तिने चोकली काळीभोर आईस्क्रीम कॅण्डी – Marathi zavadi bhabhi sex katha

माझे नाव राजू आहे. माझे शिक्षण तसे फार काही झालेले नाही. म्हणजे अगदीच मी काही अडाणी नाही. पण जेमतेम कॉलेज कसे तरी मी पास झालो होतो. कॉलेज मध्ये असताना अभ्यासाबद्दल मी कधीच सिरीयस नव्हतो आणि त्याचेच फळ मला नंतर मिळाले होते.

मी कॉलेज मध्ये असताना एक उनाड मुलगा म्हणूनच फेमस होतो. सतत मित्रांच्या घोळक्यात रहाणे, उनाडक्या करत फिरणे, जमेल ती व्यसने करणे, मुली पटवणे सगळ्या या आणि अश्या अनेक गोष्टीत मी माहीर होतो. मी दिसायला तसा ठीकठाक होतो. पण थोडासा वांड मुलगा असल्याने मी माझी तब्येत बाकी खूपच चांगली केली होती.

मी कधी जिम ला वगैरे  कधी गेलो नाही. पण घरी नियमित व्यायाम करून मी माझी तब्येत खुप चांगली केली होती. त्यामुळे मी असा असून देखील मी खूप मुलींना उपभोगले होते. मला खूप मुली  म्हणत असत माझ्या सारखा संभोग  कोणी करत नाही. ते ऐकून मग मी अजून जास्त खुश होत असे

माझे शिक्षण झाले आणि मग माझ्या जॉब चा प्रश्न आला. मी खूप प्रयत्न करून एका कंपनीत जॉब मिळवला. ती कंपनी आईस्क्रीम बनवत असे. माझे काम होते  कि त्याचे मार्केटिंग करायचे. रोज विविध ठिकाणी सॅम्पल्स घेऊन जायचे. विविध दुकानदारांना भेटून सॅम्पल्स द्यायचे  व त्यांना जास्तीत जास्त आपले आईस्क्रीम घेण्यास तयार करायचे.

त्यामुळे मला फिरायला खूप मिळत असे आणि त्यामुळे मी खूप तसा खुश होतो. कंपनीनेच एक गाडी पण मला दिली होती. मी  सगळीकडे एकटाच फिरत असे. दिवस जातील तसे मला त्यात चांगली गती आली आणि मला त्यामुळे जास्त एरिया देण्यात आला. मी त्या नवीन एरियाचा अभ्यास करून काही मोजके दुकानदार हेरले जिथे जास्त माल खपला जात होता आणि त्यांना भेटायचे ठरविले.

त्या दिवशी लवकरच मी बाहेर पडलो आणि एक एक करत सगळ्या दुकानदारांना भेटू लागलो. असे करत करत मी शेवटी शेवटच्या दुकानदाराकडे गेलो. पण तिथे मी  जिला बघितले ते मी आजवर कधीच बघितले नव्हते. ती दुकानदार म्हणजे एक बाई होती. साधारण पस्तीस वर्ष वय असेल तिचे. पण दिसायला ती खूपच देखणी होती.

ती गल्ल्यावर  अशी काही बसली होती कि त्यामुळे तिच्या छातीचे उभार मला स्पष्टपणे दिसत होते. तिचे ते डोळे, तिचे नाक,  तिचा गळा, तिचे ओठ सगळेच कसे मस्त मस्त असे होते. तिला बघून मी तिच्या प्रेमातच पडलो आणि तिच्याकडे जाऊन मी माझी ओळख करून दिली. तिचे नाव सुजाता होते आणि ती एकटीच ते दुकान चालवत असे.

तिच्याशी मी लगेच खूप चांगले बोलून माझे प्रोडक्ट्स दिले. तेव्हापासून ती माझ्यशी खूपच जवळीक करून बोलू लागली. मी तिथे गेलो कि ती मुद्दामच मला आतील खोलीत नेत असे आणि मला सरबत किंवा काही तरी थंड देत असे. हे करत असताना ती माझ्याकडे अशी काही बघत असे कि काही विचारू नका. तिचे शरीर जसे मादक होते तशीच मादक तिची नजर पण होती.

तिला त्या दिवशी माझ्याकडे असलेले एक आईस्क्रीम दिले. ती कॅण्डी होती आणि तिने ते चेक करण्यासाठी म्हणून खायला सुरवात केली. त्या कॅण्डी ला तिने असे काही तिच्या तोंडात घेतले कि जणू काही ती एखादा सोटा च चोकत आहे कि काय असे वाटावे. ती ते चोकून चोकून खात होती आणि त्याच वेळी माझ्याकडे तिची नजर रोखून बघत होती.

तिची बदलेली नजर मी लगेचच ओळखली होती. तिच्याशी मी थोडा वेळ बोलून मग बाहेर पडलो. तेव्हा पासून मी तिला रोज एक कॅण्डी  देत होतो आणि ती रोज अगदी तसेच चोकून चोकून खात होती. मला समजले होते कि ती आता मला जे पाहिजे आहे ते देऊ शकत होती.

तिला मी त्या दिवशी नेहमी प्रमाणे कॅण्डी दिली आणि ती माझ्याकडे बघून ती खात असताना मी तिला म्हणालो “काय ग सुजाता तुला एकच कॅण्डी खाऊन  कंटाळा येत नाही का?”

