बसमध्ये दाबली मदमस्त काकीची छाती

मी आणि माझा काका सामोरासमोर रहात होतो. त्यामुळे आमच्यातील संबंध तसे खूपच जास्त चांगले होते. काका एका मोठ्या कंपनीत कामाला होता नि त्याला सतत कामासाठी म्हणून बाहेरगावी जावे लागत असत. त्यामुळे काकी घरी एकटीच असायची.

मी तेव्हा कॉलेज ला होतो तेव्हाची हि गोष्ट आहे. मी कॉलेज ला असताना खूप फेमस होतो कारण मी दिसायला खूप देखणा होतो. माझी तब्येत चांगली होती आणि माझे पिळदार स्नायू आणि भारदस्त छाती बघून भल्या भल्या मुली माझ्यासाठी वेड्या होत होत्या. मी पण काही कमी चालू नव्हतो. खूप मुली मी फिरवल्या होत्या आणि उपभोगल्या पण होत्या.

माझ्या काकी चे नाव सुजाता होते. काकी मूळची गावाकडची होती. पण म्हणून तिच्याकडे बघून असे वाटत नसे कि ती गावाकडची आहे म्हणून. तिला बघून मीच कितीतरी वेळा मूठ मारली असेल ते माझे मला आठवत नाही. कारण होते तिची ती मदमस्त फ़िगर. तिची ती साडी घालायची विशिष्ट पद्धत अशी काहि होती कि त्यातून तिच्या शरीराचे सगळे अवयव अगदी उठून दिसत असत.

मला एक गोष्ट समजत नव्हती कि काकी ला हे का समजत नव्हते कि मी आता काही लहान मुलगा राहिलो नव्हतो.मी एक पूर्ण पुरुष झालो होतो आणि माझी नजर ते सर्व काही शोधायची जी एका झवाड्या माणसाची शोधते तशी. तिच्या छातीला बघून मी कधी एकदा ती खाली वाकते आणि मला तीचे ते गोलाकार उरोज व त्यांची फट दिसते असे मला होऊन जायचे. तिच्या गांडीला बघून तर हि इतकी गोल कशी काय असू शकते असे मला सतत वाटे.

ती पण माझ्याशी अशी काही जवळीक करून वागत असे ना कि कधी कधी तिला त्याच वेळी धरावे आणि ठोक ठोक ठोकून काढावे ते मला वाटत होते. पण मी कधी असे काही धाडस केले नव्हते. काका सतत बाहेर असल्याने मी नेहेमीच काकीला सगळे पाहिजे नको ते बघत असे आणि त्यामुळे तिच्यात आणि माझ्यात एक विशेष जवळीक निर्माण झाली होती. तिच्या मनाला हलके कसे करायचे ते मला चांगले माहित होते.

एकदा काका काही तरी कामासाठी म्हणून गावी गेला होता आणि त्याच दरम्यान काकी ला तिच्या गावी काही तरी काम होते. काकाने मला फोन करून तिच्या सोबत जाण्यास सांगितले. ते गाव खूप लांब असल्याने तिथे रात्रीच बस सुटत असत जाण्यासाठी. त्यानुसार आम्ही तयारी केली स्टॅन्ड वर गेलो. काकी बरोबरचा प्रवास आणि ते प रात्रीचा म्हण्टल्यावर मी खूप खुश होतो. तिला काही प्रवासाची अजिबात सवय अशी नव्हती.

आम्ही बस मध्ये बसलो आणि बस सुटली देखील. रात्रीचा प्रवास आणि थन्डी असल्याने तिने शाल आणली होतीच. बस तशी साधी असल्याने त्याच्या सीट्स पण जवळजवळ अश्या होत्या व त्यामुळे तिचे आणि माझे शरीर एकमेकांना असे काही लागत होते कि काही विचारू नका. तिच्या हाताचा दंड जसा माझ्या हाताच्या दंडाला लागत होता तसेच तिचे पाय पण माझ्या पायाला लागत होते आणि त्यामुळे मी हळू हळू गरम होत होतो.

प्रवास चालू होऊन थोडा वेळ झाला असेल नसेल तोच बस मधील सर्व लाईट्स बंद केल्या गेल्या. काकी ला काही केल्या नीट बसता येत नव्हते आणि त्यामुळे तिची वळवळ सतत चालूच होती. त्यामुळे तिचे शरीर मला सतत खुपच जास्त घासत होते. ती थोड्यावेळाने मला म्हणाली “मला काही नीट बसता येत नाहीये. अंग अवघडत आहे. मी आडवी पडू का थोडी तुझ्या मांडीवर?”

मी कशाला नाही म्हणतोय. तिने माझ्या मांडीवर तिचे अर्धे अंग ठेवले आणि खिडकीकडे पाय दुमडून ती जमेल तशी झोपली. तिच्या पांघरुणात माझा हात होता आणि मी काही न बोलता हळूच माझा हात तिच्या पोटावर ठेवला. ती काही बोलली नाही. थंडीच्या त्या प्रवासात ती स्पर्श खूपच सुखावह होता हे नक्की. तिची पाठ माझ्या सोटयावर येऊन बसली होती आणि त्यामुळे माझ्या सोट्याला वळवळ चालू झाल्याचे मला जाणवत होते.

