तो त्याच्या तोंडात घेऊन चोकू लागला. मला त्याच्या त्या कृतिने कमालीच्या भावना माझ्या तीव्र झाल्याचे लक्षात आले. ती मग तसेच खाली गेला आणि त्याने माझ्या पॅन्ट ला काढून टाकले.

माझी पॅन्ट काढताच माझा तो भलामोठा सोटा टुणकन बाहेर आला. माझा सोटा बघून तो आह आह आह आह आहे करत त्याचा आनंद घेऊ लागला. त्याने खूप वेळ तो त्याच्या चेहऱ्यवारून फिरवला आणि मग हळू हळू करत तो त्याला त्याच्या तोंडात घेऊ लागला. मला वाटले त्याला ते जमणार नाही. पण त्याने तर अगदीच आरामात माझा सोटा पूर्णपणे त्याच्या तोंडात घेतला आणि त्यावरून तो तुटून पडला.

त्याचे तोंड एकसारखे तो मागे पुढे करत होता आणि माझा सोटा तो चोकून काढत होता. चोकून चोकून त्याने त्याला ओलेचिंब तर केले होतेच पण त्याचा आकार पण इतका मोठा व कडक केला होता कि त्याच्या शिरा दिसू लागल्या होत्या. खूप वेळ त्याने माझा सोटा चोकला आणि मग तो बाजूला झाला. त्याला मी मग माझ्या पुढे घेतले.

त्याची पॅन्ट मी काढली आणि त्याला पण पूर्ण नग्न केले. त्याच्या गांडीला मी माझ्या हाताने बाजूला केले आणि त्याच्या गांडीच्या भोकात मी माझी माझी ओली केलेली हाताची दोन बोटे हळूच घातली. हळू हळू करत ती मी मागे पुढे करू लागलो आणि ते भोक मी मोठे करू लागलो.

थोड्या वेळाने मी मग माझा सोटा त्याच्या गांडीवर ठेवला आणि हळू हळू करत त्याच्या गांडीत मी घालू लागलो. बघता बघता माझा सोटा पूर्णपणे त्याच्या गांडीत गेला आणि मग मी माझे दोन्ही हात त्याच्या गांडीवर ठेवले. माझी कंबर मग मी प्रचंड वेगाने जोरजोरात मागे पुढे करत मागे पुढे करू लागलो आणि त्याला ठोकून काढू लागलो.

मला खूप दिवसांनी मला पाहिजे ते मिळाले असल्याने मी त्याच्यावर तुटून पडलो होतो. खूप वेळ मी त्याला एकसारखे ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग शेवटी मी माझे सगळे वीर्य त्याच्या गांडीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हापासून मी रोजच त्याला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page