“येतो ना. पण करणार काय? मला कोण देणार रोज रोज नवीन नवीन कॅण्डी आणि त्यासाठी इतके पैसे तरी नकोत का रे बाबा माझ्याकडे?” ती असे म्हणताच मी तिला म्हणालो “अग माझ्याकडे एक अशी कॅन्डी आहे कि जी कधीच संपणार नाही. तू त्या कॅण्डी ला पाहिजे तशी आणि पाहिजे तितका वेळ खाऊ शकते”

“हो का? मग दे ना रे मला पण ती कॅण्डी प्लिज प्लिज” ती मला म्हणू लागली आणि तोच मी माझ्या जागेवरून उठलो आणि तिच्या समोर जाऊन उभा राहिलो. ती सोफ्यावर बसली होती. तिच्या समोर जाऊन मी माझ्या पॅन्ट ची चेन काढली आणि त्याच बरोबर माझा भलामोठा सोटा टुणकन बाहेर आला. तो भलामोठा सोटा मी माझ्या हातात घेतला आणि तिला म्हणालो “हि बघ कॅण्डी. किती पण खा, कशी पण खा. सम्पणार नाही”

माझा तो प्रचंड मोठा सोटा बघून ती वेडीच झाली.तिला पण ते पाहिजेच होते ना. त्यामुळे ती काहीच बोलली नाही. तिने त्याला त्याच्या हातात घेतले आणि ती त्याला हलवू लागली आणि लगेचच म्हणाली “अरे हि कॅण्डी तर खरेच खुप छान आहे आणि हि इतकी मोठी नाही. हि अजून मोठी आहे. मला खायला पण अवघड होईल असे वाटते मला. पण मला आवडेल हिला खायला”

असे म्हणून ती त्याला तिच्या हाताने जोरजोरात हलवू लागली. तिच्या हाताचा स्पर्श होताच माझा सोटा बघता बघता खूपच मोठा झाला. ती त्याला एकसारखे हलवत असताना मी इकडे वरून तिच्या ब्लाउज मध्ये हात घातला. तिच्या छातीवर मी माझा हात ठेवला आणि तिची छाती मी जोरजोरात दाबू लागलो. माझ्या हातात प्रचंड ताकद होती आणि त्या  पूर्ण ताकदीने मी तिची छाती दाबत होतो.

तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. सुरवातीला थोडे तिला अवघड गेले त्याला तिच्या तोंडात त्याला पूर्णपणे सामावून घ्यायला. पण थोड्याच वेळात तिने तो हळू हळू करत पूर्णपणे कोंबून घेतला. एकदा तिच्या तोंडात तो पूर्ण जाताच ती वेड्या सारखे त्याच्यावर तुटून पडली.  तिचे तोंड ती एकसारखी मागे पुढे करत होती आणि त्याला चोकून काढत होती.

खूप वेळ चोकून चोकून तिने त्याच्या शिरा दिसे पर्यंत कडक केले. तिला मग मी बाजूला केले आणि तिचे सगळे कपडे काढून तिला पूर्ण नग्न केले. तिच्या त्या मदमस्त देहावर मी स्वतःला झोकून दिले. तिचे पाय मी लगेच बाजूला केले आणि तिच्या योनीला मोकळे केले. तिची योनी गोरी तर होतीच होती पण ती खूपच सुदंर होती आणि तिचा आकार पण कमालीचा सेक्सी होता.

ती सेक्सी योनी बघून मी माझी लाळ टपकवू लागलो. मी  माझे तोंड तिच्या योनिवरून घुसळवू लागलो. तिच्या  योनीतुन येणारा एक अजिब वास मला घायाळ करत होता आणि त्यामुळे मी अधिकच गरम होत होतो. मी  माझी जीभ तिच्या योनीवर ठेवली आणि हळू हळू करत तिची योनी  लागलो. तिच्या  योनीचे पदर मी बोटाने बाजूला केले आणि माझी जीभ मी तिच्या योनीत घातली.

तिच्या योनीचा आतील मांसल भागात मी माझी जीभ घातली तो पण मी चाटू लागलो. त्यात असलेल्या दाण्याला मी जसे माझी जीभ लावली तशी ती कमालीची शहारली आणि तिने मला  तिच्याकडे ओढूनच घेतले. मी तिच्या तोंडात दिले आणि तिचे चुंबनवर चुंबन घेऊ लागलो. एव्हाना माझा सोटा तिच्या योनिवरून रगडला जात होता आणि त्यामुळे ती कमालीची वेडी झाली होती.

मी मग तिला बाजूला केले आणि तिचे दोन्ही पाय मी माझ्या खांद्यावर घेतले. तिच्या योनीत मी माझा सोटा हळू हळू करत कोंबू लागलो. माझा एकच हिसडा मी तिला दिला आणि माझा अर्धा सोटा आत गेला. मी मग थोडा वेळ आत बाहेर करून ते भोक मोठे केले. मी मग थोड्याच वेळात पुन्हा एक जोरात हिसडा दिला आणि माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत कोंबला.

माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत जाताच मग मात्र मी काही थांबलो नाही. माझी कंबर मी प्रचंड वेगाने मागे पुढे करत जोरजोरात हलवू लागलो आणि तिची योनी ठोकून काढू लागलो. काच काच काच काच करत तिची योनी मी ठोकून काढत होतो आणि ती पण तिची कंबर खालून उचलून मला प्रतिसाद देत होती. प्रचंड ताकदीने मी तिच्यावर उडत होतो.

खूप वेळ तिला मी ठोकून झाले आणि मी माझा सोटा मग बाहेर काढला.तिने मग लगेचच तो सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोकू लागली. तिने त्याला चोखायला चालू केले न केले तोच त्यातून सर सर करत विर्याचा फवारा बाहेर आला आणी तिचे सगळे तोंड माझ्या वीर्याने माखले.तिने ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो.

तेव्हापासून मी रोजच तिला माझी हि आगळी वेगळी कॅण्डी देऊ लागलो होतो.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

You cannot copy content of this page