तिच्या पोटावरून हात मी मग हळू हळू करत फिरवू लागली. ती काही बोलली नाही. ती जागी होती पण तिने मला अजिबात रोखले नाही. तिच्या पोटावरून हात फिरवत फिरवत मी माझा हात तिच्या छातीकडे नेला आणि तिची छाती मी  हळू हळू दाबू लागलो. माझा हात तिच्या छातीवर जाताच तिने माझा हात तिच्या हातात पकडला. ती आता मला काही तरी बोलणार असे मला वाटत असतानाच तिने माझा हात सरळ तिच्या ब्लाउज मध्ये घातला आणि ती माझ्या हाताने तिंची छाती दबून घेवू लागली.

मग काय मी सोडतो कशाला. तिची छाती मी जोरजोरत जशी दाबू लागलो तसे तिची छाती बघता बघता मोठी होऊ लागली. तिची छाती दाबत दाबत मी माझा हात मग खाली नेला. तिच्या बेंबीवरून मी गोलाकार हात फिरवून तोच हात मी पुढे तिच्या साडीमध्ये घातला. तिच्या नीकरवरून मी माझा हात तिच्या फुगीर अश्या योनिवरून फिरवू लागताच तिची योनी खूपच मोठी झाली.

तिच्या योनीची होणारी हालचाल आणि तिचा बदलणारा आकार माझ्या हाताला स्पष्टपणे जाणवत होता. मी तिच्या निकर मधून मग माझा हात आत घातला आणि तिच्या योनिवरून खाली वर कर फिरवू लागलो. ती कमालीची गरम झाली होती. तिची हळू हळू करत हालचाल चालू झाली होती. मग मी माझ्या हाताची दोन बोटे हळूच तिच्या योनीत सरकवली आणि ती आत बाहेर करू लागलो.

हे सगळे असे आमचे रात्रभर चालू होते. मला तर कधी एकदा तिच्या योनीत माझा सोटा घालतो असे होऊन बसले होते. राञभर तिला मी फुल गरम केले. ती रात्र कशी गेली ते माझे मला समजले नाही. सकाळी पहाटे आम्ही तिच्या गावी पोहचलो. तिच्या घरी जाताच ती मला म्हणाली “कालची रात्र माझ्या आयुष्यातील सर्वात मस्त अशी रात्र होती.”

असे म्हणून तिने मला हळूच जवळ घेतले आणि माझ्या तोंडात तोंड देत माझे दीर्घ असे एक चुंबन घेतले. आम्ही आमच्या कामाला लागलो खरे पण आमचे लक्ष काही केल्या कामात लागत नव्हते.आम्हाला कधी एकदा एकमेकांना उपभोगतो असे झाले होते आणी आम्ही योग्य संधीची वाट बघत होतो. लवकरच ती संधी आम्हाला मिळाली.

तिच्या घरचे बाहेर गेले होते आणि ती वेळ साधून तिने मला तिच्या जवळ बोलावले. तिच्या जवळ जाताच तिने माझ्या तोंडात तोंड दिले. तिला त्या वेळी मात्र मी काही सोडणार नव्हतो. मी तिच्यावरून चुंबनांचा जसा वर्षाव सुरु केला तशी ती कमालीची बेभान झाली आणि तिच्या त्या नाजूक ओठांना मी माझ्या ओठांनी चावून चावून लाल केले होते.

तिची छाती तर मी अशी काहि पुन्हा दाबू लागलो होतो कि जणू काही ती मी पहिल्यांदाच दाबत आहे कि काय असे वाटावे. तिच्या छातीचे निप्प्ल्स मी माझ्या तोंडात घेत त्यांना चोकून चोकून असे काही पुढे आणले कि काही विचारू नका. तिंचे ते टपोरे निप्पल्स एखाद्या पूर्ण वाढ झालेल्या मनुक्या सारखेच मला तर दिसत होते आणि ते बघून मी अधिक जोरात त्याना माझ्या तोंडात घेत चोकून काढत होतो.

तिने मला बाजूला केले आणि ती खाली बसली. खाली बसताच तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला आणि ती त्याला बघून त्याच्यावर तुटून पडली. तो भलामोठा सोटा तिने तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. तिच्या तोंडात तो पूर्ण सोटा घेऊन ती तिचे तोंड एकसारखे मागे पुढे करत होती आणि त्याला चोकून काढत होती.

तिने चोकून चोकून त्याला ओलेचिंब तर केला होताच पण तो इतका कडक झाला होता कि एखाद्या रॉड सारखा तो वाटत होता. त्याच्या शिरा दिसू लागल्या होत्या. तिला मी मग थांबवले. तिला मी गुडघ्यावर बसलवे आणि तिच्या गांडीत मी माझे तोंड घातले. तिच्या त्या गोलाकार गांडीचे काप मी माझ्या हाताने बाजूला केले आणि मी त्यात माझे तोंड खुपसले.

तिच्या योनिवरून मी माझी जीभ सर सर करत खाली वर करत फिरवू लागलो आणि तिची योनी मी खाऊ लागलो. चाटून चाटून मी तिच्या योनीला ओलेचिंब केले होते. खूप वेळ तिची योनी मी चाटून काढली आणि मी मग तिला बाजूला केले. तीला मी पाठीवर झोपवले आणि तिच्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला.एकाच हिसड्यात माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत जाताच मी काही थांबलो नाही.

तिचे दोन्ही पाय मी खांदयावर घेतले आणि माझी कंबर मी प्रचंड वेगाने जोरजोरात मागे पुढे करत हलवू लागलो. जसे माझे हिसडे वाढत होते तसे तिला त्याचा आनन्द जास्त मिळत होता. खूप वेळ तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग शेवटी मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हापासून मी काकी ला नियमितपणे ